Rau tiền đạo

19 8 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:45

rau tiền đạo 1.Đại cơng: 1.1 Định nghĩa: Rau không bám đáy TC mà bám eo, lỗ cổ TC, cản trở đờng thai chuyển 1.2.Thông tin chung: - Tỉ lệ RTĐ/tổng số đẻ - Tỉ lệ MLT RTĐ/tổng số MLT - Độ tuổi: 26 35 chiếm 62,6% - Vào viện chảy máu 2.Nguyên nhân: Có sẹo mổ cũ TC Tiền sử sẩy, nạo, hút thai nhiều lần Tiền sử đẻ nhiều lần Phõn loi: 3.1.Phõn loại theo giải phẫu: • RTĐ bám bên • RTĐ bám mép • RTĐTT khơng hồn tồn • RTĐTT hồn toàn 3.2 Phân loại theo lâm sàng: RTĐ chảy máu RTĐ chảy máu nhiều đặc điểm giải phẫu:     Bánh rau Màng rau Dây rau Đoạn Cơ chế chảy máu:  Hình thành đoạn tháng cuối  Cơn co tử cung tháng cuối  Thành lập đầu ối chuyển  Khi thai ngang qua bánh rau 6.TriƯu chøng, chẩn đốn: 6.1 Chưa chuyển dạ:  C nng: Tiền sử chảy máu tháng cuối Thiếu máu- tuỳ mức độ máu Thc th: - Thiếu máu- tuỳ mức độ máu - Ngôi thai bất thờng, đầu cao - Tim thai nhanh, chậm, tuỳ theo mức độ máu - Đặt mỏ vịt, van âm đạo để phân biệt chảy mỏu ti ch Cn lõm sng: Siêu âm: • Chôp X quang Nhau ti?n đ?o trung tâm 23 Nhau ti?n đ?o bán trung tâm 24 6.TriÖu chøng, chẩn đốn: 6.2 Trong chuyển dạ:  Cơ năng: •TiỊn sư chảy máu tháng cuối Tự nhiên máu ạt Đau bụng, có co tử cung Không rõ dấu hiệu nhầy hồng Thc th: - Toàn trạng thiếu máu- tuỳ mức độ máu - Ngôi thai bất thờng, đầu cao - Tim thai nhanh, chậm, tuỳ theo mức độ máu - Khám ÂĐ tay, mỏ vịt, van ÂĐ Cn lõm sng: Có thể dùng siêu âm để xác định vị trí bánh rau Xử trí: 7.1 Cha chuyển dạ: Chăm sóc, điều dỡng: Thuốc: Can thiệp sản khoa: 7.2 Khi chuyển dạ: Nguyên tắc cứu mẹ Rau tiền đạo trung tâm, bán trung tâm phải mổ lấy thai ngay,kết hợp hồi sức Khi mổ, xử trí tuỳ theo tổn thơng Rau tiền đạo bám mép, bám bên mau Ýt cã thĨ bÊm èi theo dâi thªm • Kü tht bÊm èi: • Kü tht mỉ RT§: Kỹ thuật cầm máu: 8.Tiến triển, biến chứng: Cho mÑ  Cho ... phẫu:     Bánh rau Màng rau Dây rau Đoạn Cơ chế chảy máu:  Hình thành đoạn tháng cuối  Cơn co tử cung tháng cuối  Thành lập đầu ối chuyển  Khi thai ngang qua bánh rau 6.TriƯu chøng, chẩn... siêu âm để xác định vị trí bánh rau Xử trí: 7.1 Cha chuyển dạ: Chăm sóc, điều dỡng: Thuốc: Can thiệp sản khoa: 7.2 Khi chuyển dạ: Nguyên tắc cứu mẹ Rau tiền đạo trung tâm, bán trung tâm phải... tâm, bán trung tâm phải mổ lấy thai ngay,kết hợp håi søc • Khi mỉ, xư trÝ t theo tỉn thơng Rau tiền đạo bám mép, bám bên mau bấm ối theo dõi thêm Kỹ thuật bấm ối: Kỹ thuật mổ RTĐ: Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Rau tiền đạo, Rau tiền đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn