Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI BÍCH QN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin Học liệu truyền thông, ĐHĐN  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2020 trở thành ngân hàng số bán lẻ, thị phần bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung chi nhánh Đà Nẵng nói riêng gia tăng nhanh chóng, tỷ trọng cho vay tiêu dùng có xu hướng tăng cao tổng dư nợ Trước áp lực phải mở rộng thị trường đồng thời phải đảm bảo an tồn tín dụng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng VCB Đà Nẵng cần thiết Là chun viên thẩm định cơng tác phòng khách hàng bán lẻ chi nhánh Đà Nẵng, trực tiếp đảm nhận cơng việc quy trình cấp tín dụng KHCN từ tiếp xúc, đánh giá, thẩm định khách hàng, ý thức quan trọng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay bán lẻ, đặt biệt cho vay tiêu dùng phát triển ngân hàng Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng qt Phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng, đúc kết hạn chế hoạt động đề xuất số khuyến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến rủi ro tín dụng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất số khuyến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng 2.3 Câu hỏi nghiên cứu - RRTD cho vay tiêu dùng có đặc điểm gì? Hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng NHTM gồm nội dung nào? Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng NHTM? - Thực trạng hoạt động kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng nào? Những kết hạn chế cần khắc phục? - Nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng, Vietcombank Đà Nẵng cần thực biện pháp gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề thực trạng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng Vietcombank Đà Nẵng thông qua số liệu, liệu thu thập từ báo cáo chi nhánh trao đổi với phận liên quan 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng không bao gồm cho vay tiêu dùng qua thẻ - Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu Vietcombank Đà Nẵng - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu sở lấy liệu thực tế từ năm 2016 đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể: - Phương pháp điều tra, thu thập liệu thứ cấp - Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu - Phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích liệu thu thập Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận RRTD hoạt động kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Luận văn góp phần phân tích đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng, khái quát thành công hạn chế hoạt động Từ đó, đưa số khuyến nghị hồn thiện, góp phần hạn chế, giảm thiểu tổn thất Bố cục luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu  Các Luận văn thạc sĩ: [1] Luận văn thạc sĩ “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng- Chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Giang, Đại học Đà Nẵng (2018) [2] Luận văn thạc sĩ “Kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Nhàn, Đại học Đà Nẵng (2018) [3] Luận văn thạc sĩ “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Tú Oanh, Đại học Đà Nẵng (2017) [4] Luận văn thạc sĩ “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Hà Quốc Tuấn (2017)  Các báo: [1] Bài viết “Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả ThS Lê Thị Hạnh đăng Tạp chí tài tháng 01/2017 [2] Bài viết “Về quản trị rủi ro tín dụng NHTM” tác giả Nguyễn Chí Trung, P Quản lý KTTC, Vietinbank đăng Thời báo Ngân hàng tháng 05/2017 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại a Cho vay ngân hàng thương mại b Rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng khơng thực khơng có khả thực phần toàn nghĩa vụ theo cam kết Rủi ro tín dụng phân thành hai loại: - Rủi ro giao dịch: gồm có rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục: gồm có rủi ro nội rủi ro tập trung RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân: - Nguyên nhân bên ngoài:  Nguyên nhân bất khả kháng:  Nguyên nhân từ môi trường kinh tế:  Nguyên nhân sách nhà nước:  Mơi trường pháp lý, trị:  Nguyên nhân xuất phát từ khách hàng: + Tình hình tài yếu kém, thiếu trung thực không minh bạch khách hàng + Sử dụng vốn vay sai mục đích, khách hàng khơng tự giác, khơng có thiện chí trả nợ vay + Khách hàng có ý thức việc trả nợ tình hình tài gặp khó khăn + Ngun nhân liên quan đến tài sản bảo đảm nợ vay: - Nguyên nhân từ phía ngân hàng:  Do cán có đạo đức hay trình độ lực yếu  Thực giám sát, kiểm soát sau giải ngân không chặt chẽ Khi RRTD xảy ra, hoạt động NHTM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chẳng hạn: - Giảm doanh thu lợi nhuận ngân hàng - Giảm khả khoản ngân hàng - Giảm uy tín ngân hàng - Nghiêm trọng phá sản ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại b Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại RRTD cho vay tiêu dùng rủi ro phát sinh khách hàng vay tiêu dùng không trả đầy đủ tốn khơng hạn gốc và/hoặc lãi khoản vay đến hạn toán Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM có đặc điểm sau: - Các khoản vay tiêu dùng có quy mơ nhỏ nên RRTD cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ, thông thường khoản vay tiêu dùng đơn lẻ xảy tổn thất không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh ngân hàng - RRTD cho vay tiêu dùng đa dạng phức tạp c Hậu rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Khái niệm Kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng việc sử dụng biện pháp (kỹ thuật, cơng cụ, sách, chiến lược biện pháp…) nhằm biến đổi RRTD thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, chuyển giao, hạn chế rủi ro, tổn thất cách kiểm soát tần suất mức độ RRTD cho vay tiêu dùng b Đặc điểm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng NHTM thường gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân số lượng khách hàng vay lớn nên việc thu thập thông tin, liệu quản lý khách hàng khó khăn; nguồn trả nợ khách hàng đa dạng, phức tạp, khó kiểm sốt, đo lường Bên cạnh đó, giấy tờ chứng minh thu nhập khách hàng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn dễ làm giả, gây khó khăn cho việc thẩm định kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng c Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Kiểm soát, giảm thiểu tần suất xảy RRTD ngân hàng - Kiểm sốt RRTD đưa biện pháp, sách ngăn ngừa hậu RRTD, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại an tồn, phát triển 1.2.2 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Né tránh rủi ro b Ngăn ngừa rủi ro c Giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng gây d Chuyển giao rủi ro 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ lệ nợ xấu = x 100% Chỉ tiêu cho thấy tình hình nợ xấu ngân hàng thời điểm, biến động nợ xấu ngân hàng từ đưa biện pháp để kiểm soát RRTD b Sự thay đổi cấu nhóm nợ dư nợ cho vay tiêu dùng Bên cạnh “Tỷ lệ nợ xấu”, thay đổi cấu nhóm nợ cho vay tiêu dùng phản ánh rõ tăng giảm nhóm nợ c Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể cho vay tiêu dùng Mức trích lập dự phòng cụ thể thể mức độ RRTD sở phân loại nợ theo mức độ rủi ro Đồng thời tiêu thể tình hình bảo đảm nợ vay, chất lượng TSBĐ khoản vay NHTM 11  Từ chối cho vay: Chi nhánh dựa vào điều kiện cấp tín dụng theo quy định hành VCB, kết thẩm định tư cách pháp lý, thu nhập, tài sản bảo đảm khách hàng, kết xếp hạng tín dụng để làm từ chối cho vay khách hàng không đủ điều kiện vay vốn tiềm ẩn rủi ro cao b Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Phân quyền phê duyệt tín dụng: Mỗi cấp thẩm quyền chi nhánh có hạn mức phê duyệt tín dụng khác vào hạn mức phê duyệt tín dụng tối đa chi nhánh, kinh nghiệm tín dụng lãnh đạo phòng cán thẩm định, phân loại phòng Mức phê duyệt tín dụng rà soát định kỳ điều chỉnh cần thiết tùy vào sách VCB thời kỳ  Tuân thủ quy trình tín dụng: Quy trình cho vay tiêu dùng VCB phòng quản lý RRTD kết hợp với phận pháp chế phòng ban liên quan trụ sở nghiên cứu ban hành Các phận phối hợp với chặt chẽ để thực quy định quy trình cho vay tiêu dùng nhằm hạn chế, ngăn ngừa RRTD xảy  Kiểm tra trước, sau cho vay: Để kiểm soát tốt khoản vay, việc kiểm tra khoản vay trước, sau giải ngân vô quan trọng, giúp nhận diện sớm dấu hiệu rủi ro có phương án ngăn ngừa rủi ro kịp thời Việc kiểm tra trước cho vay sở cho việc đinh cấp tín dụng 12 Đối với kiểm tra cho vay, khách hàng phải cung cấp hồ sơ chứng minh tình hình sử dụng vốn tùy vào mục đích vay vốn khác để kiểm soát khách hàng sử dụng vốn không sai với phương án sử dụng vốn ban đầu Đối với kiểm tra sau cho vay, theo định kỳ 06 tháng/ lần đột xuất cần thiết, CBTĐ kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khách hàng, có mục đích khơng Kiểm tra sau cho vay giúp phát thay đổi bất thường tình hình khách hàng tình hình TSBĐ làm ảnh hưởng đến khả toán tiền vay, phát sớm dấu hiệu rủi ro có biện pháp ngăn ngừa rủi ro xảy c Các biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng gây cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Thực cho vay có bảo đảm tài sản: Theo quy định hành VCB, mục đích vay tiêu dùng, khách hàng phải có TSBĐ cho khoản vay; khoản vay khơng bảo đảm tài sản giới hạn số tiền cho vay không vượt 500 triệu đồng với điều kiện chọn lọc ràng buộc khách hàng khắt khe Các tài sản chấp nhận làm TSBĐ chủ yếu sổ tiết kiệm VCB phát hành, số dư tài khoản tiền gửi VCB, bất động sản động sản xe ôtô chỗ  Kiểm soát tổng dư nợ khách hàng nhóm khách hàng liên quan: Rõ ràng việc cấp tín dụng cho khách hàng hay nhóm khách hàng có liên quan nhiều tiềm ẩn RRTD Bởi RRTD xảy cho khách hàng, dễ dẫn đến nguy khó khăn cho khoản vay liên quan khác Một sở quan trọng để 13 xác định hạn mức cấp tín dụng tối đa khách hàng thu nhập khách hàng đó, việc cho vay nhiều khách hàng người liên quan dễ dẫn đến tình trạng khó khăn toán nguồn thu nhập bị sụt giảm đột ngột  Yêu cầu tỷ lệ vốn tự có tối thiểu khách hàng việc thực phương án sử dụng vốn: Khi tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng, chi nhánh yêu cầu mức vốn tự có tối thiểu tham gia vào phương án vay vốn khách hàng, thường 30%, chi nhánh tài trợ 70% nhu cầu vốn lại Điều làm tăng trách nhiệm khách hàng việc thực phương án vay vốn cách hiệu quả, chia sẻ rủi ro cho ngân hàng hạn chế thiệt hại cho ngân hàng rủi ro xảy  Trích lập dự phòng xử lý rủi ro: Dự phòng RRTD khoản tiền trích lập định kỳ để dự phòng cho tổn thất xảy từ RRTD Dự phòng RRTD xác định dựa dư nợ gốc khoản vay đưa vào chi phí chi nhánh Trên bảng kết kinh doanh, dự phòng khoản chi phí phi, ghi nhận làm giảm lợi nhuận chi nhánh, nhưng, trích lập dự phòng cần thiết d Các biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Mua bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm tài sản bảo hiểm nhân thọ: Tại VCB Đà Nẵng, khách hàng chấp tài sản động sản xe ôtô, chi nhánh quy định khách hàng phải mua bảo hiểm tài sản với người thụ hưởng ngân hàng Giá trị bảo hiểm tối thiểu 110% giá trị khoản vay Bên cạnh đó, tùy vào số tiền vay, 14 độ tuổi, công việc, mức thu nhập, mà chi nhánh quy định khách hàng phải mua thêm bảo hiểm khoản vay bảo hiểm nhân thọ e Các biện pháp phân tán rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Đa dạng hóa danh mục cho vay: Một đặc điểm quan trọng cho vay tiêu dùng vay nhỏ lẻ, phân tán cho số lượng khách hàng khổng lồ đa dạng, không tập trung dư nợ cho vay hay số đối tượng trọng yếu Các sản phẩm mục đích cho vay tiêu dùng VCB đa dạng, gần phục vụ hết tất mục đích đáng khách hàng Các đối tượng khách hàng vay vốn tiêu dùng VCB hoạt động nhiều lĩnh, ngành nghề, thu nhập khách hàng đến từ nhiều nguồn, đó, ngành nghề gặp khó khăn ảnh hưởng đến lượng nhỏ khách hàng 2.2.3 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh ln kiểm sốt mức thấp nằm mức tiêu giới hạn VCB Tổng nợ xấu chi nhánh giới hạn mức 5-6 tỷ đồng, đó, nợ nhóm chủ yếu; nợ nhóm nhóm có giá trị thấp từ 1-2 tỷ đồng tương đương tỷ trọng 0,07% dư nợ cho vay tiêu dùng, tập trung khoản vay tín chấp Như vây, nhiều biện pháp, việc kiểm soát nợ xấu cho vay tiêu dùng chi nhánh ngày tốt, dư nợ xấu số tuyệt đối tỷ trọng nợ xấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giảm 15 dần qua năm b Sự thay đổi cấu nhóm nợ dư nợ cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng VCB Đà Nẵng năm 2016-2018 phân loại chủ yếu vào nợ nhóm 1, tỷ trọng nhóm nợ có xu hướng tăng dần qua năm Nợ nhóm chiếm tỷ trọng thấp năm gần Còn lại nợ nhóm 3-5 chiếm tỷ lệ thấp khơng có biến động lớn số tuyệt đối năm gần đây, chiếm tỷ trọng cao nợ nhóm Đây điểm tích cực việc kiểm soát RRTD chi nhánh c Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng Số tiền trích lập dự phòng cụ thể có nhiều biến động Năm 2016, trích lập dự phòng cụ thể cao, dư nợ nhóm nhóm chi nhánh năm cao Đến năm 2017, dư nợ nhóm giảm đồng thời chi nhánh khơng có dư nợ nhóm nên số tiền trích lập dự phòng cụ thể năm 4,33 tỷ, giảm 0,73 tỷ so với năm 2016 Tuy nhiên, đến năm 2018, nợ nhóm cho vay tiêu dùng tăng cao đồng thời phát sinh nợ nhóm nên trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tăng cao, đến 5,6 tỷ, cao so với năm 2017 1,27 tỷ đồng Bên cạnh đó, TSBĐ khoản vay tiêu dùng VCB chủ yếu bất động sản nên mức độ khấu hao không cao, loại trừ yếu tố thị trường khác giá trị tài sản khơng biến động nhiều, biến động số trích lập dự phòng qua năm chủ yếu phụ thuộc vào phân loại nợ khoản vay 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng  Quy mô cho vay tiêu dùng tăng trưởng mức kiểm soát theo kế hoạch Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh mở rộng đáng kể, tăng trưởng ổn định năm gần Bên cạnh đó, RRTD kiểm sốt mức an toàn Tỉ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trì mức thấp nằm giới hạn kế hoạch trụ sở giao  Chi nhánh trọng tuân thủ quy trình, quy định sách cho vay Nhằm hạn chế tối đa tổn thất RRTD, chi nhánh tuân thủ quy trình, quy định, quy chế cho vay, sách tín dụng bảo đảm tín dụng, tỷ lệ cấp tín dụng tối đa, chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ, trích lập dự phòng xử lý RRTD theo quy định NHNN VCB ban hành Chức phận tách biệt rõ ràng, phòng ban hoạt động độc lập, hỗ trợ can thiệp vào hoạt động  Cán tín dụng người có trình độ, tinh thần trách nhiệm cao thực chức nhiệm vụ Bộ máy tổ chức VCB Đà Nẵng xếp có phân cơng rõ ràng, cụ thể chức nhiệm vụ cho phòng ban, phân quyền cụ thể cho cấp thẩm quyền Mỗi cán phận thực chức năng, nhiệm vụ giới hạn phân quyền mình, tuân 17 theo hạn mức phê duyệt tín dụng cấp thẩm quyền theo quy định VCB Đội ngũ CBTĐ chi nhánh có trình độ cao, có chun mơn đạo đức nghề nghiệp Các cán thường xuyên tham gia khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức, quy định  Chi nhánh trọng cho vay có bảo đảm tài sản Phần lớn khoản vay tiêu dùng chi nhánh bảo đảm tài sản, chủ yếu bất động sản, có tính khoản tốt Số lượng khoản vay bảo đảm khơng tài sản với dư nợ thấp Việc áp dụng biện pháp cho vay có bảo đảm hồn tồn tài sản giúp chi nhánh hạn chế tối đa tổn thất mà chi nhánh phải chịu thời gian qua  Chi nhánh kiểm sốt tốt việc đa dạng hóa danh mục cho vay hạn mức cấp tín dụng khách hàng người liên quan Trong thời gian qua, chi nhánh kiểm soát tốt hạn mức cho vay khách hàng người có liên quan Đa dạng hóa danh mục cho vay năm qua chi nhánh thực tốt, đặc biệt đa dạng hóa nguồn thu nhập, lĩnh vực hoạt động khách hàng, dư nợ cho vay phân tán cho nhiều khách hàng nhỏ lẻ với nhiều mục đích vay vốn khác nhau, hạn chế việc sử dụng nguồn thu nhập hình thành từ vốn vay cho vay tiêu dùng  Các khoản vay bảo hiểm ngày tăng Tỷ lệ khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay, bảo hiểm tài sản bảo hiểm nhân thọ chi nhánh nhiều, đồng nghĩa với nhiều khách hàng, khoản vay bảo vệ rủi ro chuyển giao cho bên thứ công ty bảo hiểm, hạn chế tổn thất cho chi nhánh nhiều trường 18 hợp 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Thứ nhất, quy trình cho vay tập trung q nhiều vào CBTĐ Theo quy trình tín dụng tại, CBTĐ người làm hết tất khâu trừ tìm kiếm tư vấn khách hàng thẩm định tín dụng, soạn hợp đồng vay, công chứng hợp đồng chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản giải ngân nên số trường hợp việc đánh giá, thẩm định khách hàng chưa khách quan Nguyên nhân: Số lượng nhân chun mơn tín dụng tương đối so với số lượng khách hàng khối lượng cơng việc Vì vậy, CBTĐ đòi hỏi phải chịu áp lực cơng việc cao phải làm hết tất cơng đoạn cho vay Hơn nữa, quy trình tín dụng khách hàng bán lẻ VCB không cho phép bổ sung thêm cán hỗ trợ tín dụng  Thứ hai, hệ thống xếp hạng tín dụng nội VCB đơn giản Các thơng tin đầu vào hệ thống tín dụng nội yêu cầu thông tin mức thu nhập, số người phụ thuộc, khách hàng hoạt động lĩnh vực tình trạng nợ tại, chưa đủ để đưa kết xác khách hàng vay khả trả nợ khách hàng Nguyên nhân: Thời gian vừa qua, ban Đề án công nghệ VCB nhận nhiều phản hồi việc nâng cấp hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Nhưng việc xây dựng hệ thống chấm điểm đòi hỏi nhiều thời gian chi phí nên chưa thể 19 thay đổi Hiện nay, VCB trình chuyển đổi hệ thống liệu nguồn dự kiến sau hệ thống hoạt động ổn định hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội xây dựng lại  Thứ ba, kiểm sốt sau cho vay chưa trọng mức Trong cho vay tiêu dùng, CBTĐ chủ yếu quan tâm đến việc kiểm soát trước cho vay, kiểm sốt sau cho vay chưa trọng, chưa kiểm tra định kỳ theo quy định; mang yếu tố thủ tục, hình thức Ngun nhân: Trước áp lực cơng việc ngày nhiều, CBTĐ buộc phải ưu tiên cho việc phát triển khách hàng gần khơng có thời gian để kiểm tra định kỳ sau cho vay  Thứ tư, việc định giá tài sản theo giá thị trường nhiều hạn chế, bị phụ thuộc vào mức giá công ty định giá đề xuất, kiểm tra định kỳ tài sản bảo đảm chưa thực thường xuyên Việc xác định giá tài sản theo giá thị trường bị phụ thuộc vào mức công ty định giá đưa ra, gây rủi ro cho chi nhánh trường hợp thị trường bất động sản sụt giảm hay đóng băng Bên cạnh đó, cơng tác định giá tài sản định kỳ tài sản bảo đảm chưa trọng Nguyên nhân: Thời gian gần thời kỳ đỉnh điểm giá bất động sản Đà Nẵng TSBĐ chi nhánh chủ yếu công ty định giá theo giá thị trường, số trường hợp cao so với giá trị thực tài sản Bên cạnh đó, chưa có phận chuyên môn chi nhánh để thẩm định lại mức giá công ty định giá đưa Về công tác kiểm tra định kỳ, bình quân CBTĐ quản lý khoảng 150 khách hàng với 400 tài khoản vay 160 TSBĐ; việc 20 định kỳ kiểm tra thực tế TSBĐ thời gian, th cơng ty định giá độc lập chi phí định giá khách hàng không chịu chi nhánh khơng hỗ trợ việc tốn phí định giá tài sản định kỳ cho khách hàng  Thứ năm, việc tham gia bảo hiểm chưa quy định bắt buộc với đối tượng vay vốn Việc tham gia bảo hiểm bắt buộc áp dụng với số đối tượng vay vốn số tài sản định, chưa có quy định việc mua bảo hiểm với tất đối tượng vay Nguyên nhân: Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng phi tín dụng VCLI chưa đa dạng, chủ yếu bán kèm bắt buộc với sản phẩm vay VCB nên quyền lợi dành cho khách hàng ít, khơng hấp dẫn sản phẩm bảo hiểm cơng ty khác địa bàn, việc thuyết phục khách hàng tự nguyện mua bảo hiểm khó  Thứ sáu, đa dạng hóa mục đích vay vốn chưa thực tốt Những năm gần đây, chi nhánh thực đa dạng hóa nguồn thu nhập lĩnh vực ngành nghề khách hàng tốt mục đích vay vốn để mua đất chiếm phần lớn tổng dư nợ tổng số lượng khoản vay chi nhánh, việc phân tán rủi ro chưa thực cách tồn diện Ngun nhân: Mục đích vay mua đất mục đích vay vốn tiêu dùng hợp pháp khách hàng, kết hợp với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định cho vay sản phẩm vay tiêu dùng VCB nên CBQHKH CBTĐ từ chối cho vay Ngồi xuất phát từ ngun nhân chung sau: 21 - Bên cạnh cá nhân nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm cao máy tín dụng chi nhánh tồn số cá nhân làm việc cẩu thả, thiếu trách nhiệm, thái độ làm việc quan liêu, thiếu ý thức phát triển bền vững chi nhánh cơng tác kiểm sốt RRTD - Áp lực tiêu VCB trụ sở giao cho chi nhánh cao, cho vay bán lẻ, tập trung vào tăng trưởng cho vay tiêu dùng KẾT LUẬN CHƯƠNG Nhìn chung, năm vừa qua, chi nhánh thực kết hợp nhiều biện pháp để kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng mức ổn định, nằm kế hoạch giao, nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh, hạn chế đáng kể nợ xấu Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt tăng trưởng tín dụng kiểm sốt rủi ro, tn thủ quy trình, quy định , nhiều ngun nhân, cơng tác kiểm sốt RRTD chi nhánh tồn nhiều hạn chế như: chưa trọng kiểm tra sau cho vay, thẩm định TSBĐ bị phụ thuộc vào mức giá công ty định giá Do vậy, thời gian tới chi nhánh cần có biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng, hạn chế tổn thất phát sinh CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ CỦA NHỮNG KHUYẾN NGHỊ 22 3.1.1 Những hạn chế cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian đến 3.1.3 Định hướng mục tiêu cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản bảo đảm trọng kiểm tra định kỳ tài sản bảo đảm 3.2.2 Tăng cường kiểm sốt việc sử dụng vốn tự có khách hàng trước vốn vay 3.2.3 Phân chia tỷ lệ cho vay tối đa giá trị tài sản bảo đảm cho khu vực 3.2.4 Chú trọng kiểm tra sau cho vay chặt chẽ 3.2.5 Chú trọng việc mua bảo hiểm tài sản đảm bảo 3.2.6 Chú trọng thực biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán 3.2.7 Các khuyến nghị khác 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CƠ QUAN KHÁC 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 23 a Hồn thiện quy trình tín dụng b Cập nhật hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội c Thường xuyên tổ chức buổi đào tạo tập trung, trao đổi chuyên môn, cập nhật văn bản, quy định liên quan đến công tác tín dụng cho cán lãnh đạo d Xây dựng hệ thống văn liên quan đến hoạt động tín dụng e Nâng cấp hệ thống nhắc nợ khách hàng tự động f Giao tiêu tăng trưởng tín dụng phù hợp 3.3.2 Đối với số tổ chức, quan liên quan a Nâng cao chất lượng thông tin Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) b Tăng cường tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng NHNN KẾT LUẬN Kiểm soát RRTD khâu cần thiết hoạt động quản trị RRTD NHTM Trong năm gần đây, cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng chi nhánh thực tốt góp phần việc giảm tỉ lệ nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh Cùng với kế hoạch tăng trưởng quy mơ tín dụng bán lẻ năm tới, hoạt động kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng VCB nói chung chi nhánh Đà Nẵng nói riêng ngày trọng Vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, với sở lý luận kết hợp với tình hình thực tiễn, luận văn trình bày nội dung sau: - Khái quát sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng, 24 RRTD công tác kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng - Đánh giá thực trạng tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh Đà Nẵng; phân tích biện pháp kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng chi nhánh áp dụng Từ đó, đưa kết quả, hạn chế với nguyên nhân hoạt động kiểm soát RRTD cho vay tiêu dùng chi nhánh - Dựa thực trạng hạn chế, luận văn đề xuất số khuyến nghị VCB Đà Nẵng VCB trụ sở nhằm mục đích hồn thiện hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay tiêu dùng ... 1.1.1 Hoạt động cho vay rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại a Cho vay ngân hàng thương mại b Rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có... doanh ngân hàng - RRTD cho vay tiêu dùng đa dạng phức tạp c Hậu rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 2.2.2 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt) , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn