Bài 3 quản trị nguồn nhân lực2

14 17 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:42

ndgyaGDujhajbdguaydnhabugdbuhaduhadhiadiadiohjaiohdiahdidddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddadklajhhauihaoudoaudnoujdddddddđnjjjjjjjddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddassfscsss Giảng viên: TS Lê Văn Trọng CHƯƠNG : PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC NỘI DUNG BÀI HỌC : Khái niệm, ý nghĩa phân tích cơng việc Những nội dung cần thu thập trình tự phân tích cơng việc Các phương pháp thu thập thơng tin phân tích cơng việc Những nội dung mô tả công việc tiêu chuẩn công việc KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Khái Niệm: Phân tích cơng việc tiến trình xác định cách có hệ thống nghiệp vụ kỹ cần thiết để thực công việc DN hay tổ chức Phân tích cơng việc cơng việc, thủ tục xác định quyền hạn, trách nhiệm, kỹ theo yêu cầu công việc, xác định nên tuyển người để thực công việc tốt KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Ý Nghĩa :  Phân tích cơng việc cung cấp cho nhà quản trị tóm tắt nhiệm vụ trách nhiệm cơng việc đó, mối tương quan cơng việc với cơng việc khác  Kiến thức, kỹ cần thiết điều kiện làm việc KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Phân tích cơng việc hoạt động quản trị NNL DN : Phân tích cơng việc Bản mô tả công việc Tuyển dụng Tuyển mộ Tuyển chọn Đào tạo Huấn luyện Bản tiêu chuẩn công việc Đánh giá nhân viên Xác định giá trị công việc Trả công khen thưởng NHỮNG NỘI DUNG CẦNthập THU VÀ TRÌNH Những nội dung cần thu vàTHẬP trình tự phânTỰ tíchTRONG cơng PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC việc a Những nội dung thông tin cần thu thập b Nội dung trình tự thực phân tích cơng việc NHỮNG NỘI DUNG CẦN THU THẬP VÀ TRÌNH TỰ TRONG PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC a Những nội dung thông tin cần thu thập - Để thực phân tích cơng việc cách xác cần phải sử dụng loại thông tin :  Thơng tin tình hình thực cơng việc  Thông tin yêu cầu nhân  Thông tin yêu cầu, đặc điểm tính  Các tiêu chuẩn mẫu thực công việc  Thông tin điều kiện thực công việc NHỮNG NỘI DUNG CẦN THU THẬP VÀ TRÌNH TỰ TRONG PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC b Nội dung trình tự thực phân tích cơng việc : CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THƠNG TIN PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC  Gồm phương pháp:  Quan sát nơi làm việc  Tiếp xúc trao đổi vấn  Bảng câu hỏi  Sử dụng nhật ký ngày làm việc NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Nội dung mô tả công việc gồm:  Nhận diện cơng việc  Tóm tắt cơng việc  Các mối quan hệ thực công việc  Chức năng, trách nhiệm công việc  Quyền hạn người thực công việc  Tiêu chuẩn mẫu đánh giá người thực công việc  Điều kiện làm việc 11 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ BẢN TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Nội dung tiêu chuẩn cơng việc : Những yếu tố chung thường đề cập đến bảng tiêu chuẩn cơng việc: Trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ kỹ khác có liên quan đến cơng việc biết ghi tốc ký, đánh máy Thâm niên công tác nghề thành tích, kỷ lục đạt Tuổi đời, sức khỏe, ngoại hình, hồn cảnh gia đình Các đặc điểm cá nhân có liên quan đến thực cơng việc tính trung thực, khả hòa đồng với người, tham vọng, sở thích, nguyện vọng cá nhân… -> Tóm lại, phân tích cơng việc công cụ QTNNL, từ phân tích cơng việc, nhà QT có sở để đánh giá tuyển chọn, đào tạo phát triển nhân viên DN 12  Phân tích cơng việc q trình nghiên cứu nội dung cơng việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực công việc phẩm chất, kỹ nhân viên cần thiết phải có để thực tốt cơng việc  Bảng mơ tả công việc văn liệt kê nhiệm vụ, chức mối quan hệ công việc, điểu kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn cần đạt thực công việc  Bảng tiêu chuẩn công việc văn liệt kê yêu cẩu lực cá nhân trình độ học vấn, kinh nghiệm cơng tác, khả giải vấn đề, kỹ khác đặc điểm cá nhân thích 13 hợp cho công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 quản trị nguồn nhân lực2, Bài 3 quản trị nguồn nhân lực2, CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn