Thoai hoá lipid gui SV

31 30 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:59

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham THOÁI HOÁ LIPID Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Nội dung Huy động chất béo từ thức ăn tổ chức mỡ Beta-Oxi hoá Acid béo AB có số Carbon lẻ AB chưa bão hồ Thể Ketone Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Acid béo (Dự trữ lượng) • lý do: – Carbon acid béo hầu hết (-CH2) bị oxi hố tạo lượng – Acid béo khơng hydrate hoá la mono va poly saccharides nên dễ tập trung tổ chức mỡ Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Chất béo từ thức ăn tế bào t/c mỡ Triacylglycerols • Triglycerides thành phần quan trong thức ăn cung cấp lượng • Triglycerides dạng chủ yếu dự trũ lượng thể • Hormones (glucagon, epinephrine, ACTH) khởi động giải phóng AB từ tổ chức mỡ Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Glycerol • Glycerol tiếp tục thối hố cung cấp 5% NL • Tại Gan tổ chức khác: Glycerokinase khử H tạo GDA (glycerodioxyaceton) • GDA tiếp tục thoái hoá theo cn đường Embden meyerhoff tạo glycogen Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Beta Oxihoá Acid béo Acid béo thoái hoá cách loại bỏ đơn vị 2-C • Albert Lehninger chứng minh trình xảy ty thể • F Lynen E Reichart : nhứng đơn vị 2-C giải phóng acetyl-CoA,khơng phải dạng tự acetate • Q trình bắt đầu với oxy hố carbon vị trí "beta“ gọi q trình "beta-oxy hố " Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham CoA hoạt hoá AB trinh oxy hoá Acyl-CoA synthetase gắn AB với CoA, nhờ thủ phân ATP thành AMP PPi • Sự hình thành Acyl-CoA cần sử dụng lượng • Phản ứng cần thuỷ phân pt ATP • Tuy nhiên sản phẩm pư thuỷ phân PPi thúc đẩy pư mạnh • Chú ý: acyl-adenylate chất trung gian chế Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Acyl-CoA Dehydrogenase Oxy hoá liên kết C-C • Gồm enzyme khoang ty thể • Cơ chế: loại proton nhờ FAD hình thành dạng liên kết đơi • Điện tử qua nhờ flavoprotein vận chuyểnếnau vào chuỗi vận chuyển điện tử • Enzyme bị ức chế sản phẩm chuyển hố Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Phản ứng thứ tư: thiolase aka -ketothiolase • Cysteine thiolate enzyme gắn vào nhóm -carbonyl • Nhóm Thiol CoA gắn vào chuỗi hình thành chuỗi acyl-CoA ngắn • Hình thành thioester Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Tóm tắt chuỗi -Oxy hố • Chuỗi phản ứng nhắc lại theo chu kỳ cho kết tạo đơn vị acetate • Vì vậy, acid palmitic tạo acetyl-CoA -oxy hố hồn tồn chuỗi acid palmitic tạo 106 phân tử ATP Palmetic-CoA + 7CoA + 7O2 + 35Pi + 35 ADP Acetyl CoA + 35 ATP + 42 H2O [5 (n-1) + 12n ] -2 = 17n -7 Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham AB có chuỗi Carbon lẻ -Oxy hố tạo propionyl-CoA • AB có chuỗi carbon lẻ chuyển hố bình thường đoạn C cuối - propionylCoA • Ba phản ứng chuyển propionyl-CoA thành succinyl-CoA • Chú ý tham gia biotin B12 • Chú ý tính tốn lực xúc tác phản ứng epimerase • Chú ý đường oxy hố succinyl-CoA Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham AB chưa bão hồ AB chưa bào hồ có liên kết đơi: • Oleic acid, palmitoleic acid • Bình thường qt -oxy hố cho chu kỳ • cis-3 acyl-CoA khơng chuyển hoá tác dụng by acyl-CoA dehydrogenase • Enoyl-CoA isomerase chuyển sang dạng trans- 2 acyl CoA  -oxy hố tiếp tục từ điểm Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham AB chưa bão hoà Tương đối phức tạp • Giống oleic acid, điểm: – chu kỳ -oxy hoá – enoyl-CoA isomerase – vòng thêm vào chuỗi -oxidation – Cấu trúc trans- 2, cis- 4 đề • Enzym 2,4-Dienoyl-CoA reductase Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Thể Ketone Nguồn lượng đặc biệt chô số t ổ chức • Một số acetyl-CoA, sản phẩm thoái hoá AB, ty thể tế bào gan có khả chuyển hố tiếp thành acetone, acetoacetate hydroxybutyrate • Những sản phẩm gọi là: “ thể ketone" • Nguồn lượng cho não, tim, • Là nguồn lượng chủ yếu cho não đói • Các sản phẩm dùng để tái tồng hp AB Cỏc phn ng : Copyright â 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Thể Ketone II Những điểm đáng ý q trình tổng • • • • • hợp Chỉ xảy ty thể Bước 1: enzym thiolase xúc tác Phản ứng 2: tạo HMG-CoA Những pư tương tự pư trình tổng hợp cholesterol Bước 3: HMG-CoA bị phân cắt – tương tụ phản ứng tổng hợp citrate Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Thể Ketone Diabetes • • • • `` tế bào đói nơi nhiều dinh dưỡng" Glucose is có nhiều máu, hấp thụ tế bào cơ, gan tổ chức mỡ thấp Các tế bào, bị đói mặt chuyển hố chuyển sang dị hoá glucose, mỡ protein Trong ĐTĐ type I, ngương phân huỷ glycogen Ac-CoA từ thối hố mỡ protein khơng vào TCA, nên tạo thể ketone Acetone phát thở bệnh nhân ĐTĐ type I Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ... Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Beta Oxihoá Acid béo Acid béo thoái hoá cách loại bỏ đơn vị 2-C • Albert Lehninger chứng minh trình xảy ty thể • F Lynen... Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham CoA hoạt hoá AB trinh oxy hoá Acyl-CoA synthetase gắn AB với CoA, nhờ thủ phân ATP thành AMP PPi • Sự hình thành... -oxy hoá tiếp tục từ điểm Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham AB chưa bão hoà Tương đối phức tạp • Giống oleic acid, điểm: – chu kỳ -oxy hoá –
- Xem thêm -

Xem thêm: Thoai hoá lipid gui SV , Thoai hoá lipid gui SV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn