Trac nghiem co dap an tieng trung 2

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 09:23

1 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你 _你你 Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你你 _你你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 c 你 d 你 Câu trả lời Tìm phiên âm đúng: 你你 Chọn câu trả lời: a shuǐguo b shuíguǒ c shuǐguǒ Câu trả lời d shuīguǒ Tìm chữ Hán phiên âm: qián Chọn câu trả lời: a 你 Câu trả lời b 你 c 你 d 你 Chọn cách đọc số tiền sau: 33.00 你 Chọn câu trả lời: a 你你你你你你 b 你你你你你你 c 你你你你 Câu trả lời d 你你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你 _你你你你你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你 _你你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 c 你你 d 你你 Câu trả lời Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 c 你你 d 你你 Câu trả lời Tìm phiên âm đúng: 你你 LTTN2 Chọn câu trả lời: a bié dé b biéde Câu trả lời c biēde d biè de Tìm chữ Hán phiên âm: Yuèdùn Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你 _你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 c 你 d 你 Tìm chữ Hán phiên âm: wánr Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 c 你你 d 你你 Câu trả lời Tìm chữ Hán phiên âm: mótuōchē Chọn câu trả lời: a 你你你 b 你你你 c 你你你 Câu trả lời d 你你你 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.你你 2.你 3.你你 4.你你 5.你你 Chọn câu trả lời: a 25413 Câu trả lời b 24513 c 54123 d 13425 Tìm chữ Hán phiên âm: hēisè Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 Câu trả lời c 你你 d 你你 chọn Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 1.你你 2.你你 3.你你 4.你你 Chọn câu trả lời: a 1234 b 4321 c 4123 d 2431 LTTN3 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你 _你你 Chọn câu trả lời: a 你 Câu trả lời b 你 c 你 d 你 Chọn đáp án đúng: 你你你你你你你你……你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你 _ 你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.你 2.你你 3.你你 4.你 5.你你 Chọn câu trả lời: a 31425 b 35142 c 31452 Câu trả lời d 34152 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 你你 A 你你 B 你你你你 C 你你你你 D 你你你你你 Chọn câu trả lời: a A b B Câu trả lời c D d C Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 你 你你 你你你 4.你你 你 Chọn câu trả lời: a 14532 b 21532 c 21453 Câu trả lời d 21354 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你 _ 你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 Câu trả lời c 你你 d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你 _ 你你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 Câu trả lời c 你 d 你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你 _你你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 c 你 Câu trả lời d 你 Chọn đáp án đúng: 你你你你你你你你……你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 c 你你 d 你你 Câu trả lời Chọn đáp án đúng: 你你……你你 Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你 c 你你 d 你你你 Chọn đáp án đúng: 你你你……你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 c 你你你 d 你你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你 _ 你你你你 chọn Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Tìm chữ Hán phiên âm: mótuōchē Chọn câu trả lời: a 你你你 b 你你你 Câu trả lời c 你你你 d 你你你 Tìm chữ Hán phiên âm: hēisè Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 Câu trả lời c 你你 d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你 _你你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 c 你 d 你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你 _你你你你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你你 b 你你 c 你你你 Câu trả lời d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你 _你你你你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你你你 b 你你 c 你你你 Câu trả lời d 你你 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你 _ 你你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 c 你 Câu trả lời d 你 Tìm phiên âm đúng: 你你 Chọn câu trả lời: a hēisè b yánsè Câu trả lời c lánsè d hóngsè Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 你你你你你 A 你 B 你你你你 C 你你你 D 你你你你你你你 Chọn câu trả lời: a D b C Câu trả lời không c A d B Chọn đáp án đúng: 你……你你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你 Câu trả lời không b 你 c 你 d 你 Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 你你 你你 你你 你 Chọn câu trả lời: a 2143 Câu trả lời không b 4312 c 3421 d 1324 Chọn đáp án đúng: 你……你你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你 Câu trả lời không b 你 c 你 d 你 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 你你你 A 你 B 你你 C 你你你 D 你你你你你你你 Chọn câu trả lời: a A b C Câu trả lời không c B d D KTTN1 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你 _你 Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 Câu trả lời c 你你 d 你你 Chọn đáp án đúng: 你……你你你你你你 Chọn câu trả lời: a 你 b 你 c 你 d 你 Câu trả lời Nghe chọn âm jiàoxué _ Chọn câu trả lời: a b c Câu trả lời d Chọn 你 你 điền vào chỗ trống 你你你 _你你你你 Chọn câu trả lời: a 你 Câu trả lời không b 你 Chọn vị trí thích hợp cho từ ngoặc: 你 A 你你你你你B 你你你你你你C 你你你 D 你你你你你 你你你 Chọn câu trả lời: a B b D c A Câu trả lời không d C Tìm chữ Hán phiên âm: fāyīn Chọn câu trả lời: a 你你 Câu trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Lóu Tìm chữ Hán phiên âm: zhǔrèn Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你 c 你你 Câu trả lời d 你你 Chọn vị trí thích hợp cho từ ngoặc: A 你你你 B 你你 C 你你你你 D 你你你你 你你你 Chọn câu trả lời: a B b A Câu trả lời không c D d C ... 你你你 Câu trả lời d 你你你 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.你你 2. 你 3.你你 4.你你 5.你你 Chọn câu trả lời: a 25 413 Câu trả lời b 24 513 c 54 123 d 13 425 Tìm chữ Hán phiên âm: hēisè Chọn câu trả lời: a 你你 b 你你... b 你你 Câu trả lời c 你你 d 你你 chọn Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 1.你你 2. 你你 3.你你 4.你你 Chọn câu trả lời: a 123 4 b 4 321 c 4 123 d 24 31 LTTN3 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 你你你你你你你你 _你你 Chọn... trả lời b 你你 c 你你 d 你你 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.你 2. 你你 3.你你 4.你 5.你你 Chọn câu trả lời: a 31 425 b 351 42 c 314 52 Câu trả lời d 341 52 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 你你 A 你你 B 你你你你 C 你你你你 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem co dap an tieng trung 2, Trac nghiem co dap an tieng trung 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn