VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

40 14 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:57

Khái niệm: là hành vi (hành động haykhông hành động), trái pháp luật, có lỗi, do chủthể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện,xâm hại hoặc đe dọa xâm hại các quan hệ xãhội được pháp luật bảo vệ.Khái niệm: là hành vi (hành động haykhông hành động), trái pháp luật, có lỗi, do chủthể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện,xâm hại hoặc đe dọa xâm hại các quan hệ xãhội được pháp luật bảo vệ. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TS Phan Nhật Thanh NỘI DUNG Khái niệm dấu hiệu vi phạm pháp luật Cấu thành vi phạm pháp luật Phân loại vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lý I KHÁI NIỆM VÀ DẤU HIỆU CỦA VI PHẠM PHÁP LUẬT Khái niệm: hành vi (hành động hay không hành động), trái pháp luật, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đe dọa xâm hại quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Dấu hiệu vi phạm pháp luật  Là hành vi xác định người;  Trái pháp luật;  Có lỗi;  Do chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực Hành vi xác định người VPPL trước hết phải hành vi xác định chủ thể, tức hành vi phải thể giới khách quan bên ngoài, biểu dạng hành động không hành động Hành vi người phải mang tính nguy hiểm cho xã hội mức độ định bị coi vi phạm pháp luật Tính nguy hiểm cho xã hội thể việc hành vi xâm hại đe dọa xâm hại đến quyền, lợi ích bản, đáng nhà nước, tập thể, cá nhân quan hệ xã hội nhà nước xác lập bảo vệ Cần lưu ý hành vi trái pháp luật thực kiện bất ngờ tình cấp thiết…tức chủ thể không thấy trước không buộc phải thấy trước hậu xẩy Trái pháp luật Tính trái pháp luật hành vi mà chủ thể thực hiện, thể bên ngồi dạng, hành vi gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại đến quan hệ xã hội Nhà nước xác lập bảo vệ  Chủ thể làm việc mà pháp luật cấm  Chủ thể sử dụng quyền hạn vượt giới hạn mà pháp luật cho phép  Chủ thể không thực nghĩa vụ mà nhà nước bắt buộc - Mục đích Là kết cuối mà chủ thể mong muốn đạt thực hành vi vi phạm pháp luật Khách thể vi phạm pháp luật Là quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới Tính chất khách thể bị xâm hại phản ánh mức độ nguy hiểm hành vi vi phạm pháp luật Chủ thể vi phạm pháp luật Là cá nhân, tổ chức có lực trách nhiệm pháp lý Năng lực trách nhiệm pháp lý khả chủ thể tự chịu trách nhiệm hành vi trước Nhà nước III Phân loại vi phạm pháp luật Căn vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật chia thành bốn loại: Vi phạm hình (còn gọi tội phạm) hành vi trái pháp luật, có lỗi, nguy hiểm cho xã hội, quy định Bộ luật Hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực Vi phạm hành hành vi trái pháp luật, có lỗi, mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp so với tội phạm, xâm hại tới quan hệ xã hội pháp luật hành quy định Vi phạm kỷ luật hành vi có lỗi, trái pháp luật, kỷ luật đơn vị, quan nhà nước Vi phạm dân hành vi xâm hại tới quan hệ tài sản quan hệ nhân thân Vi phạm dân chủ yếu quy định Bộ luật Dân IV TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Khái niệm trách nhiệm pháp lý: loại quan hệ pháp luật đặc biệt Nhà nước (thông qua nhà chức trách, quan Nhà nước có thẩm quyền) chủ thể vi phạm pháp luật, đó, Nhà nước có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt quy định chế tài quy phạm pháp luật chủ thể vi phạm chủ thể có nghĩa vụ phải gánh chịu hậu bất lợi hành vi gây Đặc điểm trách nhiệm pháp lý:  Cơ sở thực tế trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật  Cơ sở pháp lý trách nhiệm pháp lý văn áp dụng pháp luật có hiệu lực quan Nhà nước có thẩm quyền  Trách nhiệm pháp lý liên quan mật thiết với cưỡng chế Nhà nước Phân loại trách nhiệm pháp lý Căn vào việc phân loại vi phạm pháp luật, có bốn loại trách nhiệm pháp lý:  Trách nhiệm hình sự;  Trách nhiệm dân sự;  Trách nhiệm hành chính;  Trách nhiệm kỷ luật ... Khái niệm dấu hiệu vi phạm pháp luật Cấu thành vi phạm pháp luật Phân loại vi phạm pháp luật Trách nhiệm pháp lý I KHÁI NIỆM VÀ DẤU HIỆU CỦA VI PHẠM PHÁP LUẬT Khái niệm: hành vi (hành động hay... THÀNH CỦA VI PHẠM PHÁP LUẬT Mặt khách quan vi phạm pháp luật - Là biểu bên vi phạm pháp luật mà người nhận thức trực quan sinh động Mặt khách quan vi phạm pháp luật gồm: Hành vi trái pháp luật: ... vi phạm pháp luật như: công cụ thực hành vi vi phạm (dao, súng…), thời gian, địa điểm thực hành vi vi phạm vv 2 Mặt chủ quan vi phạm pháp luật Là trạng thái tâm lý bên chủ thể vi phạm pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn