Life Cycle Assessment: Past,Present, and Future

24 13 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HCM BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHOA MÔI TRƯỜNG Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future† NGUYỄN PHAN PHƯƠNG NAM TRẦN THỊ THANH THI NGUYỄN THANH TÚ CONTENS The Past of LCA (1970-2000) 1970-1990: Decades of Conception 1990-2000: Decade of Standardization 1970-1990: Decades of Conception Vấn đề mơi trường quan tâm: •nguồn tài ngun •hiệu lượng •kiểm sốt nhiễm chất thải rắn 1969 COCA COLA 1970 1984 Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research 1974 Basler & Hofman from cradle to grave 1980 1990 1970-1990: Decades of Conception Hình Biểu đồ số lượng viết đề cập đến LCA ES & T cho thấy xuất LCA đặc biệt năm 1990, Bắt đầu từ lần xuất ES & T vào năm 1967 (tìm kiếm trang web ACS ES & T từ khóa "LCA", truy cập vào ngày 25 tháng 3, 2010) 1970-1990: Decades of Conception KẾT LUẬN: •Giai đoạn 1970-1990 •Cách đề cập tát rõ ràng, từ chuyện ngành, kết •Có nhiều thảo luận trao đổi khoa học quốc tế tảng cho LCA •LCA đươc trơng báo công ty để chứng minh yêu cầu thị trường •Kết có phân biệt cách rõ ràng, chí chủ đề nghiên cứu giống nhau, bảo vệ LCA từ công cụ tính tốn đến chấp nhận áp dụng chung 1990-2000: Decade of Standardization • 1990s phát triển vượt bậc khoa học hoạt động liên hợp quốc tồn cầu • Tạp chí khoa học bắt đầu xuất tạp chí sản xuất sạch, nguồn tài nguyên, bảo tồn tái chế, tạp chí quốc tế LCA khoa học mơi trường cơng nghệ, tạp chí cơng nghệ sinh học, tạp chí khác • Suốt phía bắc nước Mĩ chi nhánh Châu Âu The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) - vai trò dẫn đầu phối hợp mang LCA đến người thực hành, người tiêu dùng nhà khoa học • SETAC “ Code of Practice”là chìa khóa thành cơng q trình hợp tác Bên cạnh SETAC, tiêu chuẩn quốc tế (ISO) liên quan đến LCA 1994 1990-2000: Decade of Standardization Có tiêu chuẩn quốc tế: •Tiêu chuẩn 14040 (2006E): Quản lý mơi trường – đánh giá vòng đời – lý thuyết sườn làm việc •ISO 14044 (2006E): Quản lý mơi trường - đánh giá vòng đời - Yêu cầu hướng dẫn 1990-2000: Decade of Standardization • phối hợp SETAC hoạt động chuẩn ISO • the 1995 Packaging Law in Japan • CML 1992 1990-2000: Decade of Standardization • Là giai đoạn xem xét khoa học tỉ mỉ, tiềm hiểu tảng LCA • Là bùng nổ kết nối với tồn kỉ luật • Ví dụ, thấy đâm chồi kết LCA liên quan đến phân phối phương pháp • Những phương pháp tinh tế đánh giá chuyển tiếp đến xuất LCA thập niên này, thập niên phức tạp phương pháp khác The Present of LCA: Decade of Elaboration The Present of LCA: Decade of Elaboration • Lần thập niên kỷ 21 diện ý đến LCA Vào năm 2002 • chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP)  và xã hội mơi trường Độc chất học hóa học (SETAC) tung quốc tế Quan hệ đối tác chu kỳ sống,được biết đến sáng kiến chu kỳ sống • Mục đích sáng kiến chu kỳ sống xây dựng :Đặt vòng đời suy nghĩ vào thực hành cải thiện hỗ trợ công cụ thông qua liệu tốt số 2 The Present of LCA: Decade of Elaboration Định nghĩa mục tiêu phạm vi Phân tích hàng tồn kho Đánh giá tác động Giải thích ứng dụng trực tiếp: • phát triển sản phẩm cải tiến • kế hoạch chiến lược • thực sách cơng • maketing • ứng dụng khác 2 The Present of LCA: Decade of Elaboration • Chu kỳ sống suy nghĩ tiếp tục phát triển với tầm quan trọng châu Âu như:  thông tin liên lạc từ Ủy ban châu Âu cộng đồng châu Âu (CEC) sách sản phẩm tích hợp (IPP )  tích hợp vào chuyên đề chiến lược việc sử dụng bền vững nguồn tài ngun cơng tác phòng chống tái chế chất thải  Trong năm 2003, Thông tin sách sản phẩm tích hợp (IPP), Ủy ban châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng đánh giá chu trình sống cần thiết cho việc thúc đẩy ứng dụng chu kỳ sống suy nghĩ bên liên quan dự án IPP  Đáp lại tảng châu Âu Đánh giá chu trình sống (43) thành lập vào năm 2005, thúc đẩy phát triển trong sách công (EU) kinh doanh 2 The Present of LCA: Decade of Elaboration The Present of LCA: Decade of Elaboration  Khi vòng đời dựa tính tốn lượng khí thải carbon tạo thành sở trợ cấp để kích thích việc sử dụng lượng sinh học…mà kết phản ứng mạnh nhiều vụ kiện Điều ngụ ý tự lựa chọn phương pháp luận cho việc xử lý nên giảm đến mức tối thiểu  Chủ đề khác phạm vi hạn chế Carbon Footprints không đủ chiếm sử dụng kết quả, giới hạn phạm vi địa lý (chủ yếu từ châu Âu Bắc Mỹ)  Các tác dụng phụ gián tiếp sử dụng đất, phục hồi hiệu ứng, chế thị trường, tất đóng vai trò việc làm sản xuất quy mô lớn nhiên liệu sinh học ảnh hưởng đến thị trường lương thực, khan hiếm, thứ khác quan trọng cho xã hội 2 The Present of LCA: Decade of Elaboration • Như ISO khơng nhằm chuẩn hóa phương pháp LCA chi tiết khơng có thỏa thuận chung cách giải thích số yêu cầu ISO, phương pháp phát triển liên quan đến giới hạn hệ thống phương pháp phân bổ như:  LCA động  không gian  biệt LCA  LCA dựa rủi ro  đầu vào-đầu môi trường dựa LCA  vào hỗn hợp LCA The Present of LCA: Decade of Elaboration • Ủy ban châu Âu đưa CALCAS (phối hợp hành động cho đổi sống Phân tích chu kỳ cho tính bền vững) dự án năm 2006 để cấu trúc lĩnh vực khác phương pháp LCA xác định đường nghiên cứu chương trình để tiếp tục phát triển LCA  Dự án CALCAS hồn thành cơng bố kết  kết liên quan đến thiết lập khuôn khổ cho sống chu trình phát triển bền vững phân tích (LCSA)  liên kết vòng đời phát triển bền vững câu hỏi kiến thức cần thiết để giải chúng  xác định sẵn kiến thức có liên quan mơ hình xác định chương trình nghiên cứu để điền vào khoảng trống 3 LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis • Thập kỷ phân tích khả bền vững LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis LCSA đưa : Mô hình kỷ luật Hướng dẫn cụ thể Gồm câu hỏi bền vững Từ đưa thách thức LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis • Khn khổ hội nhập liên ngành cho phân tích tính bền vững vòng đời LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis Discussion • LCA xây dựng theo nhiều hướng thập kỷ tới Các sở liệu theo vùng xây dựng, phương pháp đánh giá tác động thiết kế, phương pháp phân tích độ khơng chắn cải thiện • Xây dựng khung LCSA thách thức lớn cộng đồng khoa học toàn cầu với quan quốc tế • Xây dựng khung LCSA thách thức lớn cộng đồng khoa học toàn cầu với quan quốc tế:
- Xem thêm -

Xem thêm: Life Cycle Assessment: Past,Present, and Future, Life Cycle Assessment: Past,Present, and Future, LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn