ĐỀ THI MÔN: LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:03

sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?a. Tòa án nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền thụ lý giải quyết đối với các vụ án hành chínhmà đương sự hoặc tài sản trong vụ án đó ở nước ngoài.Sai. Vì Căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Luật TTHC năm 2010 quy định:“Điều 29. Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhToà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án cấp huyện) giảiquyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước từ cấp huyện trởxuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án hoặc của người có thẩm quyền trong cơquan nhà nước đó;…”=gt; xét nơi ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính.sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?a. Tòa án nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền thụ lý giải quyết đối với các vụ án hành chínhmà đương sự hoặc tài sản trong vụ án đó ở nước ngoài.Sai. Vì Căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Luật TTHC năm 2010 quy định:“Điều 29. Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhToà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án cấp huyện) giảiquyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước từ cấp huyện trởxuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án hoặc của người có thẩm quyền trong cơquan nhà nước đó;…”=gt; xét nơi ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính.sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?a. Tòa án nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền thụ lý giải quyết đối với các vụ án hành chínhmà đương sự hoặc tài sản trong vụ án đó ở nước ngoài.Sai. Vì Căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Luật TTHC năm 2010 quy định:“Điều 29. Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhToà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án cấp huyện) giảiquyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước từ cấp huyện trởxuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án hoặc của người có thẩm quyền trong cơquan nhà nước đó;…”=gt; xét nơi ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính. ĐỀ THI MƠN: LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (LẦN 2) LỚP 7B B2CQ thời gian làm bài: 75 phút Câu 1: (6 điểm) Các nhận định sau hay sai? Giải thích sao? a Tòa án nhân dân cấp huyện khơng có thẩm quyền thụ lý giải vụ án hành mà đương tài sản vụ án nước ngồi Sai Vì Căn vào khoản Điều 29 Luật TTHC năm 2010 quy định: “Điều 29 Thẩm quyền Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Toà án cấp huyện) giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống phạm vi địa giới hành với Tồ án người có thẩm quyền quan nhà nước đó;…” => xét nơi ban hành định hành chính, hành vi hành Tham khảo thêm website http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH III Vấn đề thẩm quyền TAND cấp quận, huyện hay tỉnh, thành: Có số ý kiến lại vào điểm g Điều 30 Luật TTHC năm 2010 quy định Điểm g khoản Điều 30 Thẩm quyền Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “1 Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Toà án cấp tỉnh) giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: g) Trong trường hợp cần thiết, Toà án cấp tỉnh lấy lên để giải khiếu kiện thuộc thẩm quyền Toà án cấp huyện …” Điểm g Khoản Điều 30 Luật TTHC hướng dẫn Điều Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 HĐTP Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC Điều Trường hợp cần thiết Toà án cấp tỉnh lấy lên để giải khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải Toà án cấp huyện quy định điểm g khoản Điều 30 Luật TTHC Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện liên quan đến nhiều đối tượng, phức tạp Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành thuộc thẩm quyền giải Toà án cấp huyện mà Thẩm phán Tồ án cấp huyện thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi Vụ án có đương tài sản nước cần phải uỷ thác tư pháp cho quan đại diện ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước quan có thẩm quyền nước ngồi …” Ở trường hợp cần thiết khơng có nói tòa án cấp huyện khơng có thẩm quyền ==== b.Trong truờng hợp đơn khởi kiện người khởi kiện thiếu nội dung "Cam đoan việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu nại" Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện Sai Vì - Căn vào điểm g Khoản Điều 105 Luật TTHC năm 2010 quy định “Điều 105 Đơn khởi kiện Đơn khởi kiện phải có nội dung sau đây: g) Cam đoan việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu nại….” - Căn vào khoản Điều 108 Luật TTHC năm 2010 quy định “Điều 108 Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện Trường hợp đơn khởi kiện khơng có đủ nội dung quy định khoản Điều 105 Luật Tồ án thơng báo cho người khởi kiện biết để họ sửa đổi, bổ sung thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày người khởi kiện nhận thông báo Toà án Trường hợp người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo quy định khoản Điều 105 Luật Tồ án tiếp tục việc thụ lý vụ án; họ khơng sửa đổi, bổ sung theo u cầu Tồ án Tồ án trả lại đơn khởi kiện tài liệu kèm theo cho người khởi kiện.” Việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện hướng dẫn Điều 13 Nghị số 02/2011/NQ-NĐTP ngày 29/7/2011 HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC “Điều 13 Sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện quy định Điều 105 Luật TTHC Khi nhận đơn khởi kiện sau nhận đơn khởi kiện, xét thấy đơn khởi kiện không quy định khoản Điều 105 Luật TTHC tùy trường hợp mà giải sau: a) Trường hợp đơn khởi kiện khơng có đủ nội dung quy định khoản Điều 105 Luật TTHC tuỳ theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà Toà án yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thời hạn Tồ án ấn định, khơng q 10 ngày làm việc, kể từ ngày người khởi kiện nhận văn Toà án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;” - Căn vào điểm g, h khoản Điều 109 Luật TTHC năm 2010 quy định “Điều 109 Trả lại đơn khởi kiện Toà án trả lại đơn khởi kiện trường hợp sau đây: g) Người khởi kiện lựa chọn giải vụ việc theo thủ tục giải khiếu nại trường hợp quy định Điều 31 Luật này; h) Đơn khởi kiện khơng có đủ nội dung quy định khoản Điều 105 Luật mà không người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định Điều 108 Luật này; …” - Căn vào khoản Điều 31 Luật TTHC năm 2010 “ Điều 31 Xác định thẩm quyền trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành Tồ án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu nại thẩm quyền giải theo lựa chọn người khởi kiện Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định Điều này.” Điều 31 Luật TTHC hướng dẫn Điều Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC “Điều Xác định thẩm quyền trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện quy định Điều 31 Luật TTHC Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành Tồ án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu nại Toà án phải yêu cầu người khởi kiện làm văn lựa chọn quan giải quyết; trường hợp người khởi kiện khơng làm văn lựa chọn Toà án phải lập biên việc người khởi kiện lựa chọn quan giải …” Kết luận: Trong truờng hợp đơn khởi kiện người khởi kiện thiếu nội dung "Cam đoan việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu nại" Tòa án vào khoản Điều Nghị 02/2011 yêu cầu người khởi kiện làm văn lựa chọn quan giải quyết; trường hợp người khởi kiện không làm văn lựa chọn tòa án lập biên việc người khởi kiện lựa chọn quan giải Có khả xảy a Người khởi kiện chọn quan khiếu nại vào điểm g khoản Điều 109 Luật TTHC năm 2010 Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện b Người khởi kiện chọn Tòa án để giải Tòa án tiếp tục bước thủ tục giải vụ án hành ==== c Có trường hợp việc xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành phụ thuộc vào việc người khởi kiện thực việc khiếu nại trước khởi kiện vụ án hành Đúng Vì vào khoản Điều 104 Luật TTHC năm 2010 quy định “Điều 104 Thời hiệu khởi kiện Thời hiệu khởi kiện trường hợp quy định sau: c) Từ ngày nhận thông báo kết giải khiếu nại quan lập danh sách cử tri kết thúc thời hạn giải khiếu nại mà không nhận thông báo kết giải khiếu nại quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày …” ==== d Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành khơng thiết phải trải qua đầy đủ bước: chuẩn bị khai mạc phiên tòa, khai mạc phiên tòa, thủ tục hỏi phiên tòa, thủ tục tranh luận, thủ tục nghị án tuyên án Đúng Vì Căn vào Điều 136 Luật TTHC năm 2010 quy định trường hợp hoản phiên tòa “Điều 136 Hỗn phiên tồ Các trường hợp phải hỗn phiên tồ: a) Các trường hợp quy định khoản khoản Điều 129, khoản Điều 130, khoản Điều 131, khoản Điều 135 Luật này; b) Thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký Toà án, người phiên dịch bị thay đổi mà khơng có người thay ngay; c) Người giám định bị thay đổi; d) Cần phải xác minh, thu thập tài liệu, chứng bổ sung mà thực phiên tồ Trường hợp hỗn phiên tồ quy định khoản Điều 133 khoản Điều 134 Luật này.” -Khoản 3, Điều 129 Sự có mặt thành viên Hội đồng xét xử Thư ký Tồ án “… Trường hợp khơng có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thành viên Hội đồng xét xử theo quy định khoản Điều phải hỗn phiên tồ Trường hợp Thư ký Toà án vắng mặt khơng thể tiếp tục tham gia phiên tồ mà khơng có người thay phải hỗn phiên tồ …” Khoản Điều 130 Sự có mặt Kiểm sát viên “1 Kiểm sát viên Viện trưởng Viện kiểm sát cấp phân cơng có nhiệm vụ tham gia phiên tồ, vắng mặt Hội đồng xét xử định hỗn phiên tồ thơng báo cho Viện trưởng Viện kiểm sát cấp, trừ trường hợp quy định khoản Điều này.” Khoản Điều 131 Sự có mặt đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương “1 Toà án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương người đại diện họ, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt Hội đồng xét xử hỗn phiên tồ, trừ trường hợp người có đơn đề nghị xét xử vắng mặt Tồ án thơng báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương biết việc hỗn phiên tồ …” Khoản Điều 135 Sự có mặt người phiên dịch “… Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà khơng có người khác thay Hội đồng xét xử định hỗn phiên tồ …” Khoản Điều 133 Sự có mặt người làm chứng “… Trường hợp người làm chứng vắng mặt Hội đồng xét xử định hỗn phiên tồ tiến hành xét xử Trường hợp người làm chứng vắng mặt phiên tồ khơng có lý đáng việc vắng mặt họ gây trở ngại cho việc xét xử bị dẫn giải đến phiên theo định Hội đồng xét xử …” Khoản Điều 134 Sự có mặt người giám định “… Trường hợp người giám định vắng mặt Hội đồng xét xử định hỗn phiên tồ tiến hành xét xử …” Điều 139 Luật TTHC năm 2010 “Điều 139 Tạm đình chỉ, đình giải vụ án phiên Tại phiên tồ, có trường hợp quy định khoản Điều 118 Luật Hội đồng xét xử định tạm đình việc giải vụ án Tại phiên toà, có trường hợp quy định khoản Điều 120 Luật Hội đồng xét xử định đình việc giải vụ án Trường hợp đương xuất trình định hành mà định hành liên quan đến định bị khởi kiện không thuộc thẩm quyền Toà án xét xử sơ thẩm vụ án Hội đồng xét xử đình việc xét xử chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án có thẩm quyền Khoản Điều 118 Tạm đình việc giải vụ án hành “1 Tồ án định tạm đình việc giải vụ án hành trường hợp sau đây: a) Đương cá nhân chết, quan, tổ chức giải thể mà chưa có cá nhân, quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng; b) Đương cá nhân lực hành vi dân mà chưa xác định người đại diện theo pháp luật; c) Đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà đương khơng thể có mặt lý đáng, trừ trường hợp xét xử vắng mặt đương sự; d) Cần đợi kết giải quan khác vụ việc khác có liên quan …” Khoản Điều 120 Đình việc giải vụ án hành “… Tồ án định đình việc giải vụ án hành trường hợp sau đây: a) Người khởi kiện cá nhân chết mà quyền, nghĩa vụ họ không thừa kế; quan, tổ chức giải thể mà khơng có cá nhân, quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng; b) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện Toà án chấp nhận; c) Người khởi kiện triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt; d) Người bị kiện hủy bỏ định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh chấm dứt hành vi hành bị khởi kiện người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu; đ) Các trường hợp quy định khoản Điều 109 Luật mà Toà án thụ lý …” Khoản Điều 109 Trả lại đơn khởi kiện “1 Toà án trả lại đơn khởi kiện trường hợp sau đây: a) Người khởi kiện khơng có quyền khởi kiện; b) Người khởi kiện khơng có đủ lực hành vi tố tụng hành chính; c) Thời hiệu khởi kiện hết mà khơng có lý đáng; d) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính; đ) Sự việc giải án định Tồ án có hiệu lực pháp luật; e) Sự việc không thuộc thẩm quyền giải Toà án; g) Người khởi kiện lựa chọn giải vụ việc theo thủ tục giải khiếu nại trường hợp quy định Điều 31 Luật này; h) Đơn khởi kiện khơng có đủ nội dung quy định khoản Điều 105 Luật mà không người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định Điều 108 Luật này; i) Hết thời hạn thông báo quy định khoản Điều 111 Luật mà người khởi kiện khơng xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tồ án, trừ trường hợp có lý đáng …” Khoản Điều 139 Luật TTHC hướng dẫn Điều 18 Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC “Điều 18 Đình xét xử sơ thẩm, chuyển vụ án cho Tồ án có thẩm quyền quy định khoản Điều 139 Luật TTHC Khoản Điều 139 Luật TTHC quy định: “Trường hợp đương xuất trình định hành mà định hành liên quan đến định bị khởi kiện khơng thuộc thẩm quyền Tồ án xét xử sơ thẩm vụ án Hội đồng xét xử đình việc xét xử chuyển hồ sơ vụ án cho Tồ án có thẩm quyền” Quyết định hành trường hợp định hành thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành theo quy định Luật TTHC hướng dẫn khoản Điều Nghị đồng thời định bị khởi kiện khơng thuộc thẩm quyền giải Toà án xét xử sơ thẩm …” ==== e Việc xác định thẩm quyền giải Tòa án định kỹ luật buộc việc người đứng đầu quan, tổ chức cấp tỉnh không vào nơi cư trú người khởi kiện Đúng Vì vào điểm đ khoản Điều 30 Luật TTHC năm 2010 quy định Điều 30 Thẩm quyền Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Toà án cấp tỉnh) giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: đ) Khiếu kiện định kỷ luật buộc việc người đứng đầu quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc bị kỷ luật phạm vi địa giới hành với Tồ án; ==== f Khi phát có sở chứng minh kết luận người giám định, lời dịch người phiên dịch khơng thật có giả mạo chứng chủ thể có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Đúng vào khoản Điều 233 Luật TTHC năm 2010 quy định Điều 233 Căn để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Bản án, định Tồ án có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm có sau đây: … Có sở chứng minh kết luận người giám định, lời dịch người phiên dịch khơng thật có giả mạo chứng cứ; …” Vì án xác lập dựa kết luận không người giám định, lời dịch người phiên dịch dẫn đến việc phải thu thập lại chứng mới, phiên dịch lại nội dung mà chứng hoàn toàn tình tiết làm thay đổi nội dung án, định mà Tòa án đương khơng biết Tòa án án, định (Căn vào Điều 232 Tính chất tái thẩm.) nên cần phải áp dụng thủ tục Tái thẩm để xét lại án, định có hiệu lực ==== Câu 2: (4 điểm) Ngày 29/7/2013, Chủ tịch UBND thành phố NT, tỉnh KH Quyết định số 100/QĐ-UBND việc giải tranh chấp quyền sử dụng đất bà L, (cư trú huyện NB, tỉnh KH) với bà H (cư trú thành phố NT, tỉnh KH) Bà L nhận định vào ngày 03/8/2013 Sau đó, bà L khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố NT khiếu nại thụ lý vào ngày 10/8/2013 Ngày 05/09/2013, Chủ tịch UBND phố NT ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND giải khiếu nại với nội dung bác dơn khiếu nại bà L nhận định vào ngày 08/09/2013 Bà L không đồng ý với kết giải khiếu nại nên làm đơn khởi kiện Tòa án có thẩm quyền với yêu cầu hủy Quyết định số 100/QĐ-UBND việc giải tranh chấp quyền sử dụng đất 1 Hãy xác định thời hiệu khởi kiện vụ án trên? Thời điểm bà L quyền khởi kiện vụ án hành xác định Chủ tịch UBND thành phố NT không ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND giải khiếu nại bà L? Thời hiệu khởi kiện vụ án trên: Đây vụ án hành kiện định hành số 100/QĐ-UB nên Căn vào điểm a khoản Điều 104 Luật TTHC năm 2010 quy định Điểm a Khoản Điều 104 Thời hiệu khởi kiện “… Thời hiệu khởi kiện trường hợp quy định sau: a) 01 năm, kể từ ngày nhận biết định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc; …” Điều 104 Luật TTHC hướng dẫn Điều 12 Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC Vậy thời hiệu khởi kiện vụ án 01 năm kể từ ngày Bà L nhận định 100/QĐ-UB tức từ ngày 03/08/2013 đến 03/08/2014 Nếu chủ tịch UBND Thành phố NT Tỉnh KH không ban hành định số 317/QĐ-UB Bà L khởi kiện sau thời gian khiếu nại kết thúc mà khơng có giải khiếu nại UBND Thành phố NT Tỉnh KH Căn vào Điều 36 Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định không 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài không 45 ngày Ở vùng sâu vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại lần đầu không 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; vụ việc phức tạp thời hạn giải khiếu nại kéo dài hơn, khơng q 60 ngày Căn vào tình hình thực tế vụ án không vùng sâu vùng xa thời gian giải khiếu nại 30 ngày kể từ ngày thụ lý tức từ ngày 10/08/2013 cách tính thời điểm vào khoản Điều 104 Luật TTHC quy định Khoản Điều 104 Thời hiệu khởi kiện “… Các quy định Bộ luật dân cách xác định thời hạn, thời hiệu áp dụng tố tụng hành …” Vấn đề thời hạn, thời hiệu Bộ luật dân năm 2005 quy định Chương VIII, IX, cụ thể điều 152, 153 Luật Dân 2005 cụ thể sau: Căn khoản 2,3 Điều 152 Luật Dân 2005 quy định “… Điều 152 Thời điểm bắt đầu thời hạn … Khi thời hạn xác định ngày, tuần, tháng, năm ngày thời hạn khơng tính mà tính từ ngày ngày xác định Khi thời hạn bắt đầu kiện ngày xảy kiện khơng tính mà tính từ ngày ngày xảy kiện …” Sự kiện thụ lý đơn khiếu nại Bà L tức ngày 10/08/2013 ngày xảy kiện khơng tính mà tính ngày ngày xảy kiện tức tính từ ngày 11/08/2013 (khoản Điều 152 Luật Dân 2005) Thời hạn không 30 bình thường tính từ ngày 11/08/2013 Căn vào khoản 1, điều 153 luật Dân năm 2005 quy định “… Điều 153 Kết thúc thời hạn Khi thời hạn tính ngày thời hạn kết thúc thời điểm kết thúc ngày cuối thời hạn … Thời điểm kết thúc ngày cuối thời hạn vào lúc hai mươi tư ngày Khơng q 30 ngày tức ngày cuối thời hạn ngày thứ 29 thời hạn khiếu nại Vậy thời điểm kết thúc thời hạn khiếu nại lúc 24 ngày 09/09/2013 Do Bà L khởi kiện vào ngày tức ngày 10/09/2013 Kết luận: - Thời hạn khởi kiện Bà L từ ngày 03/08/2013 đến 03/08/2014 - Thời điểm Bà L khởi kiện ngày 10/09/2013 Tuy nhiên Bà L có lựa chọn khác khơng chờ cho q trình giải khiếu nại kết thúc mà tiến hành khởi kiện cách viết đơn khởi kiện để trống phần cam đoan không vừa khiếu nại vừa khởi kiện gởi đến Tòa án có thẩm quyền Tòa án yêu cầu văn yêu cầu bà L bổ sung nội dung lựa chọn giải pháp khởi kiện hay khiếu nại (theo Điều 108 Luật TTHC 2010) Khi Bà L làm văn trả lời lựa chọn khởi kiện Tòa án lấy hồ sơ giải khiếu nại lên tiến hành thủ tục giải vụ án hành Khi thời điểm khởi kiện Bà L từ ngày 11/08/2013 Xác định Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải vụ án người tham gia tố tụng vụ án trên? Căn vào đối tượng khởi kiện Quyết định 100/QĐ-UB thành phố NT Tỉnh KH định UBND cấp huyện ban hành (thành phố NT Tỉnh KH thành phố thuộc Tỉnh) Căn vào khoản Điều 29 Luật TTHC năm 2010 quy định Khoản Điều 29 Thẩm quyền Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh “Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Toà án cấp huyện) giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống phạm vi địa giới hành với Tồ án người có thẩm quyền quan nhà nước đó; …” Vụ án hành thuộc thẩm quyền giải tòa án nhân dân cấp huyện cụ thể Tòa án Thành phố NT Tỉnh KH Căn vào Điều 47 Luật TTHC năm 2010 xác định người tham gia tố tụng vụ án gồm Đương sự: Người khởi kiện: Bà L Người bị kiện: UBND thành phố NT Tỉnh KH Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà H Người đại diện đương Chủ tịch UBND thành phố NT, Tỉnh KH (người đại diện theo pháp luật UBND thành phố NT, Tỉnh KH) Vụ việc Tòa án cấp sơ thẩm giải khơng đồng ý với án sơ thẩm bà L kháng cáo hợp lệ Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý giải Hội đồng xét xử phát Thẩm phán phân công giải vụ án giai đoạn xét xử sơ thẩm cố ý làm sai lệch nghiêm trọng hồ sơ vụ án? Căn vào khoản Điều 205 Luật TTHC năm 2010 quy định Khoản Điều 205 Thẩm quyền Hội đồng xét xử phúc thẩm “… Hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại trường hợp có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng có chứng quan trọng mà Tồ án cấp phúc thẩm bổ sung …” Hành vi Thẩm phán phân công giải vụ án giai đoạn xét xử sơ thẩm cố ý làm sai lệch nghiêm trọng hồ sơ vụ án hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có thẩm quyền hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại ... Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện liên quan đến nhiều đối tượng, phức tạp Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành thuộc thẩm... có đủ lực hành vi tố tụng hành chính; c) Thời hiệu khởi kiện hết mà khơng có lý đáng; d) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính; đ) Sự việc giải án định Tồ án có hiệu lực pháp luật; e)... khoản Điều 104 Luật TTHC quy định Khoản Điều 104 Thời hiệu khởi kiện “… Các quy định Bộ luật dân cách xác định thời hạn, thời hiệu áp dụng tố tụng hành …” Vấn đề thời hạn, thời hiệu Bộ luật dân năm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN: LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, ĐỀ THI MÔN: LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, III. Vấn đề thẩm quyền của TAND cấp quận, huyện hay tỉnh, thành:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn