Ngoại ngữ II 2 (tiếng trung) – EN06 2

17 20 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:00

Ngoại ngữ II.2 (Tiếng Trung) – EN06.2 Chọn cách đọc số tiền sau: 23.50 元 元元元元元 Chọn cách đọc số tiền sau: 33.00 元 元元元元 Vì: Tham khảo: Phần ngữ pháp cách đọc số tiền Chọn cách đọc số tiền sau: 108.20 元 元元元元元元元 Vì: Tham khảo: Phần ngữ pháp cách đọc số tiền Chọn đáp án đúng: 02:30 Chọn câu trả lời: 元元元 Chọn đáp án đúng: 02:55 Chọn câu trả lời: 元元元元元 Chọn đáp án đúng: 03:35 元元元元元元 Tham khảo: Cách biểu đạt thời gian, phần ngữ pháp 14 Chọn đáp án đúng: 07:45 Chọn câu trả lời: 元元元元元 Chọn đáp án đúng: 09:30 Chọn câu trả lời: 元元元 Chọn đáp án đúng: 11:40 Chọn câu trả lời: 元元元元元元元 Chọn đáp án A 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元 B 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元 C 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元 D 元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元 Chọn câu trả lời: A Chọn đáp án A 元元元元元元元元元元元元元元元元元 B 元元元元元元元元元元元元元元元元元 C 元元元元元元元元元元元元元元元元 D 元元元元元元元元元元元元元元元元元 B Chọn đáp án A 元元元元元元元元元元元元元 B 元元元元元元元元元元元元元 C 元元元元元元元元元元元元元 D 元元元元元元元元元元元元元 C Chọn đáp án đúng: 元元元……元元元元 元元 Tham khảo Cách cách dùng 元元,ngữ pháp 14 Chọn đáp án đúng: 元元元元……元元 Chọn câu trả lời: 元元元 Chọn đáp án đúng: 元元元元元元元元……元元元元 元元 Chọn đáp án đúng: 元……元元元元元 元 Tham khảo: Giới từ 元, phần ngữ pháp 14 Chọn đáp án đúng: 元元……元元 Chọn câu trả lời: 元元 Chọn đáp án đúng: 元……元元元元元元元元 Chọn câu trả lời: 元元元 Chọn đáp án đúng: 元元元元元元元元……元 元 Chọn đáp án đúng: 元……元元元元元元 元 Tham khảo: Giới từ 元, phần ngữ pháp 14 Chọn đáp án đúng: 元元元……元元元元元 Chọn câu trả lời: 元 Chọn đáp án đúng: …… 元元元元元元元 元 Chọn đáp án đúng: 元元元元元元元元元元……元元元 元元元 Chọn lượng từ thích hợp cho danh từ kèm theo 元 _元元 元 Đáp án là: 元元元元 Vì: theo nghĩa lượng từ, 元 cái, 元 bình chai, 元 bát, 元 phần Danh từ 元元 sữa kết hợp với 元 Chọn lượng từ thích hợp cho danh từ kèm theo 元元元元 元元 元 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元 _ 元元元元 元元 Vì: chỗ trống cần điền danh từ, loại đáp án A B Trong có C kết hợp với tính từ “元元”(ấm áp) phía sau Câu hồn chỉnh “元元元元元元 元元”(Hôm thời tiết ấm áp) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元 _元 Chọn câu trả lời: 元元元 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元元 _元元元元元元 Chọn câu trả lời: 元元 Vì: Căn theo ngữ nghĩa câu, 元元元元元 (hoa bạn mua) 元元元元元(ba mươi tư đồng), có đáp án 元元 (tổng cộng) phù hợp Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元元元元元 _ 元元 元 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元元元 _元元元元 元元 Vì: Căn theo ngữ nghĩa câu, người hỏi hỏi màu sắc xe, màu gì, đại từ cần điền “元元” (gì) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元 _元元 元元 Vì: Phía sau động từ 元(muốn) cần danh từ đại từ, đáp án cho trước, có 元元(thứ khác) phù hợp Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元元元元元 _元元 元 Vì: vào ngữ nghĩa câu, phân câu trước đề cập tới “元元元元元元”(cặp sách nhẹ), phân câu sau câu hỏi tương tự “của bạn sao”, “元” kết hợp với đại từ “元” (bạn) phía trước tạo thành từ tổ chữ “元”, tạo thành cụm “元元” (của bạn) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元 _元元元元元元元元 元元元 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元元 _元 Chọn câu trả lời: 元元 Vì: Chỉ có danh từ 元元 kết hợp với số lượng từ 元元 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元元元元元元 _元元 元 Vì: Căn theo ngữ nghĩa câu, vế câu trước đề cập tới giá tiền quýt (元元元元元元 元: quýt sáu đồng cân), vế sau lời đánh giá, có tính từ 元 (đắt) phù hợp để đánh giá nội dung mà vế câu đề cập Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元 _元 Chọn câu trả lời: 元 Vì: Phía sau 元元(thế nào) cần động từ Trong hai động từ đáp án B C, có động từ 元 (bán) đáp án C phù hợp Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 元元元元 _元元元元 Chọn câu trả lời: 元 Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 元元元元元 A 元 B 元元元元 C 元元元 D 元元元元元元元 Chọn câu trả lời: D Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 元元 A 元元 B 元元元元 C 元元元元 D 元元元元元 B 元元元元元元元元元元元元元元元 Vì: Từ ngữ biểu thị sở hữu phải đứng trước danh từ Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 元元元元 A 元 B 元 C 元 D 元元元元元元元元 D Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 元元元 A 元 B 元元 C 元元元 D 元元元元元元元 A Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 元元 A 元元 C 元元 C 元元元元元 D 元元 元元元元元 D Chọn vị trí từ ngoặc cuối câu 元元元元元 A 元元 B元元元元 C 元 D 元元 元元元元元 C Chọn vị trí thích hợp cho từ ngoặc: 元 A 元元元元元B 元元元元元元C 元元元 D 元元元元元 元元元 Chọn câu trả lời: C Sai, Nên chọn D Chọn 元 元 điền vào chỗ trống 元元 _元元元 Chọn câu trả lời: 元 Chọn 元 元 điền vào chỗ trống 元元 _元元元元元元 元 Đáp án là:元 元元元元元元元 Vì: sau 元 có lượng từ 元 đến danh từ 元, sau 元 khơng có lượng từ kèm Chọn 元 元 điền vào chỗ trống 元元元 _元元 元 Chọn 元 元 điền vào chỗ trống 元元元 _元元元元 Chọn câu trả lời: 元 họn đáp án đúng: 元……元元元元元元 Chọn câu trả lời: 元 Nghe chọn âm điệu Chọn câu trả lời: http://b-f19-zpg.zdn.vn/4410772847181208163/á550bf45a96bfc8e687.jpg Nghe chọn âm xué shítáng Sheng Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 1.元 2.元元元元 3.元元 4.元元元 3241 Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 1.元元 2.元元 3.元元 4.元元 2431 Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 元元 元元 元元 元 3421 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元 2.元 3.元元 4.元元 5.元元 25413 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2.元元 3.元 4.元元 5.元 6.元 263514 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2.元 3.元元 4.元元元元元元 5.元元 42315 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2.元元 3.元 4.元 5.元元元 25341 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元元 元元 元元 元元 元元 Chọn câu trả lời: 23514 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元元元 元 元元 元元元 元元 52413 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元元 元元 元元 元元 元元 34512 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元 元元 元元 元元 元 32451 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元 2.元元元 3.元 4.元元元 5.元元 41352 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元 2.元元元 3.元元 4.元元 5.元 Chọn câu trả lời: 31542 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元 元元 元元 元元 5.元元元 21435 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元 2.元元 3.元元 4.元 5.元元 31452 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元 元元 元元元 4.元元 元 21453 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元 元元元 元 元元 元元 12534 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2.元 3.元 4.元 5.元 32415 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元 元 元元 元 元元 41235 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2.元元 3.元 4.元元 5.元元 Chọn câu trả lời: 52341 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2.元元 3.元元 4.元元元 5.元元元 Chọn câu trả lời: 32541 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元 2.元元 3.元元元 4.元 5.元元元 24153 Tìm chữ Hán phiên âm: fāyīn 元元 Tìm chữ Hán phiên âm: guì Chọn câu trả lời: 元 Tham khảo: Bảng từ Tìm chữ Hán phiên âm: hēisè Chọn câu trả lời: 元元 Tìm chữ Hán phiên âm: mótuōchē 元元元 Tìm chữ Hán phiên âm: qián 元 Tham khảo: Bảng từ Tìm chữ Hán phiên âm: wánr Chọn câu trả lời: a 元元 b 元元 c 元元 d 元元 元元 Tìm chữ Hán phiên âm: Yuèdùn 元元 Tìm chữ Hán phiên âm: zhǔrèn 元元 Tìm phiên âm đúng: 元元元 xiàr Tìm phiên âm đúng: 元元 liángkuai Tìm phiên âm đúng: 元元 Chọn biéde Tham khảo: Bảng từ Tìm phiên âm đúng: 元元 duōshao Tìm phiên âm đúng: 元元 shuǐguǒ Tham khảo: Bảng từ Tìm phiên âm đúng: 元元 Chọn câu trả lời: juéde Tìm phiên âm đúng: 元元 Chọn câu trả lời: yánsè ... 元 3 421 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元 2. 元 3.元元 4.元元 5.元元 25 413 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2. 元元 3.元 4.元元 5.元 6.元 26 3514 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元元 2. 元 3.元元 4.元元元元元元 5.元元 423 15... http://b-f19-zpg.zdn.vn/44107 728 4718 120 8163/á550bf45a96bfc8e687.jpg Nghe chọn âm xué shítáng Sheng Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 1.元 2. 元元元元 3.元元 4.元元元 324 1 Sắp xếp từ cho sẵn thành câu: 1.元元 2. 元元 3.元元 4.元元 24 31... 345 12 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元 元元 元元 元元 元 324 51 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 1.元元 2. 元元元 3.元 4.元元元 5.元元 413 52 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 元元 2. 元元元 3.元元 4.元元 5.元 Chọn câu trả lời: 315 42 Sắp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngoại ngữ II 2 (tiếng trung) – EN06 2, Ngoại ngữ II 2 (tiếng trung) – EN06 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn