Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

1 ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NHà PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 8.34.03.01 ðà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN Người hướng dẫn KH: PGS.TS HỒNG TÙNG P Luận văn bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khốn có tác động tích cực đến phát triển quốc gia Thực tế cho thấy thị trường chứng khốn thúc ñẩy phát triển kinh tế nhiều nước cách có hiệu thơng qua việc góp phần tạo vốn khả dụng Thơng tin thị trường chứng khốn đa dạng phong phú Thơng tin phản ánh tình hình tài chính, chất doanh nghiệp, qua nhà đầu từ nhận định, phân tích đầu tư có hiệu Tuy nhiên, thơng tin thị trường chứng khốn Việt Nam chưa ñảm bảo ñược tính minh bạch hiệu Những nguồn thơng tin thức (cơng bố từ Sở giao dịch, Ủy ban chứng khốn nhà nước ) ngày hồn thiện để đảm bảo tính xác, cơng kịp thời chưa ñáp ứng ñược nhu cầu thông tin thị trường Thông tin nghèo nàn ñe dọa cho khả cạnh tranh tổ chức Sự thực thời gian gần ñây, lan truyền bê bối lĩnh vực tài ngân hàng Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (2014), Ngân hàng thương mại cổ phần ðại Dương (2015), Ngân hàng ðông Á (2015), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Sacombank (2017) đặt câu hỏi lớn mức độ cơng bố thơng tin ngân hàng Việt Nam Thực tế ñã có nhiều nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin đối tượng ngân hàng nước phát triển ñang phát triển Tuy nhiên, ngân hàng loại hình doanh nghiệp đặc biệt, báo cáo tài ngân hàng nhiều đối tượng sử dụng, để có nhìn kịp thời mức độ cơng bố thông tin ngân hàng Việt Nam nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai ñoạn 2013-2017 cần thiết Bởi lẽ cơng bố thơng tin minh bạch xem chế thúc ñẩy ngân hàng nâng cao ý thức cải thiện tình hình quản trị ngân hàng, qua đáp ứng tốt đòi hỏi nhà ñầu tư kinh tế Xuất phát từ tính cấp thiết đó, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng ñến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” Mục tiêu đề tài ðề tài ñặt hai mục tiêu nghiên cứu sau: - Xác ñịnh nhân tố ảnh hưởng ñến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng ñang niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - ðề xuất giải pháp nhằm cải thiện việc công bố thông tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoản Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu ðể ñạt ñược mục tiêu trên, ñề tài ñặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Các nhân tố có ảnh hưởng đến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? - Mức ñộ ảnh hưởng nhân tố ñến việc công bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? ðối tượng phạm vi nghiên cứu - ðối tượng nghiên cứu ðề tài nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin báo cáo tài nhân tố ảnh hưởng đến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu ñược lấy từ báo cáo tài ñã ñược kiểm toán ngân hàng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2017 + Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin nhân tố ành hưởng đến việc cơng bố thơng tin ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Nhằm giải ñược mục tiêu nghiên cứu ñặt ra, ñề tài sử dụng kết hợp phương pháp ñịnh tính định lượng Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Kết cấu ñề tài Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng ñến việc công bố thông tin doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cơng bố thơng tin ngân hàng thương mại Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Cho ñến có nhiều cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc cơng bố thơng tin BCTC tác giả nước nhiều thời ñiểm phạm vi khác - Kết luận tổng quan tài liệu nghiên cứu: Qua trình tìm hiểu tác giả nhận thấy khoảng trống nghiên cứu là: phạm vi nghiên cứu giới hạn, đa số nghiên cứu thường nghiên cứu đối tượng doanh nghiệp, nghiên cứu đối tượng ngân hàng Mặc dù ngày có nhiều nghiên cứu ñối tượng ngân hàng nhiên thời gian nghiên cứu từ năm trước Từ nhận xét trên, tác giả cho khoảng trống ñể tác giả nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” hoàn toàn phù hợp cần thiết CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN MỨC ðỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thơng tin thị trường chứng khốn a Khái niệm thơng tin thị trường chứng khốn Thơng tin TTCK hiểu tồn thơng tin phản ánh tình hình tài doanh nghiệp giai ñoạn phát triển ñịnh b ðặc điểm thơng tin thị trường chứng khốn 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cơng bố thơng tin TTCK a Khái niệm công bố thông tin thị trường chứng khốn b ðặc điểm cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn 1.2 PHÂN LOẠI CƠNG BỐ THƠNG TIN 1.2.1 Phân loại thơng tin theo tính chất bắt buộc hay tự nguyện 1.2.2 Phân loại theo phạm vi bao quát 1.2.3 Phân loại thông tin theo thời gian 1.2.4 Phân loại theo nguồn thông tin 1.2.5 Phân loại thơng tin theo thời điểm cơng bố 1.3 SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 1.3.1 ðối với cơng tác quản lý thị trường 1.3.2 ðối với nhà ñầu tư 1.3.3 ðối với trung tâm giao dịch chứng khoán 1.4 YÊU CẦU CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN Theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam (VAS 01): Chuẩn mực chung, quy định rõ u cầu thơng tin kế tốn cần trình bày trung thực, khách quan, ñầy ñủ, kịp thời, dễ hiểu so sánh 1.4.1 Yêu cầu công bố thông tin báo cáo tài Theo VAS 01: Chuẩn mực chung quy ñịnh rõ yếu tố báo cáo tài 1.4.2 u cầu cơng bố thơng tin doanh nghiệp niêm yết Thơng tư số155/2015-TT-BTC đời năm 2015 văn hướng dẫn toàn diện chi tiết việc hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam 1.5 CHỈ SỐ ðO LƯỜNG MỨC ðỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN Trong nghiên cứu tác giả ñã chọn cách ghi nhận theo phương pháp tiếp cận khơng lượng hóa để tính số công bố thông tin Nếu mục thông tin ñược công bố, nhận giá trị ñược mã hóa cho liệu, khơng cơng bố nhận giá trị Như vậy, phương pháp tính tốn số công bố thông tin (INDEXi) ngân hàng tính sau: INDEXi = TDi/n Trong : TDi: tổng điểm cơng bố thơng tin cho ngân hàng TDi = d = thông tin dj cơng bố d = thơng tin dj khơng cơng bố n = số mục thơng tin 1.6 CÁC LÝ THUYẾT CĨ LIÊN QUAN ðẾN MỨC ðỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.6.1 Lý thuyết ñại diện 1.6.2 Lý thuyết dấu hiệu 1.6.3 Lý thuyết chi phí trị 1.6.4 Lý thuyết chi phí sở hữu 1.7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN MỨC ðỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Từ kết nghiên cứu trước ñây, nhân tố thường ñược ñề cập nghiên cứu mức ñộ cơng bố thơng tin là: Thời gian hoạt động, Quy mơ doanh nghiệp, Lợi nhuận, Chủ thể kiểm tốn, Tài sản cố định, ðòn bẩy tài chính, Kích cỡ Hội ñồng quản trị, Tính khoản, Thành phần Hội ñồng quản trị (HðQT)… KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN MỨC ðỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 2.1.1 Lịch sử phát triển 2.1.2 Các giai ñoạn phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 2.1.3 Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam 2.1.4 Các đặc điểm hoạt động NHTM Việt Nam 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.2.1 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu a Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: Các nhân tố có ảnh hưởng đến việc thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? Mức ñộ ảnh hưởng nhân tố đến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? b.Giả thuyết nghiên cứu Từ kết nghiên cứu trước ñây, giả thuyết đặt cho mơ hình nghiên cứu là: Thời gian hoạt ñộng H1: Ngân hàng có thời gian hoạt động lâu hơn, lượng thơng tin công bố nhiều Quy mô ngân hàng 10 Nhận xét mẫu chọn: Thứ nhất, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu luận văn tập trung nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Thứ hai, giới hạn thời gian luận văn, việc ño ñếm mục để đưa kết mức độ cơng bố thông tin doanh nghiệp chiếm thời gian dài, kích thước mẫu 45 quan sát từ ngân hàng tương ñối ñầy ñủ với u cầu thu thập liệu để suy luận ñược kết thống kê ñáng tin cậy 2.2.3 Chọn mục thông tin công bố báo cáo tài Mức độ cơng bố thơng tin nghiên cứu ñề cập ñến ñầy ñủ theo quy ñịnh cụ thể theo biểu mẫu định 04/VBHN-NHNN Ngân hàng Nhà nước Trong đó, Bảng cân đối kế tốn gồm 79 mục, Báo cáo kết kinh doanh: 23 mục, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 44 mục, Thuyết minh báo cáo tài chính: 86 mục 2.2.4 Mơ hình nghiên cứu Một phương trình hồi quy đa biến sử dụng ñể kiểm tra mối liên hệ biến phụ thuộc - Chỉ số công bố thông tin ngân hàng niêm yết Việt Nam với biến độc lập Mơ hình có dạng sau: INDEXit = β0 + β1AGEit + β2SIZEit + β3ROAit + β4BIG4it + β5FIXASSETit + β6LEVERAGEit + β7BOARDSIZEit + β8LIQUIDITYit + β9BOARDCOMit + uit Trong đó: INDEXit: Chỉ số cơng bố thơng tin từ ngân hàng i năm t 11 AGE, SIZE, ROA, BIG4, FIXASSET, LEVERAGE, BOARDSIZE, LIQUIDITY, BOARDCOM: Biến ñộc lập mơ hình β0: Tham số chặn β1, β2,… ,β9: Các tham số chưa biết mơ hình 2.2.5 Xác ñịnh ño lường biến a Biến phụ thuộc Phương pháp tính tốn số cơng bố thơng tin (INDEXi) ngân hàng tính sau: INDEXi = TDi/n Trong : TDi: tổng ñiểm công bố thông tin cho ngân hàng TDi = d = thơng tin dj cơng bố d = thơng tin dj khơng công bố n = số mục thông tin b Các biến ñộc lập Từ nghiên cứu lý thuyết, tác giả cần kiểm định giả thuyết thơng qua biến ñộc lập sau: Thời gian hoạt ñộng; Quy mô ngân hàng; Lợi nhuận; Chủ thể kiểm toán; Tài sản cố định; ðòn bẩy tài chính; Kích cỡ HðQT; Tính khoản; Thành phần HðQT 12 Bảng 2.1 Tổng hợp biến sử dụng nghiên cứu STT Biến AGE Nhân tố ðo lường Thời gian hoạt Số năm hoạt ñộng tính ñến thời ñiểm ñiều tra ñộng SIZE Dấu Quy mô ngân Logarit tổng tài sản hàng ROA Lợi nhuận (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản )x 100% BIG4 Chủ thể kiểm ðịnh danh sản FIXA Tài cố (Nguyên giá – Hao mòn SSET định LEVE ðòn bẩy tài Tổng nợ phải trả/Tổng tài RAGE BOAR Kích cỡ Hội Số TSCð)/Tổng tài sản sản DSIZE ñồng quản trị 10 lượng + + + toán + thành viên HðQT LIQUI Tính Tiền/Tổng nợ phải trả DITY khoản BOAR Thành DCO Hội ñồng quản ñiều hành HðQT M trị INDE Chỉ số cơng Tổng điểm cơng bố thơng X bố thông tin + + phần Tỷ lệ thành viên không tin/ Tổng số mục KẾT LUẬN CHƯƠNG + 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MƠ TẢ 3.1.1 ðối với biến định lượng - Thời gian hoạt ñộng Qua bảng thống kê mơ tả thấy thời gian hoạt động trung bình ngân hàng 29.6667 năm Ngân hàng có thời gian hoạt động lâu 60 năm ngân hàng có thời gian hoạt động ngắn 18 năm ðộ lệch chuẩn 13.91533 cho thấy cho thấy có khác biệt lớn thời gian hoạt ñộng ngân hàng ñược chọn nằm phạm vi chấp nhận ñược ñể tiến hành ñưa biến thời gian hoạt ñộng vào nghiên cứu - Quy mô ngân hàng Qua bảng thống kê mơ tả thấy quy mơ ngân hàng ( ñược ño Logarith tổng tài sản) trung bình mức 33.2222 , doanh nghiệp có quy mơ lớn 34.7 doanh nghiệp có quy mô bé 31 ðộ lệch chuẩn 0.91351 cho thấy quy mơ ngân hàng khơng có khác biệt lớn - Lợi nhuận Lợi nhuận ngân hàng tính hệ số khả sinh lời ROA Dựa vào thống kê mô tả ta biết khả sinh lời trung bình 45 ngân hàng 0.6044 Ngân hàng có khả sinh lời cao đạt 1.4 ngân hàng có mức sinh lời thấp 0.00 ðộ lệch chuẩn 0.384925 cho thấy khơng có khác biệt q lớn hay tính đồng khả sinh lời ngân hàng cao Trong 45 mẫu ñược chọn, khơng có ngân hàng bị kinh doanh thua lỗ từ năm 2013 ñến 2017 - Tài sản cố định 14 Qua bảng thống kê mơ tả thấy ñược tài sản cố ñịnh ngân hàng mức 0.0171 Ngân hàng có tài sản cố định cao 0.04 ngân hàng có tài sản cố ñịnh thấp 0.01 ðộ lệch chuẩn 0.00911 nhỏ cho thấy ngân hàng có tài sản cố định đồng - ðòn bẩy tài ðòn bẩy tài tính tổng nợ tổng tài sản ngân hàng ðòn bẩy tài trung bình nghiên cứu 0.926 Ngân hàng có tỷ lệ đòn bẩy tài cao 0.959 thấp 0.8778 ðộ lệch chuẩn đòn bẩy tài 2.07889, số tương đối lớn thể khơng đồng nhân tố tỷ lệ nợ ngân hàng - Kích cỡ hội đồng quản trị Qua bảng thống kê mơ tả thấy kích cỡ hội ñồng quản trị trung bình ngân hàng 9.7778 Ngân hàng có số lượng thành viên HðQT lớn 17 người, ngân hàng có số lượng thành viên HðQT người ðộ lệch chuẩn 2.63619 cho thấy số lượng thành viên HðQT ngân hàng có khác biệt lớn - Tính khoản Tính khoản ngân hàng nghiên cứu trung bình 0.16611 lần, ngân hàng có khả tốn cao 0.397 lần thấp 0.048 lần với ñộ lệch chuẩn biến 0.080762 Tất ngân hàng chọn mẫu có tính khoản nhỏ cho thấy ngân hàng ñều sử dụng vốn hiệu ðộ lệch chuẩn thấp cho thấy tính khoản ngân hàng ñồng ñều nhau, khả toán khoản nợ ngắn hạn ngân hàng gần 15 - Thành phần Hội ñồng quản trị Thành phần Hội đồng quản trị tính % số thành viên ñộc lập tổng số thành viên HðQT ngân hàng Theo mục điều 30 thơng tư 121/2012/TT-BTC quy định rõ tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HðQT thành viên ñộc lập Tỷ lệ thành viên khơng điều hành HðQT trung bình 0.847, ngân hàng có tỷ lệ thành viên khơng điều hành HðQT cao 1.00 thấp 0.60 Con số thể mức ñộ ñộc lập HðQT ngân hàng cao Hầu hết ngân hàng mẫu chọn có thành viên HðQT không tham gia công việc quản lý - Chỉ số công bố thông tin Qua bảng thống kê mô tả, số công bố thông tin ngân hàng niêm yết từ 2013-2017 dao ñộng từ khoảng 70% ñến 86%, với mức trung bình 81.57%, hay nói cách khác có trung bình khoảng 18.43% thơng tin khơng ngân hàng niêm yết cơng bố ðiều cho thấy mức độ cơng bố thông tin ngân hàng niêm yết giai ñoạn 2013-2017 chưa cao cho dù thông tin báo cáo tài kiểm tốn 3.1.2 ðối với biến định tính Nhìn vào bảng thống kê mơ tả biến Chủ thể kiểm tốn, ta thấy 45 mẫu chọn có 40 mẫu kiểm tốn Big có mẫu khơng kiểm tốn Big ðiều có nghĩa có đến 88.9% ngân hàng thực kiểm tốn cơng ty thuộc nhóm Big4, chứng tỏ ngân hàng ý công tác kiểm tốn quan tâm nhiều đến chất lượng thơng tin báo cáo tài 16 3.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 3.2.1 Phân tích tự tương quan biến phụ thuộc biến độc lập riêng lẻ mơ hình Phân tích tương quan biến thời gian hoạt ñộng với số CBTT: Khơng có mối quan hệ biến thời gian hoạt động số cơng bố thơng tin BCTC Phân tích tương quan biến quy mơ ngân hàng với số CBTT: Khơng có mối quan hệ quy mô ngân hàng với mức độ cơng bố thơng tin BCTC Phân tích tương quan biến Lợi nhuận với số CBTT: Không có mối quan hệ biến Lợi nhuận số cơng bố thơng tin BCTC Phân tích tương quan biến Tài sản cố ñịnh với số CBTT: Tạm thời kết luận tài sản cố ñịnh có mối quan hệ nghịch chiều với mức độ cơng bố thơng tin bắt buộc BCTC Phân tích tương quan biến ðòn bẩy tài với số CBTT: Tạm thời kết luận đòn bẩy tài có mối quan hệ thuận chiều với mức độ cơng bố thơng tin bắt buộc BCTC Phân tích tương quan biến Kích cỡ Hội đồng quản trị với số CBTT: Khơng có mối quan hệ biến Kích cỡ hội đồng quản trị số cơng bố thơng tin BCTC Phân tích tương quan biến Tính khoản với số CBTT: Khơng có mối quan hệ biến Tính khoản số công bố thông tin BCTC 17 Phân tích tương quan biến Thành phần Hội đồng quản trị với số CBTT: Khơng có mối quan hệ biến Thành phần Hội ñồng quản trị số công bố thông tin BCTC 3.2.2 Phân tích tự tương quan biến độc lập - Biến thời gian hoạt động Khơng có tự tương quan biến thời gian hoạt ñộng với biến quy mô ngân hàng, lợi nhuận, tài sản cố định, đòn bẩy tài chính, kích cỡ Hội đồng quản trị, thành phần hội ñồng quản trị Hệ số Sig biến thời gian hoạt động với biến Tính khoản 0.307 cho thấy có tương quan yếu hai biến - Biến Quy mô ngân hàng Khơng có tự tương quan biến Quy mô ngân hàng với biến thời gian hoạt ñộng, lợi nhuận, tài sản cố ñịnh, ñòn bẩy tài chính, kích cỡ Hội đồng quản trị, thành phần hội ñồng quản trị Hệ số Sig biến thời gian hoạt động với biến Tính khoản 0.613 cho thấy có tương quan mạnh hai biến - Biến Lợi nhuận Khơng có tự tương quan biến Lợi nhuận với biến thời gian hoạt động, Quy mơ ngân hàn, tài sản cố định, đòn bẩy tài chính, kích cỡ Hội đồng quản trị, thành phần hội ñồng quản trị Hệ số Sig biến Lợi nhuận với biến Tính khoản 0.824 cho thấy có tương quan mạnh hai biến - Biến Tài sản cố định Khơng có tự tương quan biếnTài sản cố ñịnh với biến Thời gian hoạt ñộng, Quy mô ngân hàn, Lợi nhuận, đòn bẩy tài chính, Kích cỡ Hội đồng quản trị có tương quan với biến lại Biến đòn bẩy tài 18 Khơng có tự tương quan biếnThời gian hoạt động, Quy mơ ngân hàn, Lợi nhuận, Tài sản cố định có tương quan với biến lại Biến Kích cỡ Hội đồng quản trị Khơng có tự tương quan biến Kích cỡ Hội ñồng quản trị với biến Thời gian hoạt ñộng, Quy mô ngân hàng, Lợi nhuận, Tài sản cố định, tính khoản có tương quan với biến lại Biến Tính khoản Qua bảng phân tích tương quan ta thấy hệ số Sig biến tính tốn với biến > 0.2 cho có tự tương quan biến tính khoản với biến Biến Thành phần Hội đồng quản trị Khơng có tự tương quan biến Thời gian hoạt động, quy mơ ngân hàng, lợi với biến Thành phần HðQT ðối với biến lại, hệ số Sig > 0.2 cho thấy có tự tương quan biến Thành phần HðQT với biến Tài sản cố định, ðòn bẩy tài chính, Kích cỡ HðQT, Tính khoản 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 3.3.1 Kết mơ hình hồi quy lần Nhìn vào bảng phân tích ta thấy: có biến độc lập kiểm định sig nhỏ 5% là: lợi nhuận; chủ thể kiểm tốn; đòn bẩy tài tính khoản Như vậy, có biến số có ảnh hưởng tới biến độc lập Nên ta loại biến Thời gian hoạt ñộng, quy mơ ngân hàng, tài sản cố định, Kích cỡ HðQT, Thành phần HðQT khỏi mơ hình hồi quy tiếp tục đưa biến lại lợi nhuận; chủ thể kiểm tốn; đòn bẩy tài tính khoản vào để chạy mơ hình hồi quy lần 19 3.3.2 Kết mơ hình hồi quy lần Qua kết hồi quy, Hệ số Durbin-Watson = 0.988 nhỏ nên khơng có tượng tự tương quan mơ hình ðể kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy tổng thể ta xem xét ñến giá trị F từ bảng phân tích phương sai ANOVA, giá trị F= 18.624 Giá trị sig kiểm ñịnh F 0.000 < 0.05 Như vậy, mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể R bình phương hiệu chỉnh (djusted R Square ) = 616 (61.6%) Chỉ số phản ánh mức ñộ ảnh hưởng biến ñộc lập lên biến phụ thuộc Cụ thể trường hợp này, biến ñộc lập ñưa vào ảnh hưởng 61.6% thay đổi biến phụ thuộc Còn lại 38.4% biến ngồi mơ hình sai số ngẫu nhiên Giá trị lớn 50%, nên mô hình phù hợp để giả thích cho mối quan hệ tuyến tính Giá trị VIF, tất biến ñộc lập ñều nhỏ 10 hệ số Tolerance lớn 0.1 nên khơng có tượng đa cộng tuyến mơ hình Hệ số Beta chuẩn hóa cho thấy: lợi nhuận biến số có ảnh hưởng dương lớn ñến biến phụ thuộc (mức ñộ công bố thông tin) với giá trị 0.687 Tiếp theo biến số đòn bẩy tài với giá trị 0.487 Hai biến số có ảnh hưởng âm đến giá trị biến số phụ thuộc chủ thể kiểm tốn tính khoản Trong biến số chủ thể kiểm tốn có ảnh hưởng âm đến (-0.744); biến số tính khoản ảnh hưởng âm (-0.356) Từ tất phân tích trên, ta có mơ hình hồi quy sau: INDEX= β0+ 0.687 ROA- 0.744 BIG4+ 0.487 LEVERAGE0.356 LIQUIDITY 20 Trong đó, nhân tố Lợi nhuận (ROA), đòn bẩy tài (LEVERAGE) có tương quan thuận Còn biến Chủ thể kiểm tốn (BIG4) tính khoản (LIQUIDITY) có tương quan nghịch với số công bố thông tin 3.4 KIỂM ðỊNH PHẦN DƯ KẾT QUẢ HỒI QUY Biểu ñồ Histogram cho thấy: ñường cong phân phối chuẩn ñược ñặt chồng lên biểu ñồ tần số ðường cong có dạng hình chng, phù hợp với dạng ñồ thị phân phối chuẩn Giá trị trung bình Mean gần 0, độ lệch chuẩn 0.892, gần Như vậy, phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn nên giả thiết phân phối chuẩn phần dư khơng bị vi phạm Biểu đồ PP lot cho thấy ñiểm phân vị phân phối phần dư tập trung thành ñường chéo, vậy, giả ñịnh phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1.1 ðối với nhân tố Lợi nhuận 4.1.2 ðối với nhân tố Chủ thể kiểm toán 4.1.3 ðối với nhân tố đòn bẩy tài 4.1.4 Tính khoản 4.1.5 Hàm ý sách từ chủ thể liên quan đến việc cơng bố thơng tin BCTC ngân hàng niêm yết a ðối với thân ngân hàng niêm yết b ðối với quan quản lý nhà nước c ðối với nhà đầu tư d ðối với Cơng ty Kiểm toán 4.2 KẾT LUẬN 4.2.1 Kết nghiên cứu ñạt ñược Kết nghiên cứu ñịnh lượng cung cấp chứng thực nghiệm mối quan hệ đặc điểm ngân hàng cơng bố thơng tin báo cáo thường niên củng cố sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng ñến mức ñộ công bố thông tin báo cáo thường niên NHTM Mặc dù tài liệu kế tốn học thuật có xác nhận nhiều nghiên cứu ñã ñược thực báo cáo thường niên thực tiễn công bố thông tin tài nước phát triển phát triển, có nghiên cứu tập trung vào cơng bố thơng tin lĩnh vực ngân hàng đặc biệt Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu giải 22 khan tài liệu học thuật lĩnh vực công bố thông tin ngành ngân hàng Nghiên cứu góp phần vào tài liệu kế toán cách cố gắng xác nhận bác bỏ kết ñã ñược báo cáo nghiên cứu thực nghiệm trước ñây công bố thông tin báo cáo thường niên NHTM Ngồi ra, kết nghiên cứu đóng góp vào để NHTM lập trình bày thông tin tự nguyện báo cáo thường niên, Ngân hàng nhà nước ñưa quy ñịnh hướng dẫn hỗ trợ cơng ty Kiểm tốn việc phát sai lệch Ngoài ra, nghiên cứu tài liệu tham khảo cho ñối tượng sử dụng báo cáo thường niên thông suốt thơng tin tự nguyện cơng bố để ñịnh phù hợp 4.2.2 Những hạn chế nghiên cứu Bên cạnh kết nghiên cứu ñã ñạt luận văn có số hạn chế yếu tố khách quan chủ quan, cụ thể là: Bài luận văn khảo sát 45 mẫu ngân hàng năm, ñây số chấp nhận cho nghiên cứu nhiên mẫu chưa phải lớn so với tổng thể để có nhìn tổng qt ñánh giá Phương pháp thu thập số liệu ñể tính số cơng bố thơng tin mang tính chủ quan tác giả việc xác ñịnh số cơng bố thơng tin, nên có điều kiện khảo sát nhân viên kế tốn trực tiếp lập trình bày BCTC kết nghiên cứu khách quan Trong luận văn, tác giả chủ yếu sử dụng báo cáo tài năm chưa có điều kiện ñể xem xét BCTC liên quan BCTC quý, BCTC niên ñộ Nếu khảo sá thêm báo cáo liên 23 quan ñến ngân hàng niêm yết kết luận luận văn mang tính thuyết phục cao Các nhân tố ảnh hưởng ñến mức ñộ công bố thông tin ñược tác giả lựa chọn dựa sựu kế thừa nghiên cứu nước Tuy nhiên, luận văn chưa có hội xem xét hết yếu tố khác có ảnh hưởng trình độ kế tốn trưởng, trình độ ban giám đốc, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi, văn hóa doanh nghiệp ðiều dẫn ñến số hạn chế ñịnh cho nghiên cứu 4.2.3 Hướng nghiên cứu Mở rộng phạm vi nghiê cứu: nghiên cứu tác giả chọn mẫu 45 mẫu, ñây số ñủ ñể thực nghiên cứu chưa phải lớn ñể ñưa kết luận khách quan Nếu có điều kiện nghiên cứu cỡ mẫu lớn hơn: tăng số năm nghiên cứu 10 năm năm năm, nghiên cứu hết 13 ngân hàng niêm yết ngân hàng kết luận đưa mang tính tổng thể cao Bổ sung thêm nhân tố ảnh hưởng: Trong luận văn ñề cập ñến nhân tố ảnh hưởng số nhân tố khác chưa nhắc đến Nếu có điều kiện tác giả thêm vào nhân tố vào mơ hình nghiên cứu Phân tích sâu báo cáo liên quan ñến ngân hàng niêm yết ngồi báo cáo tài để đưa số cơng bố thơng tin mang tính khách quan 24 KẾT LUẬN Công bố thông tin nhân tố quan trọng góp phần vào phát triển bền vững thị trường chứng khốn Qua q trình thu thập số liệu, tìm hiểu tài liệu nghiên cứu vấn đề liên quan, luận văn góp phần giúp người ñọc hiểu ñược thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến việc cơng bố thơng tin ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam luận văn ñã ñưa gợi ý sách kiến nghị nhằm nâng cao mức ñộ CBTT ngân hàng niêm yết Kết nghiên cứu luận văn khuyến nghị tác giả với mong muốn góp phần nhỏ giúp doanh nghiệp niêm yết nói chung ngân hàng niêm yết nói riêng nhận thức tầm quan trọng việc công bố thông tin ngân hàng TTCK Từ trọng cơng tác lập công bố thông tin ngân hàng, giúp quan quản lý nhà nước có liên quan thấy ñược rõ hơn, cụ thể thực tế công bố thông tin ngân hAàng niêm yết để có sách thích hợp nhằm giảm thiểu sai phạm việc công bố thông tin ngân hàng TTCK, bước xây dựng TTCK lành mạnh phát triển bền vững, ñảm bảo quyền lợi cho bên tham gia ... ảnh hưởng đến việc thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? Mức ñộ ảnh hưởng nhân tố ñến việc công bố thông tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng. .. tượng nghiên cứu ðề tài nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin báo cáo tài nhân tố ảnh hưởng đến việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên. .. ñịnh nhân tố ảnh hưởng ñến việc công bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam - ðề xuất giải pháp nhằm cải thiện việc cơng bố thơng tin báo cáo tài ngân hàng niêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt) , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến việc công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn