ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 10 : Địa lý

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:58

Nhóm Đề thi sử dụng cho thi kiểm tra Địa lý 1 tiết ở lớp 10, đề thi gồm 4 đề, có đáp án kèm theo. Mỗi câu gồm 4 lựa chon a,b,c,d. Mỗi đề gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm 15 câu và phần tự luận, có thể kiểm tra phần viết của học sinh. ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Địa lý Chọn câu trả lời Phần trắc nghiệm khách quan 1/ Hiện tượng ngày đêm luân phiên nơi TĐ do: a Trái Đất quay quanh Mặt Trời b Trái Đất hình cầu c Trái Đất mặt trời chiếu sáng nửa d Trái Đất tự quay quanh trục 2/ Khi Việt Nam sáng, ngày 27 tháng 10 năm 2007, Luân Đôn Anh giờ: a 21 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 b 12 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 c 11 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 d 20 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 3/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, đường vĩ tuyến là: a Những đường thẳng đồng quy cực b Những cung tròn đồng tâm c Những đường cong d Những đường thẳng song song 4/ Lớp vỏ đại dương có tầng: a b c d 5/ Quá trình phong hóa lý học tạo nên dạng địa hình: a Địa hình núi trẻ b Hoang mạc đá vụn c Hang động đá vơi d Địa hình Phio 6/ Địa hình Catxtơ tác động yếu tố: a Oxy b Sinh vật c Nước d Muối khoáng 7/ Nguyên nhân sinh mùa năm: a Trục Trái Đất không đổi phương b Trục Trái Đât nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo góc khơng đổi c Trái Đât chuyển động quanh Mặt Trời d Cả ba phương án 8/ Các miền núi uốn nếp hình thành tác động vận động nào: a Vận động theo phương nằm ngang b Cả ba loại vận động c Vận động theo phương thẳng đứng d Vận động đứt gãy 9/ Ở Việt Nam, hệ thống sông chaỷ theo hướng Bắc -Nam thường có tượng: a Bồi phía núi b Cả ba phương án c Lở phía biển d Lở phía núi 10/ Trong phép chiếu đồ hình nón đứng, hệ thống kinh tuyến là: a Những đường thẳng đồng quy cực b Những cung tròn đồng tâm c Những đường thẳng song song d Những đường cong 11/ Phương pháp thường sử dụng để biểu thị đối tượng phân bố theo điểm cụ thể, xác định xác vị trí phân bố đồ là: a Phương pháp chấm điểm b Phương pháp đồ - biểu đồ c Phương pháp đường chuyển động d Phương pháp ký hiệu 12/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, khu vực có tính xác ở: a Vùng gần xích đạo b Vùng xích đạo c Vùng chí tuyến d Vùng cực 13/ Mùa xuân Việt Nam thường thời gian nào: a Ngày tháng b Ngày 21 tháng c Ngày tháng d Ngày 22 tháng 14/ Theo thứ tự, tầng lớp vỏ lục địa vỏ Trái Đất cấu tạo sau: a Granit, bazan, Trầm tích b Trầm tích, bazan, granit c Trầm tích, Granit, Bazan d Bazan, trầm tích, Granit 15/ Đường chuyển ngày quốc tế giới là: a Đường kinh tuyến 60 độ b Đường kinh tuyến độ c Đường kinh tuyến 90 độ d Đường kinh tuyến 180 độ Phần tự luận Mùa gì? Giới thiệu mùa năm nc ta Ô ỏp ỏn ca thi: 1[ 1]d 2[ 1]a 3[ 1]d 4[ 1]d 5[ 1]b 7[ 1]d 8[ 1]a 9[ 1]d 10[ 1]a 11[ 1]d 12[ 1]b 13[ 1]a 15[ 1]d 6[ 1]c 14[ 1]c ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Địa lý Chọn câu trả lời Phần trắc nghiệm khách quan 1/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, khu vực có tính xác ở: a Vùng chí tuyến b Vùng gần xích đạo c Vùng xích đạo d Vùng cực 2/ Trong phép chiếu đồ hình nón đứng, hệ thống kinh tuyến là: a Những cung tròn đồng tâm b Những đường cong c Những đường thẳng song song d Những đường thẳng đồng quy cực 3/ Nguyên nhân sinh mùa năm a Trục Trái Đất không đổi phương b Trục Trái Đât nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo góc khơng đổi c Cả ba phương án d Trái Đât chuyển động quanh Mặt Trời 4/ Mùa xuân Việt Nam thường thời gian nào: a Ngày 21 tháng b Ngày tháng c Ngày 22 tháng d Ngày tháng 5/ Khi Việt Nam sáng, ngày 27 tháng 10 năm 2007, Luân Đôn Anh giờ: a 12 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 b 21 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 c 11 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 d 20 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 6/ Theo thứ tự, tầng lớp vỏ lục địa vỏ Trái Đất cấu tạo sau: a Trầm tích, bazan, granit b Granit, bazan, Trầm tích c Bazan, trầm tích, Granit d Trầm tích, Granit, Bazan 7/ Địa hình Catxtơ tác động yếu tố: a Oxy b Muối khoáng c Sinh vật d Nước 8/ Ở Việt Nam, hệ thống sơng chaỷ theo hướng Bắc -Nam thường có tượng: a Lở phía biển b Cả ba phương án c Lở phía núi d Bồi phía núi 9/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, đường vĩ tuyến là: a Những đường thẳng đồng quy cực b Những đường cong c Những cung tròn đồng tâm d Những đường thẳng song song 10/ Phương pháp thường sử dụng để biểu thị đối tượng phân bố theo điểm cụ thể, xác định xác vị trí phân bố đồ là: a Phương pháp ký hiệu b Phương pháp đồ - biểu đồ c Phương pháp chấm điểm d Phương pháp đường chuyển động 11/ Các miền núi uốn nếp hình thành tác động vận động nào: a Vận động theo phương nằm ngang b Vận động đứt gãy c Vận động theo phương thẳng đứng d Cả ba loại vận động 12/ Lớp vỏ đại dương có tầng; a b c d 13/ Đường chuyển ngày quốc tế giới là: a Đường kinh tuyến độ b Đường kinh tuyến 90 độ c Đường kinh tuyến 60 độ d Đường kinh tuyến 180 độ 14/ Hiện tượng ngày đêm luân phiên nơi TĐ do: a Trái Đất mặt trời chiếu sáng nửa b Trái Đất hình cầu c Trái Đất tự quay quanh trục d Trái Đất quay quanh Mặt Trời 15/ Quá trình phong hóa lý học tạo nên dạng địa hình: a Hang động đá vơi b Địa hình Phio c Hoang mạc đá vụn d Địa hình núi trẻ Phần tự luận Q trình phong hóa gì? Trỡnh by cỏc loi phong húa Ô ỏp ỏn ca đề thi: 1[ 1]c 2[ 1]d 7[ 1]d 8[ 1]c 9[ 1]d 10[ 1]a 15[ 1]c 3[ 1]c 4[ 1]d 5[ 1]b 6[ 1]d 11[ 1]a 12[ 1]a 13[ 1]d 14[ 1]c ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Địa lý Chọn câu trả lời Phần trắc nghiệm khách quan 1/ Lớp vỏ đại dương có tầng: a b c d 2/ Khi Việt Nam sáng, ngày 27 tháng 10 năm 2007, Luân Đôn Anh giờ: a 11 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 b 21 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 c 20 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 d 12 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 3/ Mùa xuân Việt Nam thường thời gian nào: a Ngày 22 tháng b Ngày 21 tháng c Ngày tháng d Ngày tháng 4/ Hiện tượng ngày đêm luân phiên nơi TĐ do: a Trái Đất mặt trời chiếu sáng nửa b Trái Đất quay quanh Mặt Trời c Trái Đất hình cầu d Trái Đất tự quay quanh trục 5/ Phương pháp thường sử dụng để biểu thị đối tượng phân bố theo điểm cụ thể, xác định xác vị trí phân bố đồ là: a Phương pháp chấm điểm b Phương pháp ký hiệu c Phương pháp đường chuyển động d Phương pháp đồ - biểu đồ 6/ Địa hình Catxtơ tác động yếu tố: a Nước b Muối khoáng c Oxy d Sinh vật 7/ Trong phép chiếu đồ hình nón đứng, hệ thống kinh tuyến là: a Những đường cong b Những đường thẳng song song c Những cung tròn đồng tâm d Những đường thẳng đồng quy cực 8/ Theo thứ tự, tầng lớp vỏ lục địa vỏ Trái Đất cấu tạo sau: a Granit, bazan, Trầm tích b Trầm tích, bazan, granit c Bazan, trầm tích, Granit d Trầm tích, Granit, Bazan 9/ Ở Việt Nam, hệ thống sơng chaỷ theo hướng Bắc -Nam thường có tượng: a Cả ba phương án b Lở phía núi c Lở phía biển d Bồi phía núi 10/ Nguyên nhân sinh mùa năm: a Trục Trái Đất không đổi phương b Trục Trái Đât nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo góc không đổi c Trái Đât chuyển động quanh Mặt Trời d Cả ba phương án 11/ Các miền núi uốn nếp hình thành tác động vận động nào: a Cả ba loại vận động b Vận động đứt gãy c Vận động theo phương nằm ngang d Vận động theo phương thẳng đứng 12/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, đường vĩ tuyến là: a Những đường thẳng song song b Những đường thẳng đồng quy cực c Những đường cong d Những cung tròn đồng tâm 13/ Đường chuyển ngày quốc tế giới là: a Đường kinh tuyến độ b Đường kinh tuyến 60 độ c Đường kinh tuyến 180 độ d Đường kinh tuyến 90 độ 14/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, khu vực có tính xác ở: a Vùng cực b Vùng gần xích đạo c Vùng chí tuyến d Vùng xích đạo 15/ Q trình phong hóa lý học tạo nên dạng địa hình: a b c d Hang động đá vơi Hoang mạc đá vụn Địa hình Phio Địa hình núi trẻ Phần tự luận Trình bày nội dung biểu phương pháp ký hiệu trờn bn Ô ỏp ỏn ca thi: 1[ 1]b 2[ 1]b 3[ 1]d 7[ 1]d 8[ 1]d 9[ 1]b 10[ 1]d 11[ 1]c 15[ 1]b 4[ 1]d 5[ 1]b 6[ 1]a 12[ 1]a 13[ 1]c 14[ 1]d ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Địa lý Chọn câu trả lời Phần trắc nghiệm khách quan 1/ Khi Việt Nam sáng, ngày 27 tháng 10 năm 2007, Ln Đơn Anh giờ: a 12 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 b 11 g, ngày 27 tháng 10 năm 2007 c 20 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 d 21 g, ngày 26 tháng 10 năm 2007 2/ Ở Việt Nam, hệ thống sơng chaỷ theo hướng Bắc -Nam thường có tượng: a Bồi phía núi b Lở phía biển c Cả ba phương án d Lở phía núi 3/ Phương pháp thường sử dụng để biểu thị đối tượng phân bố theo điểm cụ thể, xác định xác vị trí phân bố đồ là: a Phương pháp đường chuyển động b Phương pháp ký hiệu c Phương pháp chấm điểm d Phương pháp đồ - biểu đồ 4/ Hiện tượng ngày đêm luân phiên nơi TĐ do: a Trái Đất hình cầu b Trái Đất tự quay quanh trục c Trái Đất quay quanh Mặt Trời d Trái Đất mặt trời chiếu sáng nửa 5/ Trong phép chiếu đồ hình nón đứng, hệ thống kinh tuyến là: a Những đường thẳng song song b Những đường cong c Những cung tròn đồng tâm d Những đường thẳng đồng quy cực 6/ Các miền núi uốn nếp hình thành tác động vận động nào: a Vận động đứt gãy b Cả ba loại vận động c Vận động theo phương nằm ngang d Vận động theo phương thẳng đứng 7/ Lớp vỏ đại dương có tầng: a b 10 c d 8/ Nguyên nhân sinh mùa năm: a Trục Trái Đât nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo góc khơng đổi b Cả ba phương án c Trục Trái Đất không đổi phương d Trái Đât chuyển động quanh Mặt Trời 9/ Q trình phong hóa lý học tạo nên dạng địa hình: a Hang động đá vơi b Địa hình núi trẻ c Địa hình Phio d Hoang mạc đá vụn 10/ Mùa xuân Việt Nam thường thời gian nào: a Ngày 22 tháng b Ngày 21 tháng c Ngày tháng d Ngày tháng 11/ Địa hình Catxtơ tác động yếu tố: a Oxy b Sinh vật c Muối khoáng d Nước 12/ Theo thứ tự, tầng lớp vỏ lục địa vỏ Trái Đất cấu tạo sau: a Bazan, trầm tích, Granit b Trầm tích, Granit, Bazan c Trầm tích, bazan, granit d Granit, bazan, Trầm tích 13/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, khu vực có tính xác ở: a Vùng gần xích đạo b Vùng chí tuyến c Vùng xích đạo d Vùng cực 14/ Trong phép chiếu đồ hình trụ đứng, đường vĩ tuyến là: a Những cung tròn đồng tâm b Những đường cong c Những đường thẳng song song d Những đường thẳng đồng quy cực 15/ Đường chuyển ngày quốc tế giới là: a Đường kinh tuyến 60 độ 11 b Đường kinh tuyến độ c Đường kinh tuyến 180 độ d Đường kinh tuyến 90 độ Phần tự luận Trình bày nội dung biểu phương pháp ký hiệu đường chuyển động bn Ô ỏp ỏn ca thi: 1[ 1]d 2[ 1]d 3[ 1]b 7[ 1]d 8[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]d 11[ 1]d 15[ 1]c 4[ 1]b 5[ 1]d 6[ 1]c 12[ 1]b 13[ 1]c 14[ 1]c 12 ... ta Ô ỏp án đề thi: 1[ 1] d 2[ 1] a 3[ 1] d 4[ 1] d 5[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] d 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] b 13 [ 1] a 15 [ 1] d 6[ 1] c 14 [ 1] c ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Địa lý Chọn câu trả lời... 1] d 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] c 15 [ 1] b 4[ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] a 12 [ 1] a 13 [ 1] c 14 [ 1] d ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Địa lý Chọn câu trả lời Phần trắc nghiệm khách quan 1/ Khi Việt... ng chuyn ng trờn bn Ô ỏp án đề thi: 1[ 1] d 2[ 1] d 3[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] b 9[ 1] d 10 [ 1] d 11 [ 1] d 15 [ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] d 6[ 1] c 12 [ 1] b 13 [ 1] c 14 [ 1] c 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 10 : Địa lý, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 10 : Địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn