Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật việt nam

89 8 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 00:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LÊ ĐÌNH QUÝ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ GIANG THU HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Các số liệu ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất cá nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Đào tạo sau Đại học Trƣờng Đại học Mở Hà Nội NGƢỜI CAM ĐOAN Lê Đình Quý LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, Cơ hƣớng dẫn tận tình bảo em suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giảng viên, thầy cô Khoa Sau đại học, Trƣờng Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành luận văn Sau cùng, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, khuyến khích ủng hộ em hồn thành luận văn Hà Nội, Ngày 22 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Đình Quý MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiệt đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, vị trí pháp lý, vai trò ngƣời nộp thuế quyền, nghĩa vụ ngƣời nộp thuế 1.1.1 Khái niệm ngƣời nộp thuế 1.1.2 Vị trí pháp lý ngƣời nộp thuế quan hệ pháp luật thuế 1.1.3 Vai trò ngƣời nộp thuế 1.2 Những vấn đề quyền ngƣời nộp thuế 13 1.3 Những vấn đề nghĩa vụ ngƣời nộp thuế 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Ở VIỆT NAM 27 2.1 Thực trạng ghi nhận thực quyền ngƣời nộp thuế theo pháp luật Việt Nam 27 2.1.1 Về quyền tiếp cận thông tin ngƣời nộp thuế 27 2.1.2 Về quyền đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế, hoàn thuế 35 2.1.3 Về quyền đƣợc hƣởng mức thuế suất thấp gia hạn nộp thuế 37 2.1.4 Về quyền yêu cầu đƣợc bồi thƣờng thiệt hại 41 2.1.5 Về quyền đƣợc giữ bí mật thơng tin 42 2.1.6.Về quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 47 2.2 Thực trạng nghĩa vụ ngƣời nộp thuế Việt Nam 52 2.2.1 Tuân thủ nghĩa vụ đăng ký thuế 53 2.2.2 Tuân thủ nghĩa vụ kê khai, tính thuế 54 2.2.3 Tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế 54 2.2.4 Tuân thủ quy định khác thuế 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 Chƣơng MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Ở VIỆT NAM 57 3.1 Căn để nâng cao hiệu quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế pháp luật Việt Nam 57 3.1.1 Đƣờng lối Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng hoàn thiện pháp luật kinh tế thị trƣờng nƣớc ta 57 3.1.2 Sự chi phối kinh tế thị trƣờng Việt Nam 58 3.1.3 Chiến lƣợc cải cách Thuế giai đoạn 2016 - 2020 60 3.2 Một số định hƣớng cụ thể nhằm nâng cao hiệu thực thi quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế pháp luật Việt Nam 61 3.2.1 Cần ghi nhận thành nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ích ngƣời nộp thuế 61 3.2.2 Cụ thể hóa nguyên tắc pháp định quản lý thuế 61 3.2.3 Xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật thuế 63 3.2.4 Cụ thể hóa quy định pháp luật quyền ngƣời nộp thuế 63 3.2.5 Quy định nghĩa vụ công chức thuế Luật quản lý thuế 64 3.2.6 Hoàn thiện số quy định cụ thể Luật Quản lý thuế 65 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế 69 3.3.1 Hoàn thiện thể chế quản lý thuế 69 3.3.2 Tăng cƣờng hỗ trợ tuân thủ ngƣời nộp thuế 70 3.3.3 Áp dụng phƣơng pháp quản lý rủi ro quản lý thuế 71 3.3.4 Xây dựng hệ thống thơng tin thuế đầy đủ, xác, tập trung 71 3.3.5 Nâng cao chất lƣợng công tác giải khiếu nại thuế 71 3.3.6 Giải pháp hoàn thiện hệ thống số đánh giá hiệu quản lý thuế 72 3.3.7 Về tổ chức máy nguồn nhân lực 72 3.3.8 Nâng cao hiệu hoạt động quan thuế 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 KẾT LUẬN CHUNG 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phần DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng NNT Ngƣời nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLRR Quản lý rủi ro QLT Quản lý thuế TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phơ Hồ Chí Minh TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiệt đề tài Điều 80 Hiện pháp 1992 quy định: “Cơng dân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật”[36] Đến Hiện pháp sửa đổi đƣợc Quốc hội nƣớc Cơng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013 quy định Điều 47: “Mọi ngƣời có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định ”[49] Đây sở pháp lý để Quốc hội ban hành Luật thuế Một cá nhân có thu nhập đến ngƣỡng chịu thuế tự kê khai nộp thuế bị khấu trừ thuế nguồn trƣớc nhận thu nhập Còn Doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh phải nộp thuế môn thực nghĩa vụ nộp loại thuế gián thu phát sinh trình kinh doanh nhƣ thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh có lãi DN phải trích khoản lợi nhuận nộp cho Nhà nƣớc dƣới hình thức thuế thu nhập DN (TNDN) Khi kinh tế thị trƣờng phát triển, DN có nhiều hội kinh doanh để tạo thu nhập, nhƣng thua lỗ phá sản “bạn đƣờng” DN nên khơng phải lúc mục đích thành lập DN đạt đƣợc Sự bất ổn kinh tế kéo theo ý thức phòng vệ việc tạo thu nhập nhanh chóng, lúc này, Nhà nƣớc trở thành lực lƣợng đối kháng lợi ích ngƣời nộp thuế (NNT) sử dụng quyền lực công để động viên phần tài sản thuộc sở hữu NNT nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nƣớc đặt thứ thuế để tạo nguồn thu cho NSNN, đồng thời thực điều tiết kinh tế đảm bảo công xã hội, đó, DN ln mong muốn khoản thu thuế để đạt đƣợc lợi nhuận tối đa DN tìm cách trì hỗn nộp thuế, tránh thuế, tự thơng đồng với cán thuế để trốn thuế Còn Tổng Cục Thuế Bộ Tài thƣờng xun phải rà sốt sách, pháp luật đề xuất giải pháp để chống lại tình trạng thất thu thuế Vậy làm để Cơ quan Thuế bớt phải sử dụng quyền lực nhà nƣớc để truy thu thuế, làm để NNT tự giác tuân thủ pháp luật thuế, nộp nộp đủ vào NSNN? Đây vấn đề trăn trở tất quan nhà nƣớc Trung ƣơng địa phƣơng vấn đề cần nghiên cứu Để có nhìn tổng quan quyền lợi nghĩa vụ NNT, nhƣ tìm đƣợc giải pháp cho câu hỏi nêu trên, vấn đề: “Quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế theo pháp Luật Viêt Nam” đƣợc tác giả lựa chọn làm đề tài cho luân văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật thuế đƣợc đề cập thƣờng xuyên nghiên cứu giảng dạy Nhà nƣớc pháp luật, đặc biệt ngành Luật kinh tế Trong giáo trình luật trƣờng đại học (Giáo trình Luật thuế Việt Nam) có trình bày pháp luật thuế nhƣ quyền nghĩa vụ NNT Đã có cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý cấp độ luận án tiến sỹ pháp luật thuế nhƣ: Vũ Văn Cƣơng (2012), “Pháp luật Quản lý thuế kinh tế thị trƣờng Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội , Hà Nội; Nguyễn Thị Lê Thúy (2009), “Hoàn thiện quản lý thu thuế Nhà nƣớc nhằm tăng cƣờng tuân thủ thuế doanh nghiệp”, Luận án tiến sỹ kinh tế , Trƣờng ĐH kinh tế quốc dân Ngồi ra, có nhiều cơng trình nghiên cứu pháp luật khác đề cập đến vấn đề quyền nghĩa vụ NNT dƣới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau: Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2012), “Sửa đổi Luật Quản lý thuế nhằm điều hòa quyền, lợi ích nhà nƣớc ngƣời nộp thuế”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (9), tháng 5; Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2011), “Ƣu tiên quyền lợi ngƣời nộp thuế sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (14), tr.199, tháng 7; Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2013), “Bảo đảm công điều chỉnh quan hệ lợi ích sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (8), tháng 4; Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2013), “Về bảo vệ quyền ngƣời nộp thuế Luật Quản lý thuế”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, (1), tr.42-50; Dƣơng Kim Thế Nguyên (2012), “Luật Quản lý thuế dƣới góc nhìn ngƣời nộp thuế”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (12), tháng 6; Nguyễn Thị Hoài Thu (2013), “Quyền tiếp cận thông tin ngƣời nộp thuế”, Tạp chí khoa học pháp lý, (2), tr.67 - 72, Trƣờng Đại học Luật TP HCM; Quý Trƣờng (2011), “Luật quản lý thuế “quên” trách nhiệm quan thuế”, Tạp chí Thuế nhà nƣớc., (37), tháng 10 Nhìn lại cơng trình nghiên cứu lĩnh vực thuế thời gian qua, chƣa có cơng trình nghiên cứu luật học cấp độ thạc sỹ nghiên cứu chuyên sâu quyền nghĩa vụ NNT theo pháp luật Việt Nam Trên sở tiếp thu, kế thừa thành tựu khoa học cơng trình nghiên cứu cơng bố, luận văn tiếp tục tìm hiểu, bổ sung hoàn thiện hệ thống sở lý luận pháp luật quyền nghĩa vụ NNT Trên sở đó, phân tích, tìm hiểu nội dung cụ thể thực trạng pháp luật nhƣ thực tiễn thi hành quyền nghĩa vụ NNT để đƣa đƣợc số định hƣớng góp phần nâng cao hiệu quyền nghĩa vụ NNT pháp luật Việt Nam Với cách nhìn nhận, đánh giá nêu trên, đề tài luận văn thạc sỹ: “Quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế theo pháp luật Việt Nam” cần thiết có ý nghĩa thiết thực phƣơng diện lý luận thực tiễn Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm làm rõ vấn đề quyền NNT, quyền nghĩa vụ NNT theo pháp luật Việt Nam, đồng thời phân tích số khía cạnh quyền thu thuế Nhà nƣớc nghĩa vụ ngƣời nộp thuế đánh giá thực tiễn thi hành Pháp luật Quản lý thuế (QLT) thời gian qua Trên sở đó, luận văn đƣa số định hƣớng nhằm nâng cao hiệu việc bảo vệ quyền NNT Việt Nam nhƣ nghĩa vụ nộp thuế Việt Nam Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn việc quyền NNT theo pháp luật Việt Nam, nghĩa vụ nộp thuế theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (đƣợc sửa đổi, bổ sung số điều Luật số 21/2012/QH13) Phạm vi nghiên cứu luận văn nội dung quyền nghĩa vụ NNT pháp luật Việt Nam; đồng thời so sánh, đối chiếu với pháp luật số nƣớc quyền NNT nghĩa vụ ngƣời nộp thuế đồng thời pháp luật cần quy định rõ biện pháp xử lý trƣờng hợp cung cấp thơng tin khơng trung thực, khơng xác Ngoài ra, quan quản lý thuế tiếp nhận nguồn thơng tin cung cấp phải có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tính trung thực, xác thông tin đƣợc cung cấp Thứ ba, thông tin NNT đa dạng, đƣợc cung cấp, khai thác từ nhiều nguồn khác để phục vụ cho công tác quản lý thuế Trong thông tin NNT có thơng tin thơng thƣờng cơng khai, có thơng tin nhạy cảm cơng khai cần thiết có thơng tin bí mật nghề nghiệp, bí mật đời tƣ khơng cơng bố, khơng cơng khai Những thơng tin bí mật cần phải đƣợc bảo mật cách chặt chẽ Việc bảo đảm bí mật thông tin nghề nghiệp đƣợc coi vấn đề sống NNT, vậy, bảo mật thơng tin trách nhiệm quan quản lý thuế cán bô công chức thi hành nhiệm vụ Pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm quan thuế giữ bí mật thơng tin NNT, rõ trƣờng hợp quan quản lý thuế đƣợc cung cấp thông tin cho quan khác có yêu cầu Đồng thời, pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại truy tố trƣờng hợp để lộ thơng tin bí mật nghề nghiệp NNT cách có chủ ý Chỉ có nhƣ vậy, NNT chủ thể có liên quan cung cấp thông tin cho quan thuế cách cởi mở quan thuế có nguồn thông tin đa chiều nhằm phục vụ tốt công tác quản lý thuế 3.2.6.3 Về thủ tục hồn thuế Nhƣ phân tích mục 2.1 Luận văn, Khoản Điều 18 Luật Quản lý thuế có quy định việc phân loại hồ sơ hồn thuế nhƣng lại không hƣớng dẫn việc “phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trƣớc, kiểm tra sau” mà đƣa trƣờng hợp thuộc diện kiểm tra hồ sơ trƣớc hồn thuế Vì vậy, Luật QLT cần có quy định cụ thể hƣớng dẫn việc “phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trƣớc kiểm tra sau” mà cụ thể cần có quy định cụ thể tiêu chí xác định NNT chấp hành tốt pháp luật 68 3.2.6.4 Về kiểm tra, tra thuế Cần quy định tiêu chí rõ ràng trƣờng hợp thủ trƣởng quan quản lý thuế trực tiếp ấn định thuế, trƣờng hợp định kiểm tra thuế trụ sở NNT điểm c, d khoản Điều 77 Luật Quản lý thuế Để đảm bảo cho việc kiểm tra thuế trở nên minh bạch cần có quy định hƣớng dẫn chi tiết điều kiện để định kiểm tra thuế trụ sở ấn định thuế Việc phân biệt dựa vào tiêu chí sau: - Ấn định thuế áp dụng cho trƣờng hợp khơng kê khai thuế; khơng sử dụng hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa dịch vụ, khơng hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán; - Kiểm tra thuế đối tƣợng nộp thuế kê khai, hạch tốn khơng xác, trung thực, sử dụng hóa đơn, chứng từ khơng quy định pháp luật 3.2.6.5 Xử lý vi phạm pháp luật thuế Nhƣ đề cập đến bất cập quy định mức xử lý hành vi chậm nộp tiền thuế Luật QLT cần cụ thể hóa để phân định mức độ nặng nhẹ xử lý theo số lần chậm nộp, mức chậm nộp thời hạn chậm nộp mặt răn đe NNT tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế; mặt khác cần đảm bảo hài hòa lợi ích cho NNT điều kiện kinh tế khó khăn nhƣ 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế 3.3.1 Hoàn thiện thể chế quản lý thuế Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế theo hƣớng đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, giúp cho ngƣời nộp thuế thấy đƣợc Nhà nƣớc sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thực nghĩa vụ thuế Bổ sung quy định Luật Quản lý thuế để áp dụng phƣơng thức điện tử thực thủ tục hành đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực nhằm chuyển đổi từ phƣơng thức quản lý thuế truyền thống (thủ công) sang phƣơng thức điện tử 69 Hoàn thiện chế pháp lý điều chỉnh hoạt động đại lý thuế nhằm hỗ trợ tuân thủ ngƣời nộp thuế nhƣ: Bổ sung quy định cho phép cá nhân pháp nhân đƣợc cung cấp dịch vụ đại lý thuế; mở rộng phạm vi hành nghề đại lý thuế theo hƣớng cho phép đại lý thuế đƣợc cung cấp dịch vụ tƣ vấn thuế, rà soát sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, đại diện cho ngƣời nộp thuế trực tiếp tham gia trình tranh tụng trƣớc tòa án; bổ sung quy định để bƣớc chuyển giao số hoạt động quản lý đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế cho tổ chức, hội nghề nghiệp… Hoàn thiện quy định để đảm bảo sở pháp lý cho việc áp dụng quản lý rủi ro quản lý thuế: Xây dựng thƣờng xuyên cập nhật tiêu chí, số đánh giá phục vụ quản lý rủi ro quản lý thuế; xây dựng, rà sốt, hồn thiện quy định quản lý thuế giao dịch xuyên biên giới, giao dịch doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết… Hoàn thiện quy định nhằm đảm bảo việc xây dựng hệ thống sở liệu ngƣời nộp thuế đầy đủ, xác: Thứ nhất: Quy định việc tạo lập sử dụng thông tin ngƣời nộp thuế phục vụ quản lý thuế nội quan thuế; Thứ hai: Quy định phối hợp, chia sẻ, đối chiếu chéo liệu nội ngành Tài Bộ Tài với bộ, ngành có liên quan Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế nhằm đảm bảo nâng cao hiệu hiệu lực công tác quản lý thuế phù hợp với giải pháp công nghệ đƣa theo chuẩn mực quốc tế thuế 3.3.2 Tăng cƣờng hỗ trợ tuân thủ ngƣời nộp thuế Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ giáo dục phổ biến pháp luật thuế phù hợp với nhóm ngƣời nộp thuế, trọng điểm nhóm doanh nghiệp quy mơ vừa, nhỏ, siêu nhỏ hộ kinh doanh Tiếp tục mở rộng thực đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng cho doanh nghiệp tổ chức, tiến tới nghiên cứu thực triển khai dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân Nghiên cứu triển khai dịch vụ cửa điện tử hỗ trợ trực tuyến tập trung… 70 3.3.3 Áp dụng phƣơng pháp quản lý rủi ro quản lý thuế Cần áp dụng phƣơng pháp quản lý rủi ro tất nghiệp vụ quản lý thuế (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra kiểm tra, quản lý thu nợ ), sắc thuế nhóm ngƣời nộp thuế (cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp lớn, cá nhân có thu nhập cao…) Trƣớc mắt, để đạt đƣợc hiệu thu NSNN, quan thuế cần tập trung nghiên cứu áp dụng biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro nhóm ngƣời nộp thuế lớn, mặt đảm bảo an toàn cho việc thực kế hoạch thu NSNN, mặt khác phù hợp với nguồn lực (chi phí nhân lực) quan thuế 3.3.4 Xây dựng hệ thống thơng tin thuế đầy đủ, xác, tập trung Nghiên cứu mơ hình thiết kế kho sở liệu thuế đáp ứng ba yêu cầu chính: Một là: Phục vụ nhu cầu khai thác theo chức quản lý thuế (chủ yếu để chạy ứng dụng nhận dạng, phân tích rủi ro ảnh hƣởng đến tuân thủ thuế) yêu cầu công tác báo cáo thống kê, dự tốn, dự báo: Phải phù hợp với sách, quy trình quản lý thuế xác định rõ vai trò/trách nhiệm cán thuế việc thu thập cập nhật đầy đủ thông tin ngƣời nộp thuế lên hệ thống; Hai là: Phục vụ nhu cầu cung cấp, trao đổi, đối chiếu chéo thông tin với tổ chức, quan theo quy định pháp luật: Cần đảm bảo thông tin đƣợc thu thập cách tự động từ bên thứ ba, phục vụ tốt cho việc kiểm tra, kiểm chứng tính xác việc kê khai nghĩa vụ thuế ngƣời nộp thuế; Ba là: Hỗ trợ tuân thủ ngƣời nộp thuế: Phải đảm bảo tính tồn vẹn tính bảo mật liệu ngƣời nộp thuế truy cập trực tuyến 3.3.5 Nâng cao chất lƣợng công tác giải khiếu nại thuế Tăng cƣờng hỗ trợ công nghệ thông tin lĩnh vực giải khiếu nại; minh bạch hóa cơng tác giải khiếu nại thông qua công khai thông tin trình giải khiếu nại trực tiếp cho ngƣời nộp thuế cập nhật 71 Cổng thông tin điện tử quan thuế; sử dụng kết giải khiếu nại nhƣ đầu vào để phục vụ việc xây dựng, hồn thiện hệ thống thể chế, sách thuế 3.3.6 Giải pháp hoàn thiện hệ thống số đánh giá hiệu quản lý thuế Cơ quan thuế Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng hệ thống số đánh giá hiệu quản lý thuế có tính ứng dụng cao thực tế quản lý, bao quát đầy đủ lĩnh vực hoạt động quan thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế Theo đó, hệ thống số đánh giá hiệu quản lý thuế cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: Thứ nhất: Nguyên tắc đầy đủ: Hệ thống số đƣợc sử dụng đánh giá toàn diện hiệu hoạt động quản lý thuế quan thuế thống với quy định văn pháp quy hành, đồng thời phải phù hợp với thông lệ quốc tế tốt hành Thứ hai: Nguyên tắc hiệu quả: Hệ thống số đƣa vào áp dụng năm phải đảm bảo giúp quan thuế quản trị/giám sát toàn diện kết hoạt động lĩnh vực quản lý thuế, kịp thời phát điểm yếu hệ thống tạo chế tự hồn thiện giúp tối ƣu hóa nguồn lực quan thuế cấp Thứ ba: Nguyên tắc xác: Các số đƣợc xây dựng cần đảm bảo tính tính tốn/kiểm chứng đƣợc từ nguồn số liệu lấy từ hệ thống sở liệu báo cáo quan thuế cấp, phản ánh trung thực chất nội dung quản lý thuế thuộc lĩnh vực cần đánh giá Thứ tƣ: Nguyên tắc minh bạch: Kết đánh giá hiệu quản lý thuế cần phải đƣợc công khai Cổng thông tin điện tử quan thuế phục vụ cho việc giám sát bên (từ ngƣời nộp thuế, quan, tổ chức nƣớc quốc tế có liên quan) 3.3.7 Về tổ chức máy nguồn nhân lực Về tổ chức máy: Một là: Thực quản lý thống doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế; 72 Hai là: Nghiên cứu điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phận quản lý kê khai thuế theo hƣớng tập trung nguồn lực để thực có hiệu nghiệp vụ quản lý rủi ro lĩnh vực khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế, việc xử lý tờ khai đƣợc thực tập trung Trung tâm xử lý tờ khai lớn đƣợc thành lập hai miền; Ba là: Nghiên cứu thành lập chi cục thuế vùng địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng có số thu ngân sách nhỏ nhằm đảm bảo máy tinh gọn, hiệu phù hợp với thực tiễn quản lý; Bốn là: Bổ sung chức điều tra thuế cho quan thuế nhằm tăng cƣờng tính kịp thời, hiệu xử lý vi phạm pháp luật thuế điều kiện sức ép số thu ngân sách, hành vi trốn thuế ngày tinh vi biện pháp nghiệp vụ không đủ sức răn đe đối tƣợng vi phạm pháp luật thuế Về bố trí nguồn nhân lực: Một là: Ƣu tiên điều chỉnh dần cấu công chức theo địa bàn, chức đối tƣợng quản lý, tập trung nguồn lực để quản lý thuế doanh nghiệp lớn, đặc thù, giảm dần t trọng nguồn nhân lực quản lý doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể tƣơng ứng với mức độ đại hóa quản lý thuế; Hai là: Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ sở xây dựng Bản mô tả công việc cho vị trí theo cấp quan thuế; Ba là: Tăng cƣờng đào tạo kỹ (nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ ) cho công chức thuộc phận quản lý thuế trực tiếp đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ đƣợc giao 3.3.8 Nâng cao hiệu hoạt động quan thuế Bên cạnh việc sử dụng nguồn kinh phí chủ đạo đƣợc cấp từ nguồn vốn NSNN, cần tìm kiếm, huy động từ nhiều nguồn khác nhƣ nguồn vốn vay từ WB nguồn vốn tài trợ, viện trợ nƣớc ngồi nhằm tối đa hóa nguồn lực; xây dựng quy chế sử dụng tài rõ ràng, minh bạch, có hiệu quả, tránh việc đầu tƣ dàn trải mà cần tập trung đầu tƣ cho giải pháp có mức độ ƣu tiên cao, tác động lớn đến hiệu hoạt động quan thuế./ 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn đƣa kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật quyền nghĩa vụ NNT Lý luận thực tiễn rằng, quốc gia giới, đời sống kinh tế - xã hội, thuế đóng vai trò công cụ quan trọng Nhà nƣớc để quản lý, điều tiết sản xuất kinh doanh nhƣ phân phối tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển Có đƣợc hệ thống sách thuế phù hợp, đồng bộ, hồn thiện ln theo kịp vận động phát triển thực tiễn điều kiện cần thiết cấp bách Theo tinh thần đó, Đảng Nhà nƣớc ta trình vận hành, đổi kinh tế đất nƣớc luôn trọng đến cải cách để tới hoàn thiện hệ thống thuế Khi hệ thống văn pháp luật đƣợc hồn thiện, có tính đồng chặt chẽ góp phần tạo hành lang pháp lý thơng thống hiệu cho chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thuế, đặc biệt giai đoạn công nghiệp hóa đại hóa hội nhập sâu rộng nhƣ Việt Nam 74 KẾT LUẬN CHUNG Thuế nguồn thu mang tính bắt buộc nguồn lực khơng thể thiếu cho Nhà nƣớc q trình thực chức quản lý xã hội Luật QLT văn pháp luật liên quan cần phải quán triệt tinh thần “Thuế tài sản nhân dân đƣợc sử dụng lợi ích nhân dân” Khía cạnh thứ Luật QLT đảm bảo thu đúng, thu đủ loại thuế để đảm bảo nguồn lực cơng Khía cạnh thứ hai Luật QLT đảm bảo loại thuế thực thi phải mang tính ổn định, tránh xung đột đến quyền lợi ích hợp pháp NNT Việc quản lý thuế cần thiết dƣợc thiết lập quan điểm xem NNT đối tƣợng đƣợc phục vụ quan thuế Cơ quan Lập pháp Cơ quan Hành pháp có trách nhiệm ban hành sửa đổi sách, pháp luật thuế phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hỗ trợ trình thu nộp thuế theo đung pháp luật tinh thần tơn trọng bảo vệ lợi ích NNT Sự bất cập quy định pháp luật thiếu chế giải thích pháp luật cách khách quan đảm bảo công làm niềm tin ngƣời dân DN vào Nhà nƣớc Bởi vậy, hoàn thiện pháp luật QLT tinh thần tôn trọng quyền NNT góp phần đƣa trật tự kinh doanh khuôn khổ pháp luật hạn chế tối đa hành vi sai trái ngƣời có chức vụ, công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan Tuy nhiên khơng phải văn pháp luật hồn thiện đƣợc mãi, thay đổi điều kiện mà quy định pháp luật khơng phù hợp với thực tiễn, điều có nghĩa quy định pháp luật quyền NNT cần đƣợc thay đổi, bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh Đặc biệt tham gia vào tổ chức kinh tế, thực mở cửa thị trƣờng việc nghiên cứu, đánh giá để đƣa quy định việc cần thiết Điều giúp cho việc tăng cƣờng ổn định nguồn thu NSNN, tránh tình trạng khơng thực nghĩa vụ thuế ngƣời có nghĩa vụ Thiết nghĩ quan quản lý Nhà nƣớc nên thƣờng xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến NNT để quy định pháp luật quyền nghĩa vụ NNT đƣợc thực cách tốt 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIẾT Mạnh Bôn (2014), “Công khai danh tính ngƣời nợ thuế: Khơng vi hiến”, website http : //www tapchitai chinh vn,n gày 10/04/2014 Vũ Văn Cƣơng (2012), “Pháp luật Quản lý thuế kinh tế thị trƣờng Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Vũ Văn Cƣơng (2009), “Thông tin ngƣời nộp thuế pháp luật quản lý thuế nƣớc ta nay”, website http://luattaichinh wordpress com, ngày 16/6/2009 Bùi Ngọc Cƣờng (2004), “Một sổ vấn đề quyền tự kinh doanh pháp luật kinh tế hành Việt Nam ”, Sách chuyên khảo , tr.157, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phan Thị Thành Dƣơng (2005), “Một số vấn đề pháp lý quyền đối tƣợng nộp thuế”, Tạp chí Khoa học pháp lý (1), Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Hữu Đạo (2014), “Lời kết cho truy thu thuế doanh nghiệp niêm yết”, website http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/loi-ket-cho-truy-thu-thue-doanhnghiep-niem-yet-98765.html, ngày 12/7/2014 Hữu Đạo (2014), “Nên dừng truy thu thuế doanh nghiệp niêm yết”, website https://www.shs.com.vn/News/2014226/528090/nen-dung-truy-thu-thuedoanh-nghiep-niem-yet.aspx, ngày 26/2/2014 Thúy Hà (2014), “Những kiểu làm “khó” cán thuế đới với doanh nghiệp website http://www.cand.com.vn/News/ PrintView.aspx?ID= 239677 ngày 2/8/2014 Trần Vũ Hải (2009), “Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài cơng” , tr.208, NXB Tƣ pháp, Hà Nội 10 Thu Hằng (2014), “Cơng khai Doanh nghiệp có rủi ro thuế”, website 76 http://thuvienphápluat.vn, ngày 21/3/2014 11 Nguyễn Thị Thanh Hoài (2013), “Tăng cƣờng công tác tra thuế Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (5) 12 Phạm Trí Hùng (2012), “Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuấ Nhìn từ góc ngƣời nộp thuế” Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (12) tháng 13 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2011), “Yếu tố tác động đến hình thành ý thức tuân thủ pháp luật thuế”, Văn hóa pháp luật - Những vấn đề lý luận Ứng dụng chuyên ngành, tr.517, NXB Đai học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2011), “Ƣu tiên quyền lợi ngƣời nộp thuế sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (14), tr.199, tháng 15 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2012), “Sửa đổi Luật Quản lý thuế nhằm điều hòa quyền, lợi ích nhà nƣớc ngƣời nộp thuế”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (9), tháng 16 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2013), “Bảo đảm công điều chỉnh quan hệ lợi ích sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (8), tháng 17 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2013), “Về bảo vệ quyền ngƣời nộp thuế Luật Quản lý thuế”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, (1), tr.42-50 18 Vũ Lê (2012), “Bầu Đức: nói tơi trây ỳ hàng trăm t đồng thuế sai ”, website http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/bau-duc-noi-toi-chay-ihang-tram-ty-dong-thue-la-sai-2718658.html, ngày 11/3/2012 19 Đức Luận (2014), “Nên cho doanh nghiệp niêm yết hƣởng tron vẹn ƣu đãi thuế”, website http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nen-cho-doanhnghiep-niem-yet-huong-tron-ven-uu-dai-thue-89172.html, ngày 16/2/2014 20 Ngân Nga (2014), “Thu thuế sai chi cục thuế phải trả lại dân 200 triệu động”, website http://plo.vn/pháp-luat-chu-nhat/thu-thue-sai-chi-cuc-thue-phai-tra- lai-dan-200-trieu-dong-495140.html, ngày 10/9/2014 77 21 Dƣơng Kim Thế Ngun (2012), “Luật Quản lý thuế dƣới góc nhìn ngƣời nộp thuế”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (12), tháng 22 Nguyễn Thị Hoài Thu (2013), “Quyền tiếp cần thơng tin ngƣời nộp thuế”, Tạp chí khoa học pháp lý, (2), tr.67 - 72, Trƣờng Đại học Luật TP HCM 23 Nguyện Thị Lệ Thuy (2009), “Hoàn thiện quản lý thu thuế Nhà nƣớc nhăm tăng cƣơng sƣ tuân thu thuế doanh nghiệp”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng ĐH kinh tế quốc dân, tr 116,121,130 24 Đỗ Ngọc Tú (2012), “Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật thuế”, Cổng thơng tin điện tử viện nghiên cứu lập pháp http://vnclp.gov.vn, ngày 09/06/2012 25 Hữu Trọng (2012), “Luật quản lý thuế: Quản lý rủi ro, chống chuyển gía trì hỗn nộp thuế”, Tạp chí Thơng tin Tài chính, (8) 26 Nguyện Trung (2013), Gần 61.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động năm 2013”, website http://vtv.vn/trong-nuoc/gan-61000-doanh-nghiepgiai-the-ngung-hoat-dong-trong-nam-2013-115544.htm, ngày 23/12/2013 27 Tân Văn (2014), “Sông Đà 909 kiện cục thuế Hà Nội đến ”, website http://bảodautu.vn/song-da-909-se-kien-cuc-thue-ha-noi-den-cũngg.html, ngày 17/1/2014 28 Tân Văn (2014), “Truy thu thuế doanh nghiệp niêm yết - cần câu trả lời rõ ràng”, website http://epress.motthegioi.vn/truy-thu-thue-doanh-nghiep-niemyet-can-cau-tra-loi-rorang/20140217091654553p0c144.htm, ngày 17/2/2014 29 Thanh Xuân (2013), “Doanh nghiệp bị truy thu thuế oan”, website http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131108/doanh-nghiep-bi-truy-thuthue-oan.aspx, ngày 8/11/2013 30 Thanh Xuân, Mai Phƣơng (2013), “Khốn đốn với hoàn thuế ”, website http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130923/khon-don-voi-hoan-thue.aspx, ngày 24/9/2013 78 31 Báo Vn economy điện tử (2007), “Ai nộp thuế cao Viềt Nam ” , website http://vneconomy.vn/tai-chinh/ai-nop-thue-cao-nhat-viet-nam-71976.htm ngày 1/3/2007 32 Bộ Chính trị (2004), Nghị số 48-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 Về chiến lƣợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến năm 2020, Hà Nội 33 Bộ Tài Chính (2013), Cơng văn 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 Bộ Tài việc tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao thuế, Hà Nội 34 Bộ Tài (2013), Thơng tƣ số 166/TT-BTC Bộ Tài ngày 15/11/2013 quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành thuế, Hà Nội 35 Bộ Tài (2013), Thơng tƣ số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài ngày 06/11/2013 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật QLT; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật QLT Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ, Hà Nội 36 Bộ Tài Chính (2014), Dự thảo Thơng tƣ quy định áp dụng quản lý rủi ro quản lý thuế, website http://www.mof gov.vn/portal/ page/portal/mof vn/Suggestion Legal?p detail=1&p topic id=8126 37 Bộ Tài (2014), Thơng tƣ số 119/2014/TT - BTC 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 156/2013/TT-BTC; Thông tƣ số 111/2013/TT-BTC; Thông tƣ số 219/2013/TT-BTC; Thông tƣ số 08/2013/TTBTC; Thông tƣ số 85/2011/TT-BTC; Thông tƣ số 39/2014/TT-BTC Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục thuế, Hà Nội 38 Bộ Tƣ pháp, Bơ Tài chính, Thanh tra phủ (2010), Thơng tƣ liền tịch số 19/2013/TTLT - BTP - BTC - TTCP ngày 26/11/2010 hƣớng dẫn thực trách nhiệm bồi thƣờng Nhà nƣớc hoạt động quản lý hành , Hà Nội 79 39 Chính phủ (2007), Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/5/2007 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế, Hà Nội 40 Chính phủ (2013), Nghị định số 129/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành thuế cƣỡng chế thi hành định hành thuế, Hà Nội 41 Chính phủ (2013), Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 18/12/2013 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thuế GTGT, Hà Nội 42 Chính phủ (2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 26/12/2013 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Hà Nội 43 Chính phủ (2013), Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 27/6/2013 quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN, Hà Nội 44 Chính phủ (2013), Nghị định số 83/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, Hà Nội 45 46 Quốc hội (1992), Hiện pháp nƣớc Công hoa xã hội chu nghĩa Việt Nam 1992, Hà Nội 47 Quốc hội (2005), Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11, ngày 14/6/2005 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7, Hà Nội 48 Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, ngày 29/11/2006 Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, Hà Nội 49 Quốc hội (2007), Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12, ngày 21/11/2007 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, Hà Nội 50 Quốc hội (2008), Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, ngày 3/6/2008 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, Hà Nội 80 51 Quốc hội (2008), Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, ngày 3/6/2008 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, Hà Nội 52 Quốc hội (2008), Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12, ngày 14/11/2008 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4, Hà Nội 53 Quốc hội (2009), Luật Trách nhiệm bồi thƣờng nhà nƣớc Số 35/2009/QH12 ngày18/6/2009của Quốc hội khóa XII kỳ hợp thứ 5, Hà Nội 54 Quốc hội (2010), Luật Tố tụng hành Số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8, Hà Nội 55 Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2, Hà Nội 56 Quốc hội (2011), Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2, Hà Nội 57 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế (Luật số 21/2012/QH13, ngày 20/11/2012 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4)), Hà Nội 58 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN (Luật số 26/2012/QH13, ngày 22/11/2012 Quốc hội khóa XIII, Hà Nội 59 Quốc hội (2013), Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, Hà Nội 60 Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT (Luật số 31/2013/QH13, ngày 19/6/2013 Quốc hội khóa XIII, Hà Nội 61 Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNDN (Luật số 32/2013/QH13, ngày 19/6/2013 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5), Hà Nội 62 Quý Trƣờng (2011), “Luật quản lý thuế “quên” trách nhiệm quan thuế”, Tạp chí Thuế nhà nƣớc, (37), tháng 10 81 63 Tổng Cục Hải Quan (2012), “Tăng cƣờng kiểm tra thuế trụ sở ngƣời nộp thuế”, website http://www.bảohaiquan.vn, ngày 11/6/2012 64 Tổng cục thuế (2010), Quyết định số 898 /QĐ-TCT ngày 18/6/2010 Tổng cục trƣởng Tổng cục Thuế việc ban hành đề án Tăng cƣờng phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây phiện hà, nhũng nhiễu, thông đồng cán bộ, công chức thuế ngƣời nộp thuế, Hà Nội 65 Tổng cục Thuế (2011), Công văn số 1133/BTC-TNCN ngày 5/4/2011 Tổng cục Thuế việc vƣớng mắc Thuế TNCN đổi với chuyển nhƣợng BĐS, Hà Nội 66 Tổng cục Thuế (2014), “Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013, giải pháp thực nhiệm vụ công tác thuế năm 2014”, Website http://www.gdt.gov.vn ngày 14/1/2014 67 Thủ tƣớng phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg Thủ tƣớng ngày 17/5/2011 việc phệ duyệt chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế giai đoạn 20112020, Hà Nội 68 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân 69 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Lý luận nhà nƣớc pháp luật, NXB Cơng an nhân dân TIẾNG NƢỚC NGOÀI 69 (2005), (Luật Quản lý thuế Cơng hòa Nhân dân Trung Hoa), Website http://www gov.cn/banshi/2005-08/31/ content 146791 htm 82 ... Những vấn đề quyền ngƣời nộp thuế nghĩa vụ ngƣời nộp thuế theo pháp luật Việt Nam Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật quyền ngƣời nộp thuế Việt Nam nghĩa vụ ngƣời nộp thuế theo pháp luật Việt Nam Chƣơng... vệ quyền NNT Việt Nam nhƣ nghĩa vụ nộp thuế Việt Nam Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn việc quyền NNT theo pháp luật Việt Nam, nghĩa vụ nộp thuế theo pháp luật Việt Nam, ... hiệu quyền nghĩa vụ ngƣời nộp thuế Việt Nam Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, vị trí pháp lý, vai trò ngƣời nộp thuế quyền,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật việt nam , Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn