Xây dựng một khuôn mẫu phát triển bền vững cho việc đánh giá hệ thống năng lượng sinh học

31 17 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:43

Xây dựng khuôn mẫu phát triển bền vững cho việc đánh giá hệ thống lượng sinh học Phạm Tiến Đạt Đỗ Minh Lâm Võ Thành Tín GVHD: ThS Đinh Sỹ Khang THÁNG 3/2017 Nội dung Giới thiệu chung Phương pháp đánh giá công Kết luận nghệ Tiếp cận tổng thể Phân tích định đa Thu thập mơ tiêu chí hình hóa liệu Đánh giá không chắn Giới thiệu chung Năng lượng sinh học đại diện cho yếu tố sách lượng nước Anh để phát triển kinh tế “Thấp carbon” tương lai Giới thiệu chung Ưu điểm lượng sinh học: Tiềm năng lượng sinh học nhiên liệu cho điện nhiệt Tiềm giảm phát thải khí nhà kính công nhận Để cải thiện an ninh lượng đa dạng hóa phát triển nơng thơn Giới thiệu chung • Tuy phát triển lượng sinh học nước Anh chậm Nguyên nhân: Sự trọng phương pháp đặc biệt khứ Chưa có quan tâm đến phát triển công nghệ sinh học Nguy rủi ro công nghệ tương đối cao Thiếu hội nhập cung cấp sinh khối với việc sử dụng cuối Một số cản trở xã hội Thiếu chiến lược liên ngành chặt chẽ để phát triển triển khai lượng sinh học Đánh giá phát triển bền vững biomass Khả tồn kinh tế thị trường Lượng phát thải CO2 thấp chu trình nhiên liệu hoàn chỉnh Và chấp nhận xã hội Giới thiệu chung Các vấn đề cho phát triển ngành lượng sinh học bền vững bao gồm:  Những tác động môi trường suốt chu kỳ nhiên liệu đầy đủ  Tiềm sinh khối giảm lượng phát thải khí nhà kính lĩnh vực khác bao gồm nhiệt, điện nhiên liệu vận tải  An ninh ổn định chuỗi cung ứng lượng sinh học, sử dụng nhiên liệu nước nhập khẩu; Giới thiệu chung Các vấn đề cho phát triển ngành lượng sinh học bền vững bao gồm:  Tiềm cho đổi để dẫn đến chuỗi lượng sinh học cạnh tranh an toàn hơn;  Các đường để đưa lượng sinh học quy mô khác vào lĩnh vực khác nhau;  Tác động xã hội chấp nhận công chúng hệ thống lượng sinh học;  Các biện pháp sách để thúc đẩy lượng sinh học, bao gồm sách lĩnh vực nơng nghiệp chất thải Giới thiệu chung Dự án liên ngành TSEC-Biosys để thực việc phân tích tồn hệ thống lượng sinh học bao gồm: • Vai trò tiềm năng lượng sinh học việc đáp ứng nhu cầu nhiệt, lượng lượng vận chuyển; • Tiềm đóng góp lượng sinh học vào mục tiêu lượng môi trường phủ Anh; • Những ý nghĩa kinh tế, môi trường xã hội phát triển lượng sinh học quy mô lớn Anh 2.1 Cách tiếp cận tổng thể Các phương pháp hỗ trợ: • Phân tích định nhiều tiêu chí (MCDA) xây dựng định (DETR, 2000) sử dụng để tích hợp • Phương pháp tiếp cận vòng đời áp dụng để bao gồm tất giai đoạn chu trình nhiên liệu từ sản xuất / thu hoạch nguyên liệu, thông qua việc xử lý trước (đầm, sấy, vv), lưu trữ, vận chuyển chuyển đổi sang tàu chở lượng ( an energy carrier) 2.1 Cách tiếp cận tổng thể Hai cách tiếp cận khác sử dụng để phát triển kịch bản: • Đánh giá nhu cầu tiềm năng lượng sinh học qua phân tích phân khúc thị trường lĩnh vực (nhiệt, điện, vận tải), xác định việc lựa chọn cung cấp lượng sinh học khả cung cấp cho nhu cầu • Sử dụng mơ hình tối ưu hố động, theo định hướng quy trình, tối ưu hóa chi phí thấp (MARKet Allocation— MARKAL ) 2.1 Cách tiếp cận tổng thể • So sánh hai cách tiếp cận cho thấy phát triển tương lai kịch lượng • Backcasting sử dụng với phân tích phân khúc thị trường để phát triển công nghệ tỷ lệ mong muốn thông qua công nghệ lượng sinh học theo thời gian 2.2 Phân tích định đa tiêu chí sử dụng nhóm liên lạc chuyên gia bên liên quan Các bước chi tiết việc thực MCDA: • Thiết lập bối cảnh định • Thiết kế hệ thống kỹ thuật - xã hội để thực MCDA • Xem xét bối cảnh thẩm định • Xác định lựa chọn để đánh giá • Xác định mục tiêu tiêu chí • Xác định tiêu chí để đánh giá hậu phương án • Tổ chức tiêu chí cách nhóm chúng theo mục tiêu cấp cao thấp hệ thống phân cấp • 'Ghi điểm': đánh giá hiệu suất mong muốn lựa chọn so với tiêu chí Sau đánh giá giá trị kết hợp với hậu lựa chọn cho tiêu chí 2.2 Phân tích định đa tiêu chí sử dụng nhóm liên lạc chuyên gia bên liên quan Các bước chi tiết việc thực MCDA: • Mô tả hậu lựa chọn • Đánh số lựa chọn theo tiêu chí • Kiểm tra tính quán điểm tiêu chí • 'Trọng số': gán trọng số cho tiêu chí để phản ánh tầm quan trọng tương đối họ định • Kết hợp trọng số điểm số cho lựa chọn để thu giá trị tổng thể • Tính điểm số tổng thể đánh giá cấp độ hệ thống phân cấp • Tính điểm số tổng thể 2.2 Phân tích định đa tiêu chí sử dụng nhóm liên lạc chun gia bên liên quan Các bước chi tiết việc thực MCDA: • Kiểm tra kết • Phân tích độ nhạy • Tiến hành phân tích độ nhạy cảm: ưu tiên khác trọng lượng ảnh hưởng đến thứ tự tổng thể lựa chọn • Xem xét lợi bất lợi lựa chọn chọn so sánh cặp lựa chọn • Tạo lựa chọn tốt so với người xem xét ban đầu • Lặp lại bước thu mơ hình 'cần thiết’ 2.2 Phân tích định đa tiêu chí sử dụng nhóm liên lạc chuyên gia bên liên quan Thành phần thử nghiệm nghiên cứu bao gồm hội nghị định với tổ chức đa dạng theo thời điểm để khám phá khả đạt đồng thuận bên liên quan tham gia vào việc xác định tiêu chí thực , áp đặt chấp nhận tiêu chí số cơng cụ đánh giá chun gia 2.3 Thu thập mơ hình hóa liệu • Sử dụng đánh giá vòng đời LCA LCIA để cách phát triển tiêu chí mơi trường khn khổ MCDA • Để giữ phân tích hệ thống LCA mức quản lý giúp giải thích kết quả, cần phân chia toàn hệ thống lượng sinh học thành foreground background 2.3 Thu thập mô hình hóa liệu • Foreground: Tập hợp q trình mà lựa chọn phương thức bạn bị ảnh hưởng trực tiếp định dựa • Background :Tất q trình khác tương tác với tiền cảnh, thường cách cung cấp nhận vật liệu lượng Một điều kiện đầy đủ (nhưng khơng cần thiết) cho q trình nhóm quy trình để background 2.3 Thu thập mơ hình hóa liệu Fig Foreground and background systems in TSEC-Biosys bioenergy systems modelling 2.4 Đánh giá không chắn liệu • Ước tính độ khơng đảm bảo liệu sở để định nghĩa yêu cầu liệu nghiên cứu • Sử dụng phương pháp gọi NUSAP (Numeral số, tập phần tử quan hệ thể độ lớn; Unit đại diện cho sở hoạt động thể loại chữ số; Spread truyền tải dấu hiệu sai thông tin chữ số nơi đơn vị; Đánh giá phán độ tin cậy kết hợp với thông tin định lượng; Pedigree truyền tải tài khoản đánh giá trình sản xuất để biết thông tin định lượng) 2.4 Đánh giá không chắn liệu NUSAP phương pháp việc quan sát nguồn loại khơng chắn có ảnh hưởng lớn việc xác định cách dễ dàng hay khó khăn, dùng để giảm loại bỏ không chắn Kết luận Kết khuôn khổ để đánh giá quỹ đạo tương lai tiềm công nghệ liên quan đến nhận thức họ trình bày thơng qua tham gia bên liên quan, khuôn khổ sử dụng mơ hình thực hành tốt nhất, chất lượng liệu đánh giá không chắn Kết luận  Khuôn khổ phát triển thông qua cam kết với cộng đồng rộng lớn khác bên liên quan;  Thừa nhận trình loại cần thiết để đảm bảo đánh giá đầy đủ kinh tế, tác động xã hội môi trường  Sử dụng thực tế khuôn khổ cho phép hướng dẫn phát triển công nghệ chuỗi cung ứng CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE Phạm Tiến Đạt Võ Thành Tín Đỗ Minh Lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một khuôn mẫu phát triển bền vững cho việc đánh giá hệ thống năng lượng sinh học, Xây dựng một khuôn mẫu phát triển bền vững cho việc đánh giá hệ thống năng lượng sinh học, 1 Cách tiếp cận tổng thể:, 1 Cách tiếp cận tổng thể, 3 Thu thập và mô hình hóa dữ liệu, 4 Đánh giá sự không chắc chắn của dữ liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn