MỘT SỐ CỤM HAY GẶP TOEIC

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:25

ĐỘNG TỪ KẾT HỢP GIỚI TỪ HAY GẶP TRONG TOEIC LOOK  Look into = investigate: xem xét, điều tra The city government should look into other options to fund the project Chính quyền thành phố nên xem xét giải pháp khác để tài trợ cho dự án  Look through = look briefly: xem lướt qua Please look through it and identify the information you would consider confidential Vui lòng xem qua xác định thơng tin bạn thấy tin mật  Look up = search for: tra cứu, tìm kiếm Could you spell your last name for me so that I can look up your account? Ơng đánh vần họ cho tơi khơng để tơi tra cứu tài khoản? Call  Call in sick: to inform somebody that you can't come because you aren't well: thông báo cho biết bạn khơng thể đến khơng khỏe If he calls in sick one more time, boss will fire him for sure Nếu anh ấy gọi điêện báo nghi thêm lần nào nữa, sếp chắc chắn sẽ cho anh ấy nghỉ viêệc  Call for = demand: a request, an order or a demand for sb to sth or to go somewhere: yêu cầu The rules call for original artwork to be submitted on 75-centimeter by 110-centimeter poster board or paper, with a 3-centimeter border on all sides Quy định yêu cầu tác phẩm nghệ thuật nguyên nộp áp phích giấy kích thước 75x110 cm, với đường viền rộng cm tất cạnh  Call off = cancel: hoãn lại We regret to inform you that Tropical Tours has been forced to call off the Southeast Asia tour you booked from March through March 10 Chúng tiếc phải thông báo với ông Tropical Tours buộc phải hỗn chuyến tới Đơng Nam Á mà ông đặt lịch từ ngày mùng tháng Ba tới ngày mùng 10 tháng Ba  take care of: lo liệu, phụ trách I want to take care of everything today since we won’t have much time to get ready tomorrow morning Tôi muốn lo liệu thứ hơm vào sáng mai khơng có nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng đâu  take advantage of: tận dụng Of course, tickets will go quickly, as many people will want to take advantage of this opportunity to see him on stage Dĩ nhiên vé bán chạy, nhiều người muốn tận dụng hội để nhìn thấy anh sân khấu  take off = leave the ground and go into the air: cất cánh The plane is about to take off Máy bay cất cánh  take part in = join in = get involved in: tham gia, tham dự Henry was sick and could not take part in the meeting last night Henry bị ốm tham dự buổi họp tối qua  take turn: thay phiên We will take turn to the housework Chúng ta thay phiên làm việc nhà  take effect = go into effect or become effective or operative: có hiệu lực Don’t Worry The rule doesn’t take effect until the end of next month Đừng lo Quy tắc chưa có hiệu lực cuối tháng sau đâu  take place = to happen: diễn ra, xảy New employees must undergo two weeks of paid training, the first of which will take place at the Huntington branch, and the second of which will be at the place of employment Các nhân viên phải trải qua hai tuần huấn luyện có lương, tuần diễn chi nhánh Huntington, tuần thứ hai nơi làm việc  take over: đảm nhận I’m pleased to inform you that you’ve been selected to take over as manager of our Beijing branch Tôi vui mừng thông báo ông chọn để đảm nhận vị trí quản lý chi nhánh Bắc Kinh  take into account: tính đến, xem xét Now, I want to say a few things about a new city regulation that we need to take into account when designing the stadium Bây thì, tơi muốn nói số điều quy định thành phố mà cần xem xét/tính đến thiết kế sân vận động  take a look: xem Now, we can take a look at the compiled feedback from the recent diner questionnaire and see if we can find some useful information to help improve our restaurant Bây giờ, xem phản hồi thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát thực khách gần xem liệu tìm thơng tin hữu ích để giúp cải thiện nhà hàng không  take a break = rest for a few minutes or days or weeks: nghỉ giải lao Let's take a break Chúng ta nghỉ giải lao chút TẢN MẠN VỀ TỪ “MEET” TRONG TOEIC “meet” động từ thường mang nghĩa “see somebody…:” -gặp, gặp mặt I can meet you at the theater at 7:30 on May if you want, or maybe we can get together earlier for dinner Tơi gặp bạn nhà hát vào lúc 30 tối ngày mùng tháng Năm bạn muốn, gặp sớm để ăn tối Trong đề thi “meet” thường hay xuất cụm như: meet a deadline: to finish something at the time it is meant to be finished: hoàn thành thời hạn, kịp thời hạn (khơng trễ) Staff are working against the clock to meet the deadline  Nhân viên làm việc để hoàn thành hạn  meet a need: đáp ứng Your order changed, we couldn't meet the need in time Do dơn đặt hàng bạn có thay đổi, không đáp ứng kịp thời  meet a demand: đáp ứng nhu cầu In case you cannot meet the demand of work, we will have to give you the sack Trong trường hợp bạn không đáp ứng nhu cầu công việc, phải sa thải bạn  meet a requirement: đáp ứng yêu cầu I can meet the requirement of the job from your company Tơi đáp ứng u cầu cơng việc quý công ty  meet a condition: đáp ứng điều kiện They seem to move the goalpost everytime I meet the conditions which are required Mỗi đáp ứng điều kiện đòi hỏi dường họ lại thay đổi qui định  meet a goal/target: to achieve something that you are trying to achieve: đạt mục tiêu/chỉ tiêu We work together to meet a goal làm việc để đạt mục tiêu If we play it too safe, we may be missing the chance to meet our sales target Nếu cân trọng quá, có thê bỏ hội đạt chi tiêu doanh số  meet sb halfway = compromise: thỏa hiệp, nhượng Tell Wilson we're prepared to meet him halfway, and offer him a salary increase Hãy nói với Wilson sẵn sàng nhượng tăng lương cho anh ây  meeting mang nghĩa “an occasion when people come together to discuss or decide sth” – họp By the end of the meeting, ideas for marketing the new product had begun to take shape Đến cuối buổi họp, ý tường việc tiếp thị sản phẩm bắt đầu hỉnh thành cách rõ ràng  call the meeting to order: thức bất đầu/khai mạc họp The president called the meeting to order shortly after noon Sau buổi trưa, ngài tịch khai mạc hop mọt cách thức TẢN MẠN VỀ TỪ “SET” TRONG TOEIC  a set of things Ở dạng danh từ a set of mang nghĩa bộ, tập (a number of things that belong together or that are thought of as a group) Trong đề thi thường xuất cụm như: a set of business cards/một danh thiếp; a set of dining chairs/một ghế ăn; a set of instructions/một hướng dẫn; a set of knives/một dao; a set of financial statements/một tập báo cáo tài chính… Enclosed you will see a set of instructions for using our manuscript editing software Bạn sẽ thấy đính kèm là bôệ hướng dẫn để sử dụng phần mềm chỉnh sửa thảo chúng tơi  set-up/setup (chú ý có dấu cách ngang/viết liền nhau) mang nghĩa hình thành, trình hình thành I'd like to show you a short video describing our company set-up Sau tơi xin mòi q vị xem mơt đoạn băng ngắn q trình thành lập cơng ty chúng tơi Ngồi ra, TOEIC từ “set” xuống dạng:  set up (viết cách nhau) Một cụm từ thường xuyên xuất hiện, hình thức có nghĩa phổ biến cần ghi nhớ (1) set up mang nghĩa thành lập (establish) The company was set up 10 years ago Công ty thành lập cách 10 năm (2) set up mang nghĩa chuẩn bị (prepare)  Is the equipment set up for the presentation? Thiết bị dùng cho buổi thuyết trình chuẩn bị xong chưa? set aside set aside đồng nghĩa với put aside mang nghĩa dành, dành ra, để riêng An unusually large fund was set aside for the project, so they could live it up Số tiền dành cho dự án rât lớn, nên họ chi tiêu thoải mái    set back Để nói “trì hỗn” ngồi dùng delay dùng set back (to delay the progress of someone or something) This has set back the whole programme of economic reform in the region Điều làm tri hoãn việc thực chương trình cải cách kinh tế khu vực set up shop set up shop thành ngữ (idiom) hay gặp mang nghĩa thành lập (to start a business) Rodriguez was becoming bored with his job, and decided to set up shop as a computer consultant Rodriguez dân cảm thây chán cơng việc anh định thành lập công ty tư vấn máy tính set the record straight set the record straight mang nghĩa đính chính, nói rõ (to write or say something in order to make the true facts known) To set the record straight, I must say now that I never supported the idea Xin đính lại cho đúng, tơi phải nói tơi khơng ủng hộ ý kiến I'm sorry I didn’t respond to your e-mail earlier I had a problem with my e-mail system for a few days, and I wasn’t able to retrieve new messages I would be delighted to take on the assignment you propose Please send me all the details about the project and the deadline I will be out of town next week, but I look forward to hearing from you Tơi xin lỗi tơi không trả lời e-mail bạn sớm Mấy ngày Tôi gặp cố với hệ thống e-mail và truy xuất vào thư Tôi rất vui mừng nhận nhiệm vụ mà bạn đề nghị Xin gửi cho tất chi tiết dự án thời điểm phải làm xong Tuần tới Tôi sẽ khỏi thị trấn/đi xa, tơi mong nghe từ bạn Nói tới từ cover hẳn nhiều người nghĩ nghĩa bao phủ/che phủ (SPREAD OVER SURFACE), nhiên giải đề gặp từ áp nghĩa vô lại thấy câu vơ khó hiểu gây bối rối Vậy TOEIC “cover” nghĩa sát thông dụng gì? Khi dạng danh từ (noun) "cover" thường mang nghĩa “bìa sách” (the outside of a book or a magazine) dạng động từ thường mang nghĩa:  MONEY (to have enough money to pay for something): có đủ tiền để trả/trang trải cho thứ E.g: We need £1,000 a month to cover the rent Chúng cần 1,000 bảng tháng để trang trải tiền thuê nhà  INCLUDE: bao gồm/kể E.g: The survey covers all aspects of the business Cuộc khảo sát bao gồm tất khía cạnh doanh nghiệp  DO SOMEONE'S JOB (to someone else's job or duty when they are absent) làm thay công việc họ vắng mặt LƯU Ý: Đặc biệt hay gặp phần Listening PART E.g: Samantha from the IT department is covering for him Samantha từ phận CNTT làm thay cho E.g: I can that Would you cover my shift next Monday evening in exchange? Tớ làm thay cậu Đổi lại cậu làm thay cho tớ ca tối vào thứ Hai tới không?  cover the waterfront thảo luận cặn kẽ, bàn luân khía cạnh E.g: The magazine covers the waterfront, on both the European and Asian sides of the business Tờ tạp chí bàn luận chi tiết tình hình kinh doanh châu Âu châu Á EXTEND TIME Khi nói thời gian (time), extend mang nghĩa gia tăng thời lượng/ kéo dài thêm thời gian (increase the time), số cụm hay gặp đề thi như: extend the deadline (cho thêm thời gian để làm - give someone more time in which to something) E.g: He has agreed to extend the deadline for completion of the building work Ông ta đồng ý kéo dài thêm thời hạn chót cho việc xây dựng hồn tất tòa nhà extend our hours/opening hours E.g: Your monetary donation has allowed us to extend our hours Viêệc ủng hôệ tiền ông cho phép chúng tơi gia tăng thêm giờ hoạt đơệng INVITATION Extend/ issue an invitation Bên cạnh “extend” mang nghĩa khác hay xuất đề nghĩa gởi lời ( give sth to sb): E.g: We would like to extend an invitation to you to attend our upcoming workshop, “Resource Management in the Wildland Urban Interface.” Chúng muốn gửi lời mời đến bạn tham dự hội thảo tới chúng tôi, “Quản lý tài nguyên giao diện đô thị Wildland.” MONEY Nghĩa cuối quan trọng nhiều bạn khơng biết, extend có nghĩa “đồng ý cho vay tiền” (to agree to lend someone money) E.g: We 've got to pay the salaries on Friday, but the bank won't extend our overdraft, so we 've got to raise the cash straight away in order to save the situation Chúng phải toán lương cho nhân viên vào thứ sáu, ngân hàng không đồng ý cho tiếp tục vay tiền, vậy, cần huy động nguồn tiền mặt để cứu vãn tình ... a set of business cards /một danh thiếp; a set of dining chairs /một ghế ăn; a set of instructions /một hướng dẫn; a set of knives /một dao; a set of financial statements /một tập báo cáo tài chính…... TRONG TOEIC “meet” động từ thường mang nghĩa “see somebody…:” -gặp, gặp mặt I can meet you at the theater at 7:30 on May if you want, or maybe we can get together earlier for dinner Tơi gặp bạn... they are absent) làm thay cơng việc họ vắng mặt LƯU Ý: Đặc biệt hay gặp phần Listening PART E.g: Samantha from the IT department is covering for him Samantha từ phận CNTT làm thay cho E.g: I can
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ CỤM HAY GẶP TOEIC, MỘT SỐ CỤM HAY GẶP TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn