ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY HWASEUNG VINA

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:42

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP.HCM KHOA MÔI TRƢỜNG BỘ MÔN Q TRÌNH THIẾT BỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN BÁO CÁO MƠN HỌC ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY HWASEUNG VINA GVHD : TS NGUYỄN LỮ PHƢƠNG SV THỰC HIỆN : NHĨM LỚP : 02 ĐHQTTB TP HỒ CHÍ MINH, 2016 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP.HCM KHOA MÔI TRƢỜNG BỘ MƠN Q TRÌNH THIẾT BỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN BÁO CÁO MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY HWASEUNG VINA GVHD : TS NGUYỄN LỮ PHƢƠNG SV THỰC HIỆN : NHÓM LỚP : 02 ĐHQTTB TP HỒ CHÍ MINH, 2016 DANH SÁCH NHĨM VÀ PHÂN CƠNG CÔNG VIỆC STT TÊN CÔNG ViỆC Nghiên cứu cách xử lý số liệu hóa chất NGƢỜI THỰC HIỆN MSSV Tạ Văn Bình Minh 0250020235 Nguyễn Tiến Hƣng 0250020219 Võ Thành Tín 0250020248 Xử lý số liệu hóa chất Nghiên cứu quy trình làm giày Nghiên cứu tỷ lệ hóa chất vật liệu sử dụng phần đôi giày Nguyễn Phan Phƣơng Nam 0250020115 Vẽ sơ đồ khối quy trình làm giày Nguyễn Thành Trung 0250020134 Xử lý số liệu file thầy cho khớp với sơ đồ khối với tên flow Gabi Thân Kim Ngọc 0250020240 Xây dựng sơ đồ Gabi nhập Nguyễn Ngọc Nhƣ flow,process Quỳnh 0250020074 Xây dựng sơ đồ Gabi nhập Nguyễn Thanh Tú flow,process 0250020124 10 Nhập số liệu Nhập số liệu Phan Thái Bình Phạm Tiến Đạt 0250020205 0250020213 11 Nghiên cứu cách làm parameter, formular Gabi Đỗ Minh Lâm 0250020228 12 Làm parameter, formular, chạy kết Trần Thị Thanh Thi chép kết file powerpoint 0250020247 13 Kiểm tra tồn số liệu cách tính tốn file Gabi Hồ Thị Bích Thu 0250020123 14 Kiểm tra tồn số liệu cách tính tốn file Gabi, chỉnh sửa hoàn thành báo cáo Phạm Trung Thế 0250020089 15 Chỉnh sửa hoàn thành báo cáo Thái Hữu Nhân 0250020244 LỜI CẢM ƠN Nhóm xin chân thành cám ơn Thầy Nguyễn Lữ Phƣơng cung cấp kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hồn thành báo cáo Do lần đầu tiếp xúc, tìm hiểu mơn học Đánh giá vòng đời sản phẩm phần mềm GABI, nên có sai sót mong nhận đƣợc góp ý thầy để nhóm rút kinh nghiệm sau NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN LỚP 02ĐHQTTB NHÓM LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam dần phát triển theo xu hƣớng hội nhập với kinh tế khu vực giới Hoạt động kinh doanh mặt hàng giày, dép doanh nghiệp ngày trở nên sơi động với góp mặt nhiều hãng giày tiếng giới gia nhập vào thị trƣờng Việt Nam tạo nên thị trƣờng kinh doanh giày ngày đa dạng, phong phú sôi động với canh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp sản xuất giày Để hạn chế tiêu cực cạnh tranh, kinh tế thị trƣờng gây nhà nƣớc đổi luật pháp biện pháp kinh tế cho phù hợp hạn chế tốt tiêu cực tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp tồn phát triển Song song với phát triển này, doanh nghiệp muốn chiến thắng cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng chất lƣợng cao, giá thành hạ với vấn đề việc sản xuất đơi giày tác động đến môi trƣờng nhƣ để đạt đƣợc mục tiêu doanh nghiệp phải đạt tới đỉnh cao tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu tác động đến mơi trƣờng cho đơn vị sản phẩm Tiết kiệm khơng có nghĩa phải giảm chi phí đơn mà phải biết tiết kiệm cho sản phẩm sản xuất đạt chất lƣợng cao giá thành đơn vị cá biệt nhỏ Khi đảm bảo đƣợc yêu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thực đem lại hiệu kinh tế, tức mang lại lợi nhuận có tích lũy Cơng ty TNHH Hwaseung Vina, tên quốc tế Hwaseung Vina Co., Ltd Đã hoạt động năm lĩnh vực sản xuất giày dép Cơng ty có 100% vốn đầu tƣ Hàn Quốc Dựa vào báo cáo chúng em muốn đánh giá tác động việc sản xuất giày Công ty TNHH Hwaseung Vina tác động đến môi trƣờng nhƣ Với hƣớng dẫn bảo thầy Nguyễn Lữ Phƣơng phần mềm Gabi giúpchúng em đánh giá đƣợc tác động việc sản xuất giày môi trƣờng qua thông số: phú dƣỡng hóa (AP), Tiềm tƣợng phú dƣỡng (EP), tƣợng nóng lên tồn cầu (GWP), Sau chúng em dựa kết từ phần mềm Gabi chạy đƣợc để đề xuất phƣơng pháp, phƣơng án nhằm giảm thiểu tác động việc sản xuất sản phẩm giày công ty Hwaseung Vina đến mơi trƣờng LỚP 02ĐHQTTB NHĨM MỤC LỤC MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi .1 THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TNHH HWASEUNG VINA .1 SƠ ĐỒ SẢN XUẤT GIÀY XỬ LÝ SỐ LIỆU CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH TRONG PHẦN MỀM GABI 1.1 Tạo project 1.2 Tạo plan 1.3 1.4 Tạo process Chọn phân loại process tạo 1.5 Nhập tên, input, output, amount, unit process 1.6 Nối process 1.7 Chọn connect flow tƣơng ứng cho bên process 1.8 1.9 Nhập parameter fomular Nhấn Balance để tính tốn .10 1.10 Thêm báo cáo LCIA tự động 11 1.11 Đọc kết .12 KẾT QUẢ THU ĐƢỢC 12 KẾT LUẬN 19 1.1 1.2 Khó khăn 19 Định hƣớng 19 LỚP 02ĐHQTTB NHÓM MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 1.1 Mục tiêu Phân tích đánh giá tác động việc sản xuất sản phẩm giày công ty Hwaseung Vina đến môi trƣờng nhƣ Thông qua thông số: phú dƣỡng hóa (AP), Tiềm tƣợng phú dƣỡng (EP), tƣợng nóng lên tồn cầu (GWP), Sau đề xuất phƣơng pháp, phƣơng án nhằm giảm thiểu tác động việc sản xuất sản phẩm giày công ty Hwaseung Vina đến môi trƣờng 1.2 Phạm vi From cradle to gate Từ khai thác nguyên liệu đến sản xuất dừng lại cửa nhà máy THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TNHH HWASEUNG VINA Công ty TNHH Hwaseung Vina, tên quốc tế Hwaseung Vina Co., Ltd Đã hoạt động năm lĩnh vực sản xuất giày dép Cơng ty có 100% vốn đầu tƣ Hàn Quốc Quy mơ có nhà máy hoạt động (2 nhà máy KCN Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai nhà máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) Bảng 1.1: Một số thông tin Công Ty Tnhh Hwaseung Vina CHỈ TIÊU THƠNG TIN Tên cơng ty Hwaseung Vina Co., LTD Địa KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai Tập đoàn mẹ Hwaseung Industries Co., LTD Năm thành lập 2007 Tổng số công nhân (2013) 11.779 ngƣời Tổng số công nhân viên 14.000 ngƣời Tổng diện tích đất xây dựng 433.300 m2 Số lƣợng sản phẩm (2013) 17.932.878 đôi Công suất thiết kế 15.000.000 đơi giày/ năm Sản phẩm Giày thể thao Reebok, Adidas 1|Page LỚP 02ĐHQTTB NHÓM Tổng chi phí lƣợng 2.679.681USD (~51.273.301.000 vnd) Tổng hố đơn tiền nƣớc 173.454USD (~ 3.642.534.000 vnd) Số ca sản xuất Đa phần làm việc hành chính; có xƣởng Ép đế (2000 lao động) làm việc ca Số vận hành ngày tiếng SƠ ĐỒ SẢN XUẤT GIÀY 2|Page NHÓM LỚP 02ĐHQTTB XỬ LÝ SỐ LIỆU File kèm theo CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH TRONG PHẦN MỀM GABI 1.1 Tạo project 3|Page NHÓM 1.3 Tạo process 1.4 Chọn phân loại process tạo 5|Page LỚP 02ĐHQTTB NHÓM 1.5 Nhập tên, input, output, amount, unit process 6|Page LỚP 02ĐHQTTB NHÓM 1.6 Nối process 7|Page LỚP 02ĐHQTTB NHÓM LỚP 02ĐHQTTB 1.7 Chọn connect flow tƣơng ứng cho bên process Nếu chọn sai bảng thông báo “broken”, số liệu không tƣơng ứng cho đƣờng nối màu xám, số liệu chênh lệch ít, kiểu flow khác biệt cho đƣờng nối chấm chấm xanh 8|Page NHÓM LỚP 02ĐHQTTB 1.8 Nhập parameter fomular Để tính tốn lƣợng CO2 phát thải vận chuyển (q trình transportation) 9|Page NHĨM 1.9 Nhấn Balance để tính tốn 10 | P a g e LỚP 02ĐHQTTB NHÓM 1.10 Thêm báo cáo LCIA tự động 11 | P a g e LỚP 02ĐHQTTB LỚP 02ĐHQTTB NHÓM 1.11 Đọc kết KẾT QUẢ THU ĐƢỢC Column1 khối lƣợng đôi giày số lƣợng giày(đôi) tổng khối lƣợng giày tải trọng(kg) số lƣợng xe(chiếc) lƣợng CO2 km(CO2) quãng đƣờng CO2 quảng đƣờng 12 | P a g e parameter mass_pair pairs mass_total capacity cars value 1,00 17.932.878,00 5.977.626,00 3.000,00 1.992,54 unit kg pcs kg kg pcs co2_3km 1,46 kgCO2 dis 1.035.588,00 km co2_total fomular mass_pair*pairs/3 mass_total/capacity dis*co2_3km*car/3 1.007.295.013,75 kgCO2 LỚP 02ĐHQTTB NHĨM Hiện tƣợng ấm lên tồn cầu Global Warming Potential [kg CO2-Equiv.] GWP 100 years 36.909.875,200000003 33.554.432,0 30.198.988,8000000007 26.843.545,6000000015 23.488.102,4000000022 20.132.659,200000003 16.777.216,0000000037 13.421.772,8000000045 10.066.329,6000000052 6.710.886,40000000503 3.355.443,20000000484 0,00000000466 Total Lining Thread Rest CN: El manuf Upper Sự axit hóa AP Acidification Potential [kg SO2-Equiv.] 45.875,2 39.321,6 32.768 26.214,4 19.660,8 13.107,2 6.553,6 Total 13 | P a g e CN: Crud EU-27: Li Rest CN: Electr CN: Diese GLO: Truc LỚP 02ĐHQTTB NHĨM Tiềm phú dƣỡng hóa Eutrophication Potential [kg Phosphate-Equiv.] EP 36.044,8 32.768 29.491,2 26.214,4 22.937,6 19.660,8 16.384 13.107,2 9.830,4 6.553,6 3.276,8 Total CN: Crud GLO: Truc Rest CN: Electr CN: Diese manufactu Tiềm suy giảm tầng ôzôn Ozone Layer Depletion Potential [kg R11-Equiv.] ODP, steady state 8,0e-6 7,2e-6 6,4e-6 5,6e-6 4,8e-6 4,0e-6 3,2e-6 2,4e-6 1,6e-6 0,8e-6 0,0e-6 Total ADP 14 | P a g e CN: Crude EU-27: Liq Rest CN: Electri CN: Diesel EU-27: Ta LỚP 02ĐHQTTB NHÓM Abiotic Depletion elements [kg Sb-Equiv.] ADP elements ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 Total CN: Crude EU-27: Liqu Rest CN: Electric CN: Diesel EU-27: Tap ADP fossil 214.748.364,800000012 Abiotic Depletion fossil [MJ] 187.904.819,200000018 161.061.273,600000024 134.217.728,00000003 107.374.182,400000036 80.530.636,8000000417 53.687.091,2000000402 26.843.545,6000000387 0,00000003725 Total 15 | P a g e CN: Cr CN: Di Rest CN: El CN: Di EU-27: LỚP 02ĐHQTTB NHÓM Freshwater Aquatic Ecotoxicity Pot [kg DCB-Equiv.] FAETP inf 170.393,6 157.286,4 144.179,2 131.072 117.964,8 104.857,6 91.750,4 78.643,2 65.536 52.428,8 39.321,6 26.214,4 13.107,2 Total CN: Crud CN: Diese Rest CN: Electr CN: Diese EU-27: Li HTP inf Human Toxicity Potential [kg DCB-Equiv.] 3.774.873,6 3.355.443,2 2.936.012,8 2.516.582,4 2.097.152 1.677.721,6 1.258.291,2 838.860,8 419.430,4 Total 16 | P a g e CN: Crud EU-27: Li Rest CN: Elect CN: Dies EU-27: T LỚP 02ĐHQTTB NHÓM Marine Aquatic Ecotoxicity Pot [kg DCB-Equiv.] MAETP inf 1.879.048.192,0 1.610.612.736,0 1.342.177.280,0 1.073.741.824,0 805.306.368,0 536.870.912,0 268.435.456,0 0,0 Total CN: Cru EU-27: L Rest CN: Elec CN: Dies EU-27: T Photochem Ozone Creation Potential [kg Ethene-Equiv.] Tiềm sản sinh quang hóa ozone POCP 4.505,6 4.096 3.686,4 3.276,8 2.867,2 2.457,6 2.048 1.638,4 1.228,8 819,2 409,6 17 | P a g e Total CN: Crude EU-27: Liq Rest CN: Electri CN: Diesel GLO: Truc LỚP 02ĐHQTTB NHÓM Terrestric Ecotoxicity Potential [kg DCB-Equiv.] TETP inf 85.196,8 78.643,2 72.089,6 65.536 58.982,4 52.428,8 45.875,2 39.321,6 32.768 26.214,4 19.660,8 13.107,2 6.553,6 Total CN: Crud EU-27: Li Rest CN: Electr CN: Diese EU-27: Ta Kết tổng hợp index value unit GWP 39.273.425,12000000 kgCO2-equiv AP 49.752,82900000 kgSO2-equiv EP 37.360,33000000 kgPhosphate-equiv ODP 0,00000874 kgR11-equiv POCP 4.814,79100000 kgEthene-equiv productivity 17.932.878,00 pairs index value unit GWP 2,19002355 kgCO2-equiv/pair AP 0,00277439 kgSO2-equiv/pair 18 | P a g e LỚP 02ĐHQTTB NHÓM EP 0,00208334 kgPhosphateequiv/pair ODP 0,00000000 kgR11-equiv/pair POCP 0,00026849 kgEthene-equiv KẾT LUẬN 1.1 Khó khăn Phạm vi đánh giá tác động mơi trƣờng hẹp, gói gọn từ giai đoạn khai thác nguyên liệu hoạt động nhà máy Số liệu nhiều nhƣng database mẫu gabi khơng có sẵn flow giống nhƣ số liệu, process có sẵn đƣợc thực nƣớc lớn, khơng có database sẵn Việt Nam Quy trình xây dựng sơ đồ phức tạp file số liệu có sẵn khơng có giải đầy đủ Chƣa nắm rõ công thức q trình thực tính tốn LCIA nên chƣa xây dựng đƣợc biến số (parameter) công thức (formula) để tính tốn, vậy, biểu đồ kết nhiều tiêu chƣa thực đƣợc 1.2 Định hƣớng Rà soát lại cách thức xây dựng flow, process, tính chất, mục phân loại, số liệu flow Tìm hiểu cách thêm biến tính tốn LCIA, tính tốn đƣợc số tác động mơi trƣờng lại 19 | P a g e
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY HWASEUNG VINA, ĐÁNH GIÁ VÕNG ĐỜI SẢN PHẨM GIÀY CỦA CÔNG TY HWASEUNG VINA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn