giáo án hóa 8 chủ đề tính theo phương trình hóa học

8 61 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:33

Chủ đề: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Số tiết: 03 tiết Ngày soạn: 2019 Tuần 16,17 Tiết 32,33,34 I Nội dung chủ đề: Tính theo phương trình hóa học kết hợp với luyện tập II Mục tiêu Kiến thức : -Biết phương trình hố học cho biết tỉ lệ số mol, tỉ lệ thể tích chất tỉ lệ số nguyên tử phân tử chất phản ứng - Các bước tính theo phương trình hố học Biết cách bước tính thể tích chất tham gia sản phẩm theo phương trình hố học Kỹ : - Tính tỉ lệ số mol chất theo phương trình hố học cụ thể - Giải tốn tính khối lượng chất tham gia sản phẩm phản ứng hoá học Thái độ : - Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao - Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ 4.Định hướng lực hình thành: -Năng lực hỏi đáp -Năng lực giải vấn đề -Năng lực xử lí thơng tin -Năng lực hợp tác -Năng lực sử dụng ngơn ngữ -Năng lực tính tốn hóa học III Bảng mô tả mức độ kiến thức cần đạt Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Nội dung cao Tính theo phương trình hóa học - Tính số mol biết khối lượng thể tích Hiểu bước tiến hành giải tốn tính the opt hh Làm tập tính theo pthh Giải tập mức độ khó Tìm tên kim loại, tốn có chất dư IV Biên soạn câu hỏi - bài tập 1/ Hãy tính m, V (đktc), số phân tử của: a 0,01 mol CO2 b 0,3 mol H2S 2/ HS hoàn thành nội dung bảng Thành phần hh khí Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc Số mol (n) hh Thể tích hh Khối lượng 1|Page 0,1 mol CO2 0,25 mol SO2 khí (đktc) lít hh 0,35 7,84 20,4 0,75 mol CO2 0,4 mol O2 0,3 mol H2 0,2 mol H2S 0,05 mol O2 0,15 mol SO2 0,25 mol O2 0,75 mol H2 0,4 mol H2 0,6 mol CO2 3/ Hợp chất A có tỷ khối so với H2 17 Hãy cho biết 5,6 l khí A (ĐKTC) có khối lượng bao nhiêu? 4/ Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố có hợp chất: CO CO 2? 5/ Hợp chất A có thành phần nguyên tố 80%C, 20%H Biết tỷ khối khí A so với H 15 Xác định CTHH A 6/ Để đốt cháy hồn tồn a gam bột nhơm cần dùng hết 19,2g oxi, phản ứng kết thúc thu b gam bột nhơm oxit a Lập PTHH b Tìm giá trị a, b? 7/ Đốt cháy 11,2 g sắt Fe oxi O2 thu oxit sắt từ Fe3O4 a Lập PTHH phản ứng b Tính thể tích oxi phản ứng đktc? c Tính khối lượng oxit sắt từ thu được? 8/ Cho PTHH sau: Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O a Khi cho 7,4 gam Ca(OH)2 phản ứng thu khối lượng CaCl2 bao nhiêu? b Để thu 1,8 gam H2O khối lượng HCl cần dùng gam? 9/ Bỏ trứng vào dung dịch axit clohidric thấy sủi bọt vỏ trứng Biết axit clohidric tác dụng với canxicacbonat tạo canxiclorua nước khí cacbon dioxit a, Viết PTPU chữ b, Lập PTHH cho biết chất phản ứng, chất sản phẩm Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 2|Page **Gợi ý: a, Axit clohidric + Canxi cacbonat  Canxi clorua + Cacbon dioxit + Nước b, 2HCl + CaCO3  CaCl2 + CO2 + H2O Biết sau phản ứng xãy ta thu 2,24 lit khí CO2(đktc) Tính khối lượng chất tham gia 10/Nung đá vơi (thành phần chứa canxicacbonat) thu vôi sống canxioxit, cacbon dioxit Tìm hiểu CTHH hợp thực yêu cầu sau: a, Viết PTPU chữ b, Lập PTHH cho biết chất phản ứng, chất sản phẩm ***Gợi ý: a, Canxi cacbonat  Canxi oxit + Cacbondioxit b, CaCO3  CaO + CO2 Nếu nung 1º gam đá vơi khí CO2 thải mơi trường lít Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 3|Page Câu 11: Hợp tác xã Bình Thuận khai thác quặng đá vơi từ vùng núi Ninh Bình, sau tinh chế để lấy Canxi cacbonat (CaCO3) để tiến hành nung vơi, biết q trình nung CaCO3 thu vơi sống khí cacbonic a Lập PTHH b Để thu 1,4 vôi sống (CaO) nguyên chất phải dùng hết CaCO3 đem nung? c Tính thể tích khí CO2 (đktc) vào bầu khí nung hết lượng CaCO3 trên? V Chuẩn bị Gv và HS Chuẩn bị giáo viên:Bảng phụ ghi dạng tập Chuẩn bị học sinh: Nắm cơng thức tính m, n,v 3.Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học Hs hoạt động cá nhân, thảo luận cặp đôi, thảo luận nhóm, diễn giảng VI Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ 5’ Nêu bước tiến hành tìm CTHH hợp chất biết khối lượng Áp dụng Làm 2b trang 71 Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs học Phương thức:HS hoạt động cá nhân,GV đặt câu hỏi gợi mở để vào mới: Bằng cách tính khối lượng hay thể tích chất tham gia & sản phẩm 3.1.Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG 1:Bằng cách nào tìm khối lượng chất tham gia và sản phẩm Mục tiêu: nắm cách giải tìm khối lượng chất tham gia & sản phẩm Phương pháp:đàm thoại, giải vấn Bước 1: Giáo viên tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho Hs Ví dụ1: Đốt cháy hồn toàn 13g bột kẽm oxi, người ta thu ZnO a Lập PTHH b Tính khối lượng ZnO tạo thành B2: Hs tiếp nhận thực nhiệm vụ giao B3: Giáo viên dự kiến sản phẩm ( gợi ý sản phẩm) Giải: nZn = 13: 65 = 0,2 mol - PTHH 2Zn + O2 2ZnO mol mol mol 0,2 mol x mol x = 0,2 mol mZnO = 0,2 81 = 16,2g B 4: Hs nghiên cứu thảo luận trình bày sản phẩm B5 Gv nhận xét chốt lại Gọi ý để hs nêu bước tính theo phương trình hóa học Áp dụng làm ví dụ 1.Bằng cách tính khối lượng chất tham gia sản phẩm + Viết phương trình hóa học + Tính số mol chất cho Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 4|Page + Dựa số mol chất biết , để tính số mol chất chưa biết ( tính theo phương trình hóa học ) + Tính khối lượng chất tham gia sản phẩm tạo thành Ví dụ1: Đốt cháy hồn tồn 13g bột kẽm oxi, người ta thu ZnO b Lập PTHH b Tính khối lượng ZnO tạo thành Giải: nZn = 13: 65 = 0,2 mol - PTHH 2Zn + O2 2ZnO mol mol mol 0,2 mol x mol x = 0,2 mol mZnO = 0,2 81 = 16,2g Ví dụ 2: Tìm khối lượng CaCO3 cần đủ để điều chế 42g CaO Biết PT điều chế CaO là: t0 � CaO + CO2 CaCO3 �� Giải: nCaO = 42: 56 = 0,75 mol t0 � CaO + CO2 PTHH: CaCO3 �� n = n CaO Theo PT: CaCO3 Theo nCaO = 0,75 mol n CaCO3 = n CaO =0,75 mol mCaCO3 = 0,75.100  75g HOẠT ĐỘNG 2:Bằng cách nào tìm thể tích chất khí tham gia và sản phẩm Mục tiêu: nắm cách giải tìm thể tích chất khí tham gia & sản phẩm Phương thức :đàm thoại, giải vấn đề, nhóm Bước 1: Giáo viên tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho Hs Gv: Y/c Hs nhắc lại công thức chuyển đổi lượng chất thể tích? Gv: Muốn tính thể tích chất khí đktc áp dụng cơng thức nào? GV: đưa tập yêu cầu HS tóm tắt đề Bài tập Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1g P Biết sơ đồ phản ứng: P + O → P2 O5 Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng Bài tập 2: Cho sơ đồ phản ứng CH4 + O2 → CO2 + H2O Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít CH Tính thể tích khí O2 cần dùng tính thể tích khí CO tạo thành (đktc)? Gv: Yêu cầu Hs thảo luận đưa hướng giải Hs: thảo luận lên bảng làm tập theo nhóm Gv dự kiến sản phẩm Hs: Tóm tắt đề: mP = 3,1g V m P2O5 Tính O2 (đktc) = ? =? Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 5|Page HS thảo luận giải bước - Nhóm 1: chuyển đổi số liệu - Nhóm 2: Viết PTHH - Nhóm 3: rút tỷ lệ theo PT tính số mol O2 P2O5 V m - Nhóm 4: tính O2 (đktc); P2O5 Bài V Hs: Tóm tắt đề: CH4 = 1,12 lít V Tính O2 = ? VCO2 =? Sau tóm tắt đề hs thảo luận nhóm đưa hướng giải trình bải báo cáo sản phầm Gv nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm hs Nội dung Bằng cách tìm thể tích chất khí tham gia sản phẩm Bài tập Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1g P Biết sơ đồ phản ứng: P + O → P2 O5 Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng Giải: Số mol P là: m 3,1 nP = P = = 0,1 mol M P 31 Phương trình hóa học: t0 � 2P2O5 4P + 3O2 �� mol mol mol 0,1 mol 0,125 0,05 (đktc) = 0,125 22,4 = 2,8 lít m P2O5 = 0,05 142 = 7,1 g Bài tập 2: Cho sơ đồ phản ứng CH4 + O2 → CO2 + H2O Đốt cháy hồn tồn 1,12 lít CH Tính thể tích khí O2 cần dùng tính thể tích khí CO tạo thành (đktc)? Giải: Số mol CH4 là: n CH = 1,12 : 22,4 = 0,5 mol PTHH t0 � CO2 + 2H2O CH4 + 2O2 �� mol mol mol 0,05 mol 0,1 0,05 VO2 = 0,1 22,4 = 2,24 lít VCO2 = 0,05 22,4 = 1,12 lít 3.3 Hoạt động luyện tập Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 6|Page Mục tiêu: Giúp hs cố hoàn thiện kiến thức vừa lĩnh hội Phương thức:Đàm thoại, thảo luận nhóm để củng cố kiến thức vừa lĩnh hội Bước 1: Giáo viên tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho Hs Cho học sinh hoạt động nhóm làm tập 1/ 79 Cho học sinh hoạt động cá nhân làm tập / 79 B2: Hs tiếp nhận thực nhiệm vụ giao B3: Giáo viên dự kiến sản phẩm ( gợi ý sản phẩm) B 4: Hs nghiên cứu thảo luận trình bày sản phẩm B5 Gv nhận xét chốt lại Nội dung Bài tập 1/ 79 Giải + Tỉ lệ số mol S O nS : nO = 2/32: 3/16 = 0,0625 : 0,1875 = 1: Vậy CTHH đơn giản hợp chất : SO3 Bài tập / 79 a MK2CO3 = 2*39 + 12 + 3*16 = 138 gam b Trong mol hợp chất có mol K , mol C , mol O %mK = 39*2*100 / 138 = 56,5% %mC = 12*100/138 = 8,7% %mO = 100%- 56,5%- 8,7% = 34,8% Bài tập / 79 a PTHH : CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O n CaCO3 = 10 / 100 = 0,1 mol Theo phương trình hoá học : Cứ mol CaCO3 thu mol CaCl2 , 0,1 mol CaCO3 thu 0,1 mol CaCl2 n CaCl2 = 0.1 111 = 11,1(gam) n CaCO3 = / 100 = 0,05 mol Theo phương trình hố học ta tính n CO2 = 0,05 ( mol ) V CO2 = 0,05 24 = 12 (lit) 3.4 Hoạt động vận dụng: Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức để giải tình học tập Phương thức: Gv nêu câu hỏi, học sinh thảo luận nhóm trả lời Câu 1: Vì khơng đốt than đá phòng ? Bài tập 2: Biết 2,3 g kim loại R (I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo đktc theo sơ đồ phản ứng R + Cl2 → RCl a Xác định tên kim loại b Tính khối lượng hợp chất tạo thành Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 7|Page Dự kiến sản phẩm Câu 1: Khơng nên đốt than sưởi ấm phòng kính than cháy khơng hồn tồn sinh khí CO độc, dẫn đến tử vong hít phải lượng lớn Câu 2: Số mol khí clo: 1,12 n Cl2 = = 0,05 mol 22,4 PTHH: 2R + Cl2 → RCl mol 1mol mol 0,1 0,05 mol 0,1 MR = 2,3 : 0,1 = 23g Vậy kim loại natri: Na b 2Na + Cl2 → NaCl n = n Cl2 Theo PT: NaCl n NaCl = 0,05 = 0,1mol m NaCl = 0,1 58,5 = 5,58 g 3.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng Mục tiêu Rèn kĩ tìm tài liệu, sách báo để phục vụ cho việc học tập Phương thức: Hs hoạt động cá nhân, nhà tìm tài liệu Gv giao nhiệm vụ: Hãy tìm xem ngồi phương pháp giải tốn theo phương trình giải phương pháp khác hay khơng? Nếu có tìm hiểu, đưa ví dụ chứng minh Dự kiến sản phẩm: Hs nêu phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố Giáo viên: Trần Thị Bảo Ngọc 8|Page ... Gọi ý để hs nêu bước tính theo phương trình hóa học Áp dụng làm ví dụ 1.Bằng cách tính khối lượng chất tham gia sản phẩm + Viết phương trình hóa học + Tính số mol chất cho Giáo viên: Trần Thị... để tính số mol chất chưa biết ( tính theo phương trình hóa học ) + Tính khối lượng chất tham gia sản phẩm tạo thành Ví dụ1: Đốt cháy hồn tồn 13g bột kẽm oxi, người ta thu ZnO b Lập PTHH b Tính. .. = 0,1 mol Theo phương trình hố học : Cứ mol CaCO3 thu mol CaCl2 , 0,1 mol CaCO3 thu 0,1 mol CaCl2 n CaCl2 = 0.1 111 = 11,1(gam) n CaCO3 = / 100 = 0,05 mol Theo phương trình hố học ta tính n CO2
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hóa 8 chủ đề tính theo phương trình hóa học, giáo án hóa 8 chủ đề tính theo phương trình hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn