Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dệt may 29 3 (tt)

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN T P KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI NG T P ẦN ỆT M -3 TÓM TẮT LUẬN VĂN T Ạ SĨ KẾ TOÁN Mã số: 8.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI Ọ KIN TẾ, Đ ĐN N ƣờ ƣớn n o PGS TS TRẦN Đ N K I NGU N Phản biện 1: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS HỒ VĂN NHÀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Kế toán trách nhiệm nội dung thuộc kế toán quản trị Kế toán trách nhiệm xuất phát từ phân quyền trách nhiệm quản lý nhà quản trị Cơ sở phân quyền phụ thuộc vào định nhà quản trị, đặc điểm doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô yếu tố khác Qua khảo sát thực tế Công ty cổ phần Dệt m -3, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh nh sản phẩm ngành dệt khăn may mặc Với quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng u cầu Cơng ty phải tổ chức thực định cách hiệu thơng qua việc quản lý, kiểm sốt, đánh giá kết theo phân cấp quản lý nhằm nâng cao công tác quản trị, hiệu hoạt động Công ty Hiện n , Công t thực phân cấp quản lý, phân chia quyền hạn trách nhiệm cho phòng ban, phận; nhiên lại chư hình thành hệ thống kế tốn trách nhiệm Cơng ty Xuất phát từ yêu cầu tr n tác giả chọn đề tài “Kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phầ ệ -3” để thực nghiên cứu Vận dụng sở lý luận vào thực tiễn Công ty cổ phần Dệt m -3 nhằm góp phần giải vấn đề đặt tổ chức kế toán trách nhiệm Mụ t n ên ứu Luận văn hướng đến mục tiêu sau: - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn phục vụ đánh giá trách nhiệm Công ty cổ phần Dệt m -3 dựng giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn trách nhiệm để phù hợp với Cơng ty nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị đánh giá trách nhiệm quản lý phận để định kinh doanh Đố tƣợn p ạm v n ên ứu * Đối tượng nghi n cứu: uận văn tập trung vào nghiên cứu cơng tác kế tốn trách nhiệm Công ty cổ phần Dệt m -3 * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghi n cứu phạm vi Công ty cổ phần Dệt m -3, bao gồm tất phận tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty P ƣơn p áp n ên ứu Phương pháp nghi n cứu vận dụng chủ yếu luận văn phương pháp nghi n cứu tình Để vận dụng phương pháp này, luận văn thực theo bước s u: - Khảo sát đặc trưng Cơng ty Dệt may 29-3: từ mơ hình phân cấp quản lý đến qui định hành khen thưởng, xử phạt có li n qu n đến đánh giá trách nhiệm Công ty Nội dung nà tiến hành tr n sở văn tài liệu hành Công ty - Thực vấn vấn Ban Tổng giám đốc, trưởng ph ng b n củ Công t nhằm nhận diện hệ thống kế tốn hành có đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý h chư đánh giá trách nhiệm tr n sở phân cấp quản lý? Nội dung vấn nhằm làm rõ nhu cầu thông tin bối cảnh phần cấp - Kết vấn khảo sát h i bước tr n sở đển đánh giá cơng tác kế tốn trách nhiệm đề xuất giải pháp vận dụng kế toán trách nhiệm Bố ụ đề tà Kết cấu luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm Chương 2: Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Công t cổ phần Dệt m -3 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng t cổ phần Dệt m -3 Tổn qu n tà l ệu n ên ứu Có nhiều cơng trình nước ngồi đề cập đến kế tốn quản trị (KTQT) nói chung KTTN nói ri ng s u: - Tác giả Safa (2012) với cơng trình “Examining the Role of Responsibility Acounting in Organization Structure” đăng tr n “American Academic & Scholarly Research Journal” nghi n cứu vai trò KTTN cấu trúc tổ chức - Tác giả Phạm Văn Dược (2010) thực đề tài nghiên cứu “Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán đánh giá trách nhiệm phận doanh nghiệp thương mại Việt Nam” Tài liệu nà hệ thống hó sở lý luận kế tốn trách nhiệm, kinh nghiệm nước cụ thể đầ đủ Trong cơng trình nghiên cứu nêu trên, tác giả hệ thống nội dung kế tốn trách nhiệm khái niệm, vai trò, chất củ KTTN chư nghi n cứu chu n s u đến vấn đề KTTN g n với tổ chức thông tin việc đánh giá thành cá nh n, phận, đơn vị…áp dụng cho doanh nghiệp ngành dệt may; thiết ếu n việc cung cấp thông tin tổ chức vơ c ng qu n trọng Từ đó, tr n sở lý luận kế toán trách nhiệm, tham khảo đề tài, báo có liên quan, tình hình thực tiễn doanh nghiệp, tác giả nghi n cứu thực đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Dệt m -3” ƢƠNG Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1 NỘI UNG KẾ TOÁN TRÁ N IỆM 1.1.1 Khá n ệm ế toán trá n ệm Kế toán trách nhiệm thống kế tốn sử dụng cơng cụ kế tốn để phản ánh thơng tin tài phi tài công tác quản lý DN Đồng thời, KTTN thiết lập qu ền hạn, trách nhiệm củ mội phận, thành viên Từ đó, giúp nhà quản trị kiểm soát đánh giá hiệu hoạt động củ phận tổ chức 1.1.2 Bản ất ủ ế toán trá n ệm Kế toán trách nhiệm thiết lập qu ền hạn, trách nhiệm củ mội phận, th nh vi n hệ thống ti u, báo cáo thành củ phận thành vi n Nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin đầ đủ, rõ ràng hoạt động sản xuất kinh nh củ nh nghiệp mà c n xác định rõ i người chịu trách nhiệm, phận có qu ền kiểm sốt hoạt động xả r 1.1.3 Lý t uyết đạ ện – sở ủ ế toán trá n ệm Kế toán trách nhiệm chế để hình thành n n đánh giá thành củ người ủy quyền, qu có khen thưởng kỉ luật hợp lý KTTN làm phát sinh chi phí đại diện giảm mâu thuẫn đại diện có chế vận hành thích hợp 1 V tr ủ ế toán trá n ệm V i tr củ kế toán trách nhiệm thể qua: Thứ nhất, KTTN giúp xác định đóng góp đơn vị, phận vào lợi ích tổ chức Thứ hai, KTTN cung cấp sở cho việc đánh giá chất lượng kết hoạt động nhà quản lý phận Thứ ba, KTTN sử dụng để đo lường kết hoạt động nhà quản lý đó, ảnh hưởng đến cách thức thực hành vi nhà quản lý Thứ tư, KTTN thúc đẩy nhà quản lý phận điều hành phận củ theo phương cách ph hợp với mục ti u toàn tổ chức 1.2 P ÂN ẤP QUẢN LÝ – Ơ SỞ T Ứ NG TÁ KẾ TOÁN TRÁ N IỆM 1.2.1 Tổ ứ p ân ấp quản lý Phân cấp quản lý ủy nhiệm quyền định tổ chức cách cho phép nhà quản lý cấp hoạt động khác định phạm vi cấp mà có trách nhiệm Sự phân cấp quản lý giao việc định đến cấp quản lý thấp nhằm làm cho định thực 1.2.2 Nhữn tá động phân cấp quản lý công tác kế tốn trách nhiệm Về mặt tác động tích cực: Sự phân cấp quản lý trải rộng việc định cho nhiều cấp quản lý giúp nhà quản trị cấp c o có nhiều thời gi n Sự phân cấp quản lý giúp cho nhà quản trị cấp có độc lập tương đối điều hành cơng việc Sự phân cấp quản lý giúp cho nhà quản trị cấp có hài lòng công việc Sự phân cấp quản g n liền với xác định nhiệm vụ các cấp quản lý Về mặt tác động tiêu cực: Sự phân cấp quản lý dẫn đến độc lập tương đối phận, nhà quản trị phận thường khơng biết định ảnh hưởng đến phận khác tổ chức Các nhà quản lý phận thường qu n t m đến mục tiêu, thành phận tính hữu hiệu chung tổ chức Bên cạnh đó, phân cấp quản lý dẫn đến trùng lặp không cần thiết trung tâm trách nhiệm, điều dẫn đến lãng phí mẫu thuẫn doanh nghiệp Ngồi, ra, việc sử dụng tính hai mặt kế tốn trách nhiệm ảnh hưởng đến thái độ nhà quản lý hiệu đánh giá trách nhiệm kế toán tách nhiệm 1.2.3 Mố qu n ệ ế toán trá n ệm vớ tổ ứ p ân ấp quản lý Hệ thống KTTN tồn tại, hoạt động có hiệu nh nghiệp có ph n qu ền, qu ền r qu ết định trách nhiệm tr o cho phận củ nh nghiệp Các cấp quản lý khác nh u qu ền r qu ết định chịu trách nhiệm với phạm vi qu ền hạn trách nhiệm củ họ 1.3 T Ứ KẾ TOÁN TRÁ N IỆM TRONG DOANH NG IỆP 1.3.1 đ n trun tâm trá n ệm a Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm phận tổ chức, nhà quản lý trung tâm có quyền trách nhiệm thành hoạt động trung tâm Tùy thuộc vào cấu tổ chức, mức độ phân cấp quản lý…mà hình thành hệ thống trung tâm trách nhiệm tương ứng Các trung tâm trách nhiệm tạo thành hệ thống thang bậc trách nhiệm từ cấp quản lý thấp đến cấp quản lý cao doanh nghiệp b Bản chất trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm có chất hệ thống, hệ thống xác định để xử lý công việc cụ thể Hệ thống sử dụng đầu vào giá trị vật chất ngu n vật liệu, số công loại l o động dịch vụ khác kèm theo…để có đầu hàng hóa, dịch vụ…Có ti u chí để đo lường mức độ hồn thành trung tâm trách nhiệm: hiệu kết c ế ệ Thơng thường có trung trách nhiệm: Trung tâm chi phí, Trung tâm doanh thu, Trung tâm lợi nhuận, Trung t m đầu tư 1.3.2 Hệ thống t đán t àn từn trun tâm ế toán trá n ệm a Đ q ả quản lý trung tâm chi phí  Trung tâm chi phí đ n mứ : Về hiệu suất: đánh giá thông qu mức ch nh lệch giữ số lượng thực tế sản xuất với số lượng kế hoạch đề r Về hiệu quả: thông qu ti u hiệu suất sử dụng nguồn lực sản xuất giá thành sản phẩm để đánh giá  Trung tâm chi phí l n oạt: Thành củ trung t m chi phí linh hoạt đánh giá thơng qu nguồn lực dự tốn bỏ r ph n bổ đầu kỳ kế hoạch Nhà quản lý dự vào ch nh lệch giữ chi phí thực tế với chi phí dự tốn, đánh giá theo giá trị tu ệt đối lẫn tương đối b Đ q ảq ả ýở d Về hiệu suất: Thành quản lý trung tâm doanh thu thường đánh giá việc so sánh doanh thu kiểm sốt thực tế so với dự tốn phân tích chênh lệch phát sinh Về hiệu quả: đánh giá thông qua mối quan hệ doanh thu chi phí để kiểm sốt gi tăng chi phí, đảm bảo tốc độ doanh thu tăng nh nh so với tốc độ chi phí c Đ thành quản lý trung tâm lợi nhuận Về hiệu suất: Bằng việc đánh giá mức lợi nhuận thực so sánh kế hoạch giao Về hiệu quả: lợi nhuận tiêu tổng hợp trung tâm lợi nhuận đánh giá mối quan hệ với doanh thu thông qua ti u như: tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ lệ doanh thu chi phí, tỷ lệ lợi nhuận chi phí, dựa số dư đảm phí phận, d Đ q ả quản lý đầ - Về hiệu suất: So sánh doanh thu chi phí kiểm sốt thực tế với dự toán - Về hiệu quả: Các ti u thường sử dụng để đánh giá thành củ trung t m đầu tư là: * Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI): ROI = Thu nhập phận/Khoản đầu tư phận * ãi thặng dư (RI): RI = ợi tức củ trung t m đầu tư – (Vốn đầu tư x Tỷ suất chi phí vốn) * Giá trị kinh tế tăng th m (Economic value added – EVA) EVA = NOPAT – (TC x WACC) * Tỷ lệ thu nhập tr n vốn sử dụng (Return On C pit l Employed - ROCE) ợi nhuận trước thuế lãi vay ROCE = Tổng nguồn vốn – Tổng nợ ng n hạn 1.3.3 Thiết kế thông tin kế toán trách nhiệm doanh nghiệp a Thơng tin dự tốn Hệ thống dự tốn cho trung t m trách nhiệm: Dự toán tổng hợp đề r để đánh giá mức độ hoàn thành mục ti u chiến lược thiết lập Đồng thời ph n chi nhỏ thành dự toán trách nhiệm để đánh giá trách nhiệm cá nhân, phận dựa vào ti u phần việc cần hồn thành Ngồi r , thơng tin dự tốn báo trước số vấn đề phát sinh, từ b n quản trị đư r số giải pháp nhằm đảm bảo tính khả thi b Thơng tin phận ă với phòng kế tốn - Thu thập, cập nhật vào hệ thống liệu (có thể phần mềm) thuộc phần việc phụ trách ập báo cáo thống kê 10 gồm xác định trung tâm trách nhiệm hệ thống ti u đánh giá, báo cáo trung tâm trách nhiệm, dự toán hệ thống KTTN; KTTN với đánh giá thành người l o động, phận doanh nghiệp Nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm sở để nhìn nhận đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn phục vụ đánh giá trách nhiệm Công t cổ phần Dệt m -3 ƢƠNG T TRẠNG KẾ TOÁN TRÁ N IỆM TẠI NG T P ỆT M -3 2.1 K ÁI QUÁT UNG NG T P ỆT M -3 2.1.1 G t ệu n ty a Quá trình hình thành Công ty cổ phần Dệt may 29-3 Đà Nẵng đơn vị sản xuất kinh doanh với hình thức sở hữu vốn Cơng ty cổ phần khơng có vốn Nhà nước Hoạt động chặng đường dài 40 năm, Công ty phải trải qua nhiều thử thách để phát triển bền vững ngày hôm Ngày 29/03/1 76 “Tổ hợp dệt khăn -3” r đời với số vốn góp b n đầu khoản 200 lạng vàng 38 cổ đơng, có 56 công nhân 3.000m2 sở sản xuất Ngày 29/03/2007 theo Qu ết định số 312/QĐ-UBND ngày 29/03/2006 củ UBND thành phố Đà Nẵng Công ty cổ phần Dệt M /3 thành lập với vốn điều lệ 15 tỷ đồng Đến n , Công t hoạt động số vốn điều lệ 51 tỷ đồng; quy mơ Nhà máy 60.000m2 với hàng chục nghìn m2 nhà xưởng khang trang, đại 4000 công nhân viên chức Công t đ ng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thêm chi nhánh trực thuộc gọi í nghiệp m Du Trung, đặt Du u n – Quảng N m, phụ trách sản xuất sản phẩm cho Công t 11 b ề kinh doanh Đị ướng phát tri n công ty ấu tổ ứ ộ máy quản lý Mơ ì ấu tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT Đại diện đạo chất lượng & CSR Phòng kỹ thuật cơng nghệ may Phòng quản lý chất lượng may Xí nghiệp Xí nghiệp Vest Vest Phòng tổng hợp Xí nghiệp May Phòng kinh doanh xuất nhập Xí nghiệp May Phòng kế Trạm y tốn tế Xí nghiệp May Xí nghiệp May Phòng quản trị đời sống CN - XN Duy Trung Quan hệ lãnh đạo Quan hệ chức CSR : Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Hình 2.1 ấu tổ chức Cơng ty Ghi chú: Phòng Ban kỹ kỹ thuật thuật điện thiết bị đầu tư & may mơi trường Xí nghiệp Dệt 12 b Chứ ă ệm vụ phòng ban 2.1.3 Hệ thống thơng tin kế tốn quản lý Cơng ty a Tổ chức máy kế ì ứ ế Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý, máy kế tốn Cơng t tổ chức theo hình thức tập trung Cơng ty khơng thực giao tài cho xí nghiệp hay chi nhánh trực thuộc nên khơng tổ chức máy kế tốn riêng xí nghiệp chi nhánh b Chứ ă nhiệm vụ phần hành kế tốn c Hệ thống thơng tin kế tốn quản lý Cơng ty Hệ thống thơng tin kế tốn giúp cho việc thu thập thơng tin diễn nh nh chóng kịp thời, giảm thời gi n nhập liệu giảm thiểu công việc, rườm rà công việc khả kiểm soát liệu tốt, tránh tr ng lặp tiện lợi việc lưu trữ Tại phòng Kế tốn, việc sử dụng phần mềm Bravo theo hình thức nhật ký chứng từ giúp phần hành kế toán đơn giản hóa cơng việc Cơng tác quản trị chi phí, cơng nợ, tài sản, nh thu…thuận lợi, dễ dàng đối chiếu kiểm tra phần hành kế tốn, có kiểm sốt rõ ràng giữ người thực người xét du ệt Các chứng từ, báo cáo kết xuất nhanh, gọn Hệ thống thông tin kế tốn nội doanh nghiệp đóng v i tr cầu, h i đầu cầu phòng ban, xí nghiệp cơng ty thực truyền tải thơng tin có liên quan 2.2 TH C TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI NG T P ỆT M -3 2.2.1 Sự phân cấp quản lý tạ n Ty P ệt m y -3 a Phân cấp quản lý sử dụng vốn, tài sản Hiện nay, Công ty CP Dệt may 29-3 thực hu động vốn để kinh nh hình thức phát hành cổ phiếu vay vốn 13 ngân hàng ACB, OCB theo qu định pháp luật, quy chế tài sau Đại hội đồng Cổ đơng thơng qu Vì vậy, huy động vốn h th đổi phương án hu động vốn phải có thơng qua củ Đại hội đồng Cổ đông Việc hu động vốn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn Công ty Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp b Phân cấp hoạ động sản xuất kinh doanh Hiện n , Công ty CP Dệt m -3 chư thực việc ph n cấp cho xí nghiệp chi nhánh tự lập kế hoạch phận Các kế hoạch ph ng b n chức củ Công t thực Cụ thể Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, đơn vị nà phụ trách ti u thụ sản phẩm cho thị trường nội đị lẫn thị trường xuất người đứng đầu Trưởng ph ng kinh nh XNK c Ph ấ Hiện n , Cơng t khơng thực gi o tài tự quản cho xí nghiệp h chi nhánh trực thuộc để thực hoạt động sản xuất Chính vậ , chi phí phát sinh phòng ban, xí nghiệp chi nhánh đơn vị tập hợp, thống k định kỳ hàng tháng số liệu đưuọc chu ển Ph ng kế toán 2.2.2 Tổ áo áo đán trá n ệm quản lý Công ty P ệt m y -3 Tại Công ty Cổ phần CP Dệt may 29-3, chư có hình thành hệ thống kế tốn trách nhiệm Vì vậy, thấy Cơng ty xây dựng hệ thống báo cáo phục vụ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính; báo cáo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành báo cáo phận chức chư thực báo cáo trách nhiệm hệ thống kế toán trách nhiệm a Báo cáo trách nhiệm Xí nghiệp Chi nhánh Tại xí nghiệp chi nhánh, giám đốc xí nghiệp 14 người quản lý trực tiếp xí nghiệp Giám đốc xí ngiệp ti u định mức dựa theo tiêu doanh thu dự kiến kế hoạch sản xuất hàng năm, mà triển khai thực sản xuất Theo định kỳ, giám đốc xí nghiệp lập báo cáo chuyển phòng kinh doanh giúp theo dõi tình hình thực định mức, tránh trường hợp vượt định mức cho phép; sản lượng sản xuất Cuối kỳ sẽ lập báo cáo kết sản xuất phận báo cáo với Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị b Báo cáo trách nhiệm Phòng kinh doanh xuất nhập Báo cáo Phòng kinh doanh xuất nhập Công ty báo cáo thể tình hình sản xuất tiêu thụ, doanh thu tỷ lệ doanh thu theo thị trường nội địa xuất khẩu, có so sánh đánh giá so với kế hoạch so với kỳ năm trước Báo cáo nà lập định kỳ để báo cáo với Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị c Báo cáo ệ ò Kế Phòng kế tốn Cơng ty thực chức kế tốn tài cho tồn Cơng ty nên báo cáo phòng báo cáo phản ánh ti u tài chi phí, giá vốn, doanh thu, lợi nhuận,…và lập theo định kỳ Cuối năm, tiến hành lập báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá hoạt động tài theo yêu cầu Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị d Báo cáo trách nhiệm Ban Tổ đốc, Ban ki m soát, Hộ đồng quản trị Báo cáo Ban Tổng giám đốc: đại hội đồng cổ đông thường ni n tổ chức vào tháng hàng năm B n giám đốc báo cáo văn kết hoạt động sản xuất kinh nh năm trước trình l n Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Trong báo cáo đề cập đến nội dung s u: đánh giá kết sản xuất kinh nh; tình 15 hình tài sản, nợ nần củ Công t thành tựu đạt năm trước kế hoạch phát triển tương l i Báo cáo Ban kiểm soát: B n kiểm sốt báo cáo trước q vị cổ đơng kết hoạt động củ B n Kiểm soát hoạt động củ Hội đồng quản trị công tác quản lý, điều hành củ Tổng giám đốc kết giám sát hoạt động S KD hoạt động khác củ Công ty năm Báo cáo Hội đồng quản trị: đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị báo cáo văn kết hoạt động Hội đồng quản trị năm trước, tiêu kế hoạch giải pháp định hướng thực năm tới trình Đại hội đồng cổ đông 2.2.3 Chế độ t ƣởng – phạt mơ hình phân cấp quản lý Cơng ty cổ phần ệt m y -3 a ế độ ưở Cơng ty tiến hành bình bầu thi đu cá nh n hàng tháng theo tiêu chí làm việc tốt trội như: số lượng sản phẩm, tuân thủ nội quy làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cấp trên…Các kết thi đu tháng để bình xét khen thưởng vào cuối năm Cụ thể, loại A thưởng 25.000 đồng, loại B thưởng 20.000 đồng, loại C thưởng 15.000 đồng Bên cạnh chế độ khen thưởng dành riêng cho cá nhân Cơng ty có chế độ khen thưởng cho tổ sản xuất thực tốt công việc tháng b ế độ Các hình thức kỷ luật Cơng ty áp dụng chung cho toàn nhân viên dự vào qu định Công ty Bộ Luật Lao động nhà nước như: khiển trách miệng văn bản, sa thải Riêng xí nghiệp sản xuất, ca làm cá nhân bị m c 16 lỗi, bị quản lý thực nh c nhở trước tồn phận u cầu phải làm lại số sản phẩm bị lỗi Vào cuối tháng bị phạt trừ 200 nghìn đồng tr n lương 2.2.4 Cơng tác lập dự tốn – kế hoạch Cơng ty Qua tìm hiểu Cơng ty, cơng tác dự tốn Cơng ty thường dựa số liệu lịch sử tổng quát, cụ thể dựa vào tình hình hoạt động sản xuất kinh nh năm trước kế hoạch sản xuất năm n để xây dựng dự tốn cho Cơng ty, nên báo cáo kế hoạch sản xuất hoạt động kinh doanh chung cho Cơng ty, chư thật có tính khả thi Cơng việc thường lập vào đầu năm x dựng cho năm Phòng kế tốn thực kết hợp với Phòng kinh doanh xuất nhập Như vậy, Công tác lập dự tốn chi phí, doanh thu, lợi nhuận nhìn chung dừng mức độ tồn cơng t , chư g n với cam kết, trách nhiệm phận để đánh giá trách nhiệm quản lý 2.3 ĐÁN GIÁ T C TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI NG T P ỆT M -3 2.3.1 Ƣu đ ểm Về cấu tổ chức: Công t tổ chức má cấu quản lý chặt chẽ; có phân chia nhiệm vụ, chức rõ ràng, cụ thể, không trùng l p Về tiêu đánh giá thành thực tế dự toán: Đã thiết lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phòng ban phối hợp thực đặn vào đầu năm Các kế hoạch đề tiêu nh thu, chi phí cho năm tới, nhằm định hướng sở đánh giá hiệu hoạt động Công ty Về hệ thống báo cáo: Hệ thống báo cáo nội Công ty xây dựng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phận; nhằm cung cấp thông tin cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị 17 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, vốn công ty cung cấp thông tin cần thiết cho phận có liên quan Các báo cáo lập định kỳ Về ảnh hưởng KTTN phân cấp quản lý: Công ty thực đánh giá thành sản xuất, lực làm việc nhân viên, phận công ty thông qua công tác thi đu cá nhân, phận trình làm việc tổ chức khen thưởng – phạt hàng tháng, cuối năm 2.3.2 N ƣợ đ ểm Về hệ thống kế tốn trách nhiệm: Cơng t có phân cấp quản lý chư hình thành trung tâm trách nhiệm cụ thể, riêng biệt Tuy nhiên, phân cấp quản lý nà chư toàn diện việc Chi nhánh Công ty hoạt động trực, khơng giao tài tự quản d đăng ký mã số thuế Chính vậy, đánh giá tình hình sản xuất mà chư có đánh giá rõ ràng trách nhiệm phận nà kết chung tồn Cơng ty Cơng tác kế tốn: Cũng hạn chế nên cơng tác tập trung nhiều vào kế tốn tài mà chư thật trọng đến kế toán quản trị, đặc biệt thơng tin kế tốn để đánh giá trách nhiệm Hệ thống tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm: Vì chư hình thành trung t m trách nhiệm rõ ràng nên chư có hệ thống ti u đánh giá kết trung tâm trách nhiệm mà Công ty thực việc đánh giá biến động tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua tiêu kế hoạch với tình hình thực tế Xây dựng hệ thống tiêu giúp đánh giá trung tâm cách xác Hệ thống báo cáo: Hệ thống báo cáo Công ty chủ yếu phục vụ cơng tác kế tốn tài chính, đánh giá hoạt động kinh doanh, lãi/lỗ chư phục vụ đánh giá cơng tác quản trị 18 chư có hệ thống báo cáo trách nhiệm rõ ràng đánh giá trách nhiệm phận Ảnh hưởng KTTN phân cấp quản lý: Việc đánh giá thành nhân, phận qua việc thưởng – phạt dừng lại cá nhân, phận hoàn thành chư hoàn thành nhiệm vụ gi o, chư có ý nghĩ cơng tác quản trị rõ ảnh hưởng KTTN KẾT LUẬN ƢƠNG Cơng t chư hình thành hệ thống kế tốn trách nhiệm, trung tâm trách nhiệm, ti u đánh giá báo cáo trách nhiệm Nhưng với ưu điểm bật thông qu đánh giá thực trạng phân cấp quản lý, cơng tác kế tốn phục vụ đánh giá kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cơng ty CP Dệt may 29-3 có khả tổ chức hệ thống kế tốn trách nhiệm hồn thiện nhược điểm KTTN ƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI NG T P ỆT M -3 3.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI NG T P ỆT M -3 3.1 Về xá đ n trun tâm trá n ệm Trung tâm đầu tư: Là Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị củ Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà quản trị cấp c o chịu trách nhiệm trung t m Trung tâm lợi nhuận: Là B n Tổng giám đốc củ Công ty Chịu trách nhiệm trung t m nà Tổng giám đốc Trung tâm doanh thu: Là Ph ng kinh nh Công t Chịu trách nhiệm trung t m nà Trưởng ph ng kinh nh Trung t m chi phí, ph n chi sau: + Trung t m chi phí linh hoạt khối văn ph ng b o gồm 19 ph ng b n chức như: B n kiểm sốt, Phòng tổng hợp, Phòng kế tốn, Ph ng quản lý chất lượng m , Ph ng kỹ thuật công nghệ m , Ph ng kỹ thuật điện đầu tư môi trường, B n kỹ thuật thiết bị m , Ph ng quản lý đời sống, Trạm tế Chịu trách nhiệm hoạt động trung t m nà Trưởng phòng ban + Trung t m chi phí định mức xí nghiệp, chi nhánh sử dụng trực tiếp nguồn lực ngu n vật liệu, chi phí nh n cơng chi phí khác để sản xuất sản phẩm, chịu trách nhiệm hoạt động củ trung t m nà Giám đốc xí nghiệp Trong đó, í nghiệp Du Trung chi nhánh củ Cơng t , đóng v i tr trung t m chi phí hệ thống kế tốn trách nhiệm củ Cơng t hoạt động phụ thuộc, khơng có dấu ri ng báo cáo tài ri ng, mặc d chi nhánh nà có mã số thuế hoạt động 3.1.2 Về t đán t àn trun tâm trá n ệm a Đố vớ đầ Hiện tại, ti u ti u tỷ suất sinh lời vốn đầu tư (ROI) chư Công t sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động củ trung t m đầu tư, vậ cần bổ sung vào ROI = Lợi nhuận trước thuế Vốn đầu tư phận b Đố vớ ợ ậ Với trung t m nà , n Công ty tiến hành so sánh giữ lợi nhuận đạt với dự toán phản ánh tỷ lệch ch nh lệch tương đối, mặc d vậ n n thể giá trị ch nh lệch tu ệt đối Nhưng đồng thời nên kết hợp với kết ph n tích củ trung t m nh thu, chi phí để từ thấ mức độ ảnh hưởng 20 củ nh n tố nh thu, chi phí đến lợi nhuận: Tỷ số lợi nhuận tr n nh thu = ợi nhuận sau thuế Doanh thu b Đố vớ d Công ty thực so sánh giữ nh thu thực tế với nh thu kế hoạch theo ch nh lệch tương đối n n thể giá trị ch nh lệch tu ệt đối để phản ánh rõ mức độ hoàn thành so kế hoạch Tuy nhiên, Công t cần x dựng ti u cấu ti u thụ ảnh hưởng đến nh thu phận: Tỷ lệ tiêu thụ xuất = Tỷ lệ tiêu thụ nội địa = Doanh thu xuất Tổng Doanh thu Doanh thu nội địa Tổng doanh thu c Đố vớ í Trung tâm chi phí theo định mức: Thứ nhất, ti u sản lượng sản xuất Chỉ ti u nà cho biết trung tâm có hoàn thành kế hoạch sản xuất tr n sở đảm bảo thời hạn ti u chuẩn kỹ thuật qu định h không Thứ hai, ti u chi phí sản xuất Chỉ tiêu cho biết khả thực theo định mức củ chi phí thực tế phát sinh so với chi phí dự tốn lập theo định mức hoàn thành h vượt mức cho phép Thứ ba, ti u lượng tiêu h o loại vật tư cho sản xuất Công t Chỉ ti u nà phản ánh rõ ngu n nh n tác động đến tình hình thực định mức dự tốn chi phí Trung tâm chi phí linh hoạt: trung t m nà b o gồm ph ng b n thuộc khối quản lý DN Đ phận gián tiếp nói biến động củ trung tâm chi phí khơng ảnh hưởng đến 21 suất củ phận sản phẩm h kinh nh, khó đánh giá N n ti u đánh giá thành củ trung t m nà chủ ếu xét mức độ hoàn thành so với kế hoạch đề r đồng thời đảm bảo chi phí thực tế phát sinh khơng vượt q kế hoạch 3 Về báo cáo trun tâm trá n ệm a B ệ í Báo cáo trách nhiệm trung t m chi phí định mức: Vì xí nghiệp thực sản xuất mặt hàng khác nh u, nhu cầu thông tin khác nh u n n trung t m trách nhiệm chi phí có hệ thống báo cáo ri ng tương ứng Các báo cáo củ trung tâm trách phải phản ánh số liệu kế hoạch, số liệu thực tế ph n tích biến động củ chi phí ngu n vật liệu trực tiếp, nh n công trực tiếp chi phí sản xuất chung Các tổ trưởng sản xuất kiểm sốt chi phí sản xuất tổ họ quản lý Giám đốc xí nghiệp thực kiểm sốt chi phí củ tổ sản xuất, qu đánh giá thành hoạt động, xác định ngu n nh n biến động Báo cáo trách nhiệm trung t m chi phí linh hoạt: Vì khó đánh giá trung t m chi phí linh hoạt Do đó, báo cáo đánh giá trách nhiệm củ trung t m nà chủ ếu củ trưởng phòng ban nên thể khả kiểm sốt chi phí b B ệ d Hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm củ trung t m nh thu giúp nhà quản lý Công ty đánh giá kết hoạt động khả hoàn thành kế hoạch gi o phận chịu trách nhiệm trung tâm B n cạnh đó, n n đánh giá mức độ hoạt động củ phận chịu trách nhiệm nh thu nội đị nh thu xuất B ệ ợ ậ Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận thường báo cáo tổng hợp trung tâm doanh thu trung tâm chi phí kết 22 kinh doanh, dựa vào việc so sánh lợi nhuận thực tế đạt so với lợi nhuận dự toán phân tích biến động lợi nhuận để thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố nh thu, chi phí…tại trung tâm d Báo cáo trách nhiệm củ đầ Báo cáo trách nhiệm củ trung t m đầu tư phải thể thành hoạt động, sử dụng vốn củ công t ti u ROI 314 Đn ƣớn áp ụn uyển o tạ xí n ệp tạ n ty Như nhận định chương 2, Công t có ph n cấp quản lý ph n qu ền rõ ràng theo khảo sát xí nghiệp Cơng ty, sản xuất với qu trình khép kín Mỗi xí nghiệp phụ trách khách hàng khác nh u tạo r sản phẩm theo đơn hàng gi o Vì vậ việc áp dụng giá chu ển gi o nội không áp dụng sản phẩm bán cho khách hàng độc lập, mà c n thực sản phẩm chu ển xí nghiệp chi nhánh củ Cơng t Cần xác định giá bán nội s o cho đảm bảo h i xí nghiệp có lợi, không ảnh hưởng đến lợi nhuận mục ti u chung củ tồn cơng t Khi Cơng t định giá chu ển gi o giúp giám đốc xí nghiệp chu ển giao nhận chu ển gi o xác định thành tài Đ sở để đánh giá thành quản lý qu tiêu ROI RI 3.2 Đ N ƢỚNG T Ứ T NG TIN ĐỂ T Ể VẬN ÀN KẾ TOÁN TRÁ N IỆM TẠI NG T Tổ ứ p ân loạ p í t eo ứn xử Qu thực thực trạng công t , công t n n ph n loại chi phí theo cách ứng xử Cách ph n loại nà ph n loại chi phí mối qu n hệ với khối lượng hoạt động (số lượng sản phẩm hoàn thành, số 23 má hoạt động ) Theo đó, ph n thành chi phí ph n thành chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí hỗn hợp Việc ph n loại nhằm giúp nhà quản trị nh nghiệp có cách nhìn nhận chi phí, sản lượng lợi nhuận để có qu ết định quản lý ph hợp số lượng sản phẩm sản xuất ti u thụ, giá bán sản phẩm gi i đoạn cụ thể oàn t ện n tá lập ự toán n ân sá Tại trung t m trách nhiệm cần lập th m dự tốn b n cạnh dự tốn có Cơng t : - Trung tâm chi phí: Nhóm trung tâm chi phí thuộc khối sản xuất gồm: Dự tốn sản xuất, Dự tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, dự tốn chi phí NV TT, dự tốn CP NCTT, dự tốn CPSXC Nhóm trung t m chi phí thuộc khối quản lý gồm: Dự tốn chi phí bán hàng, dự tốn chi phí quản lý nh nghiệp - Trung tâm doanh thu: Dự toán giá bán, dự toán ti u thụ - Trung t m lợi nhuận: Dự toán giá vốn hàng bán, dự toán lợi nhuận - Trung tâm đầu tư: Dự toán hiệu sử dụng vốn đầu tư/ tỷ lệ hoàn vốn, dự toán lợi nhuận/cổ tức c n lại 3 Tổ ứ tà oản t ết/ ộ mã ế toán tron ệ t ốn ế toán ện n y Dựa vào chế độ kế tốn cơng ty mơ hình phân cấp quản lý cơng ty, tác giả xây dựng mã tài khoản s u: Bảng 3.11: Bộ mã tài khoản 10 11 12 X X X X X X X X X X X X Số hiệu tài khoản Mã tách nhiệm (Mã TN) Tài khoản cấp Cấp Mã TN1 Mã TN2 Mã TN3 Mã TN4 Mã TN5 24 KẾT LUẬN ƢƠNG Trên sở thực trạng kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Dệt may 29-3 chương 2, kết hợp với lý luận kế toán trách nhiệm chương 1, tác giả thực tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm đư r giải pháp hồn thiện vấn đề tồn kế tốn trách nhiệm Cơng ty nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất tồn Cơng t thơng qu cơng tác đánh giá thành phận trung tâm trách nhiệm Đồng thời, tác giả thực thiết hệ thống tàai khoản kế tốn trách nhiệm cơng tác kế tốn quản trị Từ đó, nhằm nâng cao công tác quản trị đánh giá, cung cấp thông tin đầ đủ xác để B n ãnh đạo cơng ty có định đ n hiệu KẾT LUẬN Để góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức KTTN Công ty cổ phần Dệt m -3, luận văn giải vấn đề sau: Hệ thống lý luận KTTN Nội dung nà sở để tìm hiểu nghiên cứu đề tài Cơng ty cổ phần Dệt m -3 Đánh giá thực trạng KTTN Công ty cổ phần Dệt m 3, đư r mặt đạt hạn chế công tác tổ chức KTTN Công ty Đư r giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KTTN Cơng ty Qu đó, giúp Cơng t quản lý hiệu đánh giá xác kết hoạt động trung tâm Nhìn chung, luận văn tập trung giải vấn đề tồn công tác KTTN Công ty, hỗ trợ thêm công cụ đ c lực cho công tác quản lý doanh nghiệp ... tài Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Dệt m -3 4 ƢƠNG Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1 NỘI UNG KẾ TOÁN TRÁ N IỆM 1.1.1 Khá n ệm ế toán trá n ệm Kế toán trách nhiệm thống kế toán sử... luận kế toán trách nhiệm Chương 2: Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Công t cổ phần Dệt m -3 3 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng t cổ phần Dệt m -3 Tổn qu n tà... chu ển Ph ng kế toán 2.2.2 Tổ áo áo đán trá n ệm quản lý Công ty P ệt m y -3 Tại Công ty Cổ phần CP Dệt may 29- 3, chư có hình thành hệ thống kế tốn trách nhiệm Vì vậy, thấy Công ty xây dựng hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dệt may 29 3 (tt) , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dệt may 29 3 (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn