Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ HỮU ĐẠI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2019 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: PGS.TS Đặng Văn Mỹ Phản biện 2: PGS.TS Trần Nhuận Kiên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tỉnh miền núi giai đoạn phát triển mạnh kinh tế-xã hội, điều kiện sống mức thu nhập người dân ngày tăng nhanh, vấn đề ATTP đặt nhiều thách thức cho quan quản lý nhà nước (QLNN) ATTP Bên cạnh mặc làm công tác QLNN ATTP thành phố Pleiku, tồn nhiều bất cập chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quan QLNN ATTP, chưa có cán chun mơn chun sâu (đặc biệt phường, xã có người dân tộc thiểu số sinh sống) có khả đảm nhiệm cơng tác quản lý vệ sinh ATTP, lại phải kiêm nhiệm quản lý nhiều lĩnh vực, nên công tác quản lý vệ sinh ATTP chưa đạt kết mong đợi; yếu công tác quản lý, thực thi, thi hành pháp luật tồn công tác tuyên truyền, giáo dục, phố biến kiến thức pháp luật ATTP đến chủ thể sản xuất, chế biến, kinh doanh người tiêu dùng thực phẩm Vì cơng tác quản lý nhà nước vệ sinh ATTP xem vấn đề cấp bách mà tồn hệ thống trị cần quan tâm giải Trong năm gần đây, việc sơ chế, bảo quản, sản xuất, chế biến thực phẩm số tổ chức, cá nhân lạm dụng loại hóa chất độc hại mục đích lợi nhuận cho thân thu lợi bất chính, bất chấp quy định pháp luật ATTP gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, làm cho nguy thực phẩm bị nhiễm bẩn ngày gia tăng Quy trình sản xuất, chế biến, sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh ATTP nguyên nhân làm cho thực phẩm bị nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn Bên cạnh loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, khơng có nhãn sản phẩm có nhãn khơng ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, thực phẩm chất lượng trơi thị trường khó kiểm soát quan chức năng… Thời gian qua, quyền thành phố Pleiku trọng ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật ATTP đưa nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo ATVSTP, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm Tuy nhiên, cơng tác nhiều bất cập, chưa đồng bộ, công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm thực phẩm chưa đạt chất lượng theo yêu cầu cấp thiết Việc xử lý vi phạm hành vệ sinh an toàn thực phẩm chưa thực nghiêm khắc, chưa măng tính đe chủ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, qua loa, đại khái gây xúc trong xã hội người tiêu dùng thực phẩm Xuất phát từ lý trên, tiến hành chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nƣớc vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” làm đề tài nghiên cứu luận văn nhằm góp phần tăng cường cơng tác quản lý nhà nước vệ sinh ATTP giải tồn hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế trình triển khai Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Trên sở đánh giá tình hình quản lý VSATTP, làm rõ lý luận bản, đánh giá thực trạng từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể + Hệ thống toàn sở lý luận tình hình thực tiễn vệ sinh an toàn thực phẩm + Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm TP Pleiku, tỉnh Gia Lai + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm + Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước vệ sinh ATTP Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Đối tƣợng, phạm vị nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận tình hình thực tiễn công tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2017 3.2 Phạm vi nghiên cứu:- Về nội dung: Luận văn tập trung nghien cứu nội dung quản lý nhà nuớc v sinh an toàn thực phẩm tren địa bàn thành phố Pleiku - Về không gian: Nghien cứu tren địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Về thời gian: Tiến hành thời gian từ đầu năm 2013 đến năm 2017 đề xuất số giải pháp cho năm Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Gồm phương pháp thu thập số liệu thứ cấp phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: - Nghiên cứu văn quản lý nhà nước VSATTP nói chung văn đạo, sách cơng tác quản lý nhà nước vệ sinh ATTP thành phố Pleiku nói riêng xây dựng ban hành, triển khai áp dụng; tạp chí, sách tham khảo,… báo cáo tổng hợp quan quản lý nhà nước an toàn vệ sinh thực phẩm địa bàn thành phố Pleiku - Trong phương pháp luận văn sử dụng nguồn liệu công bố, ban hành Tổng cục thống kê, Bộ Y tế, Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đồng thời sử dụng quan điểm, đánh giá chuyên gia đầu ngành sách quản lý nhà nước VSATTP công bố áp dụng - Sau thu thập, thống kê số liệu thứ cấp tiến hành lựa chọn, phân tích, đánh giá, sử dụng số liệu phù hợp, kết hợp với phương pháp vấn, hình thành nên khung lý thuyết nghiên cứu thực trạng sách quản lý nhà nước vệ sinh ATTP thành phố Pleiku giai đoạn 2013 - 2017 4.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Gồm: phương pháp vấn, phương pháp điều tra phương pháp quan sát 4.1.2.1 Phương pháp vấn Dựa sở q trình thơng tin giao tiếp lời nói luận văn sử dụng sử dụng phương pháp vấn nhằm thu thập thông tin cách nhanh chóng, xác Có loại vấn gồm: Phỏng vấn trực tiếp cá nhân vấn nhóm Đối tượng vấn: Cán lãnh đạo, công chức, cộng tác viên phụ trách công tác quản lý nhà nước VSATTP địa bàn TP 4.1.2.2 Phương pháp điều tra khảo sát Đây phương pháp thu thập số liệu việc xây dựng trước bảng câu hỏi; tập trung vào nhóm đối tượng chủ yếu là: - Chủ tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; số lượng dự kiến 45 người - Công chức phụ trách ATTP Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố công chức quản lý Ban đạo ATTP - Chọn mẫu toàn tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm địa bàn thành phố + Người tham gia sản xuất, chế biến: 60 người + Cỡ mẫu cửa hàng kinh doanh thực phẩm: 45 sở Dựa kết số liệu điều tra khảo sát, cần phân tích kết đạt nhằm đưa giải pháp, nhận định đắn vấn đề cần nghiên cứu giải 4.1.2.3 Phương pháp quan sát Đây phương pháp thu thập liệu đơn giản nhất, dễ thực hữu ích, đầy đủ nội dung cần thu thập Người quan sát sử dụng trực tiếp tai, mắt, để nghe, nhìn quan sát Luận văn tập trung quan sát trực tiếp điều kiện hoạt động, phương thức sản xuất, chế biến thực phẩm, địa điểm kinh doanh thực phẩm cách thức quản lý quan quản lý nhà nước VSATTP địa bàn thành phố Pleiku 4.2 Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp phân tích: Dùng phương pháp để phân tích dựa phương pháp thống kê truyền thống để so sánh, khái quát hóa số liệu từ đưa kết luận chung vấn đề cần nghiên cứu vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Pleiku Phương pháp so sánh: Từ số liệu thu thập thông qua xử lý, phân tích định lượng, so sánh, tổng hợp, phương pháp thống kê mô tả … so sánh tiêu tương ứng năm để tìm ưu điểm, nhược điểm hoạt động QLNN VSATTP từ đưa giải pháp để hồn thiện công tác QLNN VSATTP địa bàn thành Pleiku Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp thống kê số liệu thông qua báo cáo năm, báo cáo chuyên đề quan quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm 4.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu - Thống kê trình đọ chuyên môn nghiệp vụ cán bọ làm cong tác VSATTP: + Số luợng cán bọ, cơng chức + Trình đọ: Chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ + Hi u cong vi c - Nhóm phản ánh quy mo cơng tác quản lý, điều hành: - Nhóm tieu hoạt đọng quản lý nhà nuớc VSATTP: Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu hệ thống hóa sở lý luận, đề tài cần giải câu hỏi cụ thể sau:  Tình hình vệ sinh an tồn thực phẩm Tp Pleiku nào?  Những thuận lợi khó khăn quản lý vệ sinh an tồn thực phẩm Tp Pleiku?  Giải pháp để quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm địa bàn thành phố nay? Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu nghiên cứu luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1.1 Một số khái niệm a Thực phẩm b Vệ sinh an toàn thực phẩm c An toàn thực phẩm d Chuỗi thực phẩm đ Khái niệm quản lý nhà nước e Quản lý nhà nước vệ sinh ATTP Như vậy, “Quản lý nhà nước VSATTP hoạt động có tổ chức nhà nước thông qua văn pháp quy, cơng cụ, sách nhà nước tác động đến tình hình thực VSATTP đơn vị sản xuất, kinh doanh người tiêu dùng nước nhằm định hướng, dẫn dắt chủ thể thực tốt vấn đề VSATTP” 1.1.2 Đặc điểm hệ thống quản lý nhà nƣớc vệ sinh an toàn thực phẩm Ở nước ta nay, công tác QLNN ATTP nhiều Bộ, ngành nhiều quan thực Việc đảm bảo ATTP trách nhiệm hệ thống trị hết trách nhiệm quản lý quan nhà nước quy định Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật An toàn thực phẩm Tại Điều 61, Luật An tồn thực phẩm Chính phủ thống QLNN ATTP, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực QLNN ATTP; Trách nhiệm Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định Điều 63 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm; Trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp quy định Điều 65 Luật An toàn thực phẩm, cụ thể: Một số đặc điểm QLNN ATTP: Trên sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định quan QLNN có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân sản xuất tự công bố áp dụng; phải thực suốt trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sở phân tích mối nguy ATTP; phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng phối hợp liên ngành; phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tính trách nhiệm tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm sản xuất 1.1.3 Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc an toàn thực phẩm QLNN ATTP nhằm định hướng sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có mơi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng chủ thể kinh doanh dựa hệ thống pháp luật ATTP Đây lý cần phải có quản lý quan QLNN ATTP Bên cạnh đó, hoạt động QLNN ATTP góp phần định hướng cho người dân lựa chọn sản phẩm an tồn, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, yên tâm sử dụng sản phẩm thực phẩm 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.2.1 Việc ban hành văn vệ sinh ATTP Các văn quản lý lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm gồm: Luật An toàn thực phẩm năm 2010 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP 10 quan QLNN cần phải thực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi sách pháp luật nhà nước vệ sinh ATTP Thực quy định trình tự thủ tục, thời gian tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát sai phạm để xử lý theo quy định pháp luật 1.2.5 Xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Để thực việc xử lý vi phạm hành ATTP, Chính phủ ban hành Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành ATTP đến thay Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2018 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành ATTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2018 Theo quy định, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành ATTP địa phương thuộc UBND cấp; Đối với ngành Y tế thẩm quyền giao cho Thanh tra Sở Y tế, tra viên người giao thực công tác tra chuyên ngành 1.3 MỘT SỐ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH ATTP 1.3.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên 1.3.2 Yếu tố tình hình kinh tế xã hội 1.3.3 Yếu tố trị 1.3.4 Yếu tố quyền lực 1.3.5 Yếu tố thông tin KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ PLEIKU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa hình c Thời tiết, khí hậu 2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội a Dân số, mật độ dân số Thành phố Pleiku có dân số đơng, có 14 phường, 09 xã, dân số 230.489 người (số liệu thống kê năm 2016), bao gồm 28 dân tộc sinh sống; người kinh chiếm đa số (87,5%); lại dân tộc khác, chủ yếu dân tộc Jrai Ba Na (12,5%) b Lao động, trình độ lao động Trong năm gần đây, đời sống kinh tế người dân thành phố Pleiku cải thiện rõ rệt Thu nhập bình quân lao động làm việc thành phố Pleiku tăng qua năm, ước tính năm 2017, thu nhập bình quân lao động 3,7 triệu đồng c Tăng trưởng kinh tế-xã hội Trong năm gần Kinh tế thành phố Pleiku tiếp tục chuyển dịch hướng đạt mức tăng trưởng 10,05%; Trong đó, nơng-lâm nghiệp thủy sản tăng 6,53%, cơng nghiệp xây dựng tăng 9,02%, dịch vụ tăng 11,29%; kim ngạch xuất đạt 298,4 triệu USD, tăng 59,48% Tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 448,6 tỷ đồng, tăng 22% so với kỳ Hiện tồn Thành 12 phố có 2.398 doanh nghiệp 21 Hợp tác xã hoạt động d Cơ cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng ngành thương mại, công nghiệp-xây dựng, nông nghiệp, giảm tỷ trọng dịch vụ, thuỷ sản Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế thành phố Pleiku, giai đoạn 2013-2017 ĐVT: % Năm Tổng số 2013 2014 2015 2016 100,00 100,00 100,00 100,00 Nông, lâm Công nghiệp nghiệp thủy xây dựng sản 6,53 29,43 6,30 30,00 6,14 30,31 5,49 30,72 Dịch vụ 49,12 49,57 49,79 50,22 (Nguồn: Niên giám Thống kê thành phố Pleiku năm 2016) 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU GIAI ĐOẠN 2013-2017 2.2.1 Ban hành văn pháp luật VSATTP Bảng 2.3 Tổng hợp sách quản lý VSATTP Số ký hiệu 02/CT-UB 06/CTUBND địa bàn thành phố Pleiku Ngày ban Trích yếu hành Ngày Về tiếp tục đẩy mạnh cơng tác bảo 28/01/2015 đảm ATTP phòng, chống NĐTP tình hình địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2015 – 2020 Ngày Về tăng cường trách nhiệm 10/6/2016 QLNN ATTP địa bàn thành phố Pleiku 13 Số ký hiệu 865/QĐUBND Ngày ban hành 25/05/2016 41-CTr/TU 10/05/2017 1752/KHUBND 31/8/2017 1510/CTrPHUBNDUBMTTQ 66/QĐ-BCĐ 03/8/2017 03/05/2017 67/QĐ-BCĐ 03/05/2017 Trích yếu Về việc kiện tồn Ban đạo liên ngành vệ sinh ATTP địa bàn thành phố Pleiku Về tiếp tục thực Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 Ban Bí thư (khóa XI) “tăng cường lãnh đạo Đảng vấn đề ATTP tình hình mới” Về thực Chương trình số 40CTr/TU ngày 24/04/2017của Tỉnh ủy Gia Lai Về phối hợp vận động giám sát bảo đảm ATTP địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017-2020 Về việc ban hành Quy chế làm việc BCĐ LN VSATTP thành phố Pleiku Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành công tác bảo đảm ATVSTP địa bàn thành phố 2.2.2 Công tác thông tin, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phần giúp cải thiện công tác đảm bảo ATTP địa bàn Thành phố, nâng cao ý thức người dân việc lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm an tồn, bên cạnh sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày có xu hướng tuân thủ pháp luật 14 Bảng 2.4 Tình hình tuyên truyền, phổ biến kiến thức VSATTP giai đoạn 2015-2017 địa bàn thành phố Pleiku Hoạt động truyền thông ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Truyền hình Lượt 46 59 72 Phát Lượt 1.876 1.927 2.115 69 92 95 Tờ 950 1200 1550 Quyển 600 820 1425 Buổi 05 05 05 Tuyên truyền Lần miệng Tờ rơi Sách ATTP Hội thảo (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) Cơ quan QLNN ATTP thường xuyên triển khai tổ chức lớp tập huấn kiến thức ATTP cho nhóm đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý Bảng 2.5 Phổ biển quy định ATTP cho đối tượng sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm giai đoạn 2014-2016 ĐVT: lượt người Phạm vi Phổ biến kiến thức ATTP Số người tham dự 2014 1.720 2015 1.950 2016 2.280 (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) 2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý nhà nƣớc VSATTP a Bộ máy quản lý nhà nước VSATTP b Nguồn nhân lực quản lý nhà nước VSATTP 15 Bảng 2.6 Tổng hợp số lượng cán làm công tác QLNN VSATTP thành phố Pleiku ĐVT: người Tổng số cán 05 Đơn vị Phòng Y tế thành phố Cán tham gia quản lý VSATTP 02 Trung tâm y tế thành phố 07 03 Trạm y tế phường, xã 92 23 Cán chuyên trách phường, 23 23 xã (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) Trình đọ chun mơn nghiệp vụ cán bọ làm công tác Quản lý VSATTP địa bàn thành phố tương đối đồng đều, hi n đáp ứng đuợc yêu cầu nhiệm vụ Tuy nhiên, mọt số cán bọ chưa trang bị an toàn thực phẩm yếu chun mơn dẫn đến gạp nhiều khó khan triển khai nhi m vụ Truớc yêu cầu ngày cao xã hội, đòi hỏi vi c nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho số cán ngày trở nên cấp bách Bảng 2.7 Tổng hợp trình độ chun mơn cán làm công tác Quản lý nhà nước VSATTP Đơn vị Trình độ chun mơn Số lượng Tỷ lệ (%) Phòng Y tế thành phố Đại học 100 Trung tâm Y tế thành Bác sỹ 66,6 phố khác 33,4 Bác sỹ 18 78 Y sỹ, khác 05 22 Cán quản lý VSATTP Đại học 06 26 phường, xã Trung cấp 17 74 Trạm Y tế phường, xã 16 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Hoạt động tra, kiểm tra giám sát việc thực thời gian qua tăng cường, qua kịp thời phát xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật ATTP; Theo số liệu báo cáo phòng Y tế Thành phố, từ năm 2015 đến năm 2017 thành lập 13 Ban đạo liên ngành ATTP, tổng số sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kiểm tra 1.317 sở Bảng 2.8 Tình hình tra, kiểm tra VSATTP địa bàn Tp Pleiku giai đoạn 2015-2017 Năm Năm Năm 2015 2016 2017 STT Nội dung ĐVT Tổng số sở kiểm Cơ sở 281 419 617 Cơ sở 238 346 542 % 85 83 88 tra thực phẩm, dịch vụ ăn uống Số sở vi phạm Tỷ lệ vi phạm (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) Hoạt động tra, kiểm tra thông thuờng, m i nam tiến hành thành lập 03 đợt kiểm tra vào thời điểm Tết Nguyên đán, tháng hành đọng chất luợng VSATTP (từ ngày 15/4 – 15/5 hàng nam), dịp Tết trung thu… đợt kiểm tra đọt xuất theo chuyên đề (nếu có) Kết hoạt đọng thanh, kiểm tra cho thấy số luợt co sở đuợc tra, kiểm tra hàng nam/co sở tang Điều thể hi n quản lý nhà nước công tác vệ sinh ATTP ngày chặt chẽ, sâu sát hơn; co sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ an uống thức an đuờng phố có xu huớng tang khó quản lý liên tục nhiều co sở đuợc thành lập 17 Bảng 2.9 Các nội dung sai phạm chủ yếu kinh doanh địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2013– 2017 Nội dung vi phạm Stt Tỷ lệ (%) Điều kiện vệ sinh sở 3,8 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 13 Điều kiện người 27 Ghi nhãn thực phẩm Chất lượng sản phẩm thực phẩm Tập huấn kiến thức ATTP 16 Nguồn gốc thực phẩm 11 Hàng hóa hạn sử dụng Vi phạm khác 12,5 25 (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) 2.2.5 Cơng tác xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Công tác tra, kiểm tra qua năm đạt đuợc nhiều kết tốt, nhiên vi c xử lý vi phạm chua đuợc tốt Số co sở vi phạm nam sau nhiều hon nam truớc, hình thức xử lý chủ yếu nhắc nhở, cảnh cáo chua đủ mạnh để ran đe hành vi vi phạm, đồng thời c ng thiếu phuong pháp chế tài xử lý co sở vi phạm Bảng 2.10 Tình hình xử lý vi phạm VSATTP địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2015– 2017 Nội dung ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) Tỷ lệ lƣợng (%) Tổng số sở Cơ sở 281 Số sở vi phạm Cơ sở 281 kiểm tra 419 100 419 617 100 617 100 18 Nội dung ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) Tỷ lệ lƣợng (%) Số sở bị xử lý Cơ sở 238 85 346 83 542 88 Cảnh cáo Cơ sở 18 6,5 27 6,5 44 7,2 Nhắc nhở Cơ sở 25 8,9 46 10,9 31 Phạt tiền Cơ sở 238 85 346 83 542 88 Số tiền phạt Tr.đồng 164 189 197,750 (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) Bảng 2.11 Tình hình ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2015-2017 địa bàn thành phố Pleiku Chỉ tiêu STT ĐVT Năm Năm Năm 2014 2015 2016 Số vụ NĐTP Vụ 03 01 Số người mắc Người 19 07 Số người chết NĐTP Người 0 (Nguồn: Phòng Y tế thành phố Pleiku) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, GIAI ĐOẠN 2013-2017 2.3.1 Những thành công hạn chế a Những thành công b Một số tồn hạn chế chủ yếu 2.3.2 Những nguyên nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH ATTP 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Ban hành văn QLNN chƣơng trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2015-2020 Vấn đề bảo đảm an tồn thực phẩm nhiều yếu Nhiều sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chạy theo lợi nhuận không quan tâm đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng Ngộ độc thực phẩm diễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, giống nòi phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hiệu lực hiệu công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm nhiều hạn chế Để đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN VSATTP địa bàn tỉnh Gia lai nói chung TP Pleiku nói riêng cần nhìn nhận sâu sắc vấn đề làm tồn hạn chế thời gian qua công tác quản lý nhà nước VSATTP Trên sở Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số điều Luật ATTP; Quyết định số 20/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ban hành số định, Chỉ thị đạo công tác QLNN ATTP địa bàn thành phố Pleiku 20 3.1.2 Chƣơng trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2015-2025 Giám sát, kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ hàng hố lưu thơng, phân phối phạm vi thành phố; cương ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm chất lượng, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ,… 100% sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức thực hành an toàn thực phẩm Tăng cường cơng tác phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra, bệnh truyền qua thực phẩm 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác ban hành văn Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước cơng tác bảo đảm an tồn thực phẩm Thường xuyên trọng việc lãnh đạo, đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, vận động toàn dân tự giác thực quy định pháp luật an tồn thực phẩm để góp phần khơng ngừng nâng cao chất lượng sống người dân; đưa tiêu chí đánh giá an tồn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Ban hành sách h trợ kinh phí cho địa phương quy hoạch vùng ni trồng, sản xuất thực phẩm an toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cung cấp cho người dân địa Nâng cao lực cán chất lượng quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc thực quy định pháp luật liên Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 21 VSATTP đến tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh Rà sốt, kiện tồn hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật từ cấp Trung ương đến sở lĩnh vực VSATTP Các văn quy phạm pháp luật QLNN an tồn thực phẩm cần đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy QLNN VSATTP Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu ATTP trường Đại học có chuyên ngành đào tạo, tra thực phẩm Liên kết với viện nghiên cứu, trường Đại học triển khai áp dụng đề tài nghiên cứu ATTP, trao đổi kinh nghiệm quản lý, đào tạo với nước ngồi Kiên xử lý cán bộ, cơng chức thiếu trách nhiệm, bao che, buông lỏng công tác quản lý nhà nước ATTP Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực nhiệm vụ có yêu cầu Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cán làm công tác quản lý, tra, kiểm tra ATTP để nâng cao lực, trình độ cán Xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội ng cán làm công tác tra chuyên ngành VSATTP Kiện tồn phát huy tốt vai trò Ban đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Tăng số lượng tiêu kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005, bước đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước ATTP 22 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác đảm bảo, cơng tác tun truyền vệ sinh ATTP a Hồn thiện cơng tác đảm bảo ATTP Thực công tác quản lý an toàn thực phẩm thường xuyên Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đầu mối, chợ tự phát địa bàn thành phố Giám sát, kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá sản phẩm thực phẩm nhập vào thành phố hoạt động phân phối, kinh doanh Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ… Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin thành viên ban đạo ATTP Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ quan QLNN ATTP tham mưu chủ trương, sách, giải pháp, chế, đạo triển khai thực kiểm tra xử lý vấn đề nảy sinh ATTP Xây dựng hệ thống bảo trợ sản phẩm nông nghiệp sản xuất địa bàn thành phố Hình thành, kiểm sốt chu i cung cấp thực phẩm nông lâm sản thuỷ hải sản chất lượng, vệ sinh an toàn, chu i giá trị từ khâu sản xuất đến nơi tiêu thụ Tổ chức cấp giấy phép tiếp nhận công bố hợp quy cấp giấy chứng nhận xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm sản phẩm thực phẩm thuộc diện bắt buộc thực việc công bố sản phẩm Khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hàng hố sẽ, an tồn b Hồn thiện cơng tác tuyên truyền vê ATTP - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật rộng khắp thường xuyên, đến tận thôn làng, tổ dân phố, trường học 23 - Tận dụng tối đa hệ thống thông tin, tuyên truyền có sẵn địa phương, bổ sung chức cán chuyên trách truyền thông, giáo dục VSATTP 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra giám sát vệ sinh ATTP Tiến hành hoạt động tra, kiểm tra sản phẩm đầu cuối tập trung vào quy trình sản xuất chất lượng chế biến thành phẩm Đẩy mạnh công tác giám sát, tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật ATTP Công bố thông tin sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP lên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng kịp thời cập nhật, đồng thời giới thiệu sở sản xuất thực phẩm đảm bảo chất lượng ATTP để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm uy tín, chất lượng 3.2.5 Giải pháp hồn thiện công tác xử lý vi phạm VSATTP Kiên xử lý nghiêm vi phạm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo thẩm quyền quy định pháp luật ATTP, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hiệu như: đình hoạt động sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm; tịch thu tang vật, phương tiện dừng lưu thông, thu hồi, tiêu huỷ sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm; Xử phạt thật nặng nhằm mang tính đe để tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm khơng dám vi phạm an tồn thực phẩm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Tăng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý 24 nhà nước ATTP năm Ban hành Nghị Quốc hội để quản lý tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian tới Quy định hành vi vi phạm nghiêm trọng ATTP để điều chỉnh Bộ luật hình sự, nhằm đảm bảo tính răn đe làm xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật ATTP 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ Bổ sung quy định pháp luật vệ sinh ATTP cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội thực tế Tăng chế tài xử phạt vi phạm hành thật nặng hành vi vi phạm pháp luật ATTP Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế máy phục vụ công tác quản lý nhà nước VSATTP cấp quyền địa phương, xác định rõ quan chủ trì, quan phối hợp quan chịu trách nhiệm ATTP 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Y tế Bộ liên quan Hoàn thiện hệ thống tra chuyên ngành máy quản lý nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương để nâng cao chức quản lý nhà nước vệ sinh ATTP Tiếp tục đầu tư, nâng cao hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm, nhân rộng mơ hình phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 Hoạch định văn pháp luật, tránh tình trạng thiếu đồng bộ, chồng chéo văn với nhau, gây khó khăn quy định nhiệm vụ cho cấp, ngành có liên quan đến vấn đề vệ sinh ATTP ... ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.1.1 Một số khái niệm a Thực phẩm b Vệ sinh an toàn thực phẩm c An. .. sản phẩm thực phẩm 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 1.2.1 Việc ban hành văn vệ sinh ATTP Các văn quản lý lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm gồm: Luật An toàn thực phẩm. .. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ PLEIKU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn