de-cuong-on-tap-hk2-toan-11

15 7 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK2 TỐN 11 I> GIỚI HẠN DÃY SỐ 1 Câu 1: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn sau:     là: A B C Câu2: Hình vng có cạnh 1, người ta nối trung điểm cạnh liên tiếp để hình vng nối lại tiếp tục làm hình vng (như hình bên) Tồng diện tích hình vng liên tiếp B A D C 12 Câu 3: Trong dãy số sau, dãy số có giới hạn hữu hạn? A un  3n  2n 2n3  11n  1 C un  2 n 2 n   n2  A -  B +  C D – B un  Câu4: lim  n  50n  11 A -  Câu5: lim 7n  n3 Câu6: lim 3n  n 2n  15 Câu 7: lim Câu 8: lim Câu 9: lim 2n  n  3n  2n  15n  11 3n  n   2n  11  3n  Câu 10: lim  n3  n  2n   n  1 n 1  n n  11 Câu12: lim  7.2n 2n 1  3.5n  Câu 13: lim 3.2n  7.4n 2n  32 Câu 14: lim n  2n  n  3n  n Câu 15: lim n  2n  Câu 16: lim n n   n  Câu 11: lim  3n  2n 1 5n  3n 1 Câu 19: Tìm lim Câu 20: Tìm lim 4n2   2n  n  4n   n n2   n  n2   n C D – A -1/2 B 3/2 C -  D +  A 2/3 B C -  D Đáp án khác A 2/3 B -2/3 C -  D +  A -6 B C -  D +  A B C -  D +  A B C -  D +  A B C -  D +  A -1 B C -  D +  A B -  A B A 2n  n  n2  Câu 17: lim  2n  1 Câu 18: lim  B +  D un  n  2n  n C +  C -  B -1 D Tất sai D +  C D ½ C -  D +  A B A 2/3 B 1/3 ta được: A B C  D A B C D ta được: C D D  II> GIỚI HẠN HÀM SỐ x  x  15 A  B C x 3 x 3 x  x  x 1 Câu2: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim A B C x 1 x 1 Câu 1: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim x 0 C  B D  x   x2  x  x Câu 3: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim A D D 5x2  x  A x  x  x  C D  Câu 5: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim ( x  x  x) A B  C D Câu 4: Giới hạn hàm số sau bao nhiêu: lim B x   2x 1 neu x   x Câu 6: cho hàm số: f ( x)   Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? x x   neu x   x  B lim f ( x)  C lim f ( x)  D Không xác định x tiến tới A lim f ( x)  x 1 x 1 x 1 x  x2 neu x   Câu 7: cho hàm số: f ( x)   Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? x  x  x  neu x   A lim f ( x) không xác định B lim f ( x) không xác định x 1 x 1 C lim f ( x) không xác định D f(1) không xác định x 1 Câu 8: lim x1 Câu9: lim x 5 x2  x x 1 x 1  x5 Câu 10: lim Câu 11: lim A A ½ x2   1  x2 1 x 0 x2 x  x  3 Câu 12 : lim x  x 1 1 x 3 Câu 13 : lim x  1 x2  x Câu 14: lim x 0 x   lim x 0 Câu 17: lim  Câu 18 : lim x  3x  x2 1 x  x 1 Câu19: lim x 0 x  3x   x C C ¼ D.4 D B C D.4 A 1/3 B ẵ C ẳ D A B C ¼ D 4/3 A x3  x  x  2x 1 x x 1 1 Câu 16 : lim x 0 x4 2 Câu 15: B A x  16  x 0 B  x  x   x3  x  A B 5/3 A B B ½ C -1 C 3/5 C ½ D Khơng tồn D Khơng tồn A ½ B 4/3 C 2/3 A ẵ B 2/3 C ẳ A 5/8 B 2/3 C 3/8 D 4/3 A B ½ C.1/4 D – ½ D ¾ D 3/2 D 1/3 x3  3x  x 1 x 1 x  x  Câu 21: lim x 3 x  3x Câu 20: lim Câu22: x lim  x  6 x3  x 2x 1 Câu 23: lim x x  3x  x  2x  Câu 24: lim x  2x2  3 xx Câu 25: lim x 0 2x  x 2x  Câu 26: lim x  x 1  x 2x 1 x x2 Câu 29: lim 1  x  3x  x3  x  Câu 30: lim  x 3 B 5/3 C -  A B C -1 A.2/3 B 3/2 C  A B - C a a Câu 28: lim  x  1 x  A 3/5 C ½ A -   x  x2 B -2 C c b  a  x 3 c   b  a 3 b A 3x  x 2x x 0 B D 3/2 D Tất sai x 2 Câu 27: lim A.1 c.0 b.2 D 3 D D d   D -1 D Không tồn D Tất sai c.3 D Tất sai B +  C D – III>HÀM SỐ LIÊN TỤC:  x2  neu x   Câu 1: cho hàm số: f ( x)   x  để f(x) liên tục điêm x0 = a bằng? a neu x   A B +1 C D -1  x  neu x  Câu 2: cho hàm số: f ( x)   A lim f ( x)  x 0 mệnh đề sau, mệnh đề sai? neu x  x B lim f ( x)  C f ( x)  x 0 ax  Câu 3: cho hàm số: f ( x)   neu x   x  x  neu x  D f liên tục x0 = để f(x) liên tục tồn trục số a bằng? A -2 B -1 C D Câu 4: Cho hàm số f ( x)  x  x  Xét phương trình: f(x) = (1) mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? A (1) có nghiệm khoảng (-1; 1) B (1) có nghiệm khoảng (0; 1) C (1) có nghiệm R D Vô nghiệm Câu 5: Cho hàm số: (I) y = sinx ;`(II) y = cosx ; (III) y = tanx ; (IV) y cotx Trong hàm số sau hàm số liên tục R A (I) (II) B (III) IV) C (I) (III) D (I0, (II), (III) (IV)  x  16 neu x   đề f(x) liên tục điêm x = a bằng? Câu 6: cho hàm số: f ( x)   x  a neu x   A B C D Câu 7: Cho hàm số f(x) chưa xác định x = 0: f ( x)  f(0) giá trị bao nhiêu? A -3 B -2 C -1 Câu 8: Cho hàm số f(x) chưa xác định x = 0: f ( x)  f(0) giá trị bao nhiêu? x2  x Để f(x) liên tục x = 0, phải gán cho x A D x  2x Để f(x) liên tục x = 0, phải gán cho x2 B 2 C D ax neu x  để f(x) liên tục R a bằng?  x  x  neu x  A B C D Câu 10: Cho phương trình 3x3  x   Xét phương trình: f(x) = (1) mệnh đề sau, tìm Câu 9: cho hàm số: f ( x)   mệnh đề đúng? A (1) Vơ nghiệm B (1) có nghiệm khoảng (1; 2) C (1) có nghiệm R D (1) có nghiệm Câu 12: Phương trình x3  3x   có nghiệm thuộc khoảng sau A (0; 1) B (-1; 0) C.(2 ; 3) D (-2; 0) Câu 13: Cho hàm số f ( x)  4 x  x  Mệnh đề sai là: A Phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (0; B Phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (-2;0) C Hàm số liên tục R D Phương trình f(x) = khơng có nghiệm khoảng (  ;1) Câu 14: Khẳng định đúng: A Hàm số f ( x)  x 1 liên tục x2  x 1 liên tục C Hàm số f ( x)  x 1 B Hàm số f ( x)  ) x 1 liên tục x 1 D Hàm số liên tục IV> ĐẠO HÀM Câu Số gia hàm số A 19 B -7 Câu Số gia hàm số B A , ứng với: Câu Số gia hàm số ứng với số gia A B Câu Hàm số có y '  x  là: x2 A y  x3  x B y  Câu Đạo hàm hàm số A C Câu Đạo hàm hàm số C là: C theo là: D D đối số C 3( x  x) x3 C y  là: B D là: A B C D Câu 7: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y=cotx có đạo hàm điểm mà xác định là: D x3  x  x D y  x2  x 1 x B Hàm số y  x có đạo hàm điểm mà xác định C Hàm số y  x có đạo hàm điểm mà xác định D Hàm số y  x  x có đạo hàm điểm mà xác định Câu 8.Tính đạo hàm y  x.sin x A y /  sin x  cos x B y /  sin x  x.cos x C y /  sin x  x cos x D y /  cos x  x sin x Câu 9.Tính đạo hàm y  sin x A y /   x cos x B y /  x C y /  sin x Câu 10 Tính đạo hàm y  sin 3x A y /  3sin 6x B y /  sin 6x x cos x D y /  cos x x Câu 11 Đạo hàm hàm số C y /  3sin 6x D y /  3sin 3x C D C D là: B A Câu 12 Đạo hàm hàm số B A Câu 13 Tìm đạo hàm hàm số A B C D Không tồn đạo hàm là: Câu 14 Đạo hàm hàm số A C Câu 15 Đạo hàm hàm số A y '  x2  x  x2  bằng: B D là: B y '  x2  x  x2  C y '  x2  x 1 x2  D y '  x2  x  x2  Câu 16: Cho u  u  x  , v  v  x  , n   * , k số Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A  x   x B  u  v   u ' v '    n.u C u n n 1 D  k x   k Câu 17: Phương trình tiếp tuyến đồ thị  C  hàm số y  f  x  điểm M  x0 ; y0  , với y0  f  x0  có dạng A y  y0  f '  x   x  x0  C y  f '  x0   x  x0   y0 B y  y0  f '  x0   x  x0  D y  y0  f '  x0   x  x0  mx  n Tính A  m  n ? 2x  A A  11 B A  13 C A  D A  Câu 19: Tìm đạo hàm hàm số y  x 2017   2018 ? x A y '  2016 x 2017  B y '  x 2016   2017 x x  Câu 18: Cho  x  3 x      C y '  2017 x 2016  x2 D y '  2017 x 2016  x2 Câu 20: Chọn mệnh đề đúng: A y=tan4x => y '  cos 4x B y  cos 2x => y '  D y=sin2x + => y’= -sin2x C y=sin3x => y’= -3cos3x Câu 21: Cho  cos x  tan 3x   a sin x  A S  5 B S  1 Câu 22: Cho f  x   A  2;2  sin 2x cos 2x b Tính S  a  b ? cos 3x C S  D S  x3 x   x Tập nghiệm bất phương trình f   x   B  C  0;   D  Câu 23: Cho hàm số f ( x)  2sin x  sin x Giải phương trình f '( x)  có nghiệm A x    k 2 , k  B x  k 2 ,k  C x  B B C D Nghiệm bất phương trình là: C D Tập nghiệm bất phương trình B x  x  k , k  Giá trị x để là: B D Tập nghiệm bất phương trình A C  D x  k 2 , k  Câu 24 Cho hàm số A C Câu 25 Cho hàm số A Câu 26 Cho A Câu 27 Cho hàm số  3 là: 3 x  D là: 3 2 Câu 28: Một vật rơi tự theo phương trình s  gt (m), với g = 9, (m/s2) Vận tốc tức thời vật thời điểm t= 10(s) là: A 122, (m/s) B 49 (m/s) C 10 (m/s) D 98 (m/s) Câu 29: Cho hàm số y  f (x)  mx  x  x  Tìm m để f ' (x)  có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C m  D m  Câu 30: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y  A y  16  9  x  3 C y  16  9  x  3 x3  3x  có hệ số góc k  9 , có phương trình B y  16  9  x  3 D y  16  9  x  3 Câu 31: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hồnh độ x0  1 có phương trình x 1 C y  x  D y   x  A y   x  B y  x  Câu 32 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số có hệ số góc tiếp tuyến là: B A D C Câu 33 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số có tung độ tiếp điểm là: B A D C Câu 34 Biết tiếp tuyến Parabol vng góc với đường thẳng Phương trình tiếp tuyến là: B C D A Câu 35 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ thị hàm số với trục tung là: B C D A Câu 36 Cho hàm số có tiếp tuyến song song với trục hồnh Phương trình tiếp tuyến là: B C D A Câu 37 Hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị hàm số điểm M(-2; 8) là: A 12 B -12 C 192 D -192 Câu 38: Cho  Cm  : y  x  3m  x  3m  Gọi A  (Cm) có hồnh độ Tìm m để tiếp tuyến A song song với (d):y= 6x +2017 ? A m= -3 B m=3 Câu 39 Cho hai hàm f ( x)  x C m=5 g ( x )  cho giao điểm chúng A B C x 2 D m= Tính góc hai tiếp tuyến đồ thị hàm số D Câu 40: Cho hàm số y  2x  x  5x  Giải bất phương trình: 2y   A 1  x  B x  1 hay x> Câu 41: Giải phương trình A B C Câu 42: Vi phân hàm số A B biết Câu 43: Cho hai hàm số A B C 1  x  D là: C D Tính C Khơng tồn Câu 44: Đạo hàm cấp hai hàm số A B C D D  x  D -2 là: PA: A Câu 45: Hàm số sau có đạo hàm cấp hai A B C D Câu 46: Đạo hàm cấp hai hàm số A B là: C D Câu 47: Đạo hàm cấp hai hàm số A C Câu 48: Giải phương trình : là: B D với nghiệm là: A B C D Câu 49: Tính giá trị biểu thức biết A B C D Câu 50: Cho , tính giá trị biểu thức A B C -1 D Đáp án khác V> HÌNH KHƠNG GIAN Câu Trong khẳng định sau, khẳng định SAI?    A Nếu ba vectơ a , b , c có vectơ –khơng ba vectơ đồng phẳng    B.Nếu ba vectơ a , b , c có hai vectơ phương ba vectơ đồng phẳng    C.Nếu giá ba vectơ a , b , c song song với mặt phẳng ba vectơ đồng phẳng    D.Nếu giá ba vectơ a , b , c cắt đơi ba vectơ đồng phẳng       Câu Cho tứ diện ABCD Đặt AB  a , AC  b , AD  c Gọi M trung điểm BC Trong đẳng thức sau, đẳng thức ĐÚNG?         B DM  ( b  c  2a) A DM  ( a  c  2b) 2         C DM  ( a  b  2c) D DM  ( a  2b  c) 2       Câu Cho tứ diện ABCD Đặt AB  a , AC  b , AD  c Gọi M trung điểm BC Trong đẳng thức sau, đẳng thức ĐÚNG?                 A AG  ( a  b  c) B AG  (a  b  c) C AG  ( a  b  c) D AG   ( a  b  c) 3 Câu Cho hình hộp ABCD.A ' B' C ' D ' Chọn đẳng thức SAI?           B AC '  A 'C  2AC C AC '  A 'C  AA' A AC '  CA '  2C 'C     D CA'  A C  CC' Câu Cho tứ diện ABCD Gọi P, Q trung điểm AB CD Trong đẳng thức sau, đẳng thức ĐÚNG?             B PQ  (CB  DA) C PQ  BC  AD D PQ  ( BC  AD ) A PQ  ( BC  AD ) 2 Câu Cho hình hộp ABCD.A ' B' C ' D ' Chọn đẳng thức ĐÚNG?       B BA', BD ',BD đồng phẳng A BA', BD ',BC' đồng phẳng    C BD, BD ',BC' đồng phẳng    D BA ', BD ', BC đồng phẳng Câu Cho chóp S.ABCD Trong khẳng định sau, khẳng định ĐÚNG?     A Nếu ABCD hình bình hành SB  SD  SA  SC     B Nếu SB  SD  SA  SC ABCD hình bình hành     C Nếu SB  2SD  SA  2SC ABCD hình thang     D Nếu ABCD hình thang SB  2SD  SA  2SC Câu Cho hình hộp ABCD.A ' B' C ' D ' Chọn đẳng thức SAI?         B BC  BA  B 'C'  B 'A' A BC  BA  BB '  BD '         D BA  DD '  BD'  BC C AD  D 'C'  D'A'  DC Câu Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB,CD G trung điểm MN Trong đẳng thức sau, đẳng thức SAI?         A GM  GN  B GA  GB  GC  GD           D GA  GB  GC  GD C MA  MB  MC  MD  4MG Câu 10 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng?     A Từ AB  3AC ta suy BA  3CA     B A Từ AB  3AC ta suy CB  2AC    C Vì AB  2AC  AD nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng   D Nếu AB   BC B trung điểm đoạn AC Câu 11 Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau    A Vì NM  NP  nên N trung điểm đoạn MP    B Vì I trung điểm đoạn AB nên từ điểm O ta có : OI  OA  OB       C Từ hệ thức : AB  2AC  8AD ta suy ba vectơ AB, AC, AD đồng phẳng      D Vì AB  BC  CD  DA  nên bốn điểm A, B, C, D thuộc mặt phẳng   Câu 12 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề ĐÚNG? A Nếu đường thẳng a vng góc với đường thẳng b đường thẳng b vng góc với đường thẳng c a vng góc với c B Nếu đường thẳng a vng góc với đường thẳng b đường thẳng b song song với đường thăng c a vng góc với c C Cho ba đường thăng a, b, c vng góc với đơi Nếu có đường thẳng d vng góc với đường thẳng a d song song với b c D Cho hai đường thẳng a b song song với Một đường thẳng c vng góc với a c vng góc với đường thẳng nằm mặt phẳng (a, b) Câu 13 Mệnh đề sau ĐÚNG? A Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng vng góc với C Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng D Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng vng góc với song song với đường lại   CSB   ASC  Hãy xác định góc cặp véc-tơ Cho hình chóp S ABC có SA = SB = SC ASB sau?   Câu 14: SA, BC ? A 45o B 60o   Câu 15: SB, AC ? C 90o D 120o A 45o B 60o   Câu 16: SC, AB ? C 90o D 120o A 45o C 90o D 120o B 60o Trong không gian cho tam giác ABC ABC’ có chung cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AC, CB, BC’, C’A   Câu 17 Xác định góc AB, CC ' ? A 45o B 60o C 90o D 120o Câu 18 Tứ giác MNPQ hình gì? A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình vng Trong khơng gian cho hai hình vng ABCD ABC’D’ có chung cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác nhau, có tâm O O’   Câu 19 Xác định góc AB, OO ' ? A 45o B 60o C 90o D 120o Câu 20 Tứ giác CDD’C’ hình gì? A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật     Câu 21 Cho | a | 3,| b | , góc a b 120o Chọn khẳng định sai       A | a  b | 19 B | a  b | C | a  2b | D Hình vuông   D | a  2b | 139 Câu 22 Cho tam giác cân ABC có đường cao AH = a , đáy BC = 3a BC chứa mặt phẳng (P) Gọi A hình chiếu vng góc A lên (P) Biết tam giác ABC vng A Gọi  góc (P) (ABC) Chọn khẳng định A 45o B 60o C 30o D cos   Câu 23 Cho tứ diện ABCD Góc AB CD bao nhiêu? A 45o B 60o C 30o D 90o Câu 24 Cho hai đường thẳng a, b mp (P) Chọn mệnh đề ? a Nếu a / /(P) b  (P) b  a b Nếu a / /(P) b  a b  (P) c Nếu a / /(P) a / / b b / /(P) d Nếu a  ( ) b  a b / /( ) Cho hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đơi vng góc AB  a , BC  b , CD  c Câu 25 Tính độ dài AD 10 A a2  b2  c2 B a2  b2  c2 a2  b2  c2 C D a2  b2  c2 Câu 26 Chỉ điểm cách A, B, C, D A Trung điểm AB B Trung điểm AD C Trung điểm AC D Trung điểm BC Câu 27 Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình chữ nhật, SA  ( ABCD ) Trong tam giác sau tam giác tam giác vuông ? A SAB B SBC C SCD D SBD Câu 28 Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình thoi tâm O, SA  ( ABCD ) Chọn khẳng định SAI : A SA  BD B SC  BD C SO  BD D AD  SC Câu 29.Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình thoi SA = SC Chọn khẳng định ĐÚNG : A AC  ( SBD ) B BD  ( SAC) C SO  (A BCD ) D AB  ( SAD ) Câu 30.Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình bình hành, tam giác SAB vng A, tam giác SCD vuông D Chọn khẳng định SAI : A AB  ( SAD ) C SO  (A BCD ) B.AC = BD D ABCD hình chữ nhật Câu 31 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác SA  (ABC) Gọi (P) mặt phẳng qua B vng góc với SC Thiết diện (P) hình chóp S ABC : A Hình thang vng B Tam giác C Tam giác vuông D Tam giác cân Câu 32 Cho tứ diện ABCD có cạnh 12 Gọi (P) mp qua B vng góc với AD Thiết diện (P) hình chóp có diện tích ? B 36 A 40 C 36 D 36 Câu 33 Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, cạnh bên SA vng góc với đáy Mặt phẳng (P) qua trung điểm M AB vng góc với SB Mp (P) cắt AC, SC, SB theo thứ tự N, P, Q Tứ giác MNPQ hình ? A.Hình bình hành B Hình chữ nhật C.Hình thang cân D.Hình thang vuông Câu 34 Cho tứ diện ABCD Gọi  góc đường thẳng AB mp (BCD) Chọn khẳng định ĐÚNG ? A cos  3 B cos  C cos  D cos  Câu 35 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a SA vng góc với mp (ABCD), SA  a Gọi  góc SC mp (ABCD) Chọn khẳng định ĐÚNG ? A   450 B   600 C cos  3 D   300 Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a SA vng góc với mp (ABCD), SA  a Gọi  góc SC mp (SAB) Chọn khẳng định ĐÚNG ? A tan  B tan  C tan  D   300 Câu 37.Cho hình lập phương ABCD A ‘B’C’D’ Gọi  góc AC’ mp (ABCD) Chọn khằng định ĐÚNG ? A tan  B   300 C   450 D tan  Câu 38 Tìm mệnh đề mệnh đề sau? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng thứ ba song song với 11 B Nếu hai mặt phẳng vng góc với đường thẳng thuộc mặt phẳng vng góc với mặt phẳng C Hai mặt phẳng ( ) () vng góc với cắt theo giao tuyến d Với điểm A thuộc ( ) điểm B thuộc () ta có đường thẳng AB vng góc với d D Nếu hai mặt phẳng ( ) () vng góc với mặt phẳng (  ) giao tuyến d ( ) () có vng góc với (  ) Câu 39 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề dúng? A Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với B Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng cắt C Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với D Một mặt phẳng ( ) đường thẳng a không thuộc ( ) vuông góc với đường thẳng b ( ) song song với a Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a có SA = SB = SC = a Câu 40 Góc hai mặt phẳng (ABCD) (SBD) là? A 30o B 45o C 60o D 90o Câu 41 Tam giác SBD tam giác gì? Chọn đáp án A Tam giác vng B Tam giác cân C Tam giác vuông cân D Tam giác Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh bên cạnh đáy a Gọi O tâm đáy Câu 42 Độ dài đoạn SO bằng? A a B a 2 C a D a 3 Câu 43 Gọi M trung điểm đoạn SC Góc hai mặt phẳng (MBD) (SAC) bằng? A 30o B 45o C 60o D 90o Câu 44 Độ dài đoạn OM? A a B a 2 C a D a 3 Câu 45 Góc hai mặt phẳng (MBD) (ABCD)? A 30o B 45o C 60o D 90o   60o , SC  a SC Câu 46 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I cạnh a có góc A vng góc với mp (ABCD) 12 Câu 47 Góc hai mặt phẳng (SBD) (SAC) bằng? A 30o B 45o C 60o D 90o Câu 48 Trong tam giác SCA kẻ IK vuông góc với SA K Độ dài IK bằng? A a B a 2 C a D a ? Câu 49 Số đo góc BKD A 30o B 45o C 60o D 90o Câu 50 Cho tứ diện ABCD Góc (ABC) (ABD)  Chọn khẳng định A   60o B cos   C cos   D cos   Câu 51 Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA = 2AB Gọi  góc (SAB) (ABC) Chọn khẳng định A cos   B cos   C cos   D   60o Câu 52 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có SA = AB Gọi  góc hai mặt phẳng (SAB) (ABCD) Chọn khẳng định A   60o B cos   C cos   D cos   Câu 53 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có SA = AB Gọi  góc hai mặt phẳng (SAB) (SAD) Chọn khẳng định A   60o B cos   C cos   D cos   Câu 54 Cho tam giác ABC vuông A, cạnh AB = a nằm mặt phẳng (P) Cạnh AC = a tạo với (P) góc 60o Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A BC tạo với (P) góc 60o B BC tạo với (P) góc 45o C BC tạo với (P) góc 30o D Góc hai mặt phẳng (ABC) (P) 45o   60o Các cạnh SA, SB, SC Câu 55 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a góc ABC a Gọi  góc hai mặt phẳng (SAC) (ABCD) Giá trị tan  bao nhiêu? A B C D Câu 56 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Góc hai mặt phẳng sau có số đo 45o ? 13 A (ABCD) (AA’BB’) B (ABA’B’) (BB’CC’) C (ADB’C’) (A’D’BC) D (ADB’C’) (ABCD) Câu 57 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi  góc hai mặt phẳng (ADB’C’) (AA’CC’) Chọn khẳng định A   45o B   30o C   60o D   90o Câu 58 Cho hình tứ diện ABCD có hai mặt phẳng (ABC) (ABD) vng góc với (DBC) Gọi BE DF hai đường cao tam giác BCD, DK đường cao tam giác ACD Chọn khẳng định sai A (ABE)  (ADC) B (ABD)  (ADC) C (ABC)  (DFK) D (ADC)  (DFK) Câu 59 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA vng góc với đáy SA  a Góc (SBC) (ABCD) bao nhiêu? A   30o B   45o C   60o D   90o Câu 53 Tứ diện SABC có (SBC)  (ABC), SBC tam giác cạnh a, ABC tam giác vuông A   30o Gọi  góc (SAB) (ABC) Chọn khẳng định B A tan   B tan   3 C   60o D   30o Câu 60 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA vng góc với (ABCD) SA = a Góc (SBC) (SCD) bao nhiêu? A 60o B 30o C 45o D 90o Câu 61 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với đáy SA = a Gọi góc (SBC) (SCD)  Chọn khẳng định sai A sin   B sin  10  C cos   D cos  10  Câu 62 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Mặt phẳng (A’BD) khơng vng góc với mặt phẳng sau đây? A (ACC’A’) B (ABD’) C (AB’D) D (A’BC’) Câu 63 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D AB = 2a, AD = DC = a Cạnh bên SA vng góc với đáy SA = a Chọn khẳng định sai A (SBC)  (SAC) B (SBC) tạo với đáy góc 45o C (SCD) hợp với (BCD) góc 60o D Giao tuyến (SAB) (SCD) song song với AB Câu 64 Cho hình chóp S.ABCD với ABCD hình chữ nhật có AB = a, AD = 2a SA vng góc với đáy (ABCD) SA = a Gọi (P) mặt phẳng qua SO vng góc với (SAD) Diện tích thiết diện tạo (P) hình chóp S.ABCD bao nhiêu? 14 A a2 2 B a C a2 D a2 Câu 65 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, O tâm hình vng ABCD, AB = a, Sp = 2a Gọi (P) mặt phẳng qua AB vng góc với mặt phẳng (SCD) Thiết diện (P) hình chóp S.ABCD hình gì? A Tam giác cân B Hình thang cân C Hình bình hành D Hình thang vng ĐÁP ÁN 1 1 2 2 D C B C A D D D D C D B C C C C C C C C C C D A A 3 3 3 4 4 4 C D D A C C B D B B C A D D D A B D A B D D A D D 5 5 5 6 6 6 A B C B D D C D A A B D C A B 15
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk2-toan-11, de-cuong-on-tap-hk2-toan-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn