de-cuong-on-tap-hk2-vat-ly-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

TRƯỜNG THPT N HỊA BỘ MƠN VẬT LÝ 11 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II - PHẦN I CHƯƠNG IV– TỪ TRƯỜNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Từ trường nam châm không tác dụng lực lên: A nam châm khác đặt C hạt mang điện chuyển động có hướng đặt B dây dẫn tích điện đặt D vòng dây mang dòng điện đặt Câu 2: Tương tác từ tương tác giữa: A nam châm với nam châm B dòng điện với dòng điện C nam châm với dòng điện D A, B C Câu 3: Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động có hướng từ trường khi: A Hạt chuyển động song song với đường cảm ứng từ B Hạt chuyển động theo đường thẳng hợp với đường cảm ứng từ góc C Hạt chuyển động theo quỹ đạo tròn vng góc với đường cảm ứng từ D Hạt chuyển động vng góc với đường cảm ứng từ Câu 4: Một dây dẫn thẳng dài uốn thành dạng hình vẽ có dòng điện cường độ I chạy qua đặt khơng khí Cảm ứng từ tâm vòng dây có độ lớn: A 2(  +1)10-7.I/R B 2(  -1)10-7.I/R C 2.10-7.I/R D  10-7.I/R Câu 5: Cho hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I chạy qua đặt khơng khí (như hình vẽ) Dây thứ đặt mặt phẳng giấy, dây thứ hai đặt vng góc với mặt phẳng giấy Tính độ lớn véc tơ cảm ứng từ điểm D Biết điểm ABCD tạo thành hình vng cạnh a = 0,5m, I = 10A A 40 10-7 (T) B 80.10-7 (T) C 40  10-7 (T) D (T) Câu 6: Ống dây có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua lòng ống dây có cảm ứng tử B Nếu kéo giãn cho chiều dài ống dây tăng lên lần thì: A B tăng lần B B giảm lần C B tăng lần D B giảm lần Câu 7: Khung dây tròn có diện tích S, có dòng điện I chạy qua tâm vòng dây có cảm ứng tử B Nếu giảm diện tích khung dây xuống lần cảm ứng từ B tâm vòng dây sẽ: A B tăng lần B B giảm lần C B tăng lần D B giảm lần Câu 8: Cho hai dây dẫn đặt song song với mặt phẳng, mang hai dòng điện ngược chiều có cường độ I1 I2 Lực dây dẫn (2) tác dụng lên 1m chiều dài dây dẫn (1) tính theo biểu thức sau đây? A F = B2I2 B F = B1I1 C F = B2I1 D F = B1I2 Câu 9: Trong cơng thức tính lực Lorentz f = qBvsinθ Hãy câu sai nhận xét sau: → → → A 𝑓⃗ vng góc với v B B ln vng góc với v → → → C 𝑓⃗ vuông góc với B D v hợp với B góc tùy ý -7 Câu 10: Cơng thức B =  10 I/R cơng thức tính cảm ứng từ khung dây tròn sinh A điểm nằm đường thẳng qua tâm vng góc với khung dây B điểm mặt phẳng khung dây C điểm khung dây D tâm khung dây Câu 11: Một đoạn dây có dòng điện I đặt từ trường B Để lực từ tác dụng lên dây cực tiểu → góc α dây dẫn B phải bằng: A 00 B 300 C 600 D 900 Câu 12: Khung dây MNPQ mang dòng điện I đặt mặt phẳng với dòng điện I hình vẽ Phát biểu sau đúng? → → → → → → → → A hai lực FMN FPQ làm thành ngẫu lực B hai lực FNP FQM làm thành ngẫu lực C hai lực FNP FQM cân D hai lực FMN FPQ cân Câu 13: Nam châm điện có cấu tạo hình vẽ Các cực N, S nam châm vị trí: A A, B B B, C C A,C D B, D Câu 14: Cho ba dây dẫn thẳng mang dòng điện có cường độ đặt vng góc với mặt phẳng giấy ba vị trí A, B, C tạo thành tam giác vuông cân A Hình vẽ sau xác định phương, chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn thứ ba đặt A? A B C D Câu 15: Hai dây dẫn thẳng song song, có dòng điện cường độ I ngược chiều chạy qua đặt vuông góc với mặt phẳng giấy hai điểm A, B Dây dẫn thứ ba có cường độ I chạy qua đặt vng góc với mặt phẳng giấy Hỏi dây thứ ba phải đặt đâu có chiều để lực từ tác dụng lên 0? A khoảng AB B ngồi khoảng AB C khơng có vị trí D AB có chiều vào Câu 16: Nhận xét đúng: lực từ trường B1 , B2 tác dụng lên 1m chiều dài dây điện mang dòng điện I A F1 = 2F2 B F2 = 2F1 C F1 = F2 D F1 = F2 Câu 17: Chọn đáp án sai nói từ trường: A Tại điểm từ trường vẽ đường cảm ứng từ qua B Các đường cảm ứng từ đường cong không khép kín C Các đường cảm ứng từ khơng cắt D Tính chất từ trường tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt Câu 18: Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lần Kết luận sau đúng: A rM = 4rN B rM = rN/4 C rM = 2rN D rM = rN/2 BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Hãy xác định hướng từ trường điểm hình vẽ ⚫ N I ⚫ ⚫ M ⚫ D ⚫ O ⚫ ⚫ D ⚫ E C I P a b c Bài Một dây dẫn dài vô hạn, dòng điện chạy dây có cường độ I = 10A Hãy xác định cảm ứng từ dòng điện gây tại: a) Điểm M nằm cách dây dẫn 5cm b) Ở điểm N có cảm ứng từ l 4.10-5 T, điểm D nằm cách dây dẫn đoạn ? Bài Một khung dây tròn bán kính R= 4cm gồm 10 vòng dây Dòng điện chạy vòng dây có cường độ I=0,3A Tính cảm ứng từ tâm khung Đs: 3,76.10-6 T Bài Cho dòng điện có cường độ I = 0,15A chạy qua vòng dây ống dây cảm ứng từ bên ống dây có giá trị B = 35.10-5T Ống dây dài 50cm Tính số vòng dây ống dây Đs: 929 vòng Bài Dùng dây đồng có phủ lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh hình trụ dài 50cm, đường kính 4cm để làm ống dây Hỏi cho dòng điện có cường độ I=0,1A vào ống dây cảm ứng từ bên ống dây bao nhiêu? Biết sợi dây dùng làm ống dây dài l = 63m vòng dây quấn sát Đs: B=0,126.10-3T Bài Hai dây dẫn thẳng, dài, song song cách khoảng cố định 42cm Trong dây thứ có dòng điện cường độ I1=3A, dây thứ hai có dòng điện cường độ I2 =1,5A Hãy tìm điểm mà cảm ứng từ khơng Xét hai trường hợp: a Hai dòng điện chiều b Hai dòng điện ngược chiều Đs: R2=14 cm, R1=28 cm; R2=63 cm; R1=21 cm Bài Hai dây dẫn song song dài vơ hạn, cách a=10cm khơng khí, có hai dòng điện I1=I2=5A chạy ngược xác định cảm ứng từ điểm M, biết: a M cách dây khoảng 5cm b M cách dây thứ 5cm cách dây thứ hai 15cm c M cách hai dây đoạn a= 10cm d Làm lại tốn hai dòng điện chạy chiều Bài Cho hai dòng điện cường độ I1=I2=8A chạy hai dây dẫn thẳng dài vơ hạn, chéo vng góc với nhau, đặt chân khơng; đoạn vng góc chung có chiều dài 8cm Xác định cảm ứng từ trung điểm M đoạn vng góc chung Đs: B = B1 = 2.10−5 T Bài Cho ba dòng điện thẳng song song, vng góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện cho hình Hãy xác định cảm ứng từ M hai trường hợp: a Cả ba dòng điện hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ b I1 hướng sau, I2 I3 hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ Biết I1=I2=I3= 10A Đs: a 10-4T b 5.10−4 T Bài 10 Cho ba dòng điện thẳng song song, vng góc với mặt phẳng hình vẽ, qua ba đỉnh A,B,C tam giác Hãy xác định cảm ứng từ tâm O tam giác hai trường hợp: a Cả ba dòng điện hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ b I1 hướng sau, I2 I3 hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ cho biết cạnh tam giác 10cm I1=I2=I3= 5A Đs: a B=0 b B = 3.10 −5 T  I1 2cm I3  2cm M I2 2cm  A  I1 O C  I3 B I2 B Bài 11 Cho ba dòng điện thẳng song song, vng góc với mặt phẳng hình  D vẽ qua ba đỉnh A, B, C hình vng Hãy xác định cảm ứng từ I2 đỉnh thứ tư D hình vng hai trường hợp: a a Cả ba dòng điện hướng phía sau mặt phẳng hình vẽ b I1, I3 hướng phía sau I2 hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ Cho biết cạnh hình vng a= 10cm I1=I2=I3= 5A I1 I3   −5 A 2.10 −5 C T 10 T Đs: a B = b B = 2 Bài 12 Tính cảm ứng từ tâm hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm; bán kính vòng R, vòng 2R Trong vòng có dòng điện cường độ I chạy qua Xét trường hợp sau: a Hai dòng điện nằm mặt phẳng, hai dòng điện chiều b Hai vòng nằm mặt phẳng, hai dòng điện ngược chiều c Hai dòng điện nằm hai mặt phẳng vng góc Áp dụng: I= 10A, R=8cm Đs: a 11,8.10-5T b 3,9.10-5T c 8,8.10-5T Bài 13 Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l, khối lượng đơn vị dài dây D=0,04kg/m Dây treo hai dây dẫn ⃗⃗ vuông nhẹ thẳng đứng đặt từ trường có cảm ứng từ 𝐵 M góc với mặt phẳng chứa MN dây treo, B= 0,04T Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây treo a Xác định chiều dòng điện độ lớn I để lực căng dây không b Cho MN = 25cm, I= 16A có chiều từ N đến M Tính lực căng dây ⃗⃗ V𝐵 Bài 14 Một khung dây hình chữ nhật ABCD với AB = DC = 20 cm, BC = AD = 30 cm Cho dòng điện có cường độ I = 5A chạy khung dây dẫn Khung dây đặt từ trường đều, vuông góc với mặt phẳng khung Từ trường có độ lớn B = 0,01 T a Hãy tính lực từ tác dụng lên cạnh khung dây? b Lực tổng hợp tác dụng lên khung dây bao nhiêu? Bài 15 Một proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5cm từ trường B = 10-2T a Xác định tốc độ proton quỹ đạo b Xác định chu kì chuyển động proton Biết khối lượng proton 1,672.10-27kg Đs: a 4,785.104m/s b 6,56.10-6s II CHƯƠNG V– CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Từ thông phụ thuộc vào yếu tố sau ? A Điện trở suất dây dẫn làm khung B Đường kính dây dẫn làm khung C Hình dạng kích thước khung dây dẫn D Điện trở dây dẫn Câu 2: Trong vùng khơng gian rộng có từ trường Tịnh tiến khung dây phẳng, kín theo cách sau đây: I Mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng II Mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng III Mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng góc θ Trường hợp xuất dòng điện cảm ứng khung ? A Trường hợp I B Trường hợp II C Trường hợp III D Khơng có trường hợp N Câu 3: Chọn câu A Số đường sức từ thơng hai khái niệm khác nhau, khơng thể có mối quan hệ với B Từ thơng qua diện tích với số đường sức qua diện tích C Từ thơng qua diện tích S giá trị cảm ứng từ D Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ qua diện tích Câu 4: Định luật Len - xơ dùng để xác định A độ lớn suất điện động cảm ứng mạch điện kín B chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín C cường độ dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín D biến thiên từ thơng qua mạch điện kín, phẳng Câu 5: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4 m2 đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,6 T có chiều hướng mặt phẳng giấy Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T thời gian 0,25 s chiều dòng điện cảm ứng vòng dây A theo chiều kim đồng hồ B ngược chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng D chưa xác định chiều dòng điện, phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến vòng dây Câu 6: Đơn vị từ thông A Tesla (T) B Ampe (A) C Vêbe (Wb) D Vôn (V) Câu 7: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần hay xa vòng dây kín? A C B D C A D B Câu 8: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh cm cm Khung đặt từ trường B = 3.10-3 T, đường sức vng góc với mặt phẳng khung Quay khung 60o quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung A -60.10-6 Wb B -45.10-6 Wb C 54.10-6 Wb D -56.10-6 Wb Câu 9: Trong hình vẽ sau đây, từ thơng gửi qua diện tích khung dây dẫn có giá trị lớn nhất? A B C D Câu 10: Một khung dây hình vng cạnh cm đặt từ trường đều, B = 0,01 T Đường sức từ vng góc với mặt khung Quay khung cho mặt phẳng khung song song với đừng sức từ Độ biến thiên từ thông A -20.10-6 Wb B -15.10-6 Wb C -25.10-6 Wb D -30.10-6 Wb Câu 11: Một khung dây có diện tích cm2 gồm 50 vòng dây Đặt khung dây từ trường có cảm ứng từ B quay khung theo hướng Từ thơng qua khung có giá trị cực đại 5.10-3 Wb Cảm ứng từ B có giá trị A 0,2 T B 0,02 T C 2,5 T D Một giá trị khác Câu 12: Một hình vng cạnh 5cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10–4 T, từ thơng qua hình vng 5.10–7 WB Tính góc hợp véctơ cảm ứng từ véc tơ pháp tuyến hình vng A 0° B 30° C 45o D 60° Câu 13: Một vòng dây dẫn đặt từ trường đều, rộng cho mặt phẳng vòng dây vng góc với đường cảm ứng Trong vòng dây xuất suất điện động cảm ứng A Nó chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ B Nó quay xung quanh trục vng góc với đường cảm ứng từ C Nó quay xung quanh trục trùng với đường cảm ứng từ D Nó chuyển động tịnh tiến theo phương vng góc với từ trường Câu 14: Vòng dây kim loại diện tích S hợp với véc tơ cảm ứng từ góc 30o, cho biết cường độ cảm ứng từ biến thiên theo thời gian đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh có giá trị S A V B C S/2 V D S V Câu 15: Một khung dây dẫn có 1000 vòng đặt từ trường cho đường cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung Diện tích vòng dây dm2 Cảm ứng từ làm giảm đặn từ 0,5 T đến 0,2 T thời gian 0,1s Độ lớn suất điện động toàn khung dây A 0,6 V B V C 60 V D 12 V Câu 16: Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính 0,1m Cuộn dây đặt từ trường vng góc với đường cảm ứng từ Nếu cho cảm ứng từ tăng đặn từ 0,2 T lên gấp đôi thời gian 0,1s Suất điện động cảm ứng cuộn dây có độ lớn ? A 0,628 V B 6,29 V C 1,256 V D Một giá trị khác Câu 17: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt từ trường đều, mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng từ Cảm ứng từ biến thiên hình vẽ Tính suất điện động cảm ứng xuất khung kể từ t = đến t = 0,4s A 10-4 V B 1,2.10-4 V -4 C 1,3.10 V D 1,5.10-4 V Câu 18: Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích vòng 30cm2 đặt cố định từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch để cường độ dòng điện mạch 0,3A A 0,5 T/s B T/s C T/s D T/s BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a=10cm, đặt cố định từ trường có véc tơ cảm ⃗⃗ tăng ứng từ vng góc với mặt phẳng khung.Trong khoảng thời gian t = 0,05 s, cho độ lớn 𝐵 từ đến 0,5T Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng xuất khung Đs:0,1 V Bài Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, gồm N=100 vòng, vòng có bán kính R = 10cm, mét dài dây dẫn có điện trở R0 = 0,5 Cuộn dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng vòng dây có độ lớn B = 10-2T giảm đến thời gian t=102 s Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây Đs: I = BR = 0,1A R t Bài Một khung dây dẫn kín, phẳng hình vng ABCD có cạnh a=10cm gồm N=250 vòng dây Khung chuyển động thẳng với vận tốc v=1,5m/s tiến lại khoảng không gian có từ trường B=0,005T, có hướng hình vẽ Trong chuyển động, cạnh AB AC ln nằm hai đường thẳng song song hình bên Chỉ rõ chiều dòng điện chạy khung khoảng thời gian từ cạnh CB khung bắt đầu gặp từ trường khung vừa vặn nằm hẳn từ trường Đs: dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ Bài Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây giảm đặn từ 2A khoảng thời gian 0,4s Tìm suất điện động cảm ứng xuất ống dây khoảng thời gian nói Đs: 0,5V Bài Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính 40cm a Hãy xác định độ tự cảm ống dây b Cho dòng điện chạy ống dây, dòng điện tăng từ → 5A thời gian 1s, xác định suất điện động tự cảm ống dây c Hãy tính cảm ứng từ dòng điện sinh ống dây ? d Năng lượng từ trường bên ống dây ? Đs: 0,42H ; 2,1V ; 8,3.10-3T; 5,25J Bài Một ống dây quấn với mật độ 2000 vòng/mét Chiều dài ống dây 2m, thể tích ống dây 200cm3 a Hãy tính số vòng dây ống dây ? b Độ tự cảm ống dây có giá trị ? c Nếu cho dòng điện I = 10A chạy ống dây từ trường ống dây ? d Nếu dòng điện nói tăng từ thời gian 2s, suất điện động tự cảm ống dây ? e Năng lượng từ trường bên ống dây ? Đs: 4000 vòng; 1,005.10-3H; 0,025T; 5,025.10-3V; 0,05J CHÚC CÁC EM ƠN TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! Try your best! TRƯỜNG THPT N HỊA BỘ MƠN VẬT LÝ 11 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II - PHẦN III CHƯƠNG VI– KHÚC XẠ ÁNH SÁNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn câu SAI Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc tới i tăng góc khúc xạ r tăng B góc khúc xạ r tỉ lệ thuận với góc tới i C hiệu số i − r cho biết góc lệch tia sáng qua mặt phân cách hai môi trường D góc tới i tia sáng không bị lệch qua mặt phân cách hai môi trường Câu 2: Chọn câu trả lời Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ ln bé góc tới B góc khúc xạ ln lớn góc tới C góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Câu 3: Chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ với môi trường tới A lớn B nhỏ C tỉ số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới D hiệu số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới Câu 4: Chiết suất tuyệt đối môi trường truyền ánh sáng: A lớn B nhỏ C D lớn Câu 5: Một tia sáng truyền từ môi trường A vào mơi trường B góc tới 9o góc khúc xạ 8o Tính vận tốc ánh sáng môi trường A, biết vận tốc ánh sáng môi trường B 2.105km/s A 225000km/s B 230000km/s C 180000km/s D.250000km/s Câu 6: Chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ môi trường tới A luôn lớn B luôn nhỏ C tùy thuộc vận tốc ánh sáng hai mơi trường D tùy thuộc góc tới tia sáng Câu 7: Một tia sáng truyền từ môi trường A vào mơi trường B góc tới o góc khúc xạ 8o Tìm góc khúc xạ góc tới 60o A 47,25o B 56,33o C 50,33o D 58,67o Câu 8: Vận tốc ánh sáng không khí v1, nước v2 Một tia sáng chiếu từ nước ngồi khơng khí với góc tới i, có góc khúc xạ r Kết luận đúng? A v1>v2, i>r B v1>v2, i 430 Câu 19: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính (cm) Ở tâm O, cắm thẳng góc đinh Oa Thả miếng gỗ chậu nước có chiết suất n = 1,33 Đinh OA nước, cho OA = (cm) Mắt đặt khơng khí thấy đầu A cách mặt nước khoảng lớn là: A OA’ = 3,64 (cm) B OA’ = 4,39 (cm) C OA’ = 6,00 (cm) D.OA’=8,74 (cm) Câu 20: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính (cm) Ở tâm O, cắm thẳng góc đinh OA Thả miếng gỗ chậu nước có chiết suất n = 1,33 Đinh OA nước, cho OA=6 (cm) Mắt đặt khơng khí, chiều dài lớn OA để mắt không thấy đầu A là: A OA = 3,25 (cm) B OA = 3,53 (cm) C OA = 4,54 (cm) D.OA = 5,37 (cm) BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Một tia sáng từ khơng khí vào nước có chiết suất n =4/3 góc tới i = 300 a) Tính góc khúc xạ b) Tính góc lệch D tạo tia khúc xạ tia tới Đs: 220; 80 Bài 2: Một tia sáng từ nước (n1 = 4/3) vào thủy tinh (n2 = 1,5) với góc tới 350 Tính góc khúc xạ Đs : 30,60 Bài 3: Ba môi trường suốt (1),(2),(3) đặt tiếp giáp nhau.Với góc tới i=60 0; ánh sáng truyền từ (1) vào (2) góc khúc xạ 450; ánh sáng truyền từ (1) vào (3) góc khúc xạ 300 Hỏi ánh sáng truyền từ (2) vào (3) với góc tới i góc khúc xạ bao nhiêu? Đs: r3=380 Bài 4: Một người nhìn đá đáy bể, có cảm giác đá nằm độ sâu 0,8m Chiều sâu thực bể nước bao nhiêu? Người nhìn đá góc 600 so với pháp tuyến, chiết suất nước 4/3 Bài 5: Một điểm sáng S nằm chất lỏng chiết suất n, cách mặt chất lỏng 12cm, phát chùm tia sáng hẹp đến mặt phân cách điểm I với góc tới nhỏ Tia ló truyền theo phương IR Đặt mắt theo phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ S dường cách mặt chất lỏng khoảng 10cm Hãy tìm chiết suất chất lỏng đó? Bài 6: Cho chiết suất nước 4/3 Một người nhìn sỏi nhỏ S nằm đáy bể nước sâu 1,2m theo phương gần vng góc với mặt nước a) Người thấy ảnh S’ sỏi cách mặt nước khoảng ? b) Nếu ảnh sỏi S’ cách mặt nước 1,2m lúc sỏi cách mặt nước ? Bài 7: Một tia sáng thủy tinh đến mặt phân cách thủy tinh với khơng khí góc tới i=300, tia phản xạ khúc xạ vng góc a.Tính chiết suất thủy tinh b.Tính góc tới i để khơng có tia sáng ló khơng khí Đs: a n= ; b i>350 44’ Bài 8: Một tia sáng từ chất lỏng suốt có chiết suất n chưa biết sang khơng khí với góc tới hình vẽ Cho biết  = 60o,  = 30o a) Tính chiết suất n chất lỏng b) Tính góc  lớn để tia sáng khơng thể ló sang mơi trường khơng khí phía Đs: a n= ; b   max  54o 44' Bài 9: Một khối bán trụ suốt có chiết suất n= Một chùm tia sáng hẹp nằm mặt phẳng tiết diện vng góc, chiếu tới khối bán trụ n hình vẽ Xác định đường chùm tia tia sáng với giá trị sau góc  : a  =600 b  =450 c  =300 Đs: khúc xạ với r=450; r=900; phản xạ toàn phần Bài 10: Một đèn nhỏ S nằm đáy bể nước nhỏ,sâu 20cm.Hỏi phải thả mặt nước gỗ mỏng có vị,trí hình dạng kích thước nhỏ để vừa vặn khơng có tia sáng đèn lọt qua mặt thoáng nước?chiết suất C nước 4/3 S I Đs:Tấm gỗ hình tròn,tâm nằm đường thẳng đứng qua S,bán kính R=22,7cm Bài 11: Một chùm tia sáng hẹp SI truyền mặt phẳng tiết diện vng góc khối suốt có tiết diện hình vẽ.Hỏi khối suốt phải có chiết suất để tia sáng đến mặt AC không bị ló khơng khí n Đs: n  A  II CHƯƠNG VII– MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 60, chiết suất n = 1,5 Chiếu tia sáng đơn sắc vào mặt bên lăng kính góc tới nhỏ Góc lệch tia ló qua lăng kính : A 60 B 30 C 40 D 80 Câu 2: Một tia sáng tới vng góc với mặt AB lăng kính có chiết suất n = góc chiết quang A = 300 Góc lệch tia sáng qua lăng kính là: A D = 50 B D = 130 C D = 150 D D = 220 Câu 3: Một lăng kính đặt khơng khí, có góc chiết quang A = 300 nhận tia sáng tới vng góc với mặt bên AB tia ló sát mặt bên AC lăng kính Chiết suất n lăng kính A B 0,5 C 1,5 D Câu 4: Cho tia sáng đơn sắc qua lăng kính có góc chiết quang A = 60 thu góc lệch cực tiểu Dm = 600 Chiết suất lăng kính là: A n = 0,71 B n = 1,41 C n = 0,87 D n = 1,73 Câu 5: Lăng kính có góc chiết quang A chiết suất n = Khi khơng khí góc lệch có giá trị cực tiểu Dmin =A Giá trị A là: A A = 300 B A = 600 C A = 450 D tất sai Câu 6: Lăng kính có góc chiết quang A = 30 , chiết suất n = Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc tới i có giá trị: A i = 300 B i= 600 C i = 450 D i= 150 Câu 7: Thấu kính có độ tụ D = dp, : A thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 0,2cm B thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20cm C thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 20cm D thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 0,2 cm Câu 8: Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt khơng khí, biết độ tụ kính D = + (đp) Bán kính mặt cầu lồi thấu kính là: A R = 10 (cm) B R = (cm) C R = (cm) D R = (cm) Câu 9: Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm Khi đặt vật sáng cách thấu kính 30cm vị trí, tính chất, chiều độ lớn ảnh là: A cách thấu kính 60cm, ảo, ngược chiều gấp đơi vật B cách thấu kính 60cm, thật, chiều gấp đơi vật C cách thấu kính 60cm, thật, ngược chiều gấp đơi vật D cách thấu kính 60cm, ảo, chiều gấp đôi vật Câu 10: Vật AB đặt thẳng góc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm Thấu kính có tiêu cự 10cm Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính : A 20cm B 10cm C 30cm D 40cm Câu 11: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = + (dp) cách thấu kính khoảng 10 (cm) ảnh A’B’ AB qua thấu kính là: A ảnh thật, cách thấu kính đoạn 60 (cm) B ảnh ảo, cách thấu kính đoạn 60 (cm) C ảnh thật, cách thấu kính đoạn 20 (cm) D ảnh ảo, cách thấu kính đoạn 20 (cm) Câu 12: Vật sáng AB đặt trước TKHT có tiêu cự 18cm cho ảnh ảo A’B’ cách AB 24cm Khoảng cách từ vật đến thấu kính là: A 8cm B 15cm C 16cm D 12cm Câu 13: Điểm sáng S nằm trục thấu kính, có tiêu cự f =20cm cho ảnh S’ cách S 18cm Tính chất vị trí ảnh S’ là: A ảnh thật cách thấu kính 30cm B ảnh thật cách thấu kính 12cm C ảnh ảo cách thấu kính 30cm D ảnh ảo cách thấu kính 12cm Câu 14: Vật sáng AB vng góc trục cho ảnh ngược chiều cao 1/3 AB cách AB 20cm Khoảng cách từ vật đến thấu kính là: A 15cm B 20cm C 30cm D 40cm Câu 15: Ảnh vật qua thấu kính hội tụ : A ln nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật Câu 16: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ln ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật BÀI TẬP TỰ LUẬN A Bài 1: Hình vẽ bên đường truyền tia sáng đơn sắc qua lăng kính đặt S khơng khí có chiết suất n= Biết tia tới vng góc với mặt bên AB I tia ló khỏi lăng kính song song với mặt AC Tính góc chiết quang lăng kính Đs : 450 B C Bài 2: Một lăng kính có chiết suất n= Chiếu tia sáng đơn sắc vào R mặt bên lăng kính với góc tới i = 450 Tia ló khỏi lăng kính vng góc với mặt bên thứ hai.Tìm góc chiết quang A ? Đs : A=300 Bài 3: Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n =1,6 Chiếu tia sáng đơn A sắc theo phương vng góc với mặt bên lăng kính Tia sáng phản xạ tồn phần mặt bên thứ hai lăng kính Tính giá trị nhỏ góc A? Đs : A=38,680 Bài 4: Chiếu tia sáng đơn sắc đến mặt bên lăng kính tiết diện tam giác ABC, theo phương song song với đáy BC Tia ló khỏi B AC là mặt AC Tính chiết suất chất làm lăng kính ? Đs : n = 1,52 Bài 5: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 1,41  đặt khơng khí Chiếu tia sáng SI tới mặt bên với góc tới i = 450 a) Tính góc lệch tia sáng qua lăng kính b) Nếu ta tăng giảm góc tới 100 góc lệch tăng hay giảm Đs: a) D = 300, b) D tăng Bài 6: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5 Chiếu tia sáng qua lăng kính để có góc lệch cực tiểu góc chiết quang A Tính góc B lăng kính biết tiết diện thẳng lăng kính tam giác cân A Đs: B = 48036’ Bài 7: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,41  Chiếu tia sáng SI đến lăng kính I với góc tới i Tính i để: a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu b) Khơng có tia ló Đs: a) i = 450 b) i ≤ 21028’ Bài 8: Chiếu chùm tia sáng hẹp song song, đơn sắc vào lăng kính có chiết suất n= ánh sáng đơn sắc có góc chiết quang A = 600 a) Tính góc tới để có góc lệch cực tiểu Tính góc lệch cực tiểu b) Góc tới phải có giá trị giới hạn để có tia ló ? CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! Try your best! C
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk2-vat-ly-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hk2-vat-ly-11-nam-2018-2019-truong-yen-hoa-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn