DINHKI LTVL1 HOA10 DK LTV 004

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 12:04

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I Khóa ngày 23 tháng 10 năm 2018 MƠN THI: HĨA HỌC– LỚP 10 Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đê: 004 Họ tên thí sinh .SBD 56 Câu 1: Cho nguyên tử 26 Fe Số electron Fe A 82 B 56 C 30 D 26 Câu 2: Nguyên tố hóa học nguyên tử có A số notron B số lớp e C số khối D số proton Câu 3: Nguyên tử N(Z=7) có số lớp electron A B C D Câu 4: Lớp M(n=3) có số phân lớp e A B C D Câu 5: Đồng vị nguyên tử có số proton khác A Số electron B Cấu hình electron C Số notron D Số lớp e 2 Câu 6: Cấu hình e: 1s 2s 2p 3s 3p nguyên tử sau đây? A 9F B 19K C 17Cl D 11Na Câu 7: Nguyên tử Ne(Z=10) có cấu hình e A 1s2 2s2 2p6 3s3 B 1s2 2s2 2p6 C 1s2 2s2 2p6 3s1 D 1s2 2s3 2p5 12 14 14 Câu 8: Có nguyên tử X ; 7Y ; Z Những nguyên tử đồng vị nguyên tố A X Y B X,Y Z C Y Z D X Z Câu 9: Nguyên tử K( Z=19) Có số electron lớp ngồi A B C D Câu 10: Phân lớp p có số e tối đa A 14 B C 10 D 235 Câu 11: 92U (uranium) đồng vị phóng xạ dùng chế tạo bom nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân, Số notron uranium A 327 B 143 C 92 D 235 Câu 12: Trong nguyên tử, hạt mang điện âm A electron B notron proton C notron D proton Câu 13: Nguyên tử có số electron nhiều 56 65 23 Na A 11 B 1224 Mg C 26 Fe D 29 Cu Câu 14: X có cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 X A nguyên tố f B nguyên tố p C nguyên tố d D nguyên tố s Câu 15: Nguyên tử S(Z=16) có số e lớp A B 16 C D 35 37 Câu 16: Clo có hai đồng vị Cl (24,23%) Cl (75,77%) Nguyên tử khối trung bình Clo A 37,5 B 35,5 C 37,0 D 35,0 Câu 17: Nguyên tử Na(Z=11) có điện tích hạt nhân A 11- B +11 C 11 D 11+ Câu 18: Trong nguyên tử, lớp L(n=2) có số e tối đa A B C 18 D Câu 19: Cấu hình electron sau nguyên tố khí A 1s2 2s2 2p6 3s2 B 1s2 2s2 2p3 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 D 1s2 2s2 Trang 1/2 - Mã đề thi 004 Câu 20: Nguyên tử P có cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 lớp K(n=1) P có số e A B C D Câu 21: Các hạt cấu tạo nên nguyên tử hầu hết nguyên tố A proton nơtron B electron proton C electron, nơtron proton D nơtron electron Câu 22: Nguyên tử nguyên tố R có lớp e, lớp ngồi có 4e Vậy số hiệu ngun tử nguyên tố R A 19 B 16 C 15 D 14 Câu 23: Cho kết luận sau nguyên tử: (1) Có cấu tạo rỗng (2) Hạt nhân có kích thước nhỏ nhiều so với nguyên tử (3) Các e chuyển động không theo quỹ đạo xác định (4) Các e xếp từ mức lượng thấp đến cao Số kết luận A B C D Câu 24: Một nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e 34 Trong tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 hạt Số khối nguyên tử X A 27 B 23 C 34 D 12 2 6 Câu 25: Cho cấu hình e nguyên tử X: 1s 2s 2p 3s 3p 4s X có tính A phi kim B kim C axit D kim loại Câu 26: Tổng số hạt (e, p, n) nguyên tử A 16 B 31 31 15 P C 46 D 15 19 Câu 27: Nguyên tử F có tổng số hạt mang điện A 28 B 18 C 19 D 63 65 Câu 28: Trong tự nhiên, Cu có hai đồng vị Cu Cu Nguyên tử khối trung bình Cu 63,54 Phần trăm đồng vị 63Cu A 73% B 76% C 27% D 32% Câu 29: Một nguyên tử M có 18 electron, 18 proton 22 nơtron Kí hiệu nguyên tử M 22 40 18 A 18 M B 18 M C 2218 M D 40 M Câu 30: Trong tự nhiên cacbon có hai đồng vị Biết động vị 12C(98,9%) nguyên tử khối trung bình cacbon 12,011 Số khối đồng vị thứ hai A 13 B 15 C 14 D 12 -HẾT (Giám thị khơng giải thích thêm) Giám thị Giám thị Trang 2/2 - Mã đề thi 004
- Xem thêm -

Xem thêm: DINHKI LTVL1 HOA10 DK LTV 004, DINHKI LTVL1 HOA10 DK LTV 004

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn