Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài

104 19 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHÁCH HÀNG BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI NGUYỄN NGỌC ANH HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHÁCH HÀNG BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI NGUYỄN NGỌC ANH CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU THỦY HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Nguyễn Ngọc Anh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình quý thầy cô, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS Nguyễn Thị Thu Thủy, người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho hoàn thành luận văn này, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Hà Nội, tháng 08 năm 2018 Học viên Nguyễn Ngọc Anh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHÁCH HÀNG BẰNG PHƢƠNG THỨC TRỌNG TÀI 1.1 Khái niệm đặc điểm tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 1.1.1 Khái niệm tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 1.1.2 Đặc điểm tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 1.1.3 Sự cần thiết phải giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 11 1.2 Khái niệm, vai trò nội dung phƣơng thức trọng tài giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 12 1.2.1 Khái niệm giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phương thức trọng tài 12 1.2.2 Vai trò trọng tài giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 15 1.2.3 Nội dung phương thức trọng tài giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 22 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH VÀ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHÁCH HÀNG BẰNG PHƢƠNG THỨC TRỌNG TÀI Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 33 2.1 Sự hình thành phƣơng thức trọng tài giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng điều kiện kinh tế thị trƣờng nƣớc ta 33 2.1.1 Giai đoạn trước ban hành Luật Trọng tài thương mại năm 2010 33 2.1.2 Giai đoạn sau ban hành Luật Trọng tài thương mại năm 2010 36 2.2 Pháp luật hành giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phƣơng thức trọng tài 39 2.2.1 Thỏa thuận trọng tài tổ chức tín dụng khách hàng 39 2.2.2 Trình tự giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 45 2.2.3 Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 50 2.2.4 Phán trọng tài 53 2.3 Thực tiễn giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phƣơng thức trọng tài 56 2.3.1 Tình hình giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phương thức trọng tài thời gian qua 56 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế việc giải tranh chấp tổ chức tín dụng với khách hàng phương thức trọng tài 64 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHƢƠNG THỨC TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHÁCH HÀNG 68 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu phƣơng thức trọng tài giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 68 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu phƣơng thức giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phƣơng thức trọng tài 71 3.2.1 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phương thức trọng tài 71 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương thức trọng tài để giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 84 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ICC Phòng thương mại quốc tế TTTM Trọng tài thương mại UNCITRAL Ủy ban Liên Hiệp Quốc Luật Thương mại Quốc tế VIAC Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau tiến hành sách Đổi kinh tế từ năm 1986 đến nay, Việt Nam trọng phát triển thị trường tài vững mạnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hội nhập Các giao dịch hàng hóa, tiền tệ xã hội diễn ngày đa dạng, phong phú đặc biệt xuất phát triển lớn mạnh tổ chức tín dụng - nơi cung cấp vốn chủ yếu cho kinh tế Kể từ ban hành đến nay, Luật Các tổ chức tín dụng góp phần khơng nhỏ việc bảo đảm môi trường pháp lý cho tổ chức tín dụng, thúc đẩy kinh tế nước hội nhập vào kinh tế giới thông qua hỗ trợ hoạt động thương mại nước Việc thực hoạt động ngân hàng thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro Chẳng hạn hoạt động ngân hàng cho vay hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng hoạt động tiềm ẩn rủi ro vô lớn Biểu rủi ro tín dụng khách hàng khơng hồn trả gốc lãi hạn phát sinh tranh chấp hợp đồng tín dụng Việc tiềm ẩn rủi ro phát sinh tranh chấp điều tránh khỏi Quy định phương thức giải tranh chấp thương mại nói chung giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng nói riêng hồn thiện thơng qua việc sửa đổi, bổ sung văn quy phạm có ban hành Bộ luật với nội dung phù hợp với thực tiễn ban hành Bộ luật Dân năm 2015, Luật TTTM năm 2010, Luật tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017 hệ thống văn hướng dẫn thi hành Theo đó, để giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng áp dụng phương thức từ thương lượng, hòa giải trọng tài, tòa án Thực tiễn cho thấy tòa án phương thức bên ưu tiên lựa chọn để giải tranh chấp Tuy nhiên, năm gần đây, giải tranh chấp thương mại nói chung, tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng phương thức trọng tài nói riêng trở nên phổ biến, mang lại nhiều ưu cho phía tổ chức tín dụng, đặc biệt ngân hàng Hơn nữa, thực tế, công trình nghiên cứu giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng lại chủ yếu nghiên cứu phương thức giải tranh chấp thơng qua tòa án mà chưa có cơng trình cụ thể nghiên cứu phương thức trọng tài Do đó, tác giả thấy cần thiết phải nghiên cứu quy định pháp luật phương thức trọng tài giải tranh chấp tín dụng thực tiễn áp dụng thực tiễn, từ đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật đảm bảo tốt quyền lợi hợp pháp bên Chính vậy, việc nghiên cứu vấn đề “Giải tranh chấp kinh doanh thương mại tổ chức tín dụng với khách hàng phương thức trọng tài” việc làm mang tính cấp thiết, mang ý nghĩa lý luận thực tiễn Tổng quan tình hình nghiên cứu Tại Việt Nam, nghiên cứu giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng đề tài nhiều học giả, nhà nghiên cứu tìm hiểu chuyên sâu vấn đề với nhiều góc độ, quan điểm khác nhau, chủ yếu từ năm 2000 trở lại Điều thể thông qua số lượng viết, cơng trình nghiên cứu đa dạng, có giá trị tham khảo cao như: - Các nghiên cứu tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng: “Thanh toán quốc tế L/C tranh chấp thường phát sinh cách giải quyết”, sách chuyên khảo tác giả Nguyễn Thị Quy (2003), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; “Giải tranh chấp giao dịch tín dụng chứng từ toán quốc tế”, luận văn thạc sỹ luật học tác giả Vũ Thị Minh Huyền (2011), Đại học Luật Hà Nội; “Pháp luật giải tranh chấp phát sinh hoạt động tốn tín dụng chứng từ Việt Nam”, luận văn thạc sỹ luật học tác giả Đặng Thị Phương Thủy (2012), Đại học Luật Hà Nội … - Các nghiên cứu phương thức giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng: “Hỗ trợ tòa án giải tranh chấp thương mại trọng tài”, luận văn thạc sỹ luật học tác giả Vũ Thị Huệ (2010), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; “Pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng đường tòa án Việt Nam”, luận văn thạc sĩ luật học tác giả Trần Thị Thùy Trang (2014), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; “Vai trò Tòa án giải tranh chấp hợp đồng tín dụng”, luận văn thạc sỹ luật học tác giả Vũ Thị Thúy (2015), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; “Thực tiễn giải tranh chấp hợp đồng tín dụng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội”, luận văn thạc sĩ Hồ Thị Khuyên (2016), Đại học Luật Hà Nội… Bên cạnh viết học thuật đăng Tạp chí chun ngành luật có uy tín như: “Cần áp dụng quy định pháp luật việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất” tác giả Phạm Vũ Ngọc Quang Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số 9/2014; “Một số ý kiến thẩm quyền giải tranh chấp tín dụng người vay tiền với quỹ tín dụng nhân dân” tác giả Nguyễn Hữu Ân đăng Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 20/2010; “Vận dụng quy định pháp luật lãi suất để giải tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tòa án” (Kỳ I, II, III) tác giả Lương Khải Ân đăng Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, số 24/2013… - Việc nghiên cứu giải tranh chấp tổ chức tín dụng với khách hàng phương thức trọng tài chưa nghiên cứu cụ thể mà lồng ghép chung việc nghiên cứu giải tranh chấp thương mại nói chung, thể qua cơng trình về: “Giải tranh chấp thương mại quốc tế trọng tài Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, luận án tiến sĩ luật học tác giả Trần Minh Ngọc (2009); “Giải tranh chấp thương mại trọng tài vụ việc Việt Nam”, luận văn thạc sỹ tác giả Trần Thị Thắm (2013) ; nghiên cứu thông qua tham luận trình bày Hội thảo “Những hội thách thức giải tranh chấp lĩnh vực tài ngân hàng thơng qua hòa giải trọng tài” tổ chức Trung tâm trọng tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) ngày 06/06/2017 Thông qua công trình nghiên cứu trên, nói học giả, nhà nghiên cứu có tìm hiểu chun sâu vấn đề giải tranh chấp lĩnh vực - Có rõ ràng cho thấy trọng tài viên không vô tư, khách quan; - Trọng tài viên hòa giải viên, người đại diện, luật sư bên trước đưa vụ tranh chấp giải trọng tài, trừ trường hợp bên chấp thuận văn Luật TTTM tiến Pháp lệnh TTTM bổ sung thêm trường hợp thay đổi trọng tài viên trọng tài viên hòa giải viên, người đại diện, luật sư bên trước đưa vụ việc giải trọng tài, trừ trường hợp bên chấp thuận văn Tuy nhiên, quy định trường hợp thay đổi trọng tài viên Luật TTTM năm 2010 chưa đầy đủ Pháp luật quốc gia có quy định khác trường hợp thay đổi trọng tài viên Luật trọng tài Anh (năm 1996) quy định Điều 24 quyền thay đổi trọng tài viên tòa án Theo đó, bên tranh chấp đề nghị tòa án thay đổi trọng tài viên theo trường hợp sau: - Có dấu hiệu đáng để nghi ngờ công trọng tài viên; - Trọng tài không sở hữu chứng dược bên xác định thỏa thuận trọng tài; - Trọng tài viên bị hạn chế khả thực việc giải tranh chấp có dấu hiệu rõ ràng để nghi ngờ lực trọng tài việc giải tranh chấp; - Trọng tài viên từ chối thực không thủ tục tố tụng; - Trọng tài viên từ chối thực thực thất bại giải pháp hợp lí q trình tố tụng đưa phán gây bất công đáng kể cho bên tranh chấp [37] Theo quy định Điều 34 Luật trọng tài Trung Quốc năm 2013, trọng tài tự rút lui bên tranh chấp có quyền thay đổi trọng tài viên theo trường hợp sau: - Trọng tài viên bên tranh chấp có quan hệ thân thiết với bên đại diện bên tranh chấp; - Trọng tài viên có lợi ích cá nhân vụ tranh chấp; 83 - Trọng tài viên có quan hệ khác với bên đại diện họ mà ảnh hưởng tới tính cơng việc giải tranh chấp; - Trọng tài viên có gặp cá nhân với bên tranh chấp đại diện bên tranh chấp chấp nhận lời mời tham gia hoạt động giải trí q từ bên tranh chấp đại diện họ [6] Như vậy, Luật TTTM Việt Nam pháp luật quốc gia khác quy định trường hợp thay đổi trọng tài viên hướng tới mục đích đảm bảo khách quan, công trọng tài viên tiến hành giải tranh chấp Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu việc giải tranh chấp trọng tài, pháp luật Việt Nam nên bổ sung thêm quy định cho phép bên thay đổi trọng tài viên trường hợp sau: Một là, trọng tài viên không đáp ứng đủ điều kiện trọng tài viên theo thỏa thuận trọng tài bên theo quy định pháp luật; Hai là, trình giải tranh chấp, trọng tài viên bị hạn chế khả thực việc giải tranh chấp cách xác; Ba là, trọng tài viên từ chối giải tranh chấp từ chối áp dụng thủ tục giải tranh chấp mà bên thỏa thuận (trừ trường hợp thỏa thuận bên khơng hợp lí vi phạm pháp luật) Ngồi ra, để đảm bảo tính khách quan, trung thực trình giải tranh chấp, pháp luật Việt Nam nên quy định cụ thể trường hợp xác định trọng tài viên khơng vơ tư, khách quan có gặp gỡ riêng với bên tranh chấp hay nhận quà tặng bên tranh chấp quy định pháp luật trọng tài Trung Quốc 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương thức trọng tài để giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 3.2.2.1 Khuyến khích, tăng cường số lượng trọng tài viên nước tham gia vào tổ chức quốc tế đáp ứng yêu cầu giải tranh chấp có yếu tố nước ngồi Như ra, Luật TTTM năm 2010 không xem quốc tịch tiêu chí để trở thành trọng tài viên Với qui định “không phân biệt quốc tịch”, Luật TTTM năm 2010 mở rộng điều kiện cho tất cá nhân có đủ điều kiện tham gia hoạt động TTTM Việt Nam Quy định tiến đáng kể, góp 84 phần vào phát triển hoạt động TTTM chất lượng Trong hoạt động trọng tài, vô tư, khách quan tiêu chí hàng đầu trọng tài viên yếu tố quốc tịch Điều đáp ứng thực tiễn số vụ tranh chấp thương mại nói chung tranh chấp tín dụng có yếu tố nước ngồi giải trung tâm trọng tài ngày nhiều Tính riêng VIAC, số lượng vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi chiếm 48,5% năm 2013 37.1% tổng số vụ việc giải năm 2015 [32] Hơn nữa, nhiều vụ việc, luật áp dụng để giải tranh chấp pháp luật nước ngồi Vì vậy, tham gia trọng tài viên nước luật sư nước vào tố tụng trọng tài điều thiết yếu Do đó, tác giả khuyến nghị Bộ Tư pháp quan chủ trì xây dựng ban hành sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích tham gia trọng tài viên nước luật sư nước tố tụng trọng tài như: Ban hành văn thức cho phép luật sư nước ngồi tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương trọng tài Các trung tâm trọng tài cần tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh trung tâm mình, tích cực tham gia diễn đàn chuyên môn quốc tế, chủ động liên lạc với trọng tài viên nước ngồi có danh tiếng để mời họ tham gia danh sách trọng tài viên trung tâm Đây điều cần thiết để thúc đẩy phát triển trọng tài nước, tạo môi trường cạnh tranh giúp cho trọng tài viên luật sư học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp nước Bên cạnh đó, việc khuyến khích trung tâm trọng tài, trọng tài viên tham gia diễn đàn quốc tế phải đẩy mạnh, góp phần nâng cao trình độ chun mơn trọng tài viên, hoạt động trung tâm trọng tài tiệm cận với tiêu chuẩn chung giới Theo đó, số Chương trình đề xuất như: - Cử đại diện tham gia Nhóm làm việc số II trọng tài hòa giải Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL); - Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam – VCCI (cùng Trung tâm 85 trọng tài quốc tế Việt nam – VIAC) cử đại diện tham gia Ủy ban quốc gia Phòng thương mại quốc tế (ICC) để có quyền đề cử trọng tài viên vụ việc thuộc thẩm quyền tài phán Tòa trọng tài ICC; - Khuyến khích trọng tài viên Việt Nam tham gia tổ chức xã hội nghề nghiệp trọng tài viên quốc tế Viện trọng tài Luân đôn (CIArb) Anh, Viện trọng tài Singapore, Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế (ICCA) 3.2.2.2 Nâng cao tính chuyên nghiệp, lực trọng tài viên hoạt động giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng Thứ nhất, cần đẩy mạnh việc thành lập Hiệp hội trọng tài thương mại với tư cách tổ chức xã hội - nghề nghiệp trọng tài viên trung tâm trọng tài nước có chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trọng tài viên Hiện nay, Hội trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh Hội trọng tài thương mại thành lập vào tháng 12 năm 2017 nơi bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trọng tài viên hội viên hội; trì ổn định, phát triển hoạt động trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng đội ngũ trọng tài viên có phẩm chất tốt, trình độ chun mơn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Việc thành lập Hiệp hội trọng tài đóng vai trò định việc xây dựng nên quy tắc đạo đức nghề nghiệp trọng tài viên, quy tắc xung đột lợi ích để đảm bảo tính độc lập khách quan trọng tài viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tố tụng trọng tài chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tố tụng trọng tài nước quốc tế, đồng thời đầu mối kết hợp với tổ chức đào tạo (Học viện tư pháp, trường đào tạo luật ) trung tâm trọng tài để nâng cao trình độ đội ngũ trọng tài viên đáp ứng tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế Thứ hai, nhằm tháo gỡ vướng mắc nhận thức tổ chức tín dụng việc lựa chọn phương thức trọng tài để giải tranh chấp cần thiết phải nhấn mạnh giải pháp đào tạo Luật TTTM năm 2010 Về quan điểm, định hướng cần triển khai có hiệu Luật TTTM năm 2010 gắn với việc thực Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nêu Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 86 năm 2005 Bộ Chính trị “hồn thiện sách, pháp luật lĩnh vực tố tụng tư pháp theo chủ trương khuyến khích giải số tranh chấp thơng qua thương lượng, hòa giải trọng tài”; Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế chủ trương, sách, định hướng quan trọng Đảng cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bước đưa hoạt động trọng tài Việt Nam tiệm cận với thông lệ trọng tài thương mại quốc tế; tổng hợp khó khăn, vướng mắc thể chế trọng tài việc triển khai thi hành Luật Trọng tài thương mại để kịp thời tháo gỡ, đề xuất sửa đổi, bổ sung thể chế Về cụ thể, cần tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ trọng tài viên Cụ thể kỹ nghiên cứu hồ sơ vụ kiện, kỹ áp dụng pháp luật nước ngồi, rà sốt điều khoản trọng tài, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kỹ thu thập chứng cứ, mời giám định viên; kỹ hòa giải tố tụng trọng tài, kỹ tổ chức phiên họp, kỹ hỏi trọng tài viên, kỹ soạn thảo phán trọng tài, quy tắc đạo đức trọng tài viên… kinh nghiệm giải tranh chấp tổ chức tín dụng với khách hàng Bên cạnh đó, việc nghiên cứu chương trình hợp tác quốc tế để tổ chức cho trọng tài viên học hỏi kinh nghiệm nước việc làm cần thiết Qua đó, giúp nâng cao lực hội nhập quốc tế trọng tài viên nói riêng trung tâm trọng tài nói chung Có chế khuyến khích trọng tài viên Việt Nam tham gia tổ chức xã hội nghề nghiệp trọng tài viên quốc tế, tham gia diễn đàn quốc tế trọng tài 3.2.2.3 Thay đổi nhận thức tổ chức tín dụng tính hiệu giải tranh chấp phương thức trọng tài Nhằm thay đổi nhận thức thói quen tổ chức tín dụng lựa chọn phương thức giải tranh chấp tăng niềm tin việc sử dụng phương thức trọng tài, tác giả đưa số đề xuất sau: Cần tăng cường đào tạo Luật TTTM năm 2010 phổ cập thông tin vai trò, lợi ích việc giải tranh chấp phương thức trọng tài cho quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tổ chức tín dụng Đây đối tượng đặc thù nên 87 cần lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp; đẩy mạnh phối hợp tham gia Câu lạc pháp chế ngân hàng Hiệp hội ngân hàng để tổ chức lớp tập huấn, đào tạo nâng cao lực cho cán pháp chế ngân hàng tầm quan trọng việc giải tranh chấp tín dụng thơng qua trọng tài thương mại Cần nhấn mạnh tuyên truyền, đào tạo công tác trọng tâm nhằm củng cố niềm tin tổ chức tín dụng vào hiệu việc sử dụng phương thức trọng tài để giải tranh chấp Qua đó, dần thay đổi thói quen việc xây dựng hợp đồng sử dụng điều khoản mẫu trọng tài thương mại việc lựa chọn phương thức giải tranh chấp 3.2.2.4 Tăng cường lực tổ chức hoạt động trung tâm trọng tài Như số tồn tình trạng giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng có nhiều trung tâm trọng tài số lượng trung tâm lựa chọn để giải tranh chấp ít, tập trung vào trung tâm lớn Thực tế cho thấy số trung tâm trọng tài Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ suốt thời gian từ 2004 - 2009 không giải vụ tranh chấp Do đó, Nhà nước cần ban hành văn bản, sách quy định cụ thể hơn, chặt chẽ vấn đề liên quan đến hoạt động trung tâm trọng tài Ví dụ bổ sung trường hợp bị thu hồi giấy phép trung tâm trọng tài khơng có vụ tranh chấp giải thời gian năm liên tục Điều khắc phục tình trạng có trung tâm trọng tài lập lại khơng hoạt động kể từ thành lập Đồng thời, cần có sách khuyến khích trung tâm trọng tài trọng tài viên trình hoạt động hàng năm tiến hành xếp hạng, đánh giá trung tâm trọng tài, tổ chức thi, nghiên cứu, xây dựng tiêu chí để xếp hạng trọng tài viên Từ đó, bên tranh chấp cụ thể tổ chức tín dụng, khách hàng, bên thứ ba có liên quan có thông tin, sở niềm tin việc lựa chọn phương thức giải tranh chấp TTTM Bên cạnh đó, nguyên nhân khiến khách hàng tổ chức tín dụng chưa mặn mà với việc lựa chọn phương thức TTTM để giải tranh chấp 88 xuất phát từ nguyên nhân sở vật chất quy mô trung tâm trọng tài nhỏ trình độ trọng tài viên chưa cao Hơn nữa, hoạt động trọng tài thương mại đặt quản lý Bộ Tư pháp, để giải vấn đề này, tác giả đề xuất Bộ Tư pháp cần đưa tiêu chuẩn rõ ràng cụ thể điều kiện thành lập trung tâm trọng tài, để tránh tình trạng trung tâm trọng tài xuất nhiều số lượng yếu chất lượng Để tháo gỡ khó khăn sở vật chất cho trung tâm trọng tài hay để đáp ứng hoạt động đầu tư nhằm phát triển tương lai trung tâm trọng tài chưa có điều kiện kinh tế, tác giả đề xuất cần có trợ giúp ban đầu từ phần nhỏ nguồn kinh phí Nhà nước Nguồn này, khai thác từ việc giảm thiểu chi phí hành chính, giảm bớt biên chế tổ chức Nhà nước Có thể ban hành chế cho thuê trụ sở tổ chức phi Chính phủ Nên có chế để tổ chức phi Chính phủ khai thác tự quản lý nguồn tài viện trợ tổ chức Chính phủ phi Chính phủ, tổ chức quốc tế Việc làm trước mắt, cần thiết phải xây dựng mẫu TTTM điển hình lựa chọn từ đến hai trung tâm trọng tài có nhiều kinh nghiệm giải tranh chấp thương mại nói chung, tranh chấp tín dụng nói riêng có yếu tố nước ngồi, có uy tín với doanh nghiệp để có sách hỗ trợ; nghiên cứu sách hỗ trợ chi phí thuê, miễn, giảm tiền thuê đất xây dựng trụ sở trung tâm trọng tài Bên cạnh đó, trung tâm trọng tài nên đổi máy tổ chức theo hướng tăng cường lực quản trị, thu hút tham gia chuyên gia trọng tài hàng đầu Việt Nam quốc tế vào việc thực hiện: (i) Các chức tố tụng trọng tài theo luật định (chỉ định trọng tài viên, thành lập Hội đồng trọng tài ); (ii) Chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, phát triển thị trường… tổ chức cung cấp dịch vụ tài phán tư; Quan trọng hơn, trung tâm TTTM nên xây dựng quy tắc tố tụng phù hợp với Luật TTTM, Quy tắc trọng tài UNCITRAL thực tiễn Việt Nam hoạt động TTTM Bên cạnh đó, cần tăng cường sở vật chất, đầu tư trang 89 thiết bị đại phục vụ cho hoạt động TTTM nhằm đáp ứng nhu cầu giải tranh chấp ngày tăng yêu cầu hội nhập quốc tế Đồng thời, trung tâm TTTM cần chủ động việc quảng bá hình ảnh doanh nghiệp nước thị trường quốc tế thông qua việc tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm, tuần lễ trọng tài, công bố số liệu giải tranh chấp trung tâm, minh bạch chức nhiệm vụ phòng, ban, phận chuyên trách trung tâm Ngoài ra, Nhà nước ban hành phương thức phối hợp, hỗ trợ trung tâm trọng tài, trọng tài viên, nhằm tạo điều kiện để TTTM ngày phát triển Làm tốt công tác hạn chế, giảm tải áp lực cho tòa án nhân dân cấp việc giải tranh chấp Từ đó, nâng cao chất lượng án tòa Việc giải tranh chấp hiệu có phương thức bảo đảm thi hành góp phần tạo mơi trường pháp lý an toàn, tăng niềm tin vào việc lựa chọn phương thức giải tranh chấp thông qua TTTM 3.3.2.5 Tăng cường chất lượng hoạt động hỗ trợ tòa án, quan thi hành án hoạt động tố tụng trọng tài Một giải pháp nhằm đảm bảo thi hành phán trọng tài, đồng thời tăng tính hiệu việc thực hoạt động tố tụng trọng tài, việc tăng cường chất lượng hỗ trợ tòa án quan thi hành án cần thiết Trên sở đó, tác giả đồng tình xin trích dẫn lại nội dung Dự thảo đề án trọng tài sau [3]: - Tăng cường hiệu biện pháp hỗ trợ tòa án trọng tài theo Luật trọng tài thương mại như: định, thay đổi trọng tài viên trọng tài vụ việc; xem xét thỏa thuận trọng tài, thẩm quyền giải tranh chấp hội đồng trọng tài; triệu tập người làm chứng, thu thập chứng cứ; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; giải yêu cầu hủy phán trọng tài, đăng ký trọng tài vụ việc; - Xây dựng quy chế phối hợp tòa án quan thi hành án hỗ trợ hoạt động trọng tài thương mại, công nhận cho thi hành phán trọng tài nước Việt Nam; 90 - Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thi hành phán trọng tài, đảm bảo phán trọng tài có hiệu lực pháp lý thi hành thực tế, công nhận cho thi hành phán trọng tài nước Việt Nam; - Tăng cường chế thông tin, trao đổi, quản lý giám sát vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại Tòa án thơng qua báo cáo thường xuyên Nói tóm lại, để nâng cao hiệu áp dụng quy định TTTM giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng thực tế cần tham gia tổng lực từ bên tham gia, từ phía quan quản lý nhà nước tổ chức tín dụng, khách hàng Việc hoàn thiện quy định pháp luật TTTM phải ưu tiên hàng đầu Các đề xuất khác đóng vai trò điều kiện đảm bảo nhằm thực thi có hiệu quy định pháp luật TTTM giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 91 KẾT LUẬN Tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng bao gồm nhiều loại tranh chấp, tranh chấp tín dụng loại tranh chấp phổ biến tiềm ẩn nhiều rủi ro Việc giải tranh chấp tín dụng nói riêng, tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng nói chung có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp tổ chức tín dụng khách hàng, đảm bảo ổn định phát triển kinh tế thông qua giải tranh chấp để xử lý nợ xấu góp phần tái cấu lại tổ chức tín dụng yếu Đồng thời, thơng qua thực tiễn giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng, thấy bất cập, hạn chế thiếu sót pháp luật Để giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng, bên lựa chọn áp dụng đa dạng phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài tòa án Mỗi phương thức có ưu, nhược điểm riêng biệt, trọng tài phương thức giải đánh giá có tính ưu việt mềm dẻo Môi trường pháp lý điều chỉnh hoạt động trọng tài thương mại giải tranh chấp thương mại nói chung, tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng nói riêng ngày hồn thiện thơng qua việc ban hành văn pháp quy mới, sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn Tuy nhiên, trình ký kết hợp đồng tín dụng, tổ chức tín dụng thường ưu tiên lựa chọn tòa án phương thức giải tranh chấp hợp đồng, từ dẫn tới thực trạng tải cho tòa án quyền lợi ích hợp pháp bên bảo vệ cách tốt lựa chọn phương thức giải tranh chấp trọng tài thương mại Nguyên nhân thực trạng xuất phát từ nhiều phía Đầu tiên bất cập, tồn từ phía quy định Luật TTTM năm 2010, có nhiều tiến so với quy định Pháp lệnh TTTM năm 2003, song để thực vào thực tiễn phải sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp Nguyên nhân đánh giá chủ yếu dẫn đến bên thiếu niềm tin vào tính hiệu trọng tài yếu hoạt động thiếu chuyên nghiệp trung tâm trọng tài đội 92 ngũ trọng tài viên Bên cạnh đó, thói quen tổ chức tín dụng sử dụng hợp đồng mẫu nguyên nhân khách quan khác khiến trọng tài chưa có nhiều sức ảnh hưởng tới cộng đồng tổ chức tín dụng Khuyến khích sử dụng phương thức trọng tài để giải tranh chấp thương mại nói chung quan điểm định hướng Nhà nước giai đoạn hội nhập Điều thể thông qua việc xây dựng thực Đề án mang tính tổng qt tồn diện nhằm khắc phục yếu tồn quy định pháp luật, công tác thực thi pháp luật nâng cao hiệu hoạt động trung tâm trọng tài Từ đó, tăng sức hút trọng tài tới cộng đồng doanh nghiệp cộng đồng tổ chức tín dụng, thay đổi thói quen tổ chức việc lựa chọn phương thức trọng tài để giải tranh chấp Trên quan điểm đó, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quy định Luật TTTM năm 2010 quy định thẩm quyền trọng tài, tính độc lập thỏa thuận trọng tài, luật áp dụng, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định hủy phán trọng tài; nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động trung tâm trọng tài, nhấn mạnh vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để đưa quy định Luật TTTM năm 2010 tới tổ chức tín dụng Hi vọng tương lai thúc đẩy việc sử dụng phương thức trọng tài để giải hiệu tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng, đảm bảo tốt quyền lợi ích bên, đồng thời đưa pháp luật nước tiệm cận với quy định trọng tài thương mại quốc tế 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Hồng An (2007), “Quan hệ có hiệu Tòa án trọng tài với việc áp dụng tốt Pháp lệnh trọng tài”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề trọng tài thương mại, (số 6), tr 15 Phan Thông Anh (2009), “Tại doanh nghiệp Việt Nam không mặn mà với việc giải tranh chấp hợp đồng thương mại trọng tài”, Tạp chí Dân chủ & pháp luật, (số 7), tr.25-31 Bộ Tư pháp (2017), Dự thảo Đề án nâng cao lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài định hướng Trung tâm trọng tài điểm có khả cạnh tranh quốc tế giai đoạn 2018 - 2023, Hà Nội Chính phủ (2011), Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 Chính phủ, hướng dẫn số điều Luật trọng tài thương mại, Hà Nội Nguyễn Thị Dung, Lê Hương Giang (2011), “Bình luận số nội dung Luật Trọng tài thương mại năm 2010”, Tạp chí Luật học, Đại học Luật Hà Nội Vũ Ánh Dương (2008), “Thực tiễn áp dụng Pháp lệnh Trọng tài thương mại Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Hà Nội Đỗ Văn Đại (2007), “Giải tranh chấp phương thức trọng tài Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, (số 43), Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Phan Trọng Đạt (2017), “Giới thiệu thủ tục trọng tài rút gọn điều khoản trọng tài khuyến nghị riêng cho Ngân hàng”, Báo cáo hội thảo “Những hội thách thức giải tranh chấp lĩnh vực tài ngân hàng thơng qua hòa giải trọng tài”, Trung tâm trọng tài Quốc Tế Việt Nam, Hà Nội Trương Thành Đức (2017), “Về giải tranh chấp tín dụng ngân hàng”, Báo cáo hội thảo “Những hội thách thức giải tranh chấp lĩnh vực tài ngân hàng thơng qua hòa giải trọng tài”, Trung tâm trọng tài Quốc Tế Việt Nam, Hà Nội 94 10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2011), Luật TTTM năm 2010 - bước phát triển pháp luật TTTM Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 11 Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao (2014), Nghị số 01/2014 hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại 12 Hội đồng TTTM Quốc tế (2016), Hướng dẫn ICCA diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán, tr.7 13 Dương Đăng Huệ (1999), Trọng tài kinh tế phi phủ Việt Nam – Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nó, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Hà Nội 14 Phạm Duy Nghĩa, Tổng quan Trọng tài Việt Nam, Tài liệu Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, tr.4 15 Quốc Hội (2003), Pháp lệnh Trọng tài thương mại, Hà Nội 16 Quốc Hội (2005), Luật Thương mại, Hà Nội 17 Quốc Hội (2010), Luật Trọng tài thương mại, Hà Nội 18 Quốc Hội (2013), Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Hà Nội 19 Quốc Hội (2015), Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 20 Trung tâm Thương mại Quốc tế UNCATAD/WTO (2001), Trọng tài phương thức giải tranh chấp lựa chọn, Giải tranh chấp thương mại nào?, Bản dịch tiếng Việt Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 21 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (2013), Góp ý Hội luật gia Việt Nam Dự thảo Nghị hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao II Tài liệu trang Website 22 Bộ Tư pháp (2010), “Những điểm Luật Trọng tài thương mại”, truy cập http://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/trong-tai-thuongmai.aspx?ItemID=40, (ngày truy cập 21/06/2018) 95 23 Bộ Tư pháp (2015), “Sơ kết 04 năm thi hành Luật Trọng tài thương mại”, truy cập http://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/trong-tai-thuongmai.aspx?ItemID=53, (ngày truy cập 35/06/2018) 24 Bộ Tư pháp (2017), “Danh sách tổ chức trọng tài Việt Nam”, truy cập http://bttp.moj.gov.vn/qt/Pages/trong-tai-tm.aspx, (ngày truy cập 01/06/2018) 25 Đỗ Văn Đại (2018), “Giải tranh chấp tín dụng trọng tài”, truy cập http://liendoanluatsu.org.vn/web/tranh-chap-tin-dung-nen-giai-quyet-bangtrong-tai-685.html, (ngày truy cập 21/05/2018) 26 Mai Đan (2018), “Số vụ giải qua trọng tài chưa tạo nhiều kỳ vọng”, truy cập http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-0607/so-vu-giai-quyet-qua-trong-tai-van-chua-tao-duoc-nhieu-ky-vong58411.aspx, (ngày truy cập 22/07/2018) 27 Đỗ Thị Hồng Hạnh (2017), “Giải tranh chấp hợp đồng tín dụng", truy cập http://tapchicongthuong.vn/giai-quyet-cac-tranh-chap-ve-hopdong-tin-dung-20171030021519294p0c488.htm, (ngày truy cập 11/05/2018) 28 Hoàng thị Thanh Hoa (2017), “Thi hành phán Trọng tài thương mại- số bất cập kiến nghị hoàn thiện”, truy cập http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2252, (ngày truy cập 30/05/2018) 29 Thi Hồng (2018), “Tăng cường giải tranh chấp phương thức trọng tài”, truy cập http://www.sggp.org.vn/tang-cuong-giai-quyet-tranhchap-bang-phuong-thuc-trong-tai-497390.html, (ngày truy cập 23/06/2018) 30 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2018), “Sơ đồ hệ thống tổ chức tín dụng”, truy cập https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/htctctd, (ngày truy cập 30/04/2018) 31 Phan Hồng Nguyên (2015), “Giải tranh chấp thương mại phương thức trọng tài Việt Nam thời gian qua”, truy cập http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=143, (ngày truy cập 04/07/2018) 96 32 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (2015), “Thống kê tình hình giải tranh chấp năm 2015 VIAC”, truy cập http://viac.vn/thong-ke/thongke-tinh-hinh-giai-quyet-tranh-chap-tai-viac-nam-2017-a1141.html, (ngày truy cập 30/06/2018) 33 Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (2017), Quy tắc tố tụng trọng tài 34 Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, “50 Phán Trọng tài Quốc tế chọn lọc”, truy cập https://vietnamarbitration.files.wordpress.com/2016/01/viac-50-phan-quyettrong-tai-quoc-te-chon-loc.pdf, ngày truy cập 15/11/2018 35 Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, “Điều khoản mẫu”, truy cập http://viac.vn/dieu-khoan-trong-tai-mau-c161.html, ngày truy cập 21/06/2018 III Tiếng Anh 36 China (20/12/1013), “Arbitration Law of the People's Republic of China”, avalable at http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/2013 12/20131200432698.shtml, access on 26 August 2018 37 England (1996), “Arbitration Act 1996”, available at https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents, access on 28 August 2018 38 France (14/05/1981), “Code of Civil Procedure”, Book IV, available at https://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedure.1981/do c.html, access on 23 August 2018 39 Singapore International Arbitration Centre (1994), “International Arbitration Act (IAA)”, available at http://www.siac.org.sg/our-rules/internationalarbitration-act, access on 24 June 2018 97 ... sử dụng phương thức trọng tài để giải tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng; Hai là, đề xuất nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp kinh doanh thương mại tổ chức tín dụng khách hàng giải phương thức. .. VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHÁCH HÀNG BẰNG PHƢƠNG THỨC TRỌNG TÀI 1.1 Khái niệm đặc điểm tranh chấp tổ chức tín dụng khách hàng 1.1.1 Khái niệm tranh chấp tổ chức tín dụng. .. Làm sáng tỏ khái niệm "tổ chức tín dụng" , "tranh chấp tổ chức tín dụng" , "trọng tài" "giải tranh chấp kinh doanh thương mại tổ chức tín dụng khách hàng phương thức trọng tài" vấn đề có liên quan;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài , Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa tổ chức tín dụng và khách hàng bằng phương thức trọng tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn