ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÓ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

25 23 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 12:23

Câu 1: Phân tích hai thuộc tính hang hóa quan hệ hai thuộc tính với tính hai mặt lao động sản xuất hàng hóa Hàng hóa sản phẩm lao động, thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Hàng hóa dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực, thực phẩm dạng vơ dịch vụ thương mại, vận tải hay dịch vụ giáo viên, bác sĩ nghệ sĩ Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng giá trị a) Giá trị sử dụng hàng hóa Giá trị sử dụng hàng hóa cơng dụng hàng hóa thoả mãn nhu cầu người Bất hàng hóa có hay số cơng dụng định Chính cơng dụng (tính có ích đó) làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng Ví dụ, công dụng gạo để ăn, giá trị sử dụng gạo để ăn Cơ sở giá trị sử dụng hàng hóa thuộc tính tự nhiên (lý, hố học) thực thể hàng hóa định = > Nên giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn tồn phương thức hay kiểu tổ chức sản xuất Giá trị sử dụng hàng hóa phát trình phát triển khoa học - kỹ thuật lực lượng sản xuất nói chung Xã hội tiến bộ, lực lượng sản xuất phát triển số lượng giá trị sử dụng ngày nhiều, chủng loại giá trị sử dụng phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày cao Giá trị sử dụng hàng hóa giá trị sử dụng xã hội giá trị sử dụng hàng hóa khơng phải giá trị sử dụng cho người sản xuất trực tiếp mà cho người khác, cho xã hội, thông qua trao đổi, mua bán Điều đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải ln ln quan tâm đến nhu cầu xã hội, làm cho sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội Giá trị sử dụng hàng hóa vật mang giá trị trao đổi b) Giá trị hàng hóa Muốn hiểu giá trị hàng hoá phải từ giá trị trao đổi Giá trị trao đổi trước hết quan hệ số lượng, tỷ lệ theo giá trị sử dụng loại trao đổi với giá trị sử dụng loại khác Thí dụ: 1m vải = kg thóc Tức mét vải có giá trị trao đổi kg thóc Vấn đề là, vải thóc lại trao đổi với nhau, chúng lại trao đổi với theo tỷ lệ định (1 : 5)? Hai hàng hóa khác (vải thóc) trao đổi với chúng phải có sở chung Cái chung khơng phải giá trị sử dụng chúng, vì, giá trị sử dụng vải để mặc, hoàn toàn khác với giá trị sử dụng thóc để ăn Cái chung là: vải thóc sản phẩm lao động, có lao động kết tinh Nhờ có sở chung mà hàng hóa trao đổi với Vì vậy, người ta trao đổi hàng hóa cho chẳng qua trao đổi lao động ẩn giấu hàng hóa Chính lao động hao phí để tạo hàng hóa sở chung việc trao đổi tạo thành giá trị hàng hóa Như vậy, giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Còn giá trị trao đổi mà đề cập trên, chẳng qua hình thức biểu bên giá trị Giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Đồng thời, giá trị biểu mối quan hệ người sản xuất hàng hóa Cũng vậy, giá trị phạm trù lịch sử, tồn kinh tế hàng hóa c) Mối quan hệ hai thuộc tính hàng hóa Hai thuộc tính hàng hóa có quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với Mặt thống thể chỗ: hai thuộc tính đồng thời tồn hàng hóa, vật phải có đầy đủ hai thuộc tính hàng hóa Nếu thiếu hai thuộc tính vật phẩm khơng phải hàng hóa Chẳng hạn, vật có ích (tức có giá trị sử dụng), không lao động tạo (tức kết tinh lao động) khơng khí tự nhiên khơng phải hàng hóa Mâu thuẫn hai thuộc tính hàng hóa thể chỗ: Thứ nhất, với tư cách giá trị sử dụng hàng hóa khơng đồng chất Nhưng ngược lại, với tư cách giá trị hàng hóa lại đồng chất, "những cục kết tinh đồng lao động mà thôi", tức kết tinh lao động, lao động vật hoá Thứ hai, giá trị sử dụng giá trị tồn hàng hóa, q trình thực chúng lại tách rời mặt không gian thời gian: giá trị thực trước lĩnh vực lưu thơng, giá trị sử dụng thực sau, lĩnh vực tiêu dùng Do giá trị hàng hố khơng thực dẫn đến khủng hoảng sản xuất Tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa Hàng hóa có hai thuộc tính khơng phải có hai thứ lao động khác kết tinh nó, mà lao động người sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt: vừa mang tính chất cụ thể (lao động cụ thể), lại vừa mang tính chất trừu tượng (lao động trừu tượng) C.Mác người phát tính chất hai mặt a) Lao động cụ thể Lao động cụ thể lao động có ích hình thức cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định Mỗi lao động cụ thể có mục đích, phương pháp, cơng cụ lao động, đối tượng lao động kết lao động riêng Chính riêng phân biệt loại lao động cụ thể khác lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng hàng hóa Trong xã hội có nhiều loại hàng hóa với giá trị sử dụng khác có nhiều loại lao động cụ thể khác Nếu phân cơng lao động xã hội phát triển có nhiều giá trị sử dụng khác để đáp ứng nhu cầu xã hội b) Lao động trừu tượng Lao động trừu tượng lao động người sản xuất hàng hóa gạt bỏ hình thức cụ thể nó, hay nói cách khác, tiêu hao sức lao động (tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) người sản xuất hàng hóa nói chung Chính lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa tạo giá trị hàng hóa Như vậy, nói, giá trị hàng hóa lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Đó mặt chất giá trị hàng hóa Tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa phản ảnh tính chất tư nhân tính chất xã hội lao động người sản xuất hàng hóa Như ra, người sản xuất hàng hố sản xuất gì, sản xuất việc riêng họ Vì vậy, lao động mang tính chất tư nhân, lao động cụ thể họ biểu lao động tư nhân Đồng thời, lao động người sản xuất hàng hóa lao động xã hội phận toàn lao động xã hội hệ thống phân công lao động xã hội Phân công lao động xã hội tạo phụ thuộc lẫn người sản xuất hàng hóa Họ làm việc cho nhau, thơng qua trao đổi hàng hóa Việc trao đổi hàng hóa khơng thể vào lao động cụ thể mà phải quy lao động cụ thể lao động chung đồng - lao động trừu tượng Do đó, lao động trừu tượng biểu lao động xã hội Giữa lao động tư nhân lao động xã hội có mâu thuẫn với Mâu thuẫn biểu cụ thể hai trường hợp sau: - Sản phẩm người sản xuất hàng hóa riêng biệt tạo khơng ăn khớp với nhu cầu xã hội (hoặc không đủ cung cấp cho xã hội vượt nhu cầu xã hội ) Khi sản xuất vượt nhu cầu xã hội, có số hàng hóa khơng bán được, tức khơng thực giá trị - Mức tiêu hao lao động cá biệt người sản xuất hàng hóa cao so với mức tiêu hao mà xã hội chấp nhận, hàng hóa khơng bán bán khơng thu hồi đủ chi phí lao động bỏ Mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội mầm mống mâu thuẫn sản xuất hàng hố Chính mâu thuẫn mà sản xuất hàng hố vừa vận động phát triển, vừa tiềm ẩn khả khủng hoảng Câu 2: Phân tích lượng giá trị hàng hóa nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa Hàng hóa sản phẩm lao động, thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Hàng hóa dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực, thực phẩm dạng vơ dịch vụ thương mại, vận tải hay dịch vụ giáo viên, bác sĩ nghệ sĩ Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng giá trị Giá trị sử dụng hàng hóa cơng dụng hàng hóa thoả mãn nhu cầu người Bất hàng hóa có hay số cơng dụng định Chính cơng dụng (tính có ích đó) làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng Giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Lượng giá trị hàng hóa: a/ Thời gian lao động xã hội cần thiết Giá trị hàng hóa lao động xã hội, lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Vậy lượng giá trị hàng hóa đo lượng lao động tiêu hao để sản xuất hàng hóa Lượng lao động tiêu hao tính thời gian lao động Thời gian lao động khơng có nghĩa tổng thời gian để sản xuất hàng hóa đó, mà lao động tạo thành thực thể giá trị, thứ lao động giống người, chi phí sức lao động người, có tính chất sức lao động xã hội trung bình… Do đó, để sản xuất loại hàng hóa định, cần dùng thời gian lao động trung bình cần thiết “thời gian lao động xã hội cần thiết” Thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian để sản xuất loại hàng hóa điều kiện sản xuất bình thường xã hội với trình độ trang thiết bị trung bình, với trình độ thành thạo trung bình cường độ lao động trung bình xã hội Thực chất thời gian lao động cần thiết mức hao phí lao động xã hội trung bình để sản xuất hàng hóa Thời gian lao động cần thiết đại lượng khơng cố định, trình độ thành thạo trung bình, cường độ lao động trung bình, điều kiện trang thiết bị kỹ thuật trung bình xã hội nước khác khác thay đổi theo phát triển lực lượng sản xuất Khi thời gian lao động cần thiết thay đổi lượng giá trị hàng hóa thay đổi Như có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất loại hàng hóa định đại lượng giá trị hàng hóa b/ Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị đơn vị hàng hóa Tất yếu tố ảnh hưởng tới thời gian lao động xã hội cần thiết ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa Có yếu tố bản: suất lao động, cường độ lao động mức độ giản đơn hay phức tạp lao động - Năng suất lao động: sức sản xuất lao động Nó đo lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm Năng suất lao động tăng lên có nghĩa thời gian lao động, khối lượng hàng hóa sản xuất tăng lên làm cho thời gian lao động cần thiết để sản xuất đơn vị hàng hóa giảm xuống Do suất lao động tăng lên giá trị đơn vị hàng hóa giảm xuống ngược lại Như giá trị hàng hóa tỉ lệ nghịch với suất lao động Năng suất lao động lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ khéo léo trung bình người cơng nhân, mức độ phát triển khoa học kĩ thuật, công nghệ mức độ ứng dụng thành tựu vào sản xuất, trình độ tổ chức quản lý, quy mơ hiệu suất tư liệu sản xuất… - Cường độ lao động đại lượng mức độ hao phí sức lao động đơn vị thời gian Nó cho thấy mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng lao động Cường độ lao động tăng lên tức mức hao phí sức bắp, thần kinh đơn vị thời gian tăng lên, mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng lao động tăng lên Nếu cường độ lao động tăng lên số lượng khối lượng hàng hóa sản xuất tăng lên sức hao phí lao động tăng lên tương ứng, giá trị đơn vị hàng hóa khơng đổi Tăng cường độ lao động thực chất kéo dài thời gian lao động hao phí lao động đơn vị sản phẩm không đổi - Mức độ phức tạp lao động ảnh hưởng định đến lượng giá trị hàng hóa Theo mức độ phức tạp lao động, chia lao động thành lao động giản đơn lao động phức tạp Lao động giản đơn lao động mà người lao động bình thường khơng cần phải trải qua đào tạo thực Lao động phức tạp lao động đòi hỏi phải đào tạo, huấn luyện tiến hành Trong thời gian, lao động phức tạp tạo nhiều giá trị lao động giản đơn Lao động phức tạp thực chất lao động giản đơn nhân lên Trong q trình trao đổi hàng hóa, lao động phức tạp quy lao động giản đơn trung bình điều quy đổi cách tự phát sau lưng hoạt động sản xuất hàng hóa, hình thành hệ số định thể thị trường Câu 3: Phân tích nguồn gốc, chất chức tiền tệ a/ Nguồn gốc chất tiền Nguồn gốc chất tiền thể trình phát triển hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, hình thái biểu giá trị Có hình thái biểu giá trị: - Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên giá trị: hình thái xuất xã hội nguyên thủy tan rã thường gặp mầm mống trao đổi, mà sản phẩm lao động biến thành hàng hóa tỏng hành vi đơn ngẫu nhiên Lúc đầu quan hệ trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, trở thành q trình xã hội đặn, thường xuyên thúc đẩy sản xuất hàng hóa đời phát triển xuất hình thái thứ hai: - Hình thái đầy đủ hay mở rộng giá trị: hình thái xuất thực tế mà sản phẩm lao động trao đổi với nhiều hàng hóa khác cách thơng thường, phổ biến Ở giá trị hàng hóa biểu nhiều hàng hóa khác đóng vai trò vật ngang giá Đồng thời tỉ lệ trao đổi khơng mang tính chất ngẫu nhiên mà lao động quy định, từ đầu người ta sản xuất vật phẩm với mục đích để mang trao đổi Do trao đổi, họ phải tính tốn đến mức lao động hao phí Tuy nhiên hình thái có nhược điểm như: giá trị hàng hóa biểu chưa hồn tất, thống mà chuỗi vô tận hàng hóa khác; đồng thời trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng, nhu cầu trao đổi người chủ hàng hóa khơng phù hợp làm cho trao đổi khơng thực Do sản xuất trao đổi hàng hóa phát triển đòi hỏi phải có vật ngang giá chung, xuất hình thái thứ ba - Hình thái chung giá trị: Giá trị hàng hóa biểu hàng hóa đóng vai trò làm vật ngang giá chung, “ vật ngang giá phổ biến” Tức hàng hóa đổi lấy vật ngang giá chung trước, sau mang đổi lấy hàng hóa cần dùng, khắc phục nhược điểm hình thái trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng vật ngang giá chung trở thành mơi giới, thành phương tiện trao đổi hàng hóa Tuy nhiên hình thái này, vật ngang giá chưa cố định hàng hóa cả, hki lấy hàng hóa này, lấy hàng hóa khác “bất kì hàng hóa có hình thái đó”, miễn tách làm vật ngang giá chung Khi sản xuất trao đổi hàng hóa phát triển nữa, đặc biệt mở rộng vùng đòi hỏi phải có vật ngang giá chung thống nhất, vật ngang giá chung “gắn cách vững với số loại hàng hóa đặc thù”; xuất hình thái thứ tư: - Hình thái tiền: giá trị tất hàng hóa biểu hàng hóa đóng vai trò tiền tệ Lúc đầu có nhiều loại hàng hóa đóng vai trò tiền tệ long cừu, vỏ sò…và “những dân du mục người phát triển hình thái tiền” Nhưng vai trò tiền tệ chuyển sang kim loại quý đồng, bạc cuối vàng Như tiền đời kết phát triển lâu dài sản xuất trao đổi hàng hóa Tiền hàng hóa đặc biệt tách từ giới hàng hóa làm vật ngang giá chung cho tất hàng hóa Tiền thể chung giá trị, đồng thời biểu quan hệ sản xuất người sản xuất hàng hóa b/ Các chức tiền - Thước đo giá trị: tiền dung để đo lường biểu giá trị hàng hóa khác Khi tiền thực chức thước đo giá trị, giá trị hàng hóa biểu lượng tiền ngất định gọi giá hàng hóa Giá hàng hóa hình thức biểu tiền giá trị hàng hóa Như giá trị nội dung, sở giá Trong điều kiện khác khơng đổi, giá trị hàng hóa cao giá cao ngược lại Giá hàng hóa lên xuống xoay xung quanh giá trị tổng số giá tổng số giá trị - Phương tiện lưu thông: chức phương tiện lưu thông tiền thể chỗ tiền làm trung gian trao đổi hàng hóa Khi tiền làm phương tiện lưu thơng, đòi hỏi phải có tiền mặt thực tế tức tiền thật vàng thoi, nén bạc…và trao đổi hàng hóa vận động theo cơng thức H – T – H Đây cơng thức lưu thơng hàng hóa giản đơn Thực chức phương tiện lưu thông, tiền làm cho trình mua bán diễn thuận lợi, đồng thời làm cho việc mua bán tách rời không gian thời gian, bao hàm khả khủng hoảng ví dụ mua mà chưa bán, mua nơi bán nơi kia…do tạo ran guy khơng trí mua bán, tiềm ẩn khả khủng hoảng - Phương tiện cất trữ: Tiền thân giá trị, đại biểu của cải xã hội nên thực chức phương tiện cất trữ Chức phương tiện cất trữ tiền có nghĩa tiền rút khỏi lưu thông cất trữ lại cất trưc tiền hình thức cất trưc cải Tiền làm phương tiện cất trữ có tác dụng đặc biệt, tiền cất trữ tạm thời trước mua hàng Chỉ có tiền đủ giá trị tiền vàng làm chức cất trữ - Phương tiện tốn: Kinh tế hàng hóa phát triển đến trình độ tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu đó, xuất chức phương tiện toán tiền Thực chức tiền dung để chi trả sau công việc gia dịch, mua bán hồn thành Tiền làm phương tiện tốn có tác dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu người sản xuất tiêu dung họ chưa có tiền, chưa có đủ tiền Đồng thời chức thực rộng rãi khả khủng hoảng tăng lên, cần khâu hệ thống tốn khơng thực làm cho toàn sợi dây chuyền tốn bị phá vỡ 10 Câu4: Phân tích nội dung, yêu cầu tác động quy luật giá trị a/ Nội dung yêu cầu quy luật giá trị Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất hàng hóa quy định chất sản xuất hàng hóa, sở tất quy luật khác sản xuất hàng hóa Nội dung quy luật giá trị là: Sản xuất trao đổi hàng hóa dựa sở giá trị nó, tức dựa hao phí lao động xã hội cần thiết Yêu cầu : Trong sản xuất, tác động quy luật giá trị buộc người sản xuất phải cho mức hao phí lao động cá biệt phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có họ tồn Còn trao đổi hay lưu thơng, họ phải thực nguyên tắc ngang giá: hai hàng hóa trao đổi với kết tinh lượng lao động trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực với giá giá trị b/ Tác động quy luật giá trị Trong sản xuất, quy luật giá trị có ba tác động sau: - Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa: Quy luật điều tiết lưu thơng hàng hóa thể hai trường hợp sau: + Thứ nhất, mặt hàng có giá cao giá trị, hàng hóa bán chạy lãi cao, người sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm tư liệu sản xuất sức lao động Mặt khác người sản xuất hàng hóa khác chuyển sang sản xuất hàng hóa này, tư liệu sản xuất sức lao động ngành tăng lên, quy mô sản xuất ngày mở rộng + Thứ hai, mặt hàng có giá thấp giá trị, bị lỗ vốn Tình hình buộc người sản xuất phải thu hẹp việc sản xuất mặt hàng chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, làm cho tư liệu sản xuất sức lao động ngành giảm đi, ngành khác lại tăng lên Còn mặt hàng giá giá trị người sản xuất tiếp tục sản xuất hàng Như vậy, quy luật giá trị tự động điều tiết tỉ lệ phân chia tư liệu sản xuất sức lao động vào ngành sản xuất, đáp ứng nhu cầu xã hội Tác động điều tiết lưu thông hàng hóa quy luật giá trị thể chỗ thu hút hàng hóa từ nơi có giá thấp sang nơi có giá cao hơn, góp phần làm cho hàng hóa vùng có cân định 11 - Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm Các hàng hóa sản xuất điều kiện khác nhau, đó, có mức hao phí lao động cá biệt khác Nhưng thị trường, hàng hóa phải trao đổi theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết Vì người sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao động thấp mức hao phí lao động cần thiết, thu nhiều lãi thấp lãi Điều kích thích người sản xuất hàng hóa cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thực tiết kiệm…nhằm tăng suất lao động, hạ chi phí sản xuất Sự cạnh tranh liệt làm cho trình diễn mạnh mẽ Nếu người sản xuất làm cuối dẫn đến tồn suất lao động xã hội không ngừng tăng lên, chi phí sản xuất xã hội khơng ngừng giảm xuống - Phân hóa người sản xuất hàng hóa thành giàu, nghèo: Những người sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao động cá biệt thấp mức hao phí lao động xã hội cần thiết, bán hàng háo theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết theo nhiều lãi, giàu lên, mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh, chí thuê lao động trở thành ông chủ Ngược lại người sản xuất hàng hóa có mức hao phí lao động cá biệt cao mức hao phí lao động xã hội cần thiết, bán hàng hóa rơi vào tình trạng thua lỗ, nghèo đi, chí phá sản, trở thành lao động làm thuê Đây nguyên nhân làm xuất quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, sở đời chủ nghĩa tư Như quy luật giá trị vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực Do đó, đồng thời với việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, nhà nước cần có biện pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực nó, đặc biệt điều kiện phát triển nề kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Câu 5: Tại nói phân tích hàng hóa sức lao động sở để giải mâu thuẫn công thức chung tư bản? Qua việc phân tích hàng hóa sức lao động, anh chị rút ý nghĩa việc hoạch định sách tiền cơng Việt Nam Tư phần giá trị mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư cách bóc lột sức lao động công nhân làm thuê Tư quan hệ sản xuất phản ánh mối quan hệ tư sản vô sản a/ Công thức chung tư 12 Tiền sản vật cuối lưu thơng hàng hóa, đồng thời hình thái xuất tư Tiền lưu thơng hàng hóa giản đơn vận động theo công thức: H – T – H Tiền sản xuất TBCN vận động theo công thức: T – H – T’ So sánh hai công thức: Điểm giống hai cơng thức lưu thơng nói cấu thành hai yếu tố hàng tiền; chứa đựng hai hành vi đối lập mua bán; biểu quan hệ kinh tế người mua người bán Điểm khác hai cơng thức là:  Lưu thơng hàng hóa giản đơn bắt đầu hành vi bán ( H – T) kết thúc hành vi mua ( T – H); điểm xuất phát điểm kết thúc hàng hóa, tiền đóng vai trò trung gian, mục đích giá trị sử dụng  Ngược lại, lưu thông tư bắt đầu hành vi mua ( T – H) kết thúc hành vi bán (H – T’); tiền vừa điểm xuất phát, vừa điểm kết thúc, hàng hóa đóng vai trò trung gian… Mục đích lưu thơng tư giá trị sử dụng, mà giá trị, giá trị tăng thêm Tư vận động theo công thức T – H – T’, T’ = T + ∆T với ∆T số tiền trội gọi giá trị thặng dư kí hiệu m Còn số tiền ứng ban đầu với mục đích thu giá trị thặng dư trở thành tư Như tiền biến thành tư dùng để mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư Công thức: T – H – T’ với T’ = T + m gọi công thức tư Mọi tư vận động nhằm mục đích mang lại giá trị thặng dư Như vậy, tư tiền tự lớn lên hay giá trị sinh giá trị thặng dư b/ Mâu thuẫn công thức chung tư Ta xét xem số tiền trội ∆T hay giá trị thặng dư m sinh từ đâu? Nếu mua – bán ngang giá có thay đổi hình thái giá trị từ tiền thành hàng từ hàng thành tiền Còn tổng số giá trị tay người tham gia trao đổi trước sau không thay đổi Trong trường hợp trao đổi khơng ngang giá, hàng hóa bán cao thấp giá trị Nhưng kinh tế hàng hóa, người sản xuất vừa người bán, vừa người mua Cái lợi mà họ thu bán bù lại thiệt mua ngược lại Như lưu thông thân tiền tệ lưu thông không tạo giá trị Trường hợp người có tiền khơng tiếp xúc với lưu thơng, đứng ngồi lưu thơng khơng thể làm cho tiền lớn lên 13 “Vậy tư xuất từ lưu thơng khơng thể xuất ngồi lưu thơng Nó phải xuất lưu thơng đồng thời khơng phải lưu thơng” Đó mâu thuẫn công thức chung tư Để giải mâu thuẫn này, C.Mác phân tích lý luận hàng hóa sức lao động c/ Hàng hóa sức lao động Ta phân tích chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa: ta cần tìm thị trường loại hàng hóa mà việc sử dụng tạo giá trị lớn giá trị thân Hàng hóa hàng hóa sức lao động Sức lao động toàn lực bao gồm thể lực trí lực tồn người người sử dụng vào sản xuất Sức lao động có trước, lao động trình sử dụng sức lao động Trong xã hội, sức lao động yếu tố sản xuất, sức lao động trở thành hàng hóa có hai điều kiện sau đây: thứ nhất, người lao động phải tự thân thể, có quyền sở hữu sức lao động bán sức lao động thời gian định Thứ hai, người lao động khơng có tư liệu sản xuất cần thiết để tự đứng tổ chức sản xuất nên muốn sống cách bán sức lao động cho người khác sử dụng Vì sức lao động coi hàng hóa, nên có hai thuộc tính giống hàng hóa khác: giá trị giá trị sử dụng + Giá trị hàng hóa sức lao động: số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất định Giá trị sức lao động quy giá trị toàn tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động, để trì đời sống cơng nhân làm th gia đình họ Giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thơng thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần yếu tố lịch sử, phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nước, thời kì, phụ thuộc vào trình độ văn minh đạt được… + Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động thể q trình tiêu dùng hay sử dụng sức lao động, tức trình lao động để sản xuất hàng hóa, dịch vụ Trong q trình lao động, sức lao động tạo lượng giá trị lớn giá trị thân nó, phần giá trị dôi so với giá trị sức lao động giá trị thặng dư Đây đặc điểm riêng hàng hóa sức lao động Chính đặc điểm chìa khóa để giải mâu thuẫn công thức chung tư d/ Ý nghĩa việc hoạch định sách tiền cơng Việt Nam 14 Hiện sách tiền cơng Việt Nam tồn số khuyết điểm sau: - Phạm vi áp dụng: sách chế độ tiền lương nước ta nhiều vấn đề bất hợp lý tiền lương thu nhập người lao động thành phần kinh tế khác - Mức tiền lương nói chung thấp: Chế độ tiền lương áp dụng cho người lao động không phản ánh giá trị sức lao động không phù hợp với biến đổi giá thị trường - Chế độ tiền lương mang tính bình qn cao - Chế độ tiền lương chưa thực đồng sách kinh tế xã hội bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo Nguyên nhân: - Nhà nước ngành chức chưa nhận thức chất tiền lương, chưa xem tiền lương yếu tố q trình sản xuất tiền lương chưa theo giá trị sức lao động, chưa gắn với sách tài chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế thời kì - Trong chuyển từ chế quản lý cũ sang chế quản lý mới, nhiều ngành đổi hoạt động cho phù hợp với chế thị trường hệ thống tiền công lại chậm thay đổi, tiền lương nửa bao cấp, nhiều khoản chưa tiền tệ hóa, điều tác động tiêu cực đến sản xuất đời sống xã hội - Thêm vào nhiều tượng tiêu cực tham nhũng đặc quyền, đặc lợi… gắn với sơ hở quản lý kinh tế tác động xấu đến tiền lương thu nhập làm cho vấn đề cải thiện, nâng cao đời sống người lao động không bao Kiến nghị giải pháp: - Từ thực trạng nguyên nhân nêu doanh nghiệp cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống trả công trả lương cho hợp lý - Tiền lương phải xem giá sức lao động, lao động sản xuất hàng hóa phải có giá trị, lượng lao động chứa đựng hàng hóa phải tính đúng, tính đủ tiền lương phải trả sở giá trị sức lao động, đảm bảo cho người hưởng lương hòa nhập vào thị trường xã hội - Để khuyến khích người có tài năng, người làm việc thật có suất, chất lượng hiệu quả, cần thực trả lương theo công việc theo người thực 15 - Phải thay đổi kết cấu tiền lương, cải cách tiền lương, cần làm rõ mối quan hệ sách tiền lương với sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục phần tiền nhà ở, điện, nước… - Tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, phải trả đảm bảo mức lương tối thiểu Để tiền lương đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương tối thiểu phải phù hợp với ngành, nghề số giá sinh hoạt thời kì - Xây dựng chế độ tiền lương nhằm đánh giá chất lượng lao động hiệu công tác, giảm dần tính bình qn, mở rộng bội số thang lương phải tính đến đặc thù riêng khu vực - Việc cải thiện chế độ tiền lương phải thực đồng với vấn đề khác bảo hiểm, y tế, giáo dục… 16 Câu 6: Phân tích q trình sản xuất giá trị thặng dư Tại nói sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa Tư Bản? a/ Quá trình sản xuất giá trị thặng dư Mục đích nhà tư ứng số tiền mua tư liệu sản xuất sức lao động để tạo giá trị thặng dư Quá trình sản xuất nhà tư tiêu dùng hàng hóa sức lao động tư liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng dư có hai đặc điểm Một cơng nhân làm việc kiểm sốt nhà tư bản; hai sản phẩm làm thuộc sở hữu nhà tư Giá trị thặng dư phận giá trị dôi ngồi giá trị sức lao động cơng nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không C.Mác viết “ bí tự tăng thêm giá trị tư quy lại chỗ tư chi phối số lượng lao động không công định người khác” Sở dĩ nhà tư chi phối số lao động không công nhà tư người sở hữu tư liệu sản xuất Việc nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng dư trình sản xuất tư chủ nghĩa tạo gọi bóc lột giá trị thặng dư b/ Nói sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa Tư Bản vì: Nếu quy luật kinh tế sản xuất hàng hóa quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất tư chủ nghĩa quy luật giá trị thặng dư Quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa Tư Bản quy định chất sản xuất tư chủ nghĩa, chi phối mặt đời sống kinh tế xã hội tư Không có sản xuất giá trị thặng dư khơng có chủ nghĩa Tư Bản Theo C.Mác, chế tạo giá trị thặng dư, quy luật tuyệt đối phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Ở đâu có sản xuất giá trị thặng dư có chủ nghĩa tư bản, ngược lại, đâu có chủ nghĩa tư sản xuất giá trị thặng dư Chính vậy, Lênin gọi quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư Nội dung quy luật sản xuất nhiều ngày nhiều giá trị thặng dư cách tăng cường bóc lột công nhân làm thuê Sản xuất nhiều ngày nhiều giá trị thặng dư mục đích, động lực thường xuyên sản xuất tư chủ nghĩa, nhân tố đảm bảo tồn tại, thúc đẩy vận động, phát triển CNTB Đồng thời làm cho mâu thuẫn CNTB ngày sâu sắc, đưa đến thay tất yếu CNTB xã hội cao 17 Quy luật giá trị thặng dư nguồn gốc mâu thuẫn xã hội tư bản:mâu thuẫn tư lao động, mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp công nhân Quy luật giá trị thặng dư đứng đằng sau cạnh tranh TBCN Với mục đích thu ngày nhiều giá trị thặng dư, nhà TB cạnh tranh với nhau, tiêu diệt lẫn để có quy mơ giá trị thặng dư lớn hơn, tỉ suất giá trị thặng dư cao Để sản xuất ngày nhiều giá trị thặng dư, nhà tư sức áp dụng tiến khoa học kĩ thuật, cải tiến sản xuất Từ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày cao, mâu thuẫn tính chất xã hội sản xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân TBCN ngày gay gắt Tất yêu tố đưa XHTB đến chỗ phủ định 18 Câu 7: Phân tích phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư tuyệt đối Ý nghĩa việc so sánh hai phương pháp Trong trình lao động, sức lao động tạo lượng giá trị lớn giá trị thân nó; phần giá trị dơi so với sức lao động giá trị thặng dư Giá trị thặng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động cơng nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm khơng C.Mác viết “bí tự tăng thêm giá trị tư quy lại chỗ tư chi phối số lượng lao động không công định người khác” Sở dĩ nhà tư chi phối số lao động không cơng nhà tư người sở hữu tư liệu sản xuất Việc nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng dư trình sản xuất tư chủ nghĩa tạo gọi bóc lột giá trị thặng dư Giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư thu kéo dài thời gian lao động vượt thời gian lao động tất yếu, suất lao động, giá trị sức lao động thời gian lao động tất yếu không thay đổi Việc kéo dài ngày lao động vượt q giới hạn sinh lý cơng nhân họ phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khỏe nên gặp phải phản kháng gay gắt giai cấp công nhân đòi giảm làm Vì lợi nhuận, độ dài ngày lao động kéo dài thêm, nhà tư tìm cách tăng cường độ lao động cơng nhân Tăng cường độ lao động thực chất tương tự kéo dài ngày lao động Vì kéo dài thời gian lao động cường độ lao động để sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư thu rút ngắn thời gian lao động tất yếu cách nâng cao suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị lao động, nhờ tăng thời gian lao động thặng dư lên điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động cũ Để hạ thấp giá trị sức lao động phải giảm giá trị tư liệu sinh hoạt dịch vụ cần thiết cho người công nhân Muốn phải tăng suất lao động xã hội cần thiết ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng ngành sản xuất tư liệu sản xuất để trang bị cho ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng So sánh : Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tương đối có giống mục đích làm cho thời gian lao động thặng dư kéo dài Nhưng chúng có khác giả thiết, biện pháp kết 19 Câu 8: Phân tích chất tiền cơng CNTB hình thức tiền cơng bản? a/ Bản chất tiền công Tiền công biểu tiền giá trị hàng hóa sức lao động, giá hàng hóa sức lao động Thứ nhất, nhà tư trả tiền công cho công nhân sau công nhân lao động để sản xuất hàng hóa; thứ hai, tiền cơng trả theo thời gian lao động ngày, giờ, tuần, tháng theo số lượng hàng hóa sản xuất Cái mà nhà tư mua công nhân lao động, mà sức lao động Tiền công giá trị hay giá lao động, mà giá trị hay giá hàng hóa sức lao động b/ Các hình thức tiền cơng - Tiền cơng tính theo thời gian: hình thức tiền cơng tính theo thời gian lao động công nhân dài hay ngắn - Tiền cơng tính theo sản phẩm: hình thức tiền cơng tính theo số lượng sản phẩm làm ra, số lượng cơng việc hồn thành thời gian định Mỗi sản phẩm trả công theo đơn giá định gọi đơn giá tiền công Để quy định đơn giá tiền cơng, người ta lấy tiền cơng trung bình ngày công nhân chia cho số lượng sản phẩm công nhân sản xuất ngày lao động bình thường Tiền cơng tính theo sản phẩm, mặt, giúp cho nhà tư việc quản lý, giám sát q trình lao động cơng nhân dễ dàng hơn; mặt kahcs kích thích cơng nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo nhiều sản phẩm để thu lượng tiền công cao 20 Câu 9: Phân tích ngun nhân hình thành, chất đặc điểm CNTB độc quyền a/ Nguyên nhân hình thành tư độc quyền: Sự phát triển lực lượng sản xuất tác dụng tiến khoa học – kỹ thuật, làm xuất ngành sản xuất mà từ đầu ngành có trình độ tích tụ cao Đó xí nghiệp lớn, đòi hỏi hình thức kinh tế tổ chức Cạnh tranh tự do, mặt, buộc nhà tư phải cải tiến kĩ thuật, tăng quy mơ tích lũy; mặt khác, dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ, trình độ kĩ thuật bị đối thủ mạnh thơn tính, phải liên kết với để đứng vững cạnh tranh Vì xuất số xí nghiệp tư lớn năm địa vị thống trị ngành hay số ngành cơng nghiệp Khủng hoảng kinh tế làm cho nhiều xí nghiệp nhỏ vừa bị phá sản số sống sót phải đổi kĩ thuật để khỏi khủng hoảng, thúc đẩy q trình tập trung sản xuất Tín dụng TBCN mở rộng, trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất Những xí nghiệp cơng ty lớn có tiềm lực kinh tế mạnh tiếp tục cạnh tranh với ngày khốc liệt, khó phân thắng bại, nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, từ hình thành tổ chức độc quyền b/ Bản chất CNTB độc quyền CNTB cạnh tranh tự phát triển đến độ định xuất tổ chức độc quyền Lúc đầu TB độc quyền có số ngành, số lĩnh vực kinh tế Hơn sức mạnh kinh tế tổ chức độc quyền chưa thật lớn Tuy nhiên sau sức mạnh tổ chức độc quyền nhân lên nhanh chóng bước chiếm địa vị chi phối toàn kinh tế CNTB bước sang giai đoạn phát triển – CNTB độc quyền Xét chất, CNTB độc quyền nấc thang phát triển CNTB CNTB độc quyền CNTB hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế tồn tổ chức tư độc quyền chúng chi phối ohats triển toàn kinh tế Nếu thời kì CNTB cạnh tranh tự do, phân hóa nhà tư chư thật sâu sắc nên quy luật thống trị thời kì quy luật lợi nhuận bình quân, CNTB độc quyền, quy luật thống trị quy luật lợi nhuận độc quyền Sự đời CNTB độc quyền không làm thay đổi chất CNTB Bản thân quy luật lợi nhuận độc quyền hình thái biến tướng quy luật giá trị thặng dư c/ Đặc điểm CNTB độc quyền 21 - Sự tập trung sản xuất thống trị tổ chức độc quyền: tích tụ tập trung sản xuất dẫn đến hình thành tổ chức độc quyền Tổ chức độc quyền liên minh nhà TB lớn để tập trung vào tay phần lớn chí tồn sản phẩm ngành, cho phép liên minh phát huy ảnh hưởng định đến trình sản xuất lưu thơng ngành - Tư tài bọn đầu sỏ tài chính: tích tụ, tập trung ngân hàng dẫn đến hình thành tổ chức độc quyền ngân hàng Từ chỗ làm trung gian việc tốn tín dụng, nắm phần lớn tư tiền tệ xã hội, ngân hàng trở thành người có quyền lực vạn chi phối hoạt động kinh tế - xã hội Các tổ chức độc quyền ngân hàng cho tổ chức độc quyền công nghiệp vay nhận gửi số tiền lớn tổ chức độc quyền công nghiệp thời gian dài, nên lợi ích chúng xoắn xuýt với nhau, hai bên quan tâm đến hoạt động nhau, tìm cách thâm nhập vào Từ hình thành loại tư gọi tư tài Tư tài thâm nhập dung hợp vào tư độc quyền ngân hàng tư độc quyền công nghiệp - Xuất tư bản: xuất hàng hóa mang hàng hóa nước ngồi để thực giá trị giá trị thặng dư, xuất tư xuất giá trị nước ngồi nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư nước nhập tư Xuất tư trở thành tất yếu, nước TBCN phát triển tích lũy khối lượng tư lớn nảy sinh tình trạng “ thừa tư bản” Tình trạng thừa tuyệt đối mà thừa tương đối, nghĩa khơng tìm nơi đầu tư có lợi nhuận cao nước Tiến kĩ thuật nước dẫn đến tăng cấu tạo hữu tư hạ thấp tỉ suất lợi nhuận; nước phát triển kinh tế, nước thuộc địa, dồi nguyên liệu nhân công giá rẻ lại thiếu vốn kĩ thuật Do tập trung tay khối lượng tư khổng lồ nên việc xuất tư nước trở thành nhu cầu tất yếu tổ chức độc quyền - Sự phân chia giới mặt kinh tế liên minh độc quyền quốc tế: việc xuất tư tăng lên quy mô mở rộng phạm vi tất yếu dẫn đến việc phân chia giới mặt kinh tế, nghĩa phân chia lĩnh vực đầu tư tư bản, phân chia thị trường giới tổ chức độc quyền Cuộc đấu tranh giành thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu lĩnh vực đầu tư có lợi nhuận cao nước trở nên gay gắt đụng đầu trường quốc tế tổ chức độc quyền có sức mạnh kinh tế hậu dẫn đến cạnh tranh khốc liệt chúng, tất yếu dẫn đến xu hướng thỏa hiệp, ký kết hiệp định để củng cố địa vị độc quyền chúng 22 lĩnh vực thị trường định Từ hình thành liên minh độc quyền quốc tế, tập đoàn xuyên quốc gia… - Sự phân chia giới mặt lãnh thổ cường quốc đế quốc: đầu tư nước đặc biệt nước thuộc địa phụ thuộc, TB độc quyền không thu lại lợi nhuận độc quyền mà “siêu lợi nhuận độc quyền” có điều kiện thuận lợi mà quốc khơng có hhuw nguồn ngun liệu dồi dào, giá rẻ… Do ln diễn cạnh tranh liệt tổ chức độc quyền thuộc quốc gia khac Điều đòi hỏi có can thiệp nhà nước nhằm giúp cho tổ chức độc quyền nước giành giật thị trường mơi trường đầu tư nhằm thu siêu lợi nhuận độc quyền ngoại quốc Sự can thiệp nhà nước biến thành nước đế quốc chủ nghĩa Như CN đế quốc kết hợp yêu cầu vươn thống trị nước TB độc quyền với đường lối xâm lăng nhà nước CNĐQ đặc trưng CNTB độc quyền biểu đường lối xâm lược nước ngoài, biến nước thành hệ thống thuộc địa cường quốc nhằm đáp ứng yêu cầu thu siêu lợi nhuận độc quyền TB độc quyền 23 Câu 10: Phân tích thành tựu , giới hạn xu hướng vận động CNTB ngày Trong trình phát triển, CNTB không xét đến hậu nghiêm trọng gây cho người có thành tựu đáng kể sau: - Thực xã hội hóa sản xuất: q trình xã hội hóa sản xuất biểu phát triển phân công lao động xã hội, hợp tác lao động, tập trung hóa sản xuất…làm cho trình sản xuất phân tán liên kết vào hệ thống sản xuất, trình sản xuất xã hội - Phát triển lực lượng sản xuất, tăng suất lao động xã hội: tác động quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế khác chế thị trường, mặt giai cấp tư sản tăng cường thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, tiến khoa học – công nghệ tăng suất lao động - Nhờ việc biết kế thừa học thuyết CN Mác – Lênin, CNTB có điều chỉnh bản: o Chuyển SX nhỏ thành SX lớn, đại o Quá trình phát triển CNTB làm cho lực lượng SX phát triển mạnh mẽ o Những công nghệ tiên tiến đời thay cho công nghệ cũ lạc hậu… Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu có được, CNTB có giới hạn xuất phát từ mâu thuẫn kinh tế CNTB: Đó mâu thuẫn tính chất trình độ xã hội hóa cao lực lượng SX với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN tư liệu SX Chính mâu thuẫn kéo theo phát sinh mâu thuẫn cụ thể sau: - Mâu thuẫn TB lao động: Sự phân cực giàu nghèo tình trạng bất cơng xã hội tăng lên chứng tỏ chất bóc lột giá trị thặng dư tồn dù ngày biểu hình thức tinh vi Tuy đại phận tầng lớp trí thức lao động có kĩ có việc làm cải thiện mức sống gia nhập vào tầng lớp trung lưu, phân biệt giàu nghèo khơng xóa bỏ - Mâu thuẫn dân tộc thuộc địa phụ thuộc chủ nghĩa đế quốc Ngày mâu thuẫn chuyển thành mâu thuẫn nước chậm phát triển bị lệ thuộc nước đế quốc - Mâu thuẫn nước TBCN với nhau: chủ yếu ba trung tâm kinh tế, trị hàng đầu giới TB, tập đoàn TB xuyên quốc gia - Mâu thuẫn nước CNTB CNXH: mâu thuẫn mâu thuẫn xuyên suốt thời đại độ lên CNXH phạm vi toàn giới  Xu hướng vận động CNTB ngày nay: 24 Ngày CNTB đại nắm ưu vốn, khoa học, công nghệ…CNTB buộc phải thực số điều chỉnh giới hạn quan hệ SX, khuôn khổ CNTB, song khơng thể khắc phục mâu thuẫn vốn có Mặt khác quốc gia độc lập ngày tăng cường đấu tranh để tự lựa chọn định đường phát triển tiến 25 ... giá trị quy luật kinh tế sản xuất tư chủ nghĩa quy luật giá trị thặng dư Quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa Tư Bản quy định chất sản xuất tư chủ nghĩa, chi phối mặt đời sống kinh. .. vấn đề khác bảo hiểm, y tế, giáo dục… 16 Câu 6: Phân tích q trình sản xuất giá trị thặng dư Tại nói sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa Tư Bản? a/ Quá trình sản xuất giá trị. .. chiếm đoạt giá trị thặng dư trình sản xuất tư chủ nghĩa tạo gọi bóc lột giá trị thặng dư b/ Nói sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa Tư Bản vì: Nếu quy luật kinh tế sản xuất hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÓ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI, ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÓ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI, Câu 7: Phân tích phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư tuyệt đối. Ý nghĩa của việc so sánh hai phương pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn