T.Anh 3 Unit 2 Lesson 2.1

15 24 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:08

Bài giảng được soạn thảo trên power point với các nội dung cơ bản của bài Tiếng Anh 3 unit 2 lesson 1 period 1 Thầy cô có thể sử dụng để tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung tùy thuộc vào ý tưởng của mình khi lên lớp. Hi vọng bài soạn thảo cơ bản này có thể hỗ trợ thầy cô giảm bớt thời gian chuẩn bị trong quá trình soạn thảo bài giảng của mình. :) Review - What’s your name? - My name is Peter - What - Your - Name - My The Alphabet Unit What’s your name? Lesson 2.1 Mẫu câu: - How you spell your name? - L-I-N-D-A L-I-N-D-A New words: - Spell : Đánh vần - Do : (Trợ động từ) L-I-N-D-A Lesson Mẫu câu: - How you spell you name? Bạn đánh vần tên nào? - N-H-U-N-G New words: - Spell - Do : Đánh vần : (Trợ động từ) Homework: - Luyện viết thuộc từ vựng mẫu câu - Luyện đọc từ vựng mẫu câu - Làm tập SGK sách tập ... - My The Alphabet Unit What’s your name? Lesson 2. 1 Mẫu câu: - How you spell your name? - L-I-N-D-A L-I-N-D-A New words: - Spell : Đánh vần - Do : (Trợ động từ) L-I-N-D-A Lesson Mẫu câu: - How
- Xem thêm -

Xem thêm: T.Anh 3 Unit 2 Lesson 2.1, T.Anh 3 Unit 2 Lesson 2.1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn