Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội (tt)

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN PHƯƠNG NHẠN ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số : 834.03.01 Đà Nẵng, Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngư i hư ng n ho h c TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện PGS TS Nguyễn Công Phương Phản biện GS TS Đặng Thị Lo n Luận văn bảo vệ trư c Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán h p Trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin – H c liệu, Đại h c Đà Nẵng - Thư viện trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt N m đ ng gi i đoạn hội nhập kinh tế quốc tế cách mạnh mẽ v i việc gia nhập nhiều tổ chức tài chính, hiệp định thương mại khu vực, tồn cầu Để phát triển bền vững cạnh tranh cách lành mạnh v i cơng ty nư c ngồi bư c thị trư ng quốc tế việc cơng ty có hệ thống quản trị công ty tốt điều quan tr ng Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp niêm yết Sở chứng khốn Hà Nội nói riêng ln mong muốn gi tăng quy mơ rủi ro gi tăng tỷ lệ v i quy mô Trong bối cảnh ngày n y nhà đầu tư, cổ đơng bên liên quan khác có quyền mong muốn biết tất thông tin rủi ro quản lý rủi ro doanh nghiệp để định liên quan Nghiên cứu quản trị o nh nghiêp liên qu n đến thông tin rủi ro quản lý rủi ro doanh nghiệp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội n y chư thực Chính việc đánh giá ảnh hưởng quản trị doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội có ý nghĩ đối v i không đơn vị lập báo cáo, ngư i sử dụng mà ảnh hưởng đến qu n quản lý nhà nư c Xuất phát từ ý nghĩ trên, nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng quản trị công ty đến đến việc công bố thông tin công ty niêm yết sàn giao dịch Hà Nội Hệ thống công bố thông tin rủi ro thị trư ng chứng khoán Hà Nội quy mơ nhỏ hẹp, thêm vào v n lĩnh vực hoạt động m i mẻ, đối v i ngư i đầu tư, đối tượng ngư i sử dụng thông tin, mà v i tổ chức tham gia thị trư ng v i tư cách chủ thể công bố thông tin Từ lý o trên, để làm rõ nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp , tác giả ch n đề tài: “Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ” để làm luận văn c o h c Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu củ đề tài nghiên cứu ảnh quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, xác định hư ng mức độ tác động nhân tố đến việc công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội b Phạm vi nghiên cứu Các cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, th i gian nghiên cứu gi i hạn năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Đầu tiên tác giả tìm hiểu vận dụng lý thuyết có liên quan nghiên cứu thực trư c ngồi nư c mối quan hệ quản trị công ty mức độ công bố thông tin rủi ro cơng ty niêm yết S u tác giả lựa ch n công ty niêm yết vào m u nghiên cứu, thu thập báo cáo thư ng niên cơng ty niêm yết Sở chứng khốn Hà Nội, xác định thu thập nhân tố thuộc quản trị cơng ty có ảnh hư ng đến mức độ công bố thông tin rủi ro, thiết lập giả thuyết nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích nội ung để đo lư ng mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết S u đó, tác giả sử dụng mơ hình hồi qui đ biến để phân tích rút kết luận tác động nhân tố thuộc quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc thực nghiên cứu đề tài có ý nghĩ qu n tr ng mặt khoa h c thực tiễn: Về mặt khoa h c Thông qu đề tài nghiên cứu, tác giả tổng hợp lý thuyết quản trị công ty thông tin rủi ro doanh nghiệp, ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Từ đó, đư r gợi ý việc xây dựng định, sách quản trị cơng ty nhằm nâng cao tính trung thực chất lượng công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu,kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương Chương Cơ sở lý luận mối quan hệ quản trị công ty thông tin rủi ro doanh nghiệp Chương Thiết kế nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Hàm ý sách ết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ảnh hưởng quản trị công trị đến mức độ công bố thông tin rủi ro đ ng nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên đến th i điểm theo tìm hiểu tác giả, chư có nghiên cứu nư c thức ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Al-Maghzom, Abdullah, Hussainey, Khaled and Aly, (2016) nghiên cứu yếu tố quản trị doanh nghiệp nhân h c ảnh hư ng đến định công bố thông tin rủi ro tự nguyện ngân hàng niêm yết Saudi Arabia Lajili, Zegh l ( 2009) nghiên cứu cách công bố thông tin rủi ro báo cáo hàng năm Canada v i m u nghiên cứu 300 công ty Elgammal, Hussainey, Ahmed (2018) nghiên cứu tác động quản trị doanh nghiệp đối v i việc công bố thông tin rủi ro Qatar từ năm 2008-2014 Nghiên Cứu S mthosh P uls (2007) đánh giá tác động quyền sở hữ công bố thông tin, có thơng tin rủi ro liên qu n đến cơng cụ tài thuyết minh báo cáo tài chính, cơng bố thơng tin rủi ro hác báo cáo thư ng niên theo thông tư 155/2015/TT-BTC, việc công ty có cơng bố hay khơng, nội dung hình thức công bố v n phụ thuộc vào định cơng ty Từ lý tác giả ch n cách đo mức độ công bố thông tin rủi ro báo cáo thư ng niên thông qua số câu chứa thông tin rủi ro, sử dụng phương pháp đếm thủ công dựa vào hỗ trợ việc ch n câu có từ rủi ro (bằng cách nhấn Ctrl+F) 2.2.5 Đo lường biến độc lập Thông qua việc tổng hợp cơng trình nghiên cứu trư c, tác giả nhận thấy nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin rủi ro tìm thấy đ số nghiên cứu trư c yếu tố Quản trị doanh nghiệp Chính tác giả đư r mơ hình nghiên cứu gồm biến sau: Số lượng thành viên HĐQT, Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT iêm GDĐH, Số lượng thành viên HĐQT nữ, Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi, Tuổi bình qn thành viên HĐQT 2.2.6 Đo lường biến kiểm soát Dựa theo nghiên cứu trư c, bên cạnh biến thuộc 15 quản trị công ty, tác giả nhận thấy cần đư vào số biến kiểm sốt quản trị cơng ty yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp.Đồng th i, để tăng mức ý nghĩ mơ hình nghiên cứu tác giả khơng thể bỏ qu tác động biến xem x t tác động biến độc lập biến kiểm sốt bao gồm: Quy mơ cơng ty, Số năm thành lập cơng ty, Cơng ty kiểm tốn có thuộc Big không 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU Nghiên cứu thực ch n m u từ công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Sau nhiều năm hoạt động số lượng công ty niêm yết HNX ngày tăng Tính đến tháng 31/12/2018 tổng cơng ty niêm yết HNX 435 công ty theo c fef.vn Do tác giải ch n 200/435 cơng ty làm m u nghiên cứu chiếm tỷ lệ 46% tổng công ty niêm yết HNX 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CBTTRR CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 3.1.1 Thống kê mô tả Kết thống kê mô tả cho thấy Mức độ công bố thông tin rủi ro bình quân 200 doanh nghiệp trung bình vào khoảng 9,69 đơn vị chứa từ rủi ro cơng bố; doanh nghiệp có mức độ cơng bố thông tin rủi ro cao 30 câu doanh nghiệp có mức độ cơng bố thơng tin rủi ro thấp câu Khoảng cách giá trị l n giá trị nhỏ 30, điều cho thấy mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp chư đồng đều, có chênh lệch l n 3.1.2 Đánh giá mức độ CBTTRR Kết thống kê mô tả số mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn Hà Nội chứng tỏ rằng: Mức độ cơng bố thơng tin rủi ro doanh nghiệp trung bình đạt 9,69 kết chứng tỏ nhiều thông tin rủi ro doanh nghiệp chư công bố mức độ cơng bố thơng tin rủi ro thấp nhiều doanh nghiệp chư cơng bố Bên cạnh mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp chư đồng nhất, chư có quy định quy định rõ công bố thông tin rủi ro Điều thúc đẩy việc iểm chứng nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp nói chung yếu tố thuộc quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 17 3.2 CÁC NHÂN TỐ THUỘC QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CBTTRR 3.2.1 Thống kê mô tả biến độc lập - Theo thống kê m u, số lượng thành viên trung bình 5,23; giá trị nhỏ thành viên giá trị l n thành viên; Mức độ độc lập thành viên HĐQT trung bình 0,3053 ( tương đương v i 31%)có chênh lệch l n doanh nghiệp giá trị cao 100% giá trị nhỏ 0% Trong 200 doanh nghiệp có 142 doanh nghiệp (chiếm 71,0%) khơng có chủ tịch HĐQT iêm GĐ 58 doanh nghiệp (chiếm 29,0%) có chủ tịch HĐQT iêm GĐ Có đến 102 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 51,0%) khơng có thành viên nữ HĐQT, có 78 o nh nghiệp (chiếm tỷ lệ 39,0%) có thành viên nữ HĐQT, có 15 o nh nghiệp (chiếm tỷ lệ 7,5%) có thành viên nữ HĐQT, có o nh nghiệp (chiếm tỷ lệ 1,5%) có thành viên nữ HĐQT có doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 1,0%) có thành viên nữ HĐQT Gía trị trung bình tỷ lệ sở hữu nư c ngồi 7,61% Trong tỷ lệ sở hữu nư c thấp 0% cao 49% Trong có 21 doanh nghiệp khơng có sở hữu nư c ngồi Số tuối thấp thành viên HĐQT 29 tuổi cao 58 tuổi số tuổi HĐQT trunh bình doanh nghiệp 40,0477 tuổi/ doanh nghiệp Và có 162 doanh nghiệp (chiếm 81,0%) khơng kiểm tốn Big4 38 doanh nghiệp (chiếm 29,0%) kiểm toán Big4 Trong hi đó, tổng tài sản bình qn doanh nghiệp vào khoảng 1.376,89 tỷ ND; nhiên có o nh nghiệp có tổng tài sản vào mức 15,14 tỷ VND doanh nghiệp có tổng tài sản cao 23.872,05 tỷ VND Các doanh nghiệp có năm tối thiểu năm c o 48 năm, tổng thể 200 doanh nghiệp bình quân số năm thành lập vào khoảng 14,9 năm 18 3.2.2 Phân tích tương quan biến mơ hình Kết phân tích tương qu n cho thấy, biến B-SIZE (Quy mơ HĐQT), B-AGE (Tuổi bình quân HĐQT), Quy mô công ty (FSIZE) F-AGE (Số năm thành lập cơng ty) hơng có ý nghĩ hi x t đến mối tương qu n v i RD (Mức độ công bố thông tin rủi ro) Điều thể qua hệ số Sig biến B-SIZE (Quy mơ HĐQT), B-AGE (Tuổi bình qn HĐQT), F-AGE (Số năm thành lập công ty) 0,780; 0,259; 0,874 l n 0,05 (tức l n 5%) Do đó, tác giả tiến hành loại bỏ biến tiếp tục phân tích tương quan v i biến lại B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT iêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4), F-SIZE (Quy mơ cơng ty) 3.2.3 Phân tích mơ hình hồi quy a Kết mơ hình Bảng 3.2 Kết phân tích tương uan Model Hệ số chưa chuẩn Hệ số hóa chuẩn hóa Std Error B 1(Constant) t Sig Beta Đa cộng tuyến ToleVIF rance 9,034 ,892 ,149 ,071 ,068 2,088 ,003 ,960 1,041 Chủ tịch HĐQT iêm GĐ 2,444 1,018 ,152 2,400 ,017 ,943 1,060 Số lượng nữ HĐQT 1,259 ,595 ,133 2,116 ,036 ,957 1,045 Tỷ lệ sở hữu nư c 1,768 ,734 ,026 2,410 ,001 ,919 1,089 Cơng ty có kiểm tốn Big4 -8,057 1,226 Quy mơ công ty -3,813E-6 ,000 Mức độ độc lập thành viên HĐQT 10,128 ,000 -,433 -6,570 ,000 ,870 1,149 -,001 -,022 ,983 ,859 1,164 Nguồn: Kết phân tích liệu 20 b Đánh giá kiểm định mức độ phù hợp mơ hình Bảng 3.8 Độ phù hợp mơ hình R R Giá 0,520 0,270 trị R2 F thay hiệu df1 đổi chỉnh 0,251 14,348 df2 Sig F thay đổi 194 0,000 Durbin Watson 1,990 Nguồn: Kết phân tích liệu Kết phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy mơ hình có R2 0,270 R2 hiệu chỉnh 0,251 Kết cho thấy độ thích hợp mơ hình 27,0%, hay nói cách khác 27,0% biến thiên biến Mức độ công bố thông tin rủi ro giải thích biến: B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm toán Big4) 3.2.4 Kiểm tra đa cộng tuyến Ở đây, tác giả lựa ch n sử dụng hệ số VIF, VIF l n 10 xảy tượng đ cộng tuyến (Nguyễn Đình Th , 2011) Kết cho thấy, hệ số VIF biến B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT iêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4) 1,033; 1,339; 1,312; 1,004 nằm mức cho phép (tức nhỏ 10), cho thấy mơ hình khơng bị đa cộng tuyến, nghĩ tượng đ cộng tuyến không xảy 3.2.5 Kiểm định tự tương quan Theo kết mơ hình hồi quy cho thấy, giá trị d = 1,990 nằm vùng chấp nhận, nghĩ khơng có tự tương uan chuỗi bậc h y nói cách hác hơng có tương qu n phần 21 3.2.6 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Tác giả tiến hành kiểm định phần có phân phối chuẩn hay khơng, phần khơng tn theo phân phối chuẩn lý o sử dụng s i mơ hình, phương s i hông phải số, số lượng phần hơng đủ nhiều để phân tích, Vì vậy, tác giả định khảo sát phân phối phần việc xây dựng biểu đồ tần số phần histogr m đồ thị P-P plot 3.2.7 Kiểm định mơ hình hồi quy tuyến tính Như vậy, sau thực phân tích hồi quy, tác giả cho thấy biến tác động đến Mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp, đó, biến Cơng ty có kiểm tốn Big4 tác động mạnh nhất, biến quản trị công ty Chủ tịch HĐQT iêm GD, Số lượng nữ HĐQT, Mức độ độc lập thành viên HĐQT Tỷ lệ sở hữu nư c 3.2.8 Đánh giá kết nghiên cứu Kết nghiên cứu chứng tỏ biến nghiên cứu đư r để đánh giá mức độ ảnh hưởng quản trị cơng ty biến kiểm sốt có liên quan biến Quy mơ HĐQT (BSIZE), Tuổi bình qn củ HĐQT (B-AGE), quy mơ cơng ty (FSIZE), Số năm thành lập cơng ty (F-AGE) hơng có ý nghĩ tương quan v i mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp 22 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1.1 Về mức độ độc lập thành viên HĐ T Để đảm bảo có tách r i giữ giám sát điều hành doanh nghiệp, doanh nghiệp cần hạn chế mức độ thành viên HĐQT iêm nhiêm điều hành DN, làm cho bán giám đốc độc lập Do đó, DN nên tr ng gi tăng số lượng thành viên HĐQT hông th m gi điều hành DN Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT nhân tố góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng CBTTRR DN 4.1.2 Về kiêm nhiệm Chủ tịch HĐ T GĐĐH Theo kết iểm chứng chương cơng ty có chủ tịch HĐQT hơng iêm nhiệm GĐĐH mức độ CBTT rủi ro 4.1.3 Về tỷ lệ thành viên nữ có HĐ T Theo kết iểm chứng luận văn số lượng thành viên nữ có HĐQT c o mức độ công bố TTRR l n 4.1.4 Về tỷ lệ sở hữu nước Kết kiểm định mơ hình hồi quy cho thấy tỷ lệ Sở hữu nư c ngồi có tác động thuận chiều đến mức độ CBTTRR doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2017 4.1.5 Các kiến nghị khác a Đối với nhà nước - Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý công bố TTRR - Tuyên truyền rộng rãi đến Doanh nghiệp mức độ, tầm quan tr ng việc CBTTRR Bên cạnh nhà nư c qu n quản lý cần chủ động thư ng xuyên rà soát quy định CBTTRR nhằm nâng cao chất lượng CBTTRR doanh nghiệp, nâng cao hiệu giám sát 23 b Đối với công ty niêm yết - Các nhà quản lý, quản trị DN cần phải hiểu rõ vai trò, yêu cầu, tầm quan tr ng việc CBTTRR làm sở cho việc CBTTRR doanh nghiệp - Các doanh nghiệp nên tr ng CBTTRR có chất lượng số lượng để dảm bảo thông tin công bố không bị che dấu, từ ngư i sử dụng thơng tin có thơng tin hữu ích nhằm đư r định 4.2 KẾT LUẬN 4.2.1 Kết đạt Nghiên cứu thực v i mục đích gi tăng hiểu biết ảnh hưởng quản trị doanh nghiệp đến mức độ CBTTRR công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà nội xây dựng chế quản trị cơng ty nói chung cấu trúc Hội đồng quản trị nói riêng Do đó, cơng ty nên th m hảo kết nghiên cứu để áp dụng thích hợp xây dựng chế quản trị công ty cách linh hoạt, động hiệu 4.2.2 Hạn chế M u nghiên cứu củ đề tài lựa ch n phạm vi 200 doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, số liệu phân tích gi i hạn năm 2017 nên ết chư thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể V i kết mơ hình nghien cứu , hệ số R2 0,27 tương đương v i 27% Như nhân tố đư vào mô hình giải thích có 27% biến thiên nhân tố thuốcj quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ CBTTRR doanh nghiệp Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách 24 - Mức độ CBTTRR vấn đề phức tạp tác động số nhân tố ảnh hưởng đến Mức độ CBTTRR theo hư ng hác nh u chư giải thích sâu ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng - Từ kết hạn chế nêu trên, luận văn sở mở hư ng nghiên cứu hác, sâu hơn, toàn iện hơn, hác phục hạn chế để hoàn thiện nghiên cứu đề tài tương lai ... nghiên cứu Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội b Phạm vi nghiên cứu Các cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, ... thuyết quản trị công ty thông tin rủi ro doanh nghiệp, ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng quản trị công. .. cách chủ thể công bố thông tin Từ lý o trên, để làm rõ nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp , tác giả ch n đề tài: Ảnh hưởng quản trị công ty đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội (tt) , Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn