de-kscl-doi-tuyen-hsg-vat-li-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:21

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 ĐỀ THI MƠN VẬT LÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 02Trang Câu (2 điểm) Một chất điểm chuyển động trục Ox có đồ thị (v,t) Hình v(m/s) a Tính qng đường chất điểm từ thời điểm t1  1s đến t3  3s b Tại thời điểm t0  0s chất điểm có tọa độ x0 = 0m Viết phương trình chuyển t(s) động chất điểm Câu (1 điểm) Hai xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần từ Hình trạng thái nghỉ theo phương vng góc với hướng đến ngã tư Hình Tại thời điểm ban đầu, xe A có gia tốc a1 = 3m/s2, x2 x01 = -15m, xe B có gia tốc a2= 4m/s2, x02 = -30m A x1 a Tìm khoảng cách chúng sau 5s kể từ thời điểm ban đầu b Sau hai chất điểm lại gần nhất? Tính khoảng cách chúng B lúc Hình Câu (1 điểm) Thả không vận tốc đầu vật m từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng so với phương ngang  = 300, nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 a Bỏ qua ma sát vật với mặt phẳng nghiêng Tính gia tốc vật b Biết hệ số ma sát vật với mặt phẳng nghiêng  = 0,1 Tính gia tốc vật,  Câu (1 điểm) Vật A có khối lượng M, vật B có khối lượng m, vật B B A nối vào tường nhờ sợi dây hợp với phương ngang góc  Hình Hình Hệ số ma sát vật A B vật A với đất  Xác định lực F nằm ngang cần phải tác dụng lên vật A kéo để chuyển động nhanh dần sang bên phải với gia tốc a Biết gia tốc trọng B 300 trường g O A Câu (1 điểm) Vật m = 2Kg giữ cân nhờ hai sợi dây OA hướng theo phương ngang OB hợp với phương ngang góc 300 Hình Gia tốc trọng trường 10 m/s2 Tính lực căng sợi dây Hình Câu (1 điểm) Thanh AB = L đồng chất tiết điện khối lượng m treo vao điểm O nhờ hai sợi dây có chiều dài OA = OB = L Tại đầu B treo thêm O vật có khối lượng m Hình Tính góc lệch so với phương ngang cân Câu (1 điểm) Một khối khí lí tưởng điều kiện tiêu chuẩn tích V=10lít A B Nếu đưa khối khí thời nhiệt độ t1 = 270C, áp suất p1  1,52.105 Pa tích khố khí V1 Biết 1atm = 101325 Pa Tính V1 Hình Câu (1,0 điểm) Một lắc đơn gồm dây treo khối lượng không đáng kể dài m (một mét) đầu cố định đầu nối với vật nhỏ có khối lượng m = 500 g, đặt nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Ban đầu người ta kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 900 thả vật m không vận tốc đầu Bỏ qua lực cản khơng khí Tính vận tốc vật lực căng dây treo dây treo thẳng đứng Bài (1,0 điểm) Cho dụng cụ sau: Một bình lớn đựng nước có khối lượng riêng   1000kg / m3 ; thước mm; 01 tờ giấy, 01 ống nghiệm thường sử dụng thí nghiệm hóa học, cốc đựng nước muối cần đo khối lượng riêng Lập phương án đo khối lượng riêng nước muối với dụng cụ HẾT SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 HƯỚNG ĐẪN CHẤM MƠN VẬT LÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 02Trang Câu Nội dung Điểm Quãng đường chất điểm diện tích hình thang tạo t1 = 1s; t3 = 3s; 0t (v,t) s 0,5 v[(t3  t1 )  (t2  t1 )]  3( m) 0,5 + Từ 0s đến 2s chất điểm chuyển động thẳng 0,5 x  x0  vt  2t (m) + Từ t2 = 2s đến 3s chất điểm chuyển động chậm dần với gia tốc a v3  v  2(m / s ) t3  t Phương trình chuyển động x  x  v (t  t )  2 a (t  t ) = (t  6t  4)(m) 2 a1t  15  1, 5t 2 Phương trình chuyển động xe từ B: x2  x02  a2 t  30  2t 2 Khoảng cách hai xe thời điểm t d ta có Phương trình chuyển động xe từ A: x1  x01  d  x12  x22  (1,5t  15)2  (2t  30)2 (m) 0,5 0,25 0,25 0,25 Sau 5s, khoảng cách chúng: d= 30,1 m d2  25 25 t  165t  1125  (t  13,2)  36 4 0,25 d  36  d  (m) đạt t  13,2  3,63(s) Gia tốc vật 0,5 a  g sin  5(m / s ) Gia tốc vật 0,5 a  g (sin   cos )  5(m / s2 ) Vật B cân ta có T sin   N  mg 0,25 T cos   N  => N  0,25 mg   tan  Vật A chuyển động với gia tốc a ta có N1  Mg  N  Mg  0,25 mg   tan  F  Ma  N1  N => F  M (a  g )  0,25 Vật m cân ta có     P  TA  TB  TA  mg   tan  0,5 mg  20  34,6( N ) tan  mg TB   40( N ) sin  0,5 Khi AB cân trọng lực hệ có giá qua điểm treo O Do AB m có khối lượng ta có L 3L NM  NB  vа NA  4 NO  BN  BO  BN BO cos 60  0,25 0,25 13 L NA2  NO  OA2 MN 13   NA.NO ON 13  = 1606’ = 16,10 Sin  0,5 Ta có V1  0,5 p1V1 pV  T1 T p T1 p1T 0,5 V  7,33(lнt) Chọn mốc vị trí cân 0,25 Bảo tồn nang cho vật vị trí ban đầu vi trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α ta có mgl  mv2  mgl(1  cos ) V= 2glcos  Tại vị trí cân 2glcos  = 2.10.1.cos  m / s    P  T  m.a (*) V= Ta có 0,25 l  0,25 Chiếu phương trình lên phương hướng tâm ta T  mg cos   mv l T = 3mgcosα T = 3mgcosα = 15 N Phương án thí nghiệm: B1: dùng giấy cuộn sát vào mặt mặt ống nghiệm, sau dùng thước đo ta xác định chu vi mặt C1 chu vi mặt C2 ống nghiệm 0,25 0,5 B2: đổ nước muối vào ống nghiệm cho thả ống vào bình nước, ống cân bền có phương thẳng đứng Đánh dấu mực nước muối ống mực nước bên ống B3: đổ thêm nước muối vào ống, chiều cao nước muối đổ thêm x Thả ống vào bình ống chìm sâu thêm đoạn  y Đo x  y thước Gọi S1; S2 tương ứng tiết diện tiết diện ngồi ống nghiệm, từ phương trình cân ống suy ra:  C  y S y 1S1x  0 S y  1      0 S1x  C2  x - Hết 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: de-kscl-doi-tuyen-hsg-vat-li-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc, de-kscl-doi-tuyen-hsg-vat-li-10-nam-2018-2019-truong-yen-lac-2-vinh-phuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn