de-khao-sat-lan-1-hoa-hoc-11-nam-2019-2020-truong-doan-thuong-hai-duong

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019 - 2020 Mơn: HỐ HỌC 11 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) (Đề thi có 02 trang) SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG - Họ tên thí sinh: – Số báo danh : Cho nguyên tử khối cuả số nguyên tố: H =1; Br =80; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31; Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108 Câu 1(0,5 điểm) Tổng hạt (p, n, e) nguyên tử nguyên tố R 34 Trong R số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 Xác định số hạt p, n, e khối R Câu (0,5 điểm) Nguyên tử nguyên tố X có Z = 16 Hãy viết cấu hình electron xác định vị trí (ơ, chu kì, nhóm) X bảng tuần hồn (có giải thích) Câu (0,5 điểm) Cho hợp chất: NaCl, HCl, N , H O, CaF , O , NH , K O Hãy cho biết liên kết phân tử liên kết cộng hóa trị khơng cực, có cực liên kết phân tử liên kết ion? Câu (0,5 điểm) t Cho phản ứng oxi hóa – khử sau: Mg + S  → MgS Hãy tính số oxi hóa ngun tố xác định: - Chất khử, chất oxi hóa - Viết q trình oxi hóa, q trình khử Câu (0,5 điểm) Hoàn thành PTHH trường hợp sau đây: a/ Sục khí SO vào dd brom, thấy màu brom nhạt dần màu b/ Nhỏ vài giọt dd AgNO vào ống nghiệm chứa dd HCl, thấy xuất kết tủa trắng kết tủa không tan Câu (0,5 điểm) Viết PTHH điều chế trường hợp sau đây: - Điều chế khí Cl phòng thí nghiệm từ MnO dd HCl đặc - Sản xuất oxi công nghiệp từ nước Câu (0,5 điểm) Hòa tan hồn tồn 25,2 gam hỗn hợp X gồm NaBr KCl vào nước 500 gam dung dịch A Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO thấy xuất 47,5 gam kết tủa Tính C% NaBr KCl có dung dịch A? Câu (0,5 điểm) Chia 22 gam hỗn hợp Z gồm Fe kim loại E (đứng trước H có hóa trị khơng đổi) thành phần nhau: - Cho phần tác dụng với dd HCl dư, thu 8,96 lít khí (đktc) - Phần cho tác dụng với dd H SO đặc, nóng dư, thu 10,08 lít (đktc) SO sản phẩm khử Xác định kim loại E, biết phản ứng xảy hoàn toàn Câu (0,5 điểm) Cho chất: NaCl, C H OH, C 12 H 22 O 11 , Al(NO ) , HCl, CH COOH, Ba(OH) , HF Những chất chất điện li? Viết phương trình điện li chất điện li đó? R R R R R R R R R R R R o R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Câu 10 (0,5 điểm) Hoàn thành PTHH dạng phân tử ion rút gọn khi: a/ Trộn dd Ba(OH) với dd HCl b/ Cho Cu(OH) vào dd H SO loãng, dư Câu 11 (0,5 điểm) Cho muối sau: Na CO , KCl, Fe (SO ) , CH COONa Hãy cho biết hòa tan muối vào nước thu dung dịch muối có mơi trường gì? (axit, bazơ hay trung tính) giá trị pH ( < 7, > hay = 7) Câu 12 (0,5 điểm) Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+ ; 0,03 mol K+ ; x mol Cl- y mol SO 2- Tổng khối lượng muối tan có dung dịch 5,435 gam Tính giá trị x y ? Câu 13 (0,5 điểm) Trộn 250 ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,08M H SO 0,01M với 250 ml dd Ba(OH) a M, thu m gam kết tủa 500 ml dd có pH =12 Tính m a? Câu 14 (0,5 điểm) Trộn V lít dd HCl 0,6 M với V lít dd NaOH 0,4 M thu 0,6 lít dd A Tính V , V biết 0,6 lít dd A hồ tan hết 1,02 gam Al O Câu 15 (1,0 điểm) R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R P P R R R R R P P R R P R RP P R R R R R R R R R R R R Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na O CaO Hòa tan hoàn toàn 10,26 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H (đktc) dung dịch Y, có 8,88 gam Ca(OH) Sục hết 6,72 lít (đktc) khí CO vào dung dịch Y Sau phản ứng kết thúc thu m gam kết tủa Tính m? Câu 16 (1,0 điểm) Nung a gam hỗn hợp X gồm Fe S điều kiện khơng có khơng khí phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Y Chia Y thành hai phần Cho phần tác dụng với dung dịch HCl dư thu hỗn hợp khí Z có d Z H =13 a Tính phần trăm khối lượng chất X b Cho phần tác dụng hết với 55 gam dung dịch H SO 98%, đun nóng thu V lít khí SO (đktc) dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng hết với dung dịch BaCl dư tạo thành 58,25 gam kết tủa Tính a, V Câu 17 (1,0 điểm) Dung dịch X chứa NaHCO 0,6M Na CO 0,4M Dung dịch Y chứa HCl 0,4M H SO 0,4M Cho từ từ V lit dung dịch Y vào V lít dung dịch X, thu 3,584 lít khí CO (đktc) 400 ml dung dịch Z chứa muối Xác định tỷ lệ V : V (coi thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể trình phản ứng)? R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Học sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hoá học R R R R ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2019-2020 Mơn: HỐ HỌC 11 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Đáp án Ý 1(0,5) 2p + n = 34 p = e 2p-n=10 Giải hệ có p = e = 11 n= 12 Số khối A = n + p = 23 Ta có e = Z = 16; Che 1s22s22p63s23p4 X thuộc thứ 16 (Z=16), chu kì (3 lớp e), nhóm VIA (có 6e hóa trị nguyên tố p) Các hợp chất có liên kết ion là: NaCl, CaF , K O Các hợp chất có liên kết CHT có cực HCl, H O, NH Các hợp chất có liên kết CHT khơng cực N , O Tính số oxi hóa trước sau phản ứng Chất khử: Mg0, chất oxi hóa S0 Q trình oxi hóa: Mg0 → Mg+2 + 2e Quá trình khử: S0 + 2e → S-2 SO + Br + H O → H SO + 2HBr AgNO + HCl → AgCl ↓ + HNO t 4HCl đ + MnO  → MnCl + Cl + 2H O dp 2H O → 2H + O (xt H SO NaOH) NaBr + AgNO → AgBr + NaNO a mol a KCl + AgNO → AgCl + KNO b mol b 103a + 74,5b = 25,2 188a + 143,5b = 47,5 Giải hệ a = 0,1 mol b = 0,2 C%NaBr= 10,3.100: 500 = 2,06% P 2(0,5) P P P P P P P P R 3(0,5) R R R 4(0,5) P P P 6(0,5) a/ b/ R R R R R P P P R P R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 R R R 0,25 R C%KCl = 14,9.100: 500 = 2,98 % Phần Fe + 2HCl → FeCl + H a mol a 2E + 2nHCl → 2ECl n + nH b mol nb/2 a + 0,5nb = 0,4 (1) 56a + bE = 11 (2) Phần 2Fe + 6H SO → Fe (SO ) + 3SO + 6H O a mol 1,5 a 2E + 2nH SO → E (SO ) n + nSO + 2nH O b mol 0,5n b 1,5a + 0,5nb = 0,45 (3) Từ (1), (2), (3) ta có a = 0,05; E = 9n R 0,25 0,25 R R R 0,25 0,25 P R R 8(0,5) R R o R 7(0,5) R 0,25 P P 5(0,5) R điểm 0,25 R R R R R R R 0,25 0,25 R R R R R R R R R R R R R R R R R 0,25 Nghiệm thỏa mãn n = E = 27 => E Al Chất điện li mạnh NaCl, Al(NO ) , HCl, Ba(OH) Viết PT điện li Chất điện li yếu CH COOH, HF Viết PT điện li (Lưu ý: HS cần xác định chất điện li, không cần xác định chất điện li mạnh, yếu viết pt điện li cho điểm tối đa) Ba(OH) + 2HCl → BaCl +2H O H+ + OH- → H O Cu(OH) + H SO → CuSO + 2H O Cu(OH) + 2H+ → Cu2+ + 2H O Các dd muối sau: Na CO , CH COONa có mơi trường bazơ (pH > 7) Dung dịch KCl có mơi trường trung tính pH = Dung dịch muối Fe (SO ) có mơi trường axit pH < Áp dụng ĐLBTĐT ⇒ 0,02 + 0, 03.1 = x + y ( 1) Áp dụng ĐLBTKL ⇒ 0, 02.64 + 0, 03.39 + 35,5 x + 96 y = 5, 435 35,5 x+ 96 y = 2,985 (2 ) ⇒ R 9(0,5) R a/ 10(0,5) b/ 11(0,5) R R R R R P R R R P P R R R R P R R R R R P P R R 12(0,5) R R R R R R R R P R R R R R R R 0,25 0,25 0,25 0,25 R R R 0, 07  x = 0, 03 x + y = ⇒  2,985  y = 0, 02 35,5 x + 96 y = ⇒ (1), (2) 0,25 Tổng số mol H+ = 0,025 mol Số mol OH- = 0,5a mol Do sau phản ứng dd thu có pH = 12 > => OH- dư pOH = 14 – 12 = => [OH-] = 0,01M => số mol OH- dư = 0,005 mol H+ + OH- → H O 0,025 0,025 Vậy 0,5a = 0,025 + 0,005 => a = 0,06 M Số mol kết tủa BaSO = 0,0025 mol m = 0,5825 gam Theo đề V + V = 0,6 (1) Số mol NaOH = 0,4V ; số mol HCl = 0,6V Số mol Al O = 0,01 mol HCl + NaOH → NaCl + H O 0,6V 0,4V Do dd sau phản ứng hòa tan Al O xét TH TH1: HCl dư 6HCl + Al O → 2AlCl + 3H O 0,06 0,01 0,06 + 0,4V = 0,6V Vậy V = V = 0,3 lít TH2:NaOH dư HCl + NaOH → NaCl + H O 0,6V 0,6V 2NaOH + Al O → 2NaAlO + H O 0,02 0,01 0,6V + 0,02 = 0,4V Giải hệ V = 0,22; V = 0,38 → hỗn hợp Z (Na, Ca, - Quy đổi hỗn hợp X (Na, Ca, Na O CaO)  O) P P P P P P P P P P R R R R R R P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 0,25 R R R 0,25 R R R P P R R R P 0,25 R R 14(0,5) 0,25 R R 13(0,5) 0,25 R R R P R 0,25 R R R R R 0,25 -Gọi số mol Na, Ca, O a, b ,c -Theo đề có: 23a + 40b + 16c =10,26 (1) - Bảo tồn ngu tố Ca có: n Ca = n Ca(OH)2 =8,88 /74 =0,12 mol => b=0,12 (2 ) → X (Na, Ca, Na O CaO) - Ta có: hỗn hợp Z(Na, Ca, O)  15(1,0) R R R R 0,25 R R → Y(NaCl, CaCl 2, H O, H ) ; n H2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol +HCl  Bảo toàn e : a + 2b = 2c + n H2 => a + 2b -2c = 0,1 (3) - Từ (1) (2 ) (3) giải hệ => a = c= 0,14 mol -Vậy dung dịch Y có n Ca(OH)2 = 0,12 mol , n NaOH = 0,14 mol Tổng số mol OH- = 0,38 mol ; Ca2+ = 0,12; CO = 0,3 mol T B/A = 1,267 => Tạo muối Có số mol CO 2- = số mol OH- - số mol CO = 0,08 mol Ca2+ + CO 2- → CaCO ↓ 0,12 0,08 0,08 Vậy m = gam Nung hỗn hợp X S + Fe  (1) → FeS 2x ← 2x Chất rắn Y gồm FeS Fe dư Gọi x, y số mol FeS Fe phần hỗn hợp Y FeS + 2HCl  (2) → FeCl + H S x mol x mol Fe + 2HCl  (3) → FeCl + H y mol y mol R R R R R R R R R R R R R P R P P P R RP RP P P P R R R 16(1,0) P R R P R 0,25 R R R a/ P R 0,25 R R R R R 0,25 R R n x 34 x + y 2( x + y ) = 13 × ⇒ = ⇒ Fe = = y x+ y nS 2x × 56 ×100% % khối lượng Fe = = 70% (4 × 56) + (3 × 32) 0,25 Ta có: M Y = b/ % khối lượng S = 30% Tính a, V Ta có: 2FeS+ 10H SO đặc, nóng → Fe (SO ) + 9SO +10H O (4) x 5x x/2 9x/2 2Fe+ 6H SO đặc, nóng → Fe (SO ) + 3SO + 6H O (5) y 3y y/2 3y/2 H SO dư + BaCl  (6) → 2HCl + BaSO z z Fe (SO ) + 3BaCl  (7) → 2FeCl + 3BaSO (x/2+ y/2) 3(x/2+ y/2) ta có PT: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 0,25 R R R R R R 0,25 y 58,25 ) +z= = 0,25 233 55.98 Số mol H SO dùng: 5x + 3y + z = = 0,55 100.98 x 3( + R R R R Giải ra: x = 0,075; y = 0,025 ; z = 0,1 Khối lượng hỗn hợp X= a = [(0,075.88) + (0,025.56)] = 16( g ) 9.0,075 3.0,025  Thể tích khí SO = V = 22,4 ( + ) = 8,4 (lít) R R Số mol CO 0,16 mol R R  2  0,25 Dung dịch X: HCO - 0,6V mol; CO 2- 0,4V mol; Na+ 1,4V mol Dung dịch Y: H+ 1,2V mol; Cl- 0,4V mol; SO 2- 0,4V mol Do dung dịch Z chứa muối  Dung dịch Z gồm: Na+, Cl-, SO 2- HCO - a mol Bảo tồn điện tích dung dịch Z: 1,4V = 0,4V + 2.0,4V + n HCO3 n HCO3- = 1,4V - 1,2V Bảo toàn nguyên tố cacbon: 0,6V + 0,4V = 0,16 + 1,4V - 1,2V  1,2V - 0,4V = 0,16 (*) Giả thiết: V + V = 0,4 (**) Từ (*) (**) ta V = 0,2 lit; V = 0,2 lit  Tỷ lệ V : V = :1 R P 17(1,0) P RP P R R R R R P RP P P R R R P R R RP P P R R RP 0,25 R P R R P P P R RP P 0,25 P R R R R R R R R R R R R R R R R 0,25 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: de-khao-sat-lan-1-hoa-hoc-11-nam-2019-2020-truong-doan-thuong-hai-duong, de-khao-sat-lan-1-hoa-hoc-11-nam-2019-2020-truong-doan-thuong-hai-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn