Tóm-tắt-dạng-bài- thi-các-năm-trước-môn-Kế-toán-tài-chính-và-Kế-toán-quản-trị-cập-nhập-đến-năm-2017-1-1

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:24

Tổng hợp dạng tập mơn Kế tốn tài kế tốn quản trị từ 2012 - 2017 Câu Lý thuyết Đề thi Chẵn Câu Lý thuyết [TT 200] [Nêu khác biệt phương pháp Phân biệt TK335 TK 352 Cho ví dụ ghi nhận]: minh hoạ Bán SP SX q trình kinh doanh thơng tường >< SP sản xuất thử tạo trình chạy thử máy móc [TT202-Hợp nhất] thiết bị Trình bày quy định thống sách kế tốn cho giao dịch Phạt vi phạm hợp đồng bên bán >< kiện loại lập trình bày Phạt vi phạm hợp đồng bên mua Khoản cổ tức, lợi nhuận chia cho BCTC hợp Cho ví dụ minh hoạ giai đoạn trước ngày mua khoản đầu tư >< Sau ngày mua khoản đầu tư CP khấu hao BĐS đầu tư >< TSCĐ không cần dùng chờ lý PP trình bày dòng tiền lãi cho vay nhận >< Lãi vay trả cho hoạt động SXKD thông thường PP ghi nhận thuế GTGT hồn lạitrong trường hợp xuất hàng hố để bán phải nộp thuế GTGT, sau hồn lại số tiền thuế GTGT nộp Xác định kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán không cần điều chỉnh BCTC Câu Bài tập tình [Tính số tiêu BCTC theo tình huống] Chỉ tiêu đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thuộc phần TS ngắn hạn Chi tiêu "Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ" Chỉ tiêu "Tiền thu từ vay" Câu Câu Bài tập tình Bài tập tình [Điều chỉnh BCTC] [Kế tốn Quản trị] 'Tính tốn ảnh hưởng sai sót trọng yếu '1 Ra định quản trị có nên tiếp tục thực điều chỉnh BCTC SX dòng SP khơng? Tại sao? Thay đổi giả định, tính tốn lại có nên tiếp tục SX SP khơng? Tại sao? [Nêu khác biệt phương pháp ghi nhận]: Chi phí vận chuyển bảo quản hàng tồn kho giai đoạn mua >< Chế biến >< Tiêu thụ Ghi nhận giá trị lại tồ nhà cũ [TT200] Phân biệt tặng SP cho khách hàng bị phá dỡ >< Chi phí tháo dỡ tồ nhà để xây dựng tồ nhà khơng kèm điều kiện mùa hàng >< Có Lãi tiền giử thu từ hoạt động đầu kèm điều kiện mua hàng tư tạm thời khoản vay cho mục đích đầu tư, xây dựng, SX TSĐ >< Lãi tiền [VAS 01] gửi NH cổ đông góp vốn Trình bày ngun tắc phù hợp nguyên tác trọng yếu Cho ví dụ minh hoạ Hồn nhập dự phòng bảo hành SPHH >< Bảo hành cơng trình xây dựng PP trình bày dòng tiền khoản cổ tức, lợi nhuận trả >< Cổ tức, lợi nhuận nhận PP thuế NK hồn lại DN tạm NK hàng hố nộp thuế NK hoàn lại Xác định kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán cần điều chỉnh BCTC VAS14: [VAS03] Doanh thu xác định nào? Khái niệm tiêu chuẩn ghi nhận Chỉ ghi nhận doanh thu, xác TSCĐ hữu hình định giá trị cho: Xác định giá trị ban đầu TSCĐ HH - Gốc lãi gửi tiết kiệm mua sắm trường hợp thay đổi - Thu trước tiền phí dịch vụ ngun giá - Thanh tốn trước phí dịch vụ năm KH TSCĐ HHlà gì? Các PP khấu hao - Gửi đại lý bán giá hưởng hoa hồng Các trường hợp không ghi nhận doanh thu trình bày tiêu BCTC [Tính số tiêu BCTC theo tình huống] Chỉ tiêu "Tương đương tiền" Giá trị lơ hàng tồn kho BCĐKT Cơ sở tính thuế TSCĐ theo VAS 17 Chỉ tiêu "Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" BCLCTT [Điều chỉnh BCTC] 'Tính tốn ảnh hưởng thực điều chỉnh số liệu thay đổi PP tính giá xuất kho thành phẩm [Kế tốn Quản trị] '1 Tính tốn tư vấn lựa chọn cấu sản xuất tiêu thụ SP để đạt lợi nhuận tối đa Đưa khuyến nghị để khác phục nguồn lực hạn chế nhằm tăng lợi nhuận [Hợp nhất]: Lập bút toán loại trừ điều chỉnh giao dịch: Mua - bán hàng tồn kho Mua - bán tài sản TSCĐ bên [Định khoản] Nhập hàng hoá Chiết khấu tốn hưởng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Ghi nhận lãi trái phiếu phải thu Bán hàng nội địa Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ [Kế toán Quản trị] '1 Giả định nhân tố giới hạn, Tính tốn tư vấn lựa chọn cấu sản xuất tiêu thụ SP để đạt lợi nhuận tối đa Giả định hai nhân tố giới hạn, Tính tốn tư vấn lựa chọn cấu sản xuất tiêu thụ SP để đạt lợi nhuận tối đa [VAS01] Các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tình hình kết HĐKD? Được ghi nhận nào? Cho ví dụ minh hoạ TH ghi nhận doanh thu, chi phí [Hợp nhất]: Lập bút tốn loại trừ điều chỉnh giao dịch: Mua - bán hàng tồn kho Mua - bán tài sản TSCĐ bên Mua - bán tài sản với bên bán HTK, bên mua làm TSCĐ Công bố cổ tức chia Thanh toán cổ tức [Định khoản] Mua sắm/ Xây dựng TSCĐ Vốn hố chi phí lãi vay Bán hàng kèm khuyến mại Mua bán hàng chuyển chuyển thẳng/ chuyển Phát hành trái phiếu chuyển đổi Vay ngắn hạn vốn hố chi phí lãi vay [Kế tốn Quản trị] '1 Nên bán hay nên tiếp tục chế biến Phân tích yếu tố định tính liên quan đến PA tiếp tục chế biến bán [Định khoản] Thanh lý TSCĐ Nhận công bố cổ tức chia Mua bán hàng chuyển chuyển thẳng/ chuyển Tính thuế TNDN ghi nhận chi phí thuế TNDN '[Trình bày tiêu BCTC] Trình bày tiêu có liên quan BCKQHĐKD [Điều chỉnh sai sót BCTC] Xác định ảnh hưởng sai sót BCTC Thủ tục xử lý sai sót khơng trọng yếu phát sau BCTC phát hành Thủ tục xử lý sai sót trọng yếu phát sau BCTC phát hành [Định khoản] Chi phí nhập mua hàng Xử lý chênh lệch thiếu hàng tồn kho Mua sắm/ Xây dựng TSCĐ Thanh lý TSCĐ Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn liên doanh Thu hồi nợ phải thu KH TGNH [Hợp nhất]: Lập bút toán loại trừ điều chỉnh giao dịch: Mua - bán hàng tồn kho Mua - bán tài sản TSCĐ bên Phát hành mua bán trái phiếu Lãi trái phiếu [Định khoản] Mua hàng nhà cung cấp nội địa Thanh toán tiền hàng mua nội địa Chiết khấu toán hưởng Xuất NVL để sản xuất Nhập kho thành phẩm Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn liên doanh 2017 [VAS 26] Khái niệm bên liên quan, trường hợp coi bên liên quan bên không coi bên liên quan Lẻ Chẵn 2016 Lẻ [VAS 04] Phân biệt: TSCĐ vơ hình >< Lợi thương mại Trình bày phương pháp kế tốn TSCĐ vơ hình lợi thương mại [VAS 01] Trình bày ngun tắc qn ví dụ Trình bày nguyên tắc giá gốc ví dụ Chẵn 2015 Lẻ [VAS 01] Giải thích nguyên tắc phù hợp cho ví dụ [TT200] Trình bày phương pháp kế toán của: [VAS 14] - Mua trái phiếu nhận lãi trước Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp - Mua trái phiếu nhận lãi định kỳ dịch vụ - Mua trái phiếu nhận lãi sau Nội dung khoản thu nhập khác [TT200] Phân biệt TK335 TK 352 Cho ví dụ minh hoạ định khoản nghiệp vụ Trình bày nguyên tắc ghi giảm doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trường hợp SP, HH, DV tiêu thụ từ kỳ trước Cho ví dụ minh hoạ [Định khoản] Thanh lý TSCĐ Nhận công bố cổ tức chia Bán hàng nội địa [VAS 14] Thu tiền bán hàng PP xác định phần công việc hồn Chi phí thuế TNDN thành làm sở ghi nhận DT cho ví dụ '[Trình bày tiêu BCTC] Trình bày tiêu có liên quan [Luật kế toán] Nêu nội dung chủ yếu chứng từ kế BCKQHĐKD toán [TT200] Trình bày phương pháp kế tốn sử dụng SP sản xuất để khuyến mại Chẵn 2014 [QĐ15] Trình bày phương pháp kế toán] Mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn Chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn có lãi bị lỗ; cho ví dụ minh hoạ Thu hồi toán chứng khoán đầu tư ngắn hạn đáo hạn [VAS01] Trình bày ngun tắc phù hợp, ví dụ minh hoạ Trình bày ngun tắc trọng yếu, ví dụ minh hoạ [Định khoản] Doanh thu cổ tức chia nhận TGNH Phạt vi phạm hành thuế Xuất kho NVL để SX; thực DV, Quản lý phân xưởng Trao đổi hàng hoá Ghi nhận chi phí lương Mua VPP tiền mặt Khấu hao TSCĐ BĐS đầu tư CP NVL phát sinh mức bình thường '[VAS 17] Các giao dịch có làm phát sinh chênh lệch tạm thời ko? [Điều chỉnh sai sót BCTC] Xác định ảnh hưởng sai sót BCTC Thủ tục xử lý sai sót khơng trọng yếu phát sau BCTC phát hành Thủ tục xử lý sai sót trọng yếu phát sau BCTC phát hành [Tính giá thành ] Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển chi phí song song, khơng tính giá thành nửa thành phẩm Lập bảng tính giá thành [QĐ15] Trình bày phương pháp kế tốn] Mua lại cổ phiếu quỹ doanh nghiệp phát hành Tái phát hành cổ phiếu quỹ Huỷ bỏ cổ phiếu quỹ Cho ví dụ minh hoạ [VAS01] Trình bày nguyên tắc sở dồn tích, ví dụ minh hoạ Trình bày nguyên tắc thận trọng, ví dụ minh hoạ [Định khoản] Ghi nhận chi phí lương Phạt vi phạm hành giao thơng DT cổ tức chia phát sinh nhận tiền mặt Thanh lý TSCĐ hữu hình Trao đổi thành phẩm lấy TSCĐ hữu hình Khấu hao TSCĐ BĐS đầu tư Mua vật liệu nhập kho TM Chi phí nhân cơng trực tiếp phát sinh mức bình thường '[VAS 17] Các giao dịch có làm phát sinh chênh lệch tạm thời ko? [Điều chỉnh sai sót BCTC] Xác định ảnh hưởng sai sót BCTC Thủ tục xử lý sai sót không trọng yếu phát sau BCTC phát hành Thủ tục xử lý sai sót trọng yếu phát sau BCTC phát hành [Tính giá thành ] Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước, có tính giá thành nửa thành phẩm Lập bảng tính giá thành [Luật kế tốn] Chứng từ kế toán chụp TH DN thực chụp Các loại tài liệu kế toán DN phải lưu trữ tối thiểu năm 10 năm [VAS 02] Giá gốc HTK bao gồm nội dung gì? Những nội dung khơng tính vào giá gốc HTK Xác định lập dự phòng giảm giá HTK [VAS 18] Phân biệt nợ tiềm tàng tài sản nợ tiềm tàng [Định khoản] Trao đổi TSCĐ Nhượng bán cổ phần làm giảm quyền biểu từ 52% > 41,6% Nhượng bán BĐS đầu tư có phát sinh chi phí mơi giới Thanh toán trái phiếu đến hạn (lãi nhận trước) thu TGNH Trả nợ nhà cung cấp hưởng chiết khấu tốn [Tính giá thành ] Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước, có tính giá thành nửa thành phẩm [VAS03] Các nội dung liên quan đến chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐHH Xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích xem xét lại PP khấu hao TSCĐ HH [VAS 16] Khái niệm, nội dung chi phí vay Thời điểm bắt đầu vốn hoá, tạm dừng chấm dứt việc vốn hoá chi phí vay [VAS 18] Điều kiện ghi nhận khoản dự phòng Cho ví dụ minh hoạ ghi nhận dự phòng tái cấu DN [Định khoản] Xuất bán thành phẩm theo phương thức trả chậm, trả góp Trao đổi thành phẩm lấy hàng hoá Thanh toán trái phiếu đến hạn (lãi nhận trước) Trích khấu hao TSCĐ Mua lại cổ phiếu phát hành TM [Định khoản] Trả lãi vay theo hợp đồng với NH Mua hàng hoá phát thiếu chờ xử lý Thanh lý TSCĐ HH dùng cho hoạt động phúc lợi, đầu tư quỹ phúc lợi Thuê TC TSCĐ khấu hao TSCĐ thuê TC Xuất bán thành phẩm theo phương thức chậm, trả góp [Địnhtrảkhoản] [VAS 14] Khái niệm doanh thu Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ Phân biệt doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu [Phân biệt] Phân biệt chi phí sản xuất chi phí thời kỳ Việc hạch tốn khoản CP vào CP sản phẩm hay CP thời kỳ có ảnh hưởng đến BCTC khơng? Giải thích? [VAS 02] Trình bày việc phân bổ CP SX chung cố định cho ví dụ [Định khoản] Xuất bán thành phẩm theo phương thức trả chậm, trả góp Thu tiền hàng trước hạn, có chiết khấu tốn Tính lãi trái phiếu phải trả, phân bổ phụ trội trái phiếu, thu lãi trái phiếu Bán phần khoản đầu tư vào cơng ty [Tính giá thành ] Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển chi phí song song, khơng tính giá thành nửa thành phẩm [Định khoản] Bán phần khoản đầu tư vào cơng ty liên kết Xử lý chi phí SX chung cố định trường hợp SX mức công suất thơng thường Nhập hàng hố có phát sinh thuế NK, TTĐB, GTGT [VAS 14] Khái niệm doanh thu Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng trả chậm [VAS 02] Khái niệm đặc điểm PP LIFO Trình bày bước hạch toán HTK theo PP kiểm kê định kỳ, xác định giá trị HTK theo PP LIFO [Định khoản] Trên vai trò DN, bên giao đại lý bên nhận đại lý: Mua NVL, toán có hưởng chiết khấu tốn KH chấp nhận mua phần hàng gửi bán Nhập kho phế liệu sản phẩm hỏng không sửa chữa yêu cầu bên vận tải bồi thường Bán hàng nhận đại lý ghi nhận phí hoa hồng đại lý Trả lại tiền nhận trước từ KH không đủ hàng bị phạt vi phạm hợp đồng [Định khoản] Phát hành cổ phiếu phổ thông Chi phát hành cổ phiếu Mua lại cổ phiếu phổ thông phát hành Bán cổ phiếu quỹ Bán cổ phiếu quỹ Huỷ bỏ cổ phiếu quỹ Thông báo cổ tức chia Trả cổ tức thơng báo [Tính giá thành ] Nêu cách tính giá trị SPDD cuối kỳ Tính giá trị SPDD cuối kỳ Tính lập bảng tính giá thành theo khoản mục Lẻ Chẵn 2013 Lẻ Chẵn 2012 Lẻ [Tính giá thành ] Thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động Tính giá thành sản phẩm theo phương nghiên cứu phát triển pháp kết chuyển chi phí song song, khơng Thanh tốn trả lãi vay vốn cá nhân tính giá thành nửa thành phẩm Thuê TC TSCĐ Thanh toán cho nhà cung cấp có hưởng chiết khấu tốn Xuất TP góp vốn vào CSKD đồng kiểm sốt Bản quyền thuộc www.gonnapass.com Khi re-up vui lòng ghi nguồn ... chiết khấu tốn Xuất TP góp vốn vào CSKD đồng kiểm soát Bản quyền thuộc www.gonnapass.com Khi re-up vui lòng ghi nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm-tắt-dạng-bài- thi-các-năm-trước-môn-Kế-toán-tài-chính-và-Kế-toán-quản-trị-cập-nhập-đến-năm-2017-1-1, Tóm-tắt-dạng-bài- thi-các-năm-trước-môn-Kế-toán-tài-chính-và-Kế-toán-quản-trị-cập-nhập-đến-năm-2017-1-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn