Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cảng hàng không Đồng Hới – Quảng Bình

124 9 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ U H TÊ ́H NGUYỄN TRUNG KIÊN Ế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KI N NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ẠI H O ̣C CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Đ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U Ế NGUYỄN TRUNG KIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KI N H CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH H O ̣C MÃ SỐ: 34 01 01 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI VĂN XUÂN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn Ế rõ nguồn gốc ́H U Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Nguyễn Trung Kiên i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Mai Văn Xuân tận tình hướng dẫn giúp đỡ, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học quý Thầy cô giáo Trường Đại học kinh tế Huế - Đại học Huế tạo điều U Ế kiện, giúp đỡ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập, ́H nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành Ban lãnh đạo Cảng hàng không Đồng Hới - Quảng TÊ Bình cán phòng ban liên quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập thu thập số liệu để nghiên cứu hoàn thành luận H văn thạc sĩ N Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2019 H O ̣C KI tâm giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đ ẠI Tác giả Nguyễn Trung Kiên ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên Chuyên ngành : NGUYỄN TRUNG KIÊN : QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS MAI VĂN XUÂN Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHƠNG ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu Ế Mục đích nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng chất U lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới, đề xuất giải pháp nhằm ́H nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đơn vị năm tới Đối tượng TÊ nghiên cứu đề tài chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng khơng Đồng Hới, Quảng Bình H Các phương pháp nghiên cứu sử dụng N Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng để đánh giá chất KI lượng nguồn nhân lực Cảng Hàng Không Đồng Hới Số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo hoạt động kinh doanh Cảng, đề tài đánh giá thực trạng chất O ̣C lượng nguồn nhân lực Cảng Với số liệu sơ cấp thu thập từ bảng khảo sát người lao động làm việc Cảng, tác giả tiến hành mã hóa phân tích định lượng H phần mềm SPSS Các kết nghiên cứu kết luận ẠI Trên sở thu thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm thực Đ trạng chất lượng nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới, đề tài thực nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp nói chung Cảng hàng khơng nói riêng; Đánh giá thực trạng chất lượng NNL Cảng hàng không Đồng Hới Quảng Bình qua hai khía cạnh; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL Cảng khía cạnh phân tích theo thứ tự ưu tiên: Công tác đào tạo bồi dưỡng, công ty tuyển dụng lao động, sử dụng lao động, tiền lương chế độ sách iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt CBCNV Cán công nhân viên Chuyên môn kỹ thuật CMKT Chế độ sách DN Doanh nghiệp DT Đào tạo bồi dưỡng EFA Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá ILO Tổ chức Lao động quốc tế NNL Nguồn nhân lực Tuyển dụng TL Tiền lương ́H TÊ TD H Sử dụng Đ ẠI H O ̣C KI N SD U Ế CD iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii Ế DANH MỤC HÌNH ix U PHẦN MỞ ĐẦU .1 ́H 1.Lý chọn đề tài TÊ 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu H 4.Phương pháp nghiên cứu N 5.Kết cấu đề tài .6 KI PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT O ̣C LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan nguồn nhân lực .7 H 1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực .9 ẠI 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 11 Đ 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2 Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.2.1 Hoạt động tuyển dụng .15 1.2.2 Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.3 Hoạt động xếp, bố trí sử dụng lao động .18 1.2.4 Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người lao động 19 1.2.5 Hoạt động kích thích vật chất tinh thần cho người lao động .19 1.2.6 Hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp .21 v 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 21 1.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 21 1.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 25 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 29 1.4.1 Kinh nghiệm số tổ chức, doanh nghiệp 29 1.4.2 Kinh nghiệm Cảng hàng không nước 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG Ế HÀNG KHƠNG ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH 37 U 2.1 Tổng quan Cảng hàng không Đồng Hới .37 ́H 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cảng hàng không Đồng Hới 37 2.1.2 Sơ đồ tổ chức máy 38 TÊ 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017 .39 H 2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới 41 N 2.2.1 Chất lượng nguồn nhân lực thể lực .41 KI 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực trí lực 44 2.2.3 Thực trạng phẩm chất thái độ người lao động 45 O ̣C 2.2.4 Thực trạng kết thực công việc người lao động 46 2.3 Các hoạt động chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng H không Đồng Hới 47 ẠI 2.3.1 Hoạt động tuyển dụng .47 2.3.2 Hoat động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn 50 Đ 2.3.3 Hoạt động xếp, bố trí lao động 52 2.3.4 Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động .54 2.3.5 Hoạt động nâng cao vật chất tinh thần cho người lao động .55 2.4 Đánh giá tác động nhân tố đến chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới qua số liệu điều tra 56 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 56 2.4.2 Thông tin mẫu nghiên cứu .59 vi 2.4.3 Phân tích kết điều tra 60 2.5 Đánh giá chung hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới .71 2.5.1 Những kết đạt 71 2.5.2 Những tồn 73 2.5.3 Nguyên nhân mặt tồn .73 Tóm tắt chương 75 Ế CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN U LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH 76 ́H 3.1.Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới .76 TÊ 3.1.1 Chiến lược phát triển ngành hàng không 76 3.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới 77 H 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng N không Đồng Hới 78 KI 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đào tạo bồi dưỡng .78 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng .83 O ̣C 3.2.3 Giải pháp nhằm nâng cao công tác sử dụng lao động 85 3.2.4 Giải pháp nhằm nâng cao công tác tiền lương 87 H 3.2.5 Giải pháp nhằm nâng cao chế độ sách 88 ẠI Tóm tắt chương 91 KẾT LUẬN .92 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017 .40 Cơ cấu lao động theo chức Cảng 41 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo giới tính độ tuổi .43 Bảng 2.4: Trình độ chuyên môn kỹ cần thiết người lao động .45 Bảng 2.5: Kết đánh giá thực công việc CBCNV Cảng 46 Bảng 2.6: Bảng kê chi tiết nhân cần tuyển năm 2017 49 Bảng 2.7: Hoạt động đào tạo Cảng giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.8: Tình hình bố trí lao động theo phận Cảng 53 Bảng 2.9: Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động Cảng TÊ ́H U Ế Bảng 2.2: 54 Tình hình lương, thưởng phúc lợi 56 Bảng 2.11: Bảng phân bố mẫu theo số thuộc tính người khảo sát H Bảng 2.10: N 59 Cronbach’s Alpha thang đo “Tuyển dụng lao động” .60 Bảng 2.13: Cronbach’s Alpha thang đo “Đào tạo bồi dưỡng” 61 Bảng 2.14: Cronbach’s Alpha thang đo “Sử dụng lao động” .61 Cronbach’s Alpha thang đo “Chế độ sách” 62 Cronbach’s Alpha thang đo“Chế độ sách” sau loại ẠI Bảng 2.17: O ̣C Bảng 2.16: Cronbach’s Alpha thang đo “Công tác tiền lương” 62 H Bảng 2.15: KI Bảng 2.12: biến 63 Kết định KMO Bartlett’s .64 Bảng 2.19: Kết phân tích nhân tố Bảng 2.20: Đánh giá người lao động công tác tuyển dụng 66 Bảng 2.21: Đánh giá người lao động công tác sử dụng lao động 67 Bảng 2.22: Đánh giá người lao động công tác tiền lương .68 Bảng 2.23: Đánh giá người lao động Chế độ, sách 69 Bảng 2.24: Đánh giá người lao động công tác đào tạo bồi dưỡng 70 Đ Bảng 2.18: viii A .65 14 Quan tâm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn 15 Quan tâm chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn lao động cho CBCN 16 Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật 17 Giải kịp thời chế độ sách cho người lao động Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng người lao động phù hợp với nhu cầu 5 Ế Đào tạo bồi dưỡng 18 công việc Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hàng năm 20 Thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên 21 Việc đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tổ chức định 5 TÊ kỳ Đánh giá chung mức độ hài lòng công tác nâng cao chất H lượng nguồn nhân lực ẠI H O ̣C KI N XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! Đ 22 ́H U 19 99 Phụ lục 2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha - Biến sử dụng lao động Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Total Correlation TÊ Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted SD1 10,43 4,301 0,919 0,979 SD2 11,32 H Item Deleted ́H Scale Mean if Ế U 978 0,928 0,976 SD3 10,32 4,544 0,975 0,964 SD4 10,36 4,394 0,964 0,966 O ̣C KI N 4,436 H - Biến tiền lương Reliability Statistics N of Alpha Items 919 Đ ẠI Cronbach's 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TL1 14,38 7,464 0,740 0,919 TL2 14,18 7,139 0,892 0,870 TL3 14,13 7,576 0,754 0,914 13,96 6,602 0,881 0,872 U Ế TL4 TÊ ́H - Biến tuyển dụng Cronbach's N of Alpha Items N O ̣C KI 912 H Reliability Statistics H Scale Mean if ẠI Item Deleted Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 14,39 5,682 0,703 0,909 TD2 14,56 5,203 0,902 0,865 TD3 14,68 5,481 0,887 0,871 TD4 14,19 5,415 0,775 0,894 TD5 14,32 6,202 0,636 0,911 Đ TD1 - 101 - Biến chế độ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 917 Item-Total Statistics 9,81 2,622 CD2 9,96 CD3 CD4 Deleted 0,863 2,818 0,807 0,893 9,81 2,640 0,911 0,857 9,74 0,642 0,948 N 3,058 Biến chế độ sau loại CD4 KI - Alpha if Item 0,893 TÊ CD1 Total Correlation U Item Deleted H Item Deleted Cronbach's Ế Scale Variance if Corrected Item- ́H Scale Mean if Cronbach's N of Items H Alpha O ̣C Reliability Statistics Đ ẠI 948 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CD1 6,45 1,330 0,929 0,894 CD2 6,59 1,505 0,803 0,888 CD3 6,45 1,348 0,945 0,882 102 - Biến đào tạo Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 914 Item-Total Statistics 10,32 3,283 DT2 10,18 3,067 DT3 10,51 3,315 DT4 10,51 3,495 0,780 0,881 0,778 0,897 KI O ̣C H ẠI Bartlett's Test of Đ Sphericity 803 Approx Chi-Square 2658.661 df 190 Sig .000 103 0,896 0,824 KMO and Bartlett's Test Adequacy Deleted 0,876 2.2 Phân tích nhân tố khám phá Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Alpha if Item 0,838 N H DT1 Total Correlation ́H Item Deleted TÊ Item Deleted Cronbach's Ế Scale Variance if Corrected Item- U Scale Mean if Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Variance % Cumulative Total Variance % Cumulative Total Variance % 6.623 33.117 33.117 6.623 33.117 33.117 3.894 19.470 19.470 4.221 21.104 54.221 4.221 21.104 54.221 3.757 18.787 38.258 2.905 14.526 68.747 2.905 14.526 68.747 3.444 17.220 55.478 1.696 8.478 77.225 1.696 8.478 77.225 3.172 15.862 71.339 1.598 7.992 85.217 1.598 7.992 85.217 2.776 13.878 85.217 701 3.506 88.723 413 2.066 90.789 397 1.985 92.774 304 1.522 94.297 10 240 1.198 95.495 11 185 927 96.422 12 153 764 97.187 13 131 653 97.840 14 117 587 98.427 15 086 432 98.859 16 078 390 17 055 275 18 052 19 026 20 018 KI N H TÊ ́H U Ế 99.249 O ̣C 99.524 99.783 129 99.912 088 100.000 H 259 Đ ẠI Extraction Method: Principal Component Analysis Model ANOVAa Sum of df Mean Squares F Sig Square Regression 20.948 4.190 Residual 24.909 106 235 Total 45.857 111 a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), CD, SD, TD, TL, DT 104 17.829 000b 2.3 Phân tích thống kê mơ tả - Mô tả thang đo tuyển dụng lao động Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation 113 3.65 706 TD2 113 3.45 681 TD3 113 3.35 638 TD4 113 3.81 TD5 113 3.71 U 562 TÊ 113 (listwise) 580 ́H Valid N Ế TD1 Valid Valid Cumulative Percent Percent 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 49 43.4 43.4 45.1 Hai long 49 43.4 43.4 88.5 13 11.5 11.5 100.0 113 100.0 100.0 O ̣C Khong hai long KI y Percent N Frequenc H TD1 H Hoan toan hai ẠI long Đ Total Khong hai long Khong co y kien Hai long Valid Hoan toan hai long Total TD2 Frequenc Percent y 7.1 50 44.2 51 45.1 Valid Cumulative Percent Percent 7.1 7.1 44.2 51.3 45.1 96.5 3.5 3.5 113 100.0 100.0 105 100.0 TD3 Frequenc Percent y Percent Percent 8.0 8.0 8.0 Khong co y kien 57 50.4 50.4 58.4 Hai long 46 40.7 40.7 99.1 9 100.0 113 100.0 100.0 Total TÊ TD4 Frequenc Percent 32 Hai long ẠI Đ Percent Percent 28.3 28.3 62.8 62.8 91.2 10 8.8 8.8 100.0 113 100.0 100.0 H Total Cumulative 71 O ̣C long 28.3 Valid KI Khong co y kien N H y Valid Hoan toan hai U long Ế Khong hai long Hoan toan hai Valid Cumulative ́H Valid Valid TD5 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 9 Khong co y kien 36 31.9 31.9 32.7 Hai long 71 62.8 62.8 95.6 4.4 4.4 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total 106 - Mô tả thang đo sử dụng lao động Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation 113 3.72 761 SD2 113 2.84 689 SD3 113 3.82 671 SD4 113 3.78 716 Valid N Ế SD1 113 ́H U (listwise) TÊ SD1 Frequenc Percent Hai long long 4.4 33.6 38.1 54 47.8 47.8 85.8 16 14.2 14.2 100.0 113 100.0 100.0 Đ ẠI H Total 4.4 33.6 O ̣C Hoan toan hai 4.4 38 Khong co y kien Valid Percent N Percent KI Khong hai long Cumulative H y Valid Khong hai long Khong co y Valid kien Hai long Total SD2 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent 37 32.7 32.7 32.7 57 50.4 50.4 83.2 19 16.8 16.8 100.0 113 100.0 100.0 107 SD3 Frequenc Percent y Cumulative Percent Percent Khong hai long 9 Khong co y kien 34 30.1 30.1 31.0 Hai long 62 54.9 54.9 85.8 16 14.2 14.2 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long ́H U Total Ế Valid Valid Frequenc TÊ SD4 Percent Hai long 2.7 31.0 33.6 59 52.2 52.2 85.8 16 14.2 14.2 100.0 113 100.0 100.0 O ̣C H Total 2.7 31.0 Hoan toan hai long 2.7 35 Khong co y kien Valid Percent N Percent KI Khong hai long Cumulative H y Valid Đ ẠI - Mô tả thang đo Công tác tiền lương Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation TL1 113 3.79 647 TL2 113 3.81 610 TL3 113 3.86 479 TL4 113 3.72 633 Valid N (listwise) 113 108 TL1 Frequenc Percent y Cumulative Percent Percent Khong hai long 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 32 28.3 28.3 30.1 Hai long 67 59.3 59.3 89.4 12 10.6 10.6 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long TL2 Percent Khong co y kien 31 Hai long ẠI Đ 27.4 9 27.4 28.3 61.9 61.9 90.3 11 9.7 9.7 100.0 113 100.0 100.0 H Total Percent KI long Percent 70 O ̣C Hoan toan hai Cumulative H Khong hai long N y Valid Valid TÊ Frequenc ́H U Total Ế Valid Valid TL3 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong co y kien 22 19.5 19.5 19.5 Hai long 85 75.2 75.2 94.7 5.3 5.3 100.0 113 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long Total 109 TL4 Frequenc Percent y Cumulative Percent Percent Khong hai long 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 37 32.7 32.7 34.5 Hai long 65 57.5 57.5 92.0 8.0 8.0 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long - Mơ tả thang đo Chế độ sách CD2 113 CD3 113 Valid N m m H 113 Maximu N CD1 Minimu KI N TÊ Descriptive Statistics ́H U Total Ế Valid Valid Mean Std Deviation 3.89 488 3.91 474 3.36 628 O ̣C 113 ẠI H (listwise) Đ Khong co y kien Hai long Valid Hoan toan hai long Total CD1 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent 20 17.7 17.7 17.7 85 75.2 75.2 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 110 CD2 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong co y kien 18 15.9 15.9 15.9 Hai long 87 77.0 77.0 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long U Ế Total Frequenc Percent Cumulative Percent Percent 5.3 5.3 5.3 Khong co y kien 63 55.8 55.8 61.1 Hai long 41 36.3 97.3 Hoan toan hai N 100.0 H Khong hai long KI 36.3 long 2.7 2.7 Total 113 100.0 100.0 O ̣C - Valid TÊ y Valid ́H CD3 Thống kê mô tả thang đo Đào tạo bồi dưỡng H Descriptive Statistics ẠI N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation 113 3.32 555 DT2 113 3.67 574 DT3 113 3.32 555 DT4 113 3.33 508 Đ DT1 Valid N (listwise) 113 111 DT1 Frequenc Percent y Cumulative Percent Percent Khong hai long 3.5 3.5 3.5 Khong co y kien 70 61.9 61.9 65.5 Hai long 38 33.6 33.6 99.1 9 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long DT2 Percent Khong co y kien 37 Hai long ẠI Đ Valid 32.7 1.8 1.8 32.7 34.5 61.9 61.9 96.5 3.5 3.5 100.0 113 100.0 100.0 H Total Percent KI long Percent 70 O ̣C Hoan toan hai Cumulative 1.8 H Khong hai long N y Valid Valid TÊ Frequenc ́H U Total Ế Valid Valid DT3 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 3.5 3.5 3.5 Khong co y kien 70 61.9 61.9 65.5 Hai long 38 33.6 33.6 99.1 9 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total 112 DT4 Frequenc Percent y Khong hai kien Hai long Percent 1.8 1.8 1.8 72 63.7 63.7 65.5 39 34.5 34.5 100.0 113 100.0 100.0 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Total Percent Ế Khong co y Cumulative long Valid Valid 113 ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN U LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHƠNG ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH 76 ́H 3.1.Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới ... tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ́H doanh nghiệp Chương Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng TÊ Hới – Quảng Bình Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân. .. nâng cao chất lượng nguồn nhân O ̣C - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới năm qua; H - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cảng hàng không Đồng Hới – Quảng Bình, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cảng hàng không Đồng Hới – Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn