Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam

209 15 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:59

LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân rằng, nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Nghiên cứu sinh PGS TS Hàn Viết Thuận Dương Thị Hải Phương LỜI CÁM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cám ơn chân thành tri ân sâu sắc đến PGS TS Hàn Viết Thuận Em xin cám ơn Thầy hỗ trợ cho em mặt, động viên, ủng hộ em vượt qua nhiều khó khăn suốt thời gian thực luận án Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế đồng ý tạo điều kiện thuận lợi để học tập trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đặc biệt, xin cám ơn anh/em đồng nghiệp Bộ môn Tin học Kinh tế - Khoa Hệ thống thông tin Kinh Tế - giúp đỡ, gánh vác công việc giúp thời gian qua Tôi xin trân trọng cám ơn Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, khoa Tin học Kinh tế, Viện Đào tạo Sau đại học phòng ban chức trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin trân trọng cám ơn tổ chức/doanh nghiệp, anh/chị/em, bạn bè dành thời gian giúp tơi hồn thành việc thu thập liệu phục vụ cho trình nghiên cứu Cuối cùng, xin cám ơn ba mẹ người thân hai bên gia đình bạn bè ln ủng hộ, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn, thường xuyên động viên suốt thời gian qua Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Dương Thị Hải Phương MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ERP VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ERP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 24 1.1 Định nghĩa ERP 24 1.2 Mối quan hệ hệ thống ERP Hệ thống thông tin quản lý 26 1.3 Lịch sử phát triển hệ thống ERP 27 1.4 Kiến trúc hệ thống ERP 29 1.5 Các module hệ thống ERP .31 1.6 Lập kế hoạch, thiết kế, triển khai hệ thống ERP 36 1.6.1 Quy trình phát triển hệ thống thông tin truyền thống .36 1.6.2 Quy trình phát triển hệ thống ERP 38 1.7 Tình hình ứng dụng ERP hoạt động doanh nghiệp giới 51 1.8 Tình hình ứng dụng ERP hoạt động doanh nghiệp Việt Nam 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG ERP 67 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 67 2.1 Một số mơ hình thường sử dụng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp 67 2.1.1 Lý thuyết hành động hợp lý 67 2.1.2 Lý thuyết hành vi hoạch định 68 2.1.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ .69 2.1.4 Mơ hình Hệ thống thông tin thành công 70 2.1.5 Mơ hình Gable cộng 72 2.1.6 Mơ hình đo lường thành cơng hệ thống ERP mở rộng Ifinedo 73 2.1.7 Mơ hình Markus Tanis 74 2.1.8 Mơ hình đánh giá trước vận hành (ex-ante) hệ thống ERP Stefanous .75 2.1.9 So sánh mơ hình 77 2.2 Cơ sở lý luận thực tiễn đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp Việt Nam 81 2.2.1 Sự thành công việc triển khai hệ thống ERP 81 2.2.2 Cơ sở lý luận thực tiễn đề xuất mô hình giả thuyết nghiên cứu 81 2.3 Nghiên cứu định tính .94 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 94 2.3.2 Thu thập liệu 94 2.3.3 Phân tích kết 95 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG .100 CHƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 101 3.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng 101 3.1.1 Phát triển công cụ khảo sát 101 3.1.2 Phương pháp chọn mẫu thu thập liệu 103 3.1.3 Phương pháp phân tích liệu 105 3.2 Kết nghiên cứu định lượng 107 3.2.1 Thống kê mô tả mẫu 107 3.2.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 111 3.2.3 Bàn luận kết nghiên cứu định lượng 128 3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp Việt Nam 134 3.3.1 Bài học kinh nghiệm 134 3.3.2 Giải pháp đề xuất 139 3.3.3 Một số kiến nghị 143 KẾT LUẬN CHƯƠNG .144 KẾT LUẬN .145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 164 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ Tiếng Anh viết tắt ABAP Advance Business Application ASP Programming Application Service Provider Tiếng Việt Ngơn ngữ lập trình ứng dụng nghiệp vụ chuyên sâu Nhà cung cấp dịch vụ chạy thuê ứng dụng CNTT CO CSDL CRM Cơng nghệ thơng tin Controlling Kiểm sốt quản lý Cơ sở liệu Customer Relationship Quản trị quan hệ khách hàng Management DDIC Data Dictionary Từ điển liệu DNVN Doanh nghiệp Việt Nam Dynpro Dynamic Program Chương trình động 10 ERP Enterprise Resource Planning Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp 11 FA Financial Accounting Kế tốn tài 12 GUI Graphical User Interface Giao diện người dùng đồ họa 13 HR Human Resources Nhân 14 HTTT Hệ thống thông tin 15 LAN Local Area Network Mạng cục 16 MIS Management Information System Hệ thống thông tin quản lý 17 MM Materials Management Quản lý nguyên vật liệu 18 MRP Material Requirement Planning Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 19 PLS Partial Least Square Phương pháp bình phương tối thiểu phần 20 PP Production Planning Lập kế hoạch sản xuất 21 RFP Request For Proposal Hồ sơ mời thầu 22 SaaS Software as a Service Phần mềm hướng dịch vụ 23 SD Sales and Distribution Bán hàng Phân phối 24 SEM Structural Equation Modeling Mơ hình phương trình cấu trúc 25 TAM Technology Acceptance Model Mơ hình chấp nhận công nghệ 26 TPB Theory of Planned Behavior Lý thuyết hành vi hoạch định 27 TRA Theory of Reasoned Action Lý thuyết hành động hợp lý DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Một số nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP 10 Bảng 1.1 Một số định nghĩa ERP 24 Bảng 1.2 Thiết kế HTTT theo phương pháp truyền thống 37 Bảng 1.3 Quy trình thiết kế hệ thống ERP 38 Bảng 1.4 Các lợi ích mặt công nghệ kinh tế ERP 39 Bảng 1.5 Các hoạt động quy trình lựa chọn hệ thống ERP .40 Bảng 1.6 Các yếu tố công nghệ cần xem xét lựa chọn hệ thống ERP .41 Bảng 1.7 Tái cấu trúc - Tùy chỉnh .41 Bảng 1.8 So sánh chi tiết tái cấu trúc tùy chỉnh 42 Bảng 1.9 Các phương án thiết kế hệ thống ERP .44 Bảng 1.10 Các mơ hình hỗ trợ “thực tiễn tốt nhất” 45 Bảng 1.11 Các thành phần thiết kế SAP ERP 45 Bảng 1.12 Tóm tắt liệu nghiên cứu ERP qua năm 51 Bảng 1.13 Giá trung bình dự án ERP Việt Nam 63 Bảng 2.1 So sánh mơ hình đo lường thành cơng .78 Bảng 2.2 Mô tả nhân tố mơ hình HTTT thành cơng cập nhật .82 Bảng 2.3 Các nhân tố thành công số dự án ERP DNVN 84 Bảng 2.4 So sánh nhân tố thành công triển khai hệ thống ERP nước phát triển nước phát triển .89 Bảng 2.5 Các giả thuyết nghiên cứu đề xuất .93 Bảng 2.6 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP DNVN 95 Bảng 2.7 Các giả thuyết nghiên cứu sau hiệu chỉnh 98 Bảng 3.1 Thang đo nhân tố .102 Bảng 3.2 Mối liên hệ độ lệch chuẩn σ chất lượng ước lượng 104 Bảng 3.3 Tiêu chuẩn kiểm định hội tụ mơ hình định lượng 106 Bảng 3.4 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .108 Bảng 3.5 Hệ số tải biến quan sát lần chạy 112 Bảng 3.6 Hệ số tải biến quan sát sau điều chỉnh 113 Bảng 3.7 Giá trị ICR, AVE, Cronbach alpha 114 Bảng 3.8 Giá trị T-value biến quan sát .115 Bảng 3.9 Giá trị hệ số tải biến quan sát quan hệ với nhân tố 117 Bảng 3.10 Tương quan nhân tố số tiêu thống kê khác .120 Bảng 3.11 Giá trị R2của biến phụ thuộc 122 Bảng 3.12 Mức ý nghĩa hệ số hồi quy 122 Bảng 3.13 Tổng hợp kết kiểm định mối quan hệ nhân tố mơ hình nghiên cứu 127 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Lý triển khai ERP – năm 2015 52 Biểu đồ 1.2 Lý triển khai ERP – năm 2014 52 Biểu đồ 1.3 Danh sách nhà cung ứng ERP thường xuyên chọn 53 Biểu đồ 1.4 Mức độ hài lòng nhà cung cấp ERP năm 2015 so với năm 2014 54 Biểu đồ 1.5 Loại phần mềm ERP chọn triển khai năm 2015 so với năm 2014 54 Biểu đồ 1.6 Chi phí tiết kiệm từ việc sử dụng ERP điện toán đám mây 55 Biểu đồ 1.7 Những lý không triển khai ERP điện toán đám mây 55 Biểu đồ 1.8 Mức độ tùy chỉnh hệ thống ERP .56 Biểu đồ 1.9 Các lý sử dụng dịch vụ tư vấn ERP 57 Biểu đồ 1.10.So sánh chi phí triển khai dự án ERP năm 2015 với năm 2014 .58 Biểu đồ 1.11.Các nguyên nhân dẫn đến chi phí vượt ngân sách dự kiến 58 Biểu đồ 1.12.Thời gian thực dự án ERP .59 Biểu đồ 1.13.Những lý dẫn đến thời gian thực dự án ERP bị kéo dài 59 Biểu đồ 1.14.Thời gian hoàn vốn 60 Biểu đồ 1.15.Ích lợi đạt triển khai ERP 61 Biểu đồ 1.16.Các loại lợi ích đạt triển khai ERP 61 Biểu đồ 1.17.Kết triển khai ERP 62 Biểu đồ 2.1 So sánh nhân tố thành công triển khai hệ thống ERP nước phát triển nước phát triển 90 Biểu đồ 3.1 Các giải pháp ERP sử dụng 109 Biểu đồ 3.2 Tình trạng thực triển khai ERP .109 Biểu đồ 3.3 Thời gian sử dụng hệ thống ERP 110 Biểu đồ 3.4 Tình hình sử dụng module hệ thống ERP 110 Biểu đồ 3.5 Tần suất sử dụng hệ thống ERP 111 DANH MỤC HÌNH Hình Quy trình nghiên cứu Hình Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến triển khai hệ thống ERP Việt Nam 22 Hình 1.1 Tổng quan hệ thống ERP 26 Hình 1.2 Sự tương tác ERP MIS 27 Hình 1.3 Quá trình phát triển hệ thống ERP 28 Hình 1.4 Kiến trúc Client - Server ba tầng .30 Hình 1.5 Kiến trúc Client - Server ba tầng SAP ERP .31 Hình 1.6 Tổng quan module hệ thống SAP ERP 34 Hình 1.7 Dữ liệu – Dữ liệu khách hàng 46 Hình 1.8 Giao dịch bán hàng 47 Hình 1.9 Các hệ thống báo cáo 47 Hình 2.1 Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý (TRA) .68 Hình 2.2 Mơ hình lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) 69 Hình 2.3 Mơ hình chấp nhập công nghệ (TAM) 70 Hình 2.4 Mơ hình HTTT thành cơng gốc 71 Hình 2.5 Mơ hình HTTT thành cơng cập nhật 71 Hình 2.6 Mơ hình Gable cộng 72 Hình 2.7 Mơ hình đo lường thành cơng hệ thống ERP mở rộng Ifinedo Hình 2.8 (2006) 73 Chu trình triển khai HTTT Markus Tanis (2000) 74 Hình 2.9 Các giai đoạn vòng đời hệ thống ERP .76 Hình 2.10 Mơ hình HTTT thành cơng cập nhật DeLone & McLean bối cảnh ứng dụng ERP 83 Hình 2.11 Ảnh hưởng biến “Sự hỗ trợ tâm lãnh đạo cấp cao”, “Tái cấu trúc quy trình kinh doanh”, “Đào tạo người dùng”, “Năng lực nhóm triển khai dự án ERP”, “Sự phối hợp giao tiếp phòng ban” đến Sự thành cơng việc triển khai hệ thống ERP .87 Hình 2.12 Ảnh hưởng “Phương pháp quản trị thay đổi” “Quản lý dự án” đến thành công việc triển khai hệ thống ERP .88 Hình 2.13 Ảnh hưởng “Nền văn hóa quốc gia” đến thành công việc triển khai hệ thống ERP .91 Hình 2.14 Ảnh hưởng “Tái cấu trúc quy trình kinh doanh” “Đào tạo người dùng” đến dự thỏa mãn người dùng hệ thống ERP 91 Hình 2.15 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 92 Hình 2.16 Mơ hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh 97 Hình 3.1 Mơ hình cấu trúc 121 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu kiểm định “các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP DNVN” .128 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài ERP (Enterprise Resource Planning) thuật ngữ Gartner Group of Standford, CT, USA sử dụng từ năm đầu thập niên 70 kỉ trước nhằm mô tả hệ thống phần mềm doanh nghiệp hình thành phát triển từ hệ thống quản lý kiểm soát kinh doanh giúp doanh nghiệp hoạch định quản lý nguồn lực bên bên doanh nghiệp “Nếu mua hệ thống ERP doanh nghiệp nhận lúc sản phẩm: ý tưởng quản lý, chương trình phần mềm, phương tiện kết nối để xây dựng mạng máy tính tích hợp Với hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm tốn, phân tích, điều hành, ERP giúp theo dõi quản lý thông suốt, tăng tính động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước thay đổi liên tục môi trường bên Một đặc điểm bật ERP ERP hệ thống phần mềm sống mở rộng phát triển theo thời gian theo loại hình doanh nghiệp mà khơng làm ảnh hưởng đến cấu trúc chương trình” (EVN CPC, 2012) Với tính ưu việt đó, ERP công nhận phần mềm kinh doanh quan trọng thời đại (Davenport, 1998) Các báo cáo cơng nghiệp cho thấy có đến 30.000 cơng ty tồn giới triển khai hệ thống ERP (Mabert cộng sự, 2001), việc triển khai thành công ERP giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường khả cạnh tranh, đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích lâu dài kinh doanh tiêu chuẩn hóa quy trình kinh doanh tồn doanh nghiệp Do đó, triển khai ERP thường xem thành phần trình tái cấu trúc quy trình kinh doanh dự án chuyển đổi tổ chức (Botta-Genoulaz & Millet, 2006) Theo trích dẫn Kalling (2003), có đến 180 tỷ USD đầu tư cho ERP toàn cầu vào năm 2010 Các chi phí liên quan đến việc triển khai ERP cao (Hayes cộng sự, 2001) Tổng chi phí triển khai ERP cho cơng ty vừa 10-50 triệu USD (Mabert cộng sự, 2000) 300-500 triệu USD cho tập đoàn quốc tế lớn (Kumar & Van Hillegersberg, 2000) Mặc dù đầu tư cho ERP lớn vậy, nhiều công ty lại thất bại việc tối đa hóa lợi ích ứng dụng ERP phải đối mặt với nhiều vấn đề khác triển khai ERP Về tỷ lệ thất bại triển khai ERP, có ước tính khác nghiên cứu (Velcu, 2007) Barker Frolick (2003) cho 50% dự án triển khai ERP thất bại Hong Kim (2002) ước tính tỷ lệ khơng thành cơng 75% Scott Vessey (2002) lại ước tính tỷ lệ thất bại cao tới 90% Các nghiên cứu khác cho thấy nhu cầu Phụ lục Một số kết xử lý liệu MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MÔ TẢ CỦA CÁC BIẾN QUAN SÁT Biến quan sát sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 team5 team7 team8 team9 com2 com3 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 Mean 3.85 3.81 3.516 3.569 3.745 3.562 3.549 3.667 3.569 3.81 3.869 3.778 3.614 3.595 4.033 3.856 3.458 3.928 3.693 3.908 3.601 4.092 3.843 3.961 3.895 3.908 3.98 3.941 3.752 3.902 3.752 3.752 3.824 3.895 3.817 3.85 3.83 3.85 Median 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Standard Deviation 0.73 0.702 0.768 0.815 0.672 0.635 0.685 0.695 0.756 0.869 0.816 0.814 0.786 0.733 0.7 0.651 0.588 0.792 0.638 0.586 0.62 0.753 0.516 0.687 0.614 0.55 0.67 0.577 0.725 0.669 0.644 0.717 0.842 0.715 0.81 0.745 0.73 0.757 0.664 Excess Kurtosis 1.268 0.285 1.098 0.855 0.368 -0.194 -0.02 0.347 0.965 -0.348 -0.233 -0.232 -0.208 -0.011 0.19 1.299 1.23 -0.385 0.304 -0.064 0.043 -0.174 0.655 1.364 1.765 1.61 0.542 1.445 -0.576 0.019 0.157 0.409 -0.125 0.987 0.181 0.354 0.298 0.099 0.992 Skewness -0.674 -0.4 -0.58 -0.737 -0.428 -0.081 -0.609 -0.615 -0.831 -0.466 -0.509 -0.415 -0.318 -0.453 -0.748 -0.607 -0.545 0.181 -0.243 -0.201 -0.104 -0.304 0.13 -0.883 -0.66 -0.527 -0.417 -0.412 -0.117 -0.189 -0.202 -0.558 -0.561 -0.808 -0.626 -0.551 -0.47 -0.436 -0.631 Biến quan sát sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 Mean 3.784 3.817 3.81 3.824 3.797 4.033 4.026 4.059 4.007 3.961 3.569 3.66 3.902 3.699 3.869 3.784 3.771 3.686 3.68 3.784 3.908 3.431 3.824 3.732 3.758 3.497 3.549 3.686 3.712 3.993 3.922 3.908 3.804 Median 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Min 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Standard Deviation 0.685 0.661 0.798 0.785 0.744 0.599 0.594 0.574 0.505 0.483 0.748 0.678 0.591 0.75 0.654 0.713 0.709 0.745 0.673 0.666 0.65 0.838 0.595 0.696 0.809 0.864 0.847 0.61 0.633 0.554 0.578 0.63 0.759 Excess Kurtosis 0.801 1.406 0.382 0.62 0.755 0.488 -0.131 0.04 0.994 4.049 -0.116 0.353 -0.177 -0.015 0.96 0.429 0.42 -0.11 0.229 0.391 1.953 -0.039 0.49 -0.243 -0.248 -0.644 -0.531 0.46 3.92 2.435 1.614 0.734 Skewness -0.675 -0.876 -0.733 -0.823 -0.805 -0.196 -0.007 0.002 0.012 -0.805 -0.522 -0.599 0.028 -0.377 -0.567 -0.528 -0.524 -0.277 -0.42 -0.392 -0.915 -0.352 -0.295 -0.05 -0.353 -0.051 -0.285 -0.572 -1.545 -0.468 -0.819 -0.719 -0.831 197 TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN QUAN SÁT sup1 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 team5 team7 team8 team9 com2 com3 0.862 0.558 0.594 0.655 0.478 0.57 0.584 0.474 0.326 0.34 0.286 0.534 0.624 0.649 0.588 0.544 0.379 0.454 0.198 0.345 0.272 0.314 0.253 sup2 0.509 0.565 0.673 0.444 0.583 0.513 0.523 0.391 0.353 0.277 0.48 0.594 0.602 0.571 0.599 0.297 0.466 0.128 0.321 0.24 0.354 0.223 sup3 0.774 0.471 0.357 0.467 0.604 0.631 0.411 0.344 0.338 0.396 0.551 0.548 0.528 0.498 0.364 0.476 0.251 0.36 0.379 0.31 0.364 sup4 0.551 0.557 0.518 0.646 0.812 0.42 0.344 0.26 0.412 0.586 0.599 0.569 0.594 0.367 0.444 0.229 0.375 0.348 0.265 0.37 sup5 0.52 0.474 0.504 0.568 0.354 0.381 0.31 0.363 0.504 0.545 0.497 0.52 0.268 0.339 0.083 0.274 0.148 0.312 0.112 sup6 0.522 0.513 0.532 0.395 0.404 0.294 0.473 0.508 0.483 0.414 0.532 0.294 0.342 0.095 0.214 0.236 0.202 0.292 sup8 0.658 0.52 0.372 0.35 0.316 0.421 0.564 0.559 0.487 0.618 0.248 0.374 0.159 0.272 0.158 0.283 0.224 sup9 0.621 0.339 0.322 0.327 0.403 0.555 0.515 0.486 0.522 0.336 0.388 0.198 0.354 0.32 0.267 0.356 sup10 0.313 0.349 0.301 0.323 0.513 0.51 0.453 0.61 0.297 0.369 0.173 0.292 0.249 0.235 0.285 bpr2 0.737 0.76 0.34 0.419 0.411 0.427 0.407 0.145 0.282 0.232 0.247 0.094 0.301 0.103 bpr3 0.777 0.387 0.404 0.446 0.307 0.409 0.152 0.276 0.355 0.271 0.074 0.31 0.023 bpr5 0.302 0.332 0.309 0.304 0.289 0.072 0.183 0.258 0.158 0.054 0.34 0.057 train1 train2 train3 train4 train5 team4 0.68 0.562 0.487 0.469 0.31 0.425 0.278 0.375 0.248 0.195 0.105 0.753 0.67 0.615 0.428 0.5 0.302 0.484 0.385 0.249 0.217 0.646 0.653 0.346 0.418 0.302 0.352 0.264 0.302 0.208 0.679 0.364 0.573 0.369 0.477 0.36 0.497 0.245 0.31 0.513 0.27 0.413 0.299 0.345 0.171 0.492 0.458 0.525 0.668 0.185 0.396 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 train3 train4 train5 team4 team5 team7 team8 team9 com2 com3 team5 team7 team8 team9 com2 0.588 0.529 0.594 0.417 0.452 0.679 0.611 0.396 0.237 0.693 0.374 0.35 0.296 0.473 0.428 com3 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 199 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 0.22 0.301 0.14 0.175 0.166 0.375 0.377 0.199 0.189 0.287 0.236 0.235 0.193 0.355 0.326 0.25 0.399 0.435 0.384 0.466 0.268 0.459 0.508 0.397 0.365 0.41 0.215 0.316 0.24 0.476 0.473 0.293 0.317 0.337 0.348 0.377 0.251 0.37 0.302 0.376 0.392 0.4 0.351 0.355 0.295 0.421 0.368 0.342 0.385 0.378 0.406 0.393 0.305 0.406 0.359 0.365 0.403 0.348 0.494 0.589 0.33 0.508 0.357 0.542 0.375 0.34 0.4 0.473 0.258 0.383 0.27 0.461 0.325 0.285 0.392 0.498 0.192 0.406 0.411 0.486 0.327 0.252 0.371 0.417 0.239 0.381 0.221 0.391 0.334 0.371 0.371 0.452 0.403 0.466 0.517 0.387 0.571 0.582 0.442 0.473 0.442 0.45 0.583 0.493 0.628 0.505 0.5 0.528 0.481 0.525 0.457 0.538 0.587 0.555 0.46 0.46 0.5 0.479 0.511 0.443 0.484 0.444 0.373 0.43 0.448 0.444 0.53 0.507 0.512 0.516 0.405 0.509 0.484 0.525 0.539 0.493 0.321 0.321 0.277 0.367 0.288 0.481 0.417 0.334 0.353 0.366 0.39 0.515 0.411 0.54 0.435 0.323 0.365 0.402 0.355 0.47 0.354 0.573 0.474 0.349 0.475 0.419 0.361 0.431 0.378 0.364 0.386 0.45 0.341 0.404 0.286 0.348 0.361 0.308 0.399 0.417 0.395 0.4 0.287 0.376 0.395 0.393 0.383 0.442 0.357 0.372 0.21 0.325 0.352 0.376 0.443 0.416 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 0.189 0.268 0.248 0.212 0.237 0.3 0.262 0.276 0.412 0.262 0.251 0.134 0.325 0.279 0.319 0.203 0.287 0.273 0.232 0.164 0.305 0.335 0.347 0.24 0.302 0.34 0.373 0.275 0.502 0.229 0.168 0.168 0.365 0.159 0.133 0.115 0.427 0.093 0.011 -0.006 0.364 0.139 0.138 0.098 0.475 0.381 0.333 0.219 0.498 0.305 0.406 0.231 0.477 0.279 0.423 0.325 0.508 0.347 0.53 0.423 0.463 0.294 0.467 0.324 0.548 0.383 0.472 0.381 0.427 0.259 0.321 0.213 0.521 0.401 0.459 0.312 0.507 0.406 0.473 0.356 0.32 0.313 0.214 0.223 0.389 0.314 0.243 0.21 0.374 0.297 0.251 0.198 0.315 0.256 0.206 0.177 train1 0.158 0.173 0.346 0.38 0.218 0.255 0.306 0.273 0.292 0.186 0.22 0.333 0.534 0.64 0.524 0.433 0.513 0.402 0.424 0.437 0.46 0.377 0.391 0.3 train2 0.242 0.224 0.434 0.384 0.338 0.311 0.432 0.427 0.363 0.381 0.339 0.505 0.612 0.636 0.579 0.511 0.542 0.378 0.472 0.444 0.475 0.384 0.395 0.36 train3 0.267 0.213 0.479 0.434 0.339 0.315 0.39 0.386 0.306 0.327 0.352 0.535 0.623 0.648 0.614 0.54 0.603 0.424 0.525 0.52 0.453 0.356 0.401 0.322 train4 0.232 0.247 0.501 0.489 0.433 0.379 0.397 0.438 0.432 0.349 0.391 0.511 0.574 0.569 0.495 0.485 0.561 0.301 0.395 0.378 0.601 0.505 0.554 0.457 train5 0.328 0.236 0.514 0.512 0.379 0.391 0.429 0.427 0.364 0.391 0.326 0.612 0.666 0.533 0.564 0.556 0.672 0.443 0.455 0.546 0.515 0.498 0.529 0.51 team4 0.158 -0.01 0.288 0.148 0.388 0.399 0.549 0.557 0.445 0.57 0.645 0.375 0.39 0.337 0.305 0.278 0.26 0.127 0.225 0.091 0.286 0.169 0.257 0.287 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 team5 0.376 0.314 0.627 0.423 0.471 0.617 0.54 0.519 0.514 0.546 0.517 0.426 0.482 0.422 0.437 0.428 0.449 0.23 0.262 0.245 0.417 0.368 0.351 0.306 team7 0.166 0.083 0.378 0.253 0.28 0.405 0.422 0.285 0.269 0.198 0.428 0.26 0.274 0.265 0.267 0.291 0.26 0.183 0.223 0.202 0.289 0.267 0.287 0.183 team8 0.179 0.164 0.468 0.251 0.381 0.402 0.436 0.435 0.457 0.318 0.476 0.403 0.446 0.385 0.379 0.4 0.342 0.361 0.263 0.272 0.466 0.415 0.438 0.357 team9 0.319 0.231 0.472 0.253 0.496 0.517 0.526 0.592 0.431 0.561 0.607 0.313 0.355 0.294 0.22 0.226 0.221 0.179 0.146 0.148 0.348 0.214 0.296 0.316 com2 0.321 0.517 0.459 0.467 0.486 0.406 0.243 0.344 0.383 0.221 0.414 0.333 0.314 0.291 0.326 0.389 0.375 0.201 0.234 0.236 0.456 0.398 0.445 0.374 com3 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 0.496 0.544 0.722 0.608 0.626 0.63 0.305 0.551 0.488 0.773 0.598 0.523 0.509 0.634 0.622 0.469 0.644 0.515 0.649 0.546 0.535 0.349 0.419 0.174 0.418 0.346 0.533 0.558 0.245 0.315 0.497 0.368 0.538 0.633 0.12 0.226 0.481 0.34 0.575 0.662 0.46 0.352 0.594 0.435 0.623 0.699 0.36 0.283 0.5 0.373 0.713 0.199 0.284 0.24 0.477 0.402 0.355 0.279 0.351 0.254 0.48 0.412 0.403 0.213 0.211 0.224 0.395 0.382 0.303 0.12 0.226 0.172 0.409 0.436 0.266 0.206 0.182 0.183 0.441 0.402 0.356 0.167 0.352 0.271 0.493 0.522 0.386 0.303 0.331 0.282 0.505 0.489 0.353 0.203 0.27 0.26 0.466 0.526 0.349 0.206 0.426 0.379 0.566 0.6 0.365 0.203 0.181 0.229 0.48 0.494 0.411 0.122 0.128 0.188 0.45 0.46 0.322 0.123 0.136 0.144 0.422 0.497 0.385 0.078 0.233 0.191 0.388 0.427 0.358 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 0.55 0.498 0.285 0.55 0.471 0.341 0.378 0.291 0.328 0.353 0.37 0.328 0.352 0.411 0.363 0.28 0.293 0.45 0.598 0.401 0.501 0.582 0.371 0.427 0.368 0.408 0.366 0.418 0.269 0.354 0.299 0.33 0.28 0.351 0.344 0.732 0.795 0.687 0.38 0.391 0.416 0.388 0.383 0.359 0.306 0.41 0.335 0.552 0.43 0.528 0.528 0.622 0.623 0.334 0.386 0.365 0.307 0.383 0.247 0.299 0.23 0.222 0.522 0.431 0.517 0.403 0.702 0.344 0.387 0.307 0.247 0.256 0.319 0.296 0.282 0.289 0.41 0.288 0.344 0.438 0.413 0.394 0.344 0.335 0.372 0.367 0.333 0.331 0.236 0.385 0.291 0.365 0.305 sys3 0.659 0.409 0.446 0.448 0.476 0.392 0.526 0.428 0.395 0.454 0.499 0.473 sys5 com4 com5 chgm1 chgm2 chgm3 chgm6 chgm8 projm1 projm2 projm3 projm5 sys3 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 0.664 0.573 0.523 0.566 0.388 0.399 0.401 0.37 0.341 0.442 0.428 sys6 0.625 0.484 0.565 0.412 0.434 0.438 0.445 0.359 0.444 0.345 sys8 0.718 0.711 0.427 0.526 0.52 0.44 0.391 0.468 0.412 sys9 0.749 0.439 0.464 0.453 0.447 0.416 0.497 0.514 sys11 0.492 0.492 0.576 0.444 0.429 0.51 0.493 inf1 0.698 0.794 0.437 0.397 0.452 0.392 inf2 0.845 0.416 0.417 0.444 0.366 inf3 0.44 0.441 0.441 0.404 inf4 0.825 0.869 0.778 inf5 0.858 0.697 inf6 0.833 inf7 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 sup1 sup2 sup3 sup4 sup5 sup6 sup8 sup9 0.354 0.401 0.195 0.355 0.352 0.37 0.499 0.389 0.6 0.541 0.445 0.532 0.38 0.483 0.526 0.465 0.504 0.592 0.387 0.468 0.427 0.429 0.458 0.356 0.42 0.459 0.356 0.36 0.348 0.338 0.326 0.302 0.502 0.45 0.349 0.397 0.392 0.437 0.461 0.534 0.507 0.601 0.395 0.397 0.475 0.382 0.452 0.422 0.553 0.57 0.549 0.515 0.39 0.426 0.523 0.553 0.602 0.595 0.457 0.53 0.467 0.532 0.581 0.654 0.478 0.411 0.534 0.595 0.389 0.511 0.452 0.492 0.461 0.508 0.459 0.559 0.47 0.574 0.509 0.526 0.498 0.513 0.422 0.503 0.491 0.488 0.431 0.466 0.535 0.577 0.54 0.604 0.59 0.457 0.421 0.453 0.17 0.117 0.283 0.234 0.068 0.048 0.157 0.258 0.27 0.326 0.156 0.261 0.263 0.228 0.414 0.331 0.436 0.445 0.333 0.407 0.371 0.356 0.501 0.491 0.437 0.414 0.485 0.556 0.356 0.341 0.452 0.6 0.471 0.597 0.451 0.509 0.533 0.539 0.566 0.471 0.503 0.581 0.579 0.608 0.567 0.52 0.539 0.521 0.569 0.593 0.457 0.504 0.538 0.557 0.615 0.524 0.543 0.597 0.413 0.545 0.534 0.581 0.62 0.524 0.531 0.534 0.407 0.486 0.505 0.512 0.577 0.503 0.561 0.591 0.519 0.525 0.572 0.423 0.505 0.537 0.595 0.611 0.476 0.522 0.532 0.505 0.586 0.512 0.56 0.605 0.488 0.561 0.543 0.5 0.559 0.594 sup10 bpr2 bpr3 bpr5 train1 train2 0.311 0.325 0.331 0.219 0.287 0.4 0.48 0.307 0.353 0.315 0.538 0.65 0.428 0.357 0.39 0.322 0.496 0.63 0.344 0.256 0.311 0.204 0.53 0.576 0.416 0.263 0.277 0.353 0.474 0.633 0.375 0.371 0.343 0.3 0.529 0.645 0.47 0.345 0.348 0.278 0.497 0.666 0.51 0.375 0.384 0.322 0.577 0.723 0.525 0.312 0.365 0.31 0.361 0.508 0.55 0.466 0.5 0.425 0.459 0.597 0.516 0.359 0.397 0.346 0.533 0.552 0.624 0.432 0.443 0.397 0.485 0.584 0.211 0.014 -0.019 0.14 0.175 0.281 0.266 0.163 0.121 0.168 0.224 0.308 0.364 0.23 0.196 0.204 0.31 0.438 0.492 0.242 0.139 0.21 0.275 0.471 0.538 0.387 0.426 0.315 0.5 0.581 0.614 0.425 0.453 0.35 0.458 0.593 0.557 0.467 0.512 0.444 0.536 0.65 0.56 0.495 0.544 0.422 0.502 0.634 0.492 0.337 0.303 0.244 0.477 0.605 0.521 0.413 0.443 0.367 0.494 0.608 0.534 0.374 0.419 0.334 0.593 0.659 0.57 0.419 0.422 0.339 0.519 0.663 train3 train4 train5 0.378 0.502 0.486 0.678 0.58 0.558 0.578 0.529 0.534 0.52 0.501 0.448 0.527 0.542 0.51 0.499 0.563 0.581 0.624 0.62 0.659 0.617 0.611 0.611 0.584 0.452 0.479 0.585 0.516 0.561 0.584 0.559 0.589 0.551 0.625 0.633 0.153 0.274 0.166 0.315 0.369 0.432 0.408 0.553 0.513 0.416 0.574 0.504 0.571 0.54 0.617 0.64 0.584 0.618 0.652 0.618 0.695 0.681 0.657 0.714 0.583 0.653 0.7 0.584 0.633 0.66 0.672 0.693 0.724 0.638 0.688 0.699 team4 0.303 0.411 0.277 0.291 0.341 0.305 0.418 0.454 0.509 0.373 0.261 0.272 0.431 0.143 0.341 0.428 0.308 0.2 0.311 0.223 0.379 0.264 0.359 0.367 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 team5 0.457 0.333 0.382 0.345 0.378 0.464 0.426 0.469 0.434 0.342 0.41 0.52 0.364 0.311 0.443 0.473 0.397 0.412 0.463 0.515 0.498 0.464 0.521 0.619 team7 0.303 0.264 0.28 0.29 0.37 0.219 0.31 0.365 0.378 0.248 0.215 0.252 0.389 0.201 0.311 0.395 0.056 0.155 0.352 0.431 0.235 0.315 0.313 0.335 team8 0.315 0.38 0.393 0.475 0.405 0.487 0.458 0.518 0.405 0.275 0.348 0.433 0.328 0.187 0.459 0.556 0.244 0.332 0.426 0.466 0.341 0.51 0.464 0.518 team9 com2 com3 com4 com5 0.298 0.46 0.08 0.193 0.206 0.322 0.238 0.339 0.347 0.272 0.298 0.257 0.18 0.407 0.413 0.353 0.308 0.155 0.223 0.23 0.389 0.341 0.162 0.173 0.161 0.372 0.346 0.144 0.28 0.307 0.436 0.267 0.251 0.309 0.242 0.478 0.307 0.235 0.339 0.223 0.5 0.364 0.517 0.287 0.287 0.238 0.348 0.315 0.27 0.315 0.194 0.343 0.269 0.091 0.117 0.246 0.434 0.158 0.106 0.174 0.459 0.377 0.447 0.033 0.225 0.193 0.542 0.172 0.374 0.303 0.358 0.506 0.404 0.358 0.337 0.561 0.539 0.532 0.27 0.34 0.194 0.294 0.23 0.381 0.439 0.179 0.259 0.226 0.28 0.389 0.254 0.361 0.148 0.368 0.253 0.322 0.421 0.212 0.458 0.364 0.213 0.276 0.083 0.191 0.083 0.289 0.507 0.117 0.139 0.18 0.281 0.408 0.178 0.244 0.142 0.355 0.33 0.242 0.334 0.233 chgm1 chgm2 0.433 0.513 0.456 0.42 0.464 0.384 0.324 0.377 0.309 0.394 0.375 0.374 0.437 0.403 0.423 0.484 0.532 0.411 0.413 0.438 0.322 0.363 0.341 0.309 0.152 -0.01 0.369 0.428 0.466 0.329 0.49 0.298 0.496 0.465 0.537 0.423 0.393 0.484 0.6 0.646 0.386 0.449 0.353 0.427 0.491 0.552 0.479 0.349 chgm3 0.422 0.399 0.318 0.276 0.304 0.411 0.43 0.406 0.522 0.43 0.326 0.252 0.257 0.354 0.461 0.488 0.422 0.297 0.283 0.461 0.308 0.395 0.346 0.288 chgm6 0.414 0.308 0.39 0.12 0.242 0.239 0.353 0.376 0.394 0.317 0.114 0.263 0.04 0.136 0.39 0.372 0.315 0.286 0.369 0.525 0.278 0.237 0.411 0.496 chgm8 0.449 0.428 0.402 0.283 0.358 0.451 0.466 0.523 0.494 0.47 0.301 0.384 0.127 0.21 0.291 0.394 0.381 0.278 0.421 0.476 0.437 0.331 0.348 0.402 projm1 0.519 0.41 0.284 0.251 0.432 0.335 0.407 0.505 0.662 0.472 0.436 0.456 0.407 0.25 0.378 0.629 0.315 0.321 0.42 0.404 0.457 0.348 0.384 0.487 projm2 0.409 0.38 0.184 0.279 0.337 0.309 0.346 0.397 0.49 0.355 0.569 0.388 0.466 0.264 0.522 0.583 0.322 0.301 0.294 0.283 0.389 0.376 0.339 0.415 projm3 0.396 0.347 0.213 0.129 0.315 0.23 0.387 0.423 0.559 0.358 0.291 0.246 0.378 0.326 0.457 0.559 0.322 0.235 0.293 0.307 0.393 0.204 0.341 0.442 projm5 sys3 0.373 0.506 0.39 0.386 0.185 0.356 0.279 0.404 0.325 0.369 0.27 0.38 0.368 0.442 0.402 0.428 0.639 0.427 0.466 0.522 0.37 0.447 0.317 0.478 0.471 0.158 0.314 0.414 0.461 0.46 0.57 0.437 0.289 0.558 0.207 0.553 0.317 0.521 0.362 0.567 0.333 0.551 0.346 0.544 0.327 0.563 0.339 0.572 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 sys5 sys6 sys8 sys9 sys11 inf1 inf2 inf3 inf4 inf5 inf6 inf7 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 0.446 0.357 0.409 0.566 0.53 0.319 0.395 0.378 0.637 0.619 0.691 0.778 0.552 0.633 0.58 0.545 0.581 0.498 0.516 0.548 0.367 0.261 0.363 0.319 0.333 0.478 0.55 0.496 0.447 0.532 0.4 0.501 0.563 0.301 0.249 0.286 0.312 0.318 0.716 0.511 0.547 0.428 0.319 0.439 0.293 0.315 0.326 0.323 0.287 0.383 0.155 0.215 0.569 0.585 0.419 0.428 0.447 0.42 0.482 0.319 0.354 0.336 0.458 0.34 0.466 0.402 0.418 0.503 0.416 0.449 0.534 0.457 0.451 0.448 0.519 0.216 0.235 0.268 0.378 0.363 0.386 0.3 0.356 0.486 0.578 0.677 0.533 0.578 0.525 0.511 0.439 0.498 0.353 0.364 0.41 0.384 0.322 0.382 0.367 0.298 0.573 0.619 0.585 0.611 0.71 0.577 0.597 0.537 0.517 0.594 0.408 0.409 0.432 0.479 0.418 0.514 0.442 0.469 0.64 0.572 0.601 0.816 0.682 0.49 0.485 0.512 0.456 0.494 0.449 0.565 0.522 0.404 0.285 0.379 0.353 0.365 0.614 0.475 0.375 0.427 0.345 0.487 0.522 0.521 0.559 0.603 0.386 0.574 0.484 0.448 0.463 0.471 0.449 0.484 0.583 0.578 0.43 0.443 0.499 0.538 0.524 0.591 0.499 0.549 0.476 0.44 0.452 0.477 0.461 0.546 0.393 0.38 0.587 0.417 0.51 0.498 0.506 0.494 0.54 0.664 0.586 0.66 0.52 0.57 0.556 0.511 0.514 0.557 0.46 0.508 0.551 0.537 0.469 0.493 0.556 0.213 0.208 0.128 0.196 0.142 0.025 -0.073 -0.101 0.219 0.135 0.164 0.179 0.219 0.213 0.097 0.178 0.352 0.27 0.36 0.311 0.329 0.323 0.466 0.246 0.171 0.259 0.475 0.457 0.527 0.482 0.544 0.225 0.208 0.285 0.437 0.377 0.551 0.435 0.394 0.496 0.476 0.356 0.177 0.261 0.539 0.444 0.514 0.619 0.513 0.343 0.306 0.174 0.397 0.34 0.492 0.467 0.37 0.413 0.406 0.334 0.221 0.266 0.583 0.49 0.565 0.548 0.494 0.379 0.315 0.306 0.473 0.422 0.585 0.529 0.563 0.512 0.571 0.383 0.505 0.512 0.322 0.357 0.323 0.307 0.375 0.625 0.612 0.453 0.341 0.543 0.556 0.584 0.576 0.44 0.529 0.376 0.499 0.518 0.325 0.4 0.31 0.175 0.26 0.549 0.609 0.538 0.331 0.519 0.628 0.607 0.69 0.588 0.652 0.509 0.567 0.609 0.529 0.528 0.575 0.474 0.512 0.563 0.517 0.476 0.579 0.536 0.642 0.553 0.643 0.655 0.764 0.577 0.634 0.709 0.525 0.542 0.568 0.558 0.646 0.594 0.61 0.413 0.575 0.525 0.579 0.527 0.548 0.53 0.621 0.322 0.403 0.345 0.572 0.537 0.617 0.608 0.56 0.435 0.429 0.397 0.561 0.593 0.576 0.538 0.565 0.518 0.596 0.336 0.388 0.374 0.499 0.463 0.526 0.405 0.434 0.391 0.416 0.532 0.564 0.648 0.638 0.598 0.654 0.651 0.697 0.459 0.549 0.518 0.562 0.513 0.575 0.557 0.482 0.527 0.478 0.432 0.592 0.558 0.655 0.579 0.629 0.635 0.671 0.467 0.469 0.497 0.59 0.577 0.611 0.635 0.549 0.542 0.531 0.35 0.528 0.488 ser6 inf8 ser1 ser2 ser3 ser4 ser5 ser6 ser7 sat1 sat2 sat3 sat4 ben1 ben2 ben3 ben4 suc1 suc2 suc3 suc4 suc5 suc6 suc7 suc8 0.755 0.487 0.564 0.507 0.507 0.309 0.357 0.463 0.555 0.481 0.52 0.565 0.572 0.608 0.609 0.61 0.562 ser7 0.507 0.545 0.546 0.564 0.298 0.446 0.445 0.519 0.473 0.448 0.68 0.683 0.628 0.642 0.655 0.633 sat1 0.647 0.601 0.494 0.3 0.244 0.317 0.471 0.445 0.449 0.459 0.529 0.407 0.444 0.496 0.434 sat2 0.604 0.53 0.256 0.348 0.361 0.434 0.644 0.56 0.567 0.627 0.625 0.557 0.625 0.542 sat3 0.694 0.295 0.349 0.383 0.437 0.572 0.546 0.606 0.566 0.598 0.618 0.592 0.602 sat4 0.24 0.363 0.394 0.455 0.523 0.542 0.636 0.666 0.597 0.642 0.634 0.705 ben1 0.414 0.512 0.617 0.074 0.035 0.201 0.135 0.245 0.232 0.198 0.246 ben2 0.564 0.563 0.31 0.205 0.495 0.455 0.472 0.492 0.41 0.386 ben3 0.791 0.352 0.294 0.526 0.552 0.555 0.485 0.556 0.668 ben4 0.275 0.337 0.548 0.515 0.507 0.533 0.495 0.594 suc1 0.806 0.581 0.548 0.444 0.445 0.516 0.547 suc2 0.573 0.562 0.425 0.475 0.51 0.554 suc3 0.799 0.651 0.672 0.742 0.742 suc4 0.647 0.671 0.753 0.767 suc5 0.713 0.803 0.696 suc6 0.771 0.576 suc7 0.783 suc8 206 HISTOGRAM BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT SỐ BIẾN TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 209 ... nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp mơi trường Việt Nam – mơ hình khơng cho biết nhân tố có ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP. .. trống nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP doanh nghiệp Kết phân tích tình hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP cho thấy, xuất hệ. .. động nhân tố để tăng khả triển khai thành công hệ thống ERP môi trường Việt Nam Về nhân tố ảnh hưởng đến thành công dự án ERP Việt Nam, có số nghiên cứu thực nghiệm sau: Nghiên cứu Các nhân tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn