Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:51

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05 Bố cục chung khóa luận tốt nghiệp thơng thường gồm phần? phần Các mối liên hệ hữu hình sơ đồ hóa là: Liên hệ nối tiếp – Liên hệ song song – Liên hệ hình – Liên hệ mạng lưới – Liên hệ hỗn hợp Cấu trúc thuyết trình khoa học thường gồm phận? phận Cấu trúc logic phép chứng minh gồm phận sau: – Giả thuyết – Luận – Phương pháp Chọn mẫu xác suất chọn ngẫu nhiên theo tiêu chí để đảm bảo mẫu có tính đại diện Có cách chọn mẫu xác suất thông dụng? cách Chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải : Chọn câu trả lời: Có đầy đủ luận khoa học Có phương pháp thuyết trình? phương pháp Con người có tri thức kinh nghiệm từ việc: – Cảm nhận giới quan – Chịu tác động từ giới quan Công việc nghiên cứu là: Chọn câu trả lời: Xây dựng khái niệm Đặc điểm tri thức khoa học: Là kết luận quy luật tất yếu khảo nghiệm kiểm chứng Đặt tên cho Đề tài nghiên cứu khoa học cần thể được: -Mục tiêu nghiên cứu -Phương tiện thực mục tiêu -Môi trường chứa đựng mục tiêu phương tiện thực Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có các: Luận Để nhận biết môn khoa học người ta đề ra: tiêu chí Giả thiết nghiên cứu điều kiện giả định nghiên cứu Nó điều kiện khơng có thực đối tượng khảo sát mà tình giả định người nghiên cứu đặt để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm Vì vậy, giả thiết Khơng phải chứng minh Giả thuyết nhận định sơ bộ, kết giả định nghiên cứu, luận điểm khoa học mà người nghiên cứu đặt Giả thuyết: Cần chứng minh bác bỏ Hội nghị khoa học chia thành: Chọn câu trả lời: a loại loại Khái niệm “Khoa học” tiếp cận theo cách sau: – Khoa học hệ thống tri thức – Khoa học hoạt động xã hội – Khoa học hình thái ý thức xã hội – Khoa học thiết chế xã hội Khái niệm đối tượng nghiên cứu logic học định nghĩa là: Một hình thức tư nhằm rõ thuộc tính chất vốn có kiện khoa học Khái niệm “Khoa học” nêu giáo trình Vũ Cao Đàm tiếp cận theo: góc độ Khái niệm “phong bì”, phong bì dùng để đựng thư Ngày nói đến “phong bì” có chức để đựng tiền Đó là: Bổ sung cách hiểu khái niệm Khi phân loại nghiên cứu khoa học theo phương thức thu thập thơng tin người ta chia thành: loại Khi phân loại nghiên cứu khoa học thường phân thành: Chọn câu trả lời: loại Khi phân loại nguồn tài liệu người ta chia nguồn tài liệu tồn cấp độ? cấp độ Khi sử dụng điều tra bảng hỏi, mặt kỹ thuật người điều tra cần phải quan tâm vấn đề gì? – Chọn mẫu -Thiết kế bảng câu hỏi – Xử lý kết điều tra Khi tiếp cận khái niệm “Khoa học” hệ thống tri thức nhà khoa học đề cập đến: Tri thức kinh nghiệm tri thức khoa học Liên hệ vơ hình liên hệ Chọn câu trả lời: Không thể biểu loại sơ đồ Luận thực tế thu thập từ kiện từ thực tế cách: Tất đáp án Lựa chọn chủ đề đặt tên đề tài người nghiên cứu thường phải tuân thủ: bước Vì chọn đề tài người nghiên cứu phải tuân thủ bước sau: Lựa chọn kiện khoa học, nhận dạng nhiệm vụ nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu, đặt tên đề tài, số điểm cần tránh đặt tên đề tài Một kỷ yếu khoa học thường chia thành: phần Nghiên cứu khoa học đạt tính tin cậy khi: Được kiểm chứng lại nhiều lần điều kiện quan sát thí nghiệm hồn tồn giống với kết thu hoàn toàn giống Nghiên cứu khoa học là: Quá trình hình thành chứng minh luận điểm khoa học vật tượng cần khám phá Nghiên cứu khoa học mang: đặc điểm Nghiên cứu tài liệu qua hình thức vấn chia thành loại? loại Nguồn gốc nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ: 1.Chủ trương phát triển kinh tế xã hội quốc gia 2.Nhiệm vụ giao từ quan cấp 3.Nhiệm vụ nhận từ hợp đồng với đối tác 4.Nhiệm vụ người nghiên cứu tự đặt Người ta chọn khoảng mười nghìn người để phát phiếu điều tra thăm dò tín nhiệm dân chúng tổng thống đương nhiệm Kết thăm dò ý kiến tiếp cận theo phương pháp khảo sát: Tiếp cận thống kê xác suất Nhờ tri thức kinh nghiệm, người có thể: Tất phương án Nội dung khoa học báo có cấu trúc phần khác tùy cách xếp tác giả Tuy nhiên, loại báo khoa học thông thường chia thành: Chọn câu trả lời: môđun Phạm vi nghiên cứu chia thành loại: – Phạm vi quy mô mẫu khảo sát – Phạm vi thời gian tiến trình vật – Phạm vi giới hạn tập hợp mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thường chia làm loại? loại Phân chia theo giai đoạn nghiên cứu người ta chia nghiên cứu khoa học thành: loại Phân loại theo giai đoạn nghiên cứu đề tài “Sử dụng biện pháp kinh tế để giảm thiểu việc di dân từ nông thôn thành phố” thuộc loại: Nghiên cứu ứng dụng Phân loại theo giai đoạn nghiên cứu đề tài “Xây dựng tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo E-learning Viện Đại học Mở Hà Nội” thuộc loại: Triển khai Phân tích nguồn tài liệu theo giác độ: Chọn câu trả lời: – Chủng loại – Tác giả Phương pháp khảo sát thực địa phương pháp quan sát để lấy thông tin phục vụ cho việc trình bày luận Phương pháp quan sát thơng dụng áp dụng nhiều môn khoa học phân thành: loại Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích nắm chất đối tượng quan sát, quan sát phân chia thành: – Quan sát hình thái – Quan sát chức Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích xử lý thơng tin, quan sát phân chia thành: – Quan sát mơ tả – Quan sát phân tích Phương pháp cách thức sử dụng để tìm kiếm luận tổ chức luận để chứng minh giả thuyết (luận điểm) Trong logic học có khái niệm tương đương là: Luận chứng Phương pháp thực nghiệm dùng nhiều tình Tùy mục đích quan sát, thực nghiệm chia thành: Chọn câu trả lời: loại Phương pháp thực nghiệm dùng nhiều tình Tùy nơi thực nghiệm, thực nghiệm chia thành: – Thực nghiệm phòng thí nghiệm – Thực nghiệm trường – Thực nghiệm quần thể xã hội Phương pháp tiếp cận hệ thống cấu trúc có đặc tính: Chọn câu trả lời: – Có thể phân chia thành phân hệ có đẳng cấp – Có tính “Trồi” thuộc tính không tồn thành tố phân hệ hệ thống Động thái hệ thống mang tính đa mục tiêu Phương pháp tiếp cận lịch sử logic là: Chọn câu trả lời: Xem xét vật qua kiện khứ ngẫu nhiên bị chi phối quy luật tất yếu Phương pháp tiếp cận nội quan ngoại quan cách tiếp cận: Theo ý theo ý người khác kiểm chứng để đảm bảo ý nghĩ theo quy luật khách quan Quan hệ quãng đường (s) với thời gian (t) vận tốc (v) chuyển động thẳng mối liên hệ: Chọn câu trả lời: Tuyến tính Quy luật “bàn tay vơ hình” Adam Smith thuộc: Chọn câu trả lời: Phát Câu trả lời Sự kiện khoa học lựa chọn để nghiên cứu thường là: Sự kiện thông thường chứa đựng mâu thuẫn lý thuyết tồn lý thuyết thực tế phát sinh Thấy trời oi người bình thường biết trời mưa Đó dựa trên: Tri thức khoa học tri thức kinh nghiệm Câu trả lời Theo cách phân loại theo phương thức thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học chia thành: Chọn câu trả lời: loại Câu trả lời Theo chức nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành: – Nghiên cứu mô tả – Nghiên cứu giải thích – Nghiên cứu giải pháp – Nghiên cứu dự báo Theo mức độ chuẩn bị, vấn chia thành: Chọn câu trả lời: -Phỏng vấn có chuẩn bị trước -Phỏng vấn khơng chuẩn bị trước Theo mức độ chuẩn bị, quan sát phân chia thành: – Quan sát có chuẩn bị trước – Quan sát không chuẩn bị trước Theo tiêu thức phân loại khoa học theo phương pháp hình thành khoa học khoa học phân chia thành: loại Theo tính trực tiếp, vấn phân chia thành: loại Theo Vũ Cao Đàm “lý thuyết khoa học” là: Chọn câu trả lời: Một hệ thống luận điểm khoa học mối liên hệ khái niệm khoa học Thơng thường có phương pháp tiếp cận khảo sát đối tượng nghiên cứu? phương pháp Thu thập thông tin theo Phương pháp chuyên gia bao gồm: – Phỏng vấn người am hiểu có liên quan đến thông tin kiện khoa học – Gửi phiếu điều tra (bảng hỏi) để thu thập thông tin liên quan tới kiện khoa học – Thảo luận hình thức hội nghị khoa học Tiêu thức phân loại khoa học theo đối tượng nghiên cứu khoa học tuyến tính hóa theo trình tự: nhóm Tồn tập hợp mục tiêu nghiên cứu với cấu trúc hình gọi chung là: Đối tượng nghiên cứu Tổ chức thực đề tài nghiên cứu khoa học thường tiến hành theo bước? Chọn câu trả lời: bước Tổng hợp tài liệu bao gồm nội dung: nội dung Trình tự logic Nghiên cứu khoa học gồm: bước Tri thức khoa học là: Những hiểu biết tích lũy cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học Tri thức kinh nghiệm giúp người phát triển: Thiên chủ quan, ý chí Trong đặc điểm nghiên cứu khoa học đặc điểm quann trọng số là: Tính Trong khoa học người ta chia Luận thành: Chọn câu trả lời: loại Vì theo mục 3.4.2 Luận – Trang 65 Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu có nhiều việc phải làm liên quan đến khái niệm Các công việc là: Xây dựng khái niệm – Thống hóa khái niệm – Bổ sung cách hiểu khái niệm Trong trình tìm kiếm luận cứ, người nghiên cứu cần loại thông tin: Chọn câu trả lời: – Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu – Tài liệu thống kê kết nghiên cứu đồng nghiệp trước – Kết quan sát thực nghiệm thân người nghiên cứu Việc đời máy nước James Watt thuộc: Sáng chế Vì cần bổ sung cách hiểu khái niệm? Vì khái niệm khơng ngừng phát triển Vì cần thống hóa khái niệm? Vì khái niệm khơng thể bị hiểu theo nhiều nghĩa Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội”, phân loại theo chức nghiên cứu đề tài thuộc: Nghiên cứu giải pháp Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nguyên nhân việc sinh viên hệ từ xa Viện Đại học Mở Hà Nội thường thi tốt nghiệp không thời hạn”, phân loại theo chức nghiên cứu đề tài thuộc: Nghiên cứu giải thích Với tư cách hoạt động xã hội, khoa học định hướng tới mục tiêu sau: – Phát chất vật, phát triển nhận thức giới – biết vật mà dự báo trình phát triển vật, lựa chọn hướng cho để tránh giảm thiểu rủi ro – Sáng tạo vật phục vụ mục tiêu tồn phát triển thân người xã hội người Với tư cách thiết chế xã hội, khoa học thực chức năng: – Định khuôn mẫu hành vi – Xây dựng luận khoa học – ăng hàm lượng khoa học công nghệ sản phẩm – Góp phần biến đổi gốc rễ mặt đời sống xã hội Xây dựng luận điểm khoa học gồm bước: -Phát vấn đề nghiên cứu – Đặt giả thuyết nghiên cứu Xét quan điểm truyền thống phương pháp thực nghiệm nghiên cứu khoa học, người ta chia thành: nhóm phương pháp thực nghiệm Xử lý thông tin định lượng người ta thường trình bày theo dạng: Chọn câu trả lời: – – – – Con số rời rạc Bảng số liệu Biểu đồ Đồ thị ... lời Theo chức nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành: – Nghiên cứu mơ tả – Nghiên cứu giải thích – Nghiên cứu giải pháp – Nghiên cứu dự báo Theo mức độ chuẩn bị, vấn chia thành:... cận theo cách sau: – Khoa học hệ thống tri thức – Khoa học hoạt động xã hội – Khoa học hình thái ý thức xã hội – Khoa học thiết chế xã hội Khái niệm đối tượng nghiên cứu logic học định nghĩa là:... tài nghiên cứu khoa học là: “Nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội”, phân loại theo chức nghiên cứu đề tài thuộc: Nghiên cứu giải pháp Với đề tài nghiên cứu khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – EN05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn