Hen phe quan

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 13:19

HEN PH QU N BS Phan Thu Phương B môn N i t ng h p - Trư ng Đ i h c Y Hà N i HÀNH CHÍNH Tên môn h c: N i b nh lý I Tên tài li u h c t p: Hen ph qu n Bài gi ng: Lý thuy t Th i gian: ti t Đ i tư ng: Sinh viên Y4 h ña khoa Đ a ñi m gi ng: Gi ng ñư ng trư ng Đ i h c Y Hà N i M C TIÊU BÀI GI NG Sau h c xong h c viên có kh năng: Nêu ñư c ñ nh nghĩa hen ph qu n Trình bày đư c ch n đốn xác đ nh hen ph qu n Trình bày đư c phân chia m c ñ n ng c a hen ph qu n Trình bày đư c ngun t c ñi u tr hen ph qu n N I DUNG I Đ i cương Đ nh nghĩa: - HPQ m t h i ch ng có đ c ñi m viêm niêm m c ph qu n làm tăng ph n ng c a ph qu n thư ng xuyên v i nhi u tác nhân kích thích, d n đ n co th t trơn ph qu n, m c ñ co th t ph qu n thay đ i có th t h i ph c ho c h i ph c sau dùng thu c giãn ph qu n D ch t h c: - HPQ thư ng g p - Vi t Nam, t l b nh lưu hành: kho ng 2-6 % dân s nói chung, kho ng 8-10 % tr em Trên th gi i: t l HPQ M : 4,8%; Pháp: 3,5%; Finland: 7,9% T l b nh ñang gia tăng: Đài Loan, t l HPQ tr em tăng t 1,3% (1974) lên 5,8% (1985) Gi i ph u b nh: a Đ i th : - - Nh ng m nh ch t nh!y qnh, dính l p lòng ph qu n nh t nh ng ph qu n nh" Có nh ng vùng ph nang b# x$p, xen l n nh ng vùng ph nang b# giãn b Vi th : Tăng s n t bào hình đài, màng ñáy d!y, niêm m c ph qu n phù n - T%p trung nhi u t bào b ch c!u toan, lympho bào ñ i th c bào dư i niêm m c ñư ng th T bào bi u mô ph qu n b# tróc v y - Tăng s lư&ng t bào collagen typ III typ V, tăng l ng ñ ng fibronectin, tenascin niêm m c ph qu n Trong đ m có tinh th Charcot leyden hình xo n Curshmann - niêm m c II Tri u ch ng lâm sàng: Tri u ch ng Cơn hen v i ñ c ñi m, d u hi u ñ c trưng: - Ti n tri u: h t hơi, s mũi, ng a m t, ho khan, bu n ng - Cơn khó th : lúc b t đ!u khó th ch%m, th ra, có ti ng cò c( ngư i ngồi nghe th y, khó th tăng d!n, sau có th khó th nhi u, vã m hơi, khó nói Cơn khó th kéo dài - 15 phút, có hàng gi , hàng ngày Cơn khó th gi m d!n k t thúc v i m t tr%n ho kh c ñ m dài Đ m thư ng trong, quánh dính Tri u ch ng th c th : – Khám ngồi có th bình thư ng – Khám cơn: + L ng ng c căng, co kéo hô h p + Nghe ph i th y ran rít, ngáy, trư ng h&p n ng có th khơng nghe th y (ph i câm) + Nh#p tim nhanh, có th th y m ch ñ o (huy t áp t i đa đo hít vào th chênh ≥ 20mmHg) III Tri u ch ng c n lâm sàng: X quang ph i: - Ch p cơn: ph i bên sáng, tim dài, thõng; ch p ngồi bình thư ng - B nh nhân tâm ph m n tính: tim dài, thõng, cung ñ ng m ch ph i ph ng, th t ph i phì đ i Ch c thơng khí: - H i ch ng t c ngh*n ph c h i ñư&c v i thu c giãn ph qu n (sau làm test h i ph c ph qu n v i hít 400 mcg salbutamol, FEV1 c i thi n > 200ml) Tăng tính kích thích ph qu n v i nghi m pháp co th t ph qu n b+ng methacholine trư ng h&p ch c thơng khí bình thư ng Lưu lư ng ñ nh k : - LLĐ tăng 15%, sau 15-20 phút cho hít thu c cư ng β2 tác d ng ng n, ho c - LLĐ thay ñ i 20% gi a l!n ño bu i sáng chi u cách 12 gi ngư i b nh dùng thu c giãn ph qu n (ho c 10% không dùng thu c giãn ph qu n), ho c - LLĐ gi m 15% sau phút ñi b ho c g ng s c Khí máu: Trong hen n ng có th th y bi u hi n tăng PaCO2 gi m PaO2 Xét nghi m ñ m: - Nhu m soi: tinh th Charcot Leyden - C y: làm có bi u hi n nhi,m trùng, có vai trò phát hi n vi khu-n gây ñ&t c p làm kháng sinh ñ Đi n tim: - Thư ng khơng có bi u hi n - b nh chuy n thành tâm ph m n có th th y d u hi u tăng gánh nhĩ ph i, tr c ph i, d!y th t ph i IV Ch n đốn Ch n đốn xác đ nh: - Cơn hen v i ñ c ñi m, d u hi u ñ c trưng: + Ti n tri u: h t hơi, s mũi, ng a m t, ho khan, bu n ng + Cơn khó th : lúc b t đ!u khó th ch%m, th ra, có ti ng cò c( Cơn khó th kéo dài 5- 15 phút, có hàng gi , hàng ngày Cơn khó th gi m d!n k t thúc v i m t tr%n ho kh c ñ m dài - Ti ng th rít (khò khè) Ti ng rít âm s c cao th - đ c bi t ng c bình thư ng khơng lo i tr ch-n đốn hen) tr em (khám - Ti n s( có m t tri u ch ng sau: + Ho, tăng v ñêm + Ti ng rít tái phát + Khó th tái phát + N ng ng c nhi u l!n - H i ch ng t c ngh*n ph c h i ñư&c v i thu c giãn ph qu n - Tăng tính kích thích ph qu n v i nghi m pháp co th t ph methacholine trư ng h&p ch c thơng khí bình thư ng qu n b+ng - Prick test da: tìm d# nguyên Đ#nh lư&ng Ig E tồn ph!n, Ig E đ c hi u Ch n đốn phân bi t: - Viêm qu n c p - Hen tim - Hít ph i d# v%t - Trào ngư&c d dày th c qu n - B t thư ng ho c t c đư ng hơ h p: nhũn s n thanh, khí, ph qu n, h$p khí ph qu n chèn ép, xơ, ung thư, d# d ng quai ñ ng m ch ch , dò th c-khí qu n - Thoái hoá nh!y nh t - B nh ph i t c ngh*n m n tính: ti n s( ho kh c ñ m kéo dài, r i lo n t c ngh*n c ñ#nh - H i ch ng tăng thơng khí: chóng m t, mi ng khơ, th dài, histerie Phân đ hen ph qu n: Tri u ch ng (TC) B%c ( N ng kéo dài) B%c (Trung bình kéo dài) B%c (Nh$ kéo dài) B%c (Thi tho ng t ng lúc) Dai d/ng thư ng xuyên H n ch ho t ñ ng th l c Cơn xu t hi n hàng ngày S( d ng hàng ngày thu c cư ng β2 Cơn hen h n ch ho t đ ng bình thư ng TC v đêm Thư ng có >1 l!n/ tu!n ≥ 1l!n/ tu!n l!n/ tháng < 1l!n/ tu!n Gi a khơng có tri u ch ng CLĐ bình thư ng < 2l!n/ tháng Lưu lư ng ñ nh ≤ 60% giá tr# lý thuy t Dao ñ ng > 30% >60% < 80% giá tr# lý thuy t Dao ñ ng >30% ≥ 80% giá tr# lý thuy t Dao ñ ng 20-30% ≥ 80% giá tr# lý thuy t Dao ñ ng 30 l!n/ phú, ran rít gi m ho c m t, m ch > 120 l!n/ phút (>160 l!n/ phút tr sơ sinh) - LLĐ < 60% giá tr# lý thuy t, c sau ñi u tr# ban ñ!u PaCO2 > 40 mmHg - ñáp ng v i ñi u tr# thu c giãn ph qu n khơng nhanh chóng trì < gi - Không c i thi n 2-6 gi sau u tr# b+ng corticoides tồn thân - Di,n bi n n ng lên + Có d u hi u báo đ ng hen ác tính: Nghe ph i yên l ng hô h p, th ng t quãng, ng ng th , r i lo n ý th c, PaCO2 > 50 mmHg (n u có u ki n làm khí máu) + Đi u tr hen ph qu n n ng c p : - B nh nhân vào vi n b+ng xe v%n chuy n c p c u h i s c, theo dõi liên t c trình v%n chuy n BN - Đ t ñư ng truy n tĩnh m ch, theo dõi b+ng máy Monitor: m ch, HA, SpO2, nh#p th - Th oxy - lít/phút - Khí dung thu c kích thích β2 Salbutamol (Ventoline) ho c Terbutaline (Bricanyl): 2,5 - 5mg 4ml NaCl 0,9% v i oxy lít, gi đ!u c 15 phút l!n, sau l!n/ gi - Thu c kích thích β2 truy n tĩnh m ch 1- mg/gi - Corticoide: methylprednisolone 40mg x 3/ngày TM - Pulmicort 500µ g x l/ngày KD - B i ph nư c, ñi n gi i - Thu c dãn ph qu n lo i kháng cholinergic: Atrovent - D n xu t c a xanthine: Diaphylline 10 mg/ kg/ ngày TM Đi u tr b n hen ph qu n D a theo giai ño n c a HPQ - Đi u tr# ưa chu ng ph!n ñư&c in ñ%m - Giáo d c ngư i b nh ñi u c t y u cho m2i b%c ñi u tr# B c4 N ng kéo dài D phòng lâu dài C t hen Đi u tr# hàng ngày: - Corticoides hít: 800-2000µg Beclomethasone dipropionate ho c lo i Thu c giãn ph qu n tác d ng nhanh: thu c cư ng β2 d ng hít c!n ñ ñi u tr# tri u ch ng B c3 Trung bình kéo dài B c2 Nh$ kéo dài B c1 Thi tho ng t ng lúc corticoide khác v i li u tuơng ñương - Thu c giãn ph qu n tác d ng kéo dài: ho c thu c cư ng β2 d ng hít tác d ng kéo dài, và/ ho c theophylline phóng thích ch m và/ ho c viên ho c siro thu c cư ng β2 tác d ng kéo dài - Viên ho c siro corticoide dùng lâu dài Đi u tr# hàng ngày: - Corticoides hít ≥ 500µg n u c!n: - Thu c giãn ph qu n tác d ng dài: ho c thu c cư ng β2 d ng hít tác d ng kéo dài, và/ ho c theophylline phóng thích ch%m và/ ho c viên ho c siro thu c cư ng β2 tác d ng kéo dài (thu c cư ng β2 tác d ng kéo dài ph i h&p v i corticoide li u th p đem l i s ki m sốt tri u ch ng hi u qu so v i ch1 tăng li u corticoide ñơn thu!n) - Viên ho c siro corticoide dùng lâu dài Đi u tr# hàng ngày: - Corticoide hít 200-500µg ho c cromoglycate ho c nedocromil ho c theophylline phóng thích ch%m Khơng c!n u tr# b c : C - tháng xem l i b%c ñi u tr# N u ki m sốt n đ#nh tháng có th gi m b%c Thu c giãn ph qu n tác d ng nhanh: thu c cư ng β2 d ng hít c!n đ u tr# tri u ch ng Thu c giãn ph qu n tác d ng nhanh: thu c cư ng β2 d ng hít c!n ñ ñi u tr# tri u ch ng ph i dùng 3-4 l!n m t ngày ph i ñi khám bác sĩ chuyên khoa Thu c giãn ph qu n tác d ng nhanh: - Thu c cư ng β2 d ng hít c!n đ ñi u tr# tri u ch ng - Cư ng ñ ñi u tr# ph thu c m c ñ n ng c a (xem b ng) - Thu c cư ng β2 d ng hít ho c cromoglycate trư c ho t ñ ng th l c ho c ti p xúc v i d# nguyên b c: N u khơng ki m sốt đư&c hen ph i xem xét nâng b%c Nhưng trư c tiên c!n xem l i k thu%t dùng thu c c a ngư i b nh, s tuân th ñi u tr# ki m sốt mơi trư ng (tránh d# ng y u t kh i phát) TÀI LI U THAM KH O 1.B nh h c n i khoa T%p Nhà xu t b n Y h c 2002 2.N i khoa s Nhà xu t b n Y h c 2001
- Xem thêm -

Xem thêm: Hen phe quan , Hen phe quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn