de-kscl-giua-hk1-gdcd-10-nam-hoc-2018-2019-truong-bui-thi-xuan-tt-hue

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN GDCD LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 132 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0): Câu 1: Sự hoen rỉ sắt tác động môi trường nội dung hình thức vận động nào? A Hóa học B Sinh học C Cơ học D Vật lý Câu 2: Mối quan hệ vật chất ý thức, tư tồn A Thế giới quan B Vấn đề Triết học C Chủ nghĩa vật biện chứng D Vấn đề nhận thức Câu 3: Khẳng định: «Vật chất có trước, định ý thức; người có khả nhận thức » quan điểm giới quan đây? A tôn giáo B thần thoại C tâm D vật Câu 4: Câu nói: «Khơng tắm hai lần dòng sơng » (Hê-ra-clít) ví dụ tiêu biểu cho phương án đây? A Phương pháp luận biện chứng B Thế giới quan vật C Phương pháp luận siêu hình D Thế giới quan tâm Câu 5: Các mặt đối lập coi thống chúng A tồn vật B liên hệ gắn bó, làm tiền đề tồn cho C hợp lại thành khối D liên hệ, tác động qua lại lẫn Câu 6: Theo Triết học Mác – Lê nin, mâu thuẫn chỉnh thể, hai mặt đối lập A thống với B đấu tranh với C triệt tiêu D vừa thống nhất, vừa đấu tranh với Câu 7: Trong mâu thuẫn, mặt đối lập coi đấu tranh với chúng A xung đột, triệt tiêu B đối đầu với C tác động trừ, gạt bỏ lẫn D tương tác với Câu 8: Ma sát sinh nhiệt ví dụ cho hình thức vận động đây? A Vận động học B Vận động vật lý C Vận động sinh học D Vận động xã hội Câu 9: Phương án vai trò Triết học hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người? A Khoa học tư B Khoa học khoa học C Thế giới quan, phương pháp luận chung D Lý luận dẫn đường Câu 10: Mọi biến đổi (biến hóa) nói chung vật tượng giới tự nhiên đời sống xã hội gọi gì? A Chuyển động B Vận động C Chuyển biến D Chuyển hóa Câu 11: Nếu xem xét vật, tượng cách phiến diện, cô lập, không vận động, không phát triển thuộc vào phương pháp luận đây? A Duy vật B Duy tâm C Biện chứng D Siêu hình Câu 12: Quan điểm Triết học cho ý thức có trước sản sinh giới tự nhiên? A Chủ nghĩa vật siêu hình B Chủ nghĩa vật C Chủ nghĩa vật biện chứng D Chủ nghĩa tâm Câu 13: Trí tuệ người phát triển khơng ngừng, từ chỗ người nguyên thủy biết chế tạo công cụ đá, ngày người chế tạo máy móc tinh vi, đưa tàu bay vào vũ trụ Đó nội dung phát triển lĩnh vực đây? A Sinh vật B Xã hội C Tư D Giới tự nhiên Câu 14: Thế giới vật chất biểu tồn thơng qua phương án đây? A vận động B Các dạng tồn cụ thể C Các vật tượng D Các vật tượng cụ thể Câu 15: Trong câu tục ngữ đây, câu có yếu tố siêu hình ? A Trơng mặt mà bắt hình dong B Rút dây động rừng C Nước chảy đá mòn D Tre già măng mọc Câu 16: Truyện ngụ ngơn Thầy bói xem voi ví dụ tiêu tiểu cho phương pháp luận đây? A Duy vật B Siêu hình C Duy tâm D Biện chứng Câu 17: Hệ thống quan điểm lý luận chung giới vị trí người giới gọi gì? A Văn học B Toán học C Triết học D Xã hội học Câu 18: Những vật, tượng sau coi hai mặt đối lập mâu thuẫn? A Dài ngắn B Cao thấp C Đồng hóa dị hóa D Tròn méo Câu 19: “Từ vô đến hữu cơ, từ vật chất chưa có sống đến lồi thực vật, động vật, đến người”, phát triển lĩnh vực đây? A Xã hội B Giới tự nhiên C Tư D Sinh vật Câu 20: Quan điểm Triết học nào cho vật chất có trước định ý thức? A Chủ nghĩa tâm B Chủ nghĩa vật biện chứng C Chủ nghĩa vật siêu hình D Chủ nghĩa vật Câu 21: Những mặt, thuộc tính, đặc điểm…mà trình vận động, phát triển vật, tượng, chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược gọi ? A Mâu thuẫn B Mặt đối diện C Mặt phản chiếu D Mặt đối lập Câu 22: Khuynh hướng tất yếu trình phát triển A có sau thay có trước B khơng thay cũ C tiến thay lạc hậu D sau thay trước Câu 23: Theo Triết học Mác-Lênin, vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện gọi A phát triển B tiến C đổi D vận động Câu 24: “Thể, khối thống nhất, phận có quan hệ chặt chẽ, khơng thể tách rời nhau” gọi gì? A Chỉnh thể B Đồng C Tương đồng D Mâu thuẫn II PHẦN TỰ LUẬN (2,0đ): - Nêu biện pháp giải mâu thuẫn sống tập thể? - HẾT TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KS HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Trắc nghiệm (8,0đ) Mã đề Câu 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Đáp án 1A 2B 3D 4A 5B 6D 7C 8B 9C 10 B 11 D 12 D 13 C 14 A 15 A 16 B 17 C 18 C 19 B 20 D 21 D 22 C 23 A 24 A Mã đề Câu 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 1D 2D 3C 4B 5D 6A 7A 8C 9C 10 B 11 B 12 D 13 D 14 A 15 C 16 C 17 C 18 B 19 D 20 B 21 B 22 A 23 A 24 A Đáp án Mã đề Câu 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 1A 2A 3D 4B 5C 6D 7C 8C 9C 10 B 11 D 12 A 13 C 14 B 15 B 16 D 17 B 18 B 19 A 20 D 21 A 22 A 23 C 24 D Đáp án Mã đề Câu 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 Đáp án 1D 2A 3D 4B 5B 6A 7C 8C 9B 10 A 11 A 12 D 13 C 14 C 15 C 16 B 17 B 18 D 19 D 20 A 21 D 22 B 23 C 24 A Tự luận (2,0đ) - Tiến hành phê bình, tự phê bình, tránh x xoa, dĩ hòa vi quý, không dám đấu tranh chống lại lạc hậu, tiêu cực
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-giua-hk1-gdcd-10-nam-hoc-2018-2019-truong-bui-thi-xuan-tt-hue, de-kscl-giua-hk1-gdcd-10-nam-hoc-2018-2019-truong-bui-thi-xuan-tt-hue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn