Giáo trình Autocad 2007 2D

110 12 0
 • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:27

Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD CHѬѪNG I PHҪN I GIӞI THIӊU AUTOCAD ['Ό:tou] [kæd] 2007 (Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] [kΏm'pju:tΏ] [eid] [di'zain] hoһc Computer-Aided Drafting[com·puter aide 'dra- f-ting] [kΏm'pju:tΏ] [eid] ['dra:ftidž] vӁ thiӃt kӃ vӟi sӵ trӧ giúp cӫa máy tính) CÁC THAO TÁC CҪN THIӂT I.1.Khӣi ÿӝng AutoCAD 2007 ÐӇ khӣi ÿӝng AutoCAD 2007, ta có thӇ thӵc hiӋn theo cách sau: x Double click vào biӇu tѭӧng hình nӅn x x Click theo ÿѭӡng dҭn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007 Màn hinh AutoCad mӟi khӣi ÿӝng Chú ý : nӃu hӝp thoҥi Create New Drawing [kri:'eit] [nju:] ['drΌ:idž] không xuҩt hiӋn ta thӵc hiӋn nhѭ sau:Trên Menu chӑn Tools\Options\System [tu:l] \ ['Όpœn] \ ['sistΏm] Chӑn ô “Show Startup dialog “[œou] \ ['sta:tΧp] ['daiΏlΌg] /Apply/ok Hay nhұp vào dòng lӋnh (gía trӏ biӃn ) Command: filedia € Enter new value for FILEDIA :€ Thông thѭӡng chӑn Metric / Ok Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh ['metrik] / [,o'kei] -1- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Màn hình ÿӗ hӑa AutoCAD 2007 Cross Menubar Toolbar Cursor Graphics Command UCSicon Status Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -2- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Graphics Area ['græfiks] ['eΏriΏ]: vùng thӵc hiӋn bҧn vӁ Menu Bar ['menju:] [bΊ:]: chӭa lӋnh File, Edit, View, … Status Line ['steitΏs] [lain]: dòng trҥng thái (hiӇn thӏ trҥng thái nhѭ :Grip [grip] ,Snap [snæp], ) Command Line [kΏ'mΊ:nd] [lain]: dòng lӋnh ( nhұp mӋnh lӋnh vӁ vào dòng nҫy ) UCSicon : biӇu tѭӧng hӋ tӑa ÿӝ Toolbar [tu:lbΊ:] : công cө ( chӭa nhiӅu biӇu tѭӧng, mӛi biӇu tѭӧng lӋnh toolbar) Cross-hair [krΌs] [heΏ]: giao ÿiӇm cӫa hai sӧi tóc theo phѭѫng X Y Cursor : chҥy Screen Menu [skri:n] ['menju:]: danh mөc( theo mһc ÿӏnh danh mөc nҫy không mӣ ).ĈӇ tҳt hay mӣ thӵc hiӋn nhѭ sau: menu Bar chӑn Tool / Options / Display / chӑn ô “ Display screen menu” [dis'plei] [skri:n] ['menju:] Chú ý : Chӳ in hoa : tên menu Chӳ ÿҫu in hoa ӣ sau có dҩu hai chҩm : tên lӋnh Chӳ ÿҫu in hoa ӣ sau khơng có dҩu hai chҩm : tên lӵa chӑn ( dùng ÿӃn Screen Menu khơng thuұn tiӋn ) I.2 Lѭu trӳ I.2.1 Lѭu bҧn vӁ vӟi tên mӟi Khi mӣ mӝt bҧn vӁ mӟi ÿӇ vӁ, ta nên ÿһt tên ngay, bҵng cách: * Trên Menu : chӑn File\Save as * Tӯ bàn phím : nhҩn tә hӧp phím Crtl-Shift-S * Tӯ dòng Command : gõ vào _saveas ( hoһc saveas ) sau ÿó chӑn ÿѭӡng dҭn, thѭ mөc cҫn lѭu, ÿһt tên chӑn save hӧp thoҥi Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -3- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ * GT 2DCAD Hình 1.1 Hӝp thoҥi Save Drawing As I.2.2 Lѭu bҧn vӁ ÿã có tên sҹn Trên Standard Toolbar ['stỉndΏd] [tu:lbΊ:]: click vào biӇu tѭӧng * Tӯ bàn phím : nhҩn Ctrl + S * Trên Menu : chӑn File\Save * Tӯ dòng Command : gõ vào save sau ÿó chӑn save hӧp thoҥi I.3 Thốt khӓi AutoCAD 2007 Ta có thӇ thӵc hiӋn theo cách sau: * Trên Menu : chӑn File\Exit * Tӯ bàn phím : nhҩn tә hӧp phím Ctrl-Q hoһc vào biӇu tѭӧng X bên góc phҧi hình hay nhҩn tә hӧp phím Alt + F4 * Tӯ dòng Command : gõ vào chӳ Quit hay Exit I.4 Giӟi thiӋu hӝp thoҥi Startup I.4.1 Chӑn Open a Drawing biӇu tѭӧng có sҷn Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -4- hӝp thoҥi : mӣ bҧn vӁ Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD I.4.2 Chӑn Start from Scratch [stΊ:t] [frΌm] [skrætœ] biӇu tѭӧng chӑn Metric ['metrik] bҧn vӁ mӟi có ÿѫn vӏ mm kích thѭӟc 420x297,chӑn Imperial [im'piΏriΏl] ÿѫn vӏ ÿѭӧc tính Inch có kích thѭӟc 12x9 I.4.3 Chӑn Use a Template [ju:s] có sҷn cӫa AutoCad 2007 Chӑn Use a Wizard [ju:s] [ei] ['wizΏd] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh [ei] ['templeit]cho phép sӱ dөng bҧn vӁ mүu bҥn tӵ xác ÿӏnh kích thѭӟc bҧn vӁ -5- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Chӑn Advanced Setup / Ok [Ώd'vΊ:nst] ['setΧp] ( bҥn chӑn tuҫn tӵ nhѭ hình ) Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Units ) Trong hӧp thoҥi Advanced Setup, thҿ Units ['ju:nit] chӑn Decimal ['desiml] phҫn Precision [pri'siέn] chӑn 0.00 TiӃp chӑn Next, thҿ Angle ['ỉdžgl] có dҥng Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Angle ) Chӑn nhѭ hình , tiӃp chӑn next thҿ Angle Mesuse ['ædžgl] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -6- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Angle Measuse ) Thҿ Angle Measuse chӑn hѭӟng ÿông ( East ), TiӃp chӑn next thҿ Angle Direction ['ædžgl] [di'rekœn] dir·ec·tion Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Angle Direction ) Thҿ nҫy chӑn chìӅu quay : chӑn Counter – Clockwise [coun·ter clock·wise] ['kauntΏ] ['klΌkwaiz] ngѭӧc chiӅu quay kim ÿӗng hӗ chӑn Clockwise chiӅu quay kim ÿӗng hӗ TiӃp chӑn next thҿ Area ['eΏriΏ] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -7- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hӝp thoҥi Advanced Setup ( Thҿ Area ) Thҿ nҫy chӑn kích thѭӟc khә giҩy vӁ ÿӏnh giҩy ngang hay ÿӭng, sau ÿó chӑn Finish Chӑn Quick Setup [kwik] ['setΧp] I.4.4 Chӑn nhanh kích thѭӟc ÿѫn vӏ trang vӁ / Ok Hӝp thoҥi Quick Setup xuҩt hiӋn, thҿ Units ÿѫn vӏ bҧn vӁ, sau chӑn xӑng bҥn chӑn next Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -8- ['ju:nit] hӝp thoҥi nҫy chӑn Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Hӝp thoҥi Quick Setup thҿ Units Hӝp thoҥi Quick Setup thҿ Are [Ί:]chӑn kích thѭӟc trang vӁ / sau chӑn bҥn Click vào Finish Hӝp thoҥi Select File [si'lekt] [fail] ( Hӝp thoҥi open ) Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh -9- Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD PHҪN II GIӞI THIӊU KHÁI QUÁT II Thanh tiêu ÿӅ (Title bar) ['taitl][bΊ:]: thӇ hiӋn tên bҧn vӁ Vӏ trí cӫa Title bar nhѭ hình Nút ÿiӅu khiӇn hình: nҵm bên trái hay bên phҧi tiêu ÿӅ nhѭ Thanh tiêu ÿӅ II Thanh trình ÿѫn (Menu bar) ['menju:] [bΊ:]:( Thí dө trình ÿѫn Edit ) Chӑn trình ÿѫn Edit ['edit] Trên Menu bar có nhiӅu trình ÿѫn, nӃu ta chӑn mӝt trình ÿѫn ÿó, mӝt trình ÿѫn thҧ (Full Down Menu) sӁ hiӋn ÿӇ ta chӑn lӋnh kӃ tiӃp II Thanh cơng cө chuҭn (Standard Toolbar) ['stỉndΏd ] [tu:lbΊ:] Thanh Standard HiӇn thӏ Standard bҵng cách: Right click vào mӝt biӇu tѭӧng bҩt kǤ, chӑn cơng cө cҫn dùng Thí dө nhѭ hình bên dѭӟi Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 10 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD CHѬѪNG X KӺ THUҰT HIӊU CHӌNH NÂNG CAO Trong chѭѫng sӁ ÿӅ cұp ÿӃn lӋnh hiӋu chӍnh cao cҩp cӫa AutoCAD nh˱ l͏nh DDCHPROP, DDMODIFY, CHANGE ÿ͛ng thͥi ḽy thông tin tͳ bҧn vӁ nhѭ: DiӋn tích, Chu vi cӫa ÿӕi tѭӧng LӊNH DDCHPROP I LӋnh Ddchprop chӍ hiӋu chӍnh tính chҩt ÿһc biӋt cӫa ÿӕi tѭӧng nhѭ: màu, lӟp, loҥi nét, bӅ dày ÿӕi tѭӧng Thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command: Ddchprop AutoCAD mӣ hӝp thoҥi properties, chӍ ÿӏnh ÿӕi tѭӧng cҫn chӍnh sӱa khai báo chӍnh sӱa rong hӝp thoҥi II LӊNH DDMODIFY LӋnh Ddmodify cho phép hiӋu chӍnh ÿӕi tѭӧng tҩt cҧ nhӳng tính chҩt cӫa ÿӕi tѭӧng, ӭng vӟi mӛi loҥi ÿӕi tѭӧng, AutoCAD mӣ hӝp thoҥi Modify tѭѫng ӭng nhѭ hình 8.1, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Ddmodify Trên Menu chính : chӑn Modify\Properties Dùng phím tҳt : Ctrl+1 AutoCAD mӣ hӝp thoҥi properties, chӍ ÿӏnh ÿӕi tѭӧng cҫn chӍnh sӱa khai báo chӍnh sӱa rong hӝp thoҥi III LӊNH CHANGE LӋnh Change xӱ lý ÿӕi tѭӧng nhѭ lӋnh Ddchprop nhѭng không mӣ hӝp thoҥi chӍ giao diӋn vӟi AutoCAD qua dòng lӋnh, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Change Sau khӣi ÿӝng lӋnh, AutoCAD mӣ dòng sau: Select Object : chӍ ÿӏnh ÿӕi tѭӧng Properties/ : default xác ÿӏnh ÿiӇm thay ÿәi, nӃu ta chӑn Properties, AutoCAD yêu cҫu xác ÿӏnh mӝt sӕ tùy chӑn sau: Change What Property (Color/Elev/layer/Ltype/ItScale/Thickness)? IV LҨY THÔNG TIN BҦN VӀ HIӊN HÀNH IV.1 LӋnh Status LӋnh Status cung cҩp cho tình trҥng cӫa bҧn vӁ hiӋn hành, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Status Trên Menu chính  : chӑn Tools\Inquiry\ Status Sau khӣi ÿӝng lӋnh, AutoCAD mӣ Text Window thơng báo tình trҥng bҧn vӁ hiӋn hành IV.2 LӋnh Dblist LӋnh Dblist cung cҩp nhӳng thông tin cӫa tҩt cҧ ÿӕi tѭӧng bҧn vӁ hiӋn hành, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Dblist Sau khӣi ÿӝng lӋnh, AutoCAD mӣ Text Window thông báo thông tin cӫa tҩt cҧ ÿӕi tѭӧng bҧn vӁ hiӋn hành IV.3 LӋnh List LӋnh List cung cҩp nhӳng thông tin cӫa ÿӕi tѭӧng ÿѭӧc chӑn, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 96 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : List ӣ Trên công cө Object Properties : click vào biӇu tѭӧng Inquiry Trên Menu chính  : chӑn Tools\Inquiry\ List Sau lӋnh ÿѭӧc khӣi ÿӝng, AutoCAD sӁ ÿѭa tiӃp yêu cҫu: Select objects : chӑn ÿӕi tѭӧng sau ÿó enter AutoCAD sӁ mӣ cӱa sә ÿӇ thông báo thông tin cӫa ÿӕi tѭӧng ÿѭӧc chӑn AutoCad Text Window IV.4 LӋnh Dist LӋnh Dist cung cҩp cho ta khoҧng cách giӳa hai ÿiӇm góc phҷng cӫa ÿoҥn thҷng ÿó, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Dist Trên cơng cө Inquiry:click vào biӇu tѭӧng Trên Menu chính  : chӑn Tools\Inquiry\ Distance Sau lӋnh ÿѭӧc khӣi ÿӝng, AutoCAD sӁ ÿѭa tiӃp yêu cҫu: First point : ÿӏnh ÿiӇm thӭ nhҩt Second point : ÿӏnh ÿiӇm thӭ hai Ví dө: cҫn biӃt khoҧng cách giӱa ÿiӇm mӝt ÿoҥn thҷng nҵm ngang cӫa hình chӳ nhұt, ta thӵc hiӋn: Command: Dist € Specify first point: Specify second point: Sau chӑn xong ÿiӇm, AutoCAD sӁ ÿѭa thông tin sau: Distance = 25.0000, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = Delta X = 25.0000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.000 IV.5 LӋnh ID LӋnh ID cung cҩp cho thơng tin vӅ vӏ trí cӫa ÿӕi tѭӧng bҧn vӁ, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : ID Trên công cө Inquiry : click vào biӇu tѭӧng Trên Menu chính  : chӑn Tools\Inquiry\ ID point Command: ID € Point: đònh điểm đối tượng IV.6.LӋnh Area LӋnh Area cung cҩp cho ta thơng tin vӅ DiӋn tích, Chu vi cӫa ÿӕi tѭӧng, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ĉánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Area € Trên công cө Inquiry : click vào biӇu tѭӧng Trên Menu : chӑn Tools\Inquiry\ Area Command: Area € AutoCAD ÿѭa tuǤ chӑn Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 97 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Trong ÿó: Object : Chӑn ÿӕi tѭӧng cҫn biӃt diӋn tích chu vi Add : cӝng thêm ÿӕi tѭӧng vào Subtract : trӯ bӟt ÿӕi tѭӧng Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o ( gõ o ) Select objects: chӑn ÿӕi tѭӧng Area = 1250.0000, Perimeter = 150.0000 IV.7 LӋnh Mass Properties LӋnh Mass Properties cung cҩp cho ta nhӳng thông tin vӅ khӕi lѭӧng, thӇ tích, moment quán tính, trӑng tâm cӫa vұt thӇ ÿһc (solid), thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ĉánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Massprop € Trên cơng cө Inquiry : click lick vào biӇu tѭӧng Trên Menu : chӑn Tools\Inquiry\ Mass Properties Command: Massprop € Select objects: chӑn ÿӕi tѭӧng IV.8 LӋnh Calculator (CAL) LӋnh CAL tính toán biӇu thӭc theo quy tҳt toán hӑc chuҭn vӅ thӭ tӵ ѭu tiên: Nhӳng biӇu thӭc ngoһc ÿѫn ÿѭӧc tính trѭӟc, cө thӇ nhѭ sau: Các tốn tӱ ÿѭӧc sҳp theo thӭ tӵ ѭu tiên: ÿҫu tiên sӕ mNJ, tiӃp theo nhân chia, cuӕi cӝng trӯ Các toán tӱ ngang bҵng sӁ ÿѭӧc xӃp ѭu tiên theo thӭ tӵ tӯ trái sang phҧi Thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ĉánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Cal € Trên cơng cө Standard : click vào biӇu tѭӧng LӋnh Cal có thӇ tính ÿѭӧc biӇu thӭc sӕ hӑc thơng thѭӡng biӇu thӭc vector IV.8.1 BiӇu thӭc sӕ hӑc (Numeric Expressions) BiӇu thӭc sӕ hӑc nhӳng sӕ thӵc, sӕ tӵ nhiên nhӳng hàm sӕ ÿѭӧc nӕi kӃt bӣi nhӳng toán tӱ sau: Toán tӱ Phép toán () Nhóm biӇu thӭc ^ BiӇu thӏ cho sӕ mNJ, lNJy thӯa *,/ +, - Nhân, Chia Cӝng, trӯ Sau ÿây nhӳng ví dө vӅ cách tính biӇu thӭc sӕ hӑc 3 + 0.6 (5.8^2) + PI IV.8.2 BiӇu thӭc vector (Vector Expressions) BiӇu thӭc Vector tұp hӧp cӫa nhӳng diӇm, vector, sӕ nhӳng hàm sӕ ÿѭӧc liên kӃt vӟi nhӳng toán tӱ sau: Tốn tӱ () & Phép tốn Nhóm biӇu thӭc Tích hӳu hѭӟng, kӃt quҧ dҥng vector [a,b,c]&[x,y,z] = [ (b*z) - (c*y) , (c*x) - (a*z) , (a*y) - Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 98 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ * *,/ +, - GT 2DCAD (b*x) ] Tích vơ hѭӟng, kӃt quҧ dҥng sӕ thӵc [a,b,c]*[x,y,z] = ax + by + cz Nhân, Chia sӕ thӵc vӟi vector a*[x,y,z] = [a*x, a*y, a*z] Cӝng, trӯ vector (tӑa ÿӝ cӫa nhӳng ÿiӇm) [a,b,c] + [x,y,z] = [a+x, b+y, c+z] Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 99 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD CHѬѪNG XI KHӔI & THUӜC TÍNH (BLOCKS & ATTRIBUTES) Khӕi mӝt ÿӕi tѭӧng nhҩt cӫa AutoCAD, có thӇ mӝt nhóm ÿӕi tѭӧng, bҧn vӁ tҥo thành mӝt ÿӕi tѭӧng nhҩt ViӋc sӱ dөng khӕi giúp ta tiӃt kiӋm ÿѭӧc thӡi gian vӁ bҵng cách tҥo thѭ viӋn nhӳng hình mүu sӱ dөng chung cho nhiӅu bҧn vӁ, sau cҫn ta chèn vào chӭ khơng cҫn phҧi vӁ lҥi Ngồi tҥo khӕi ta cNJng cҫn xác ÿӏnh nhӳng thuӝc tính cӫa Ta lҫn lѭӧt ÿi vào nhӳng vҩn ÿӅ vӯa nêu I LӊNH BLOCK LӋnh Block tҥo khӕi chӍ có giá trӏ bҧn vӁ hiӋn hành Thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách sau: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Block Trên cơng cө Draw Trên Menu chính Command: Block € : click vào biӇu tѭӧng : chӑn Draw\Block\Make Name : ÿӏnh tên khӕi Base point : chӑn ÿiӇm chèn cho khӕi Select Objects : chӑn ÿӕi tѭӧng tҥo khӕi Chú ý: · Khi ÿӏnh nghƭa Block vӟi ÿӕi tѭӧng ÿã ÿѭӧc vӁ lӟp khác lӟp 0, chèn vào bҧn vӁ vүn mang tính chҩt cӫa lӟp tҥo nên · Khi ÿӏnh nghƭa Block vӟi ÿӕi tѭӧng ÿã ÿѭӧc vӁ lӟp 0, chèn vào bҧn vӁ sӁ mang tính chҩt cӫa lӟp hiӋn hành II LӊNH WBLOCK Khi ÿӏnh nghƭa ÿӕi tѭӧng bҵng lӋnh Wblock, ta có thӇ chèn khӕi ÿѭӧc tҥo vào bҩt cӭ bҧn vӁ ta muӕn, ÿó ÿӕi tѭӧng ÿѭӧc ghi lҥi thành file bҧn vӁ cӫa AutoCAD Thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command: Wblock Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 100 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Command: Wblock € AutoCAD mӣ hӝp thoҥi nhѭ hình TuǤ chӑn chӑn ÿѭӡng dҭn Tҥi dòng File name and path : ÿһt tên cho block chӑn nѫi lѭu III LӊNH INSERT, DDINSERT AutoCAD cung cҩp cho ta lӋnh Insert, Ddinsert ÿӇ chèn khӕi vào bҧn vӁ, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách sau: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command: Ddinsert ( hay Insert Trên công cө Draw : click vào biӇu tѭӧng Insert block Trên Menu chính : chӑn Insert\Block Chӑn ÿѭӡng Tӑa ÿӝ chèn Góc hình chèn TӍ lӋ kích thѭӟc chèn IV LӊNH MINSERT LӋnh MINSERT giúp ta chèn Block thành nhiӅu ÿӕi tѭӧng theo sӵ sҳp xӃp trѭӟc, giӕng nhѭ lӋn Array, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Minsert Command: Minsert € Enter block name or [?]: br2 (ÿѭa tên block cҫn chèn ) Units: Millimeters Conversion: 1.0000 (ÿӏnh ÿiӇm chèn ) Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] : x (tӍ lӋ theo x) Specify X scale factor or [Corner] : Enter Y scale factor : y (tӍ lӋ theo y) Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 101 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Requires numeric value Enter Y scale factor : Specify Z scale factor or : z (tӍ lӋ theo z) Requires numeric distance or second point Specify Z scale factor or : Specify rotation angle : ÿӏnh góc quay Enter number of rows ( -) : ÿӏnh sӕ hàng Enter number of columns (|||) : ÿӏnh sӕ cӝt Enter distance between rows or specify unit cell ( -): ÿӏnh khoҧng cách giӳa hàng Specify distance between columns (|||): ÿӏnh khoҧng cách giӳa cӝt Thí dө Command: minsert Enter block name or [?]: br2 Units: Millimeters Conversion: 1.0000 Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] : x Specify X scale factor or [Corner] : Enter Y scale factor : y Requires numeric value Enter Y scale factor : Specify Z scale factor or : Specify rotation angle : Enter number of rows ( -) : Enter number of columns (|||) : Enter distance between rows or specify unit cell ( -): 100 Specify distance between columns (|||): 100 KӃt quҧ nhѭ hình V LӊNH BASE Khi bҧn vӁ ÿѭӧc chèn vào bҧn vӁ khác vӟi tӑa ÿӝ ÿiӇm chèn (0,0,0), lӋnh Base dùng ÿӇ thay ÿәi tӑa ÿӝ ÿiӇm chèn, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 102 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Command: Base € Base point : ÿӏnh ÿiӇm chèn mӟi VI LӊNH EXPLODE LӋnh Explode dùng ÿӇ phá vӥ cҩu trúc cӫa ÿӕi tѭӧng nhѭ: polyline, block, hatch thành nhiӅu ÿӕi tѭӧng riêng lҿ, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Explode Trên cơng cө Modify : click vào biӇu tѭӧng Trên Menu chính : chӑn Modify\Explode Sau khӣi ÿӝng lӋnh, AutoCAD ÿѭa dòng sau: Select objects: chӑn ÿӕi tѭӧng cҫn explode rӗi nhҩn enter VII THUӜC TÍNH (ATTRIBUTES) VII.1 Ðӏnh nghƭa thuӝc tính cӫa Khӕi Thuӝc tính cӫa khӕi nhӳng biӃn thông tin văn bҧn ÿi kèm theo khӕi chèn vào bҧn vӁ Thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command: Ddattdef ( hay Attdef ) Trên công cө Attribute : click vào biӇu tѭӧng Trên Menu chính  : chӑn Draw\Block\Define Attribute Sau khӣi ÿӝng lӋnh, AutoCAD mӣ hӝp thoҥi Attribute Definition nhѭ hình 9.5 Trong ÿó: VII.1.1 MiӅn Mode MiӅn xác ÿӏnh cách thӇ hiӋn thuӝc tính vӟi tùy chӑn sau: Invisible : khơng cho thҩy thuӝc tính Constant : tính chҩt khơng thay ÿәi trình chèn khӕi, hҵng sӕ Verify : cho phép hiӇn thӏ dòng nhҳc ÿӇ kiӇm tra có thӇ thay ÿәi lҥi ÿӏnh nghƭa thuӝc tính Preset : ÿӏnh nghƭa thuӝc tính có thӇ thay ÿәi ÿѭӧc nhѭng q trình chèn khӕi, AutoCAD khơng ÿѭa dòng nhҳc VII.1.2 MiӅn Attribute MiӅn ÿӏnh thơng sӕ thuӝc tính cӫa khӕi vӟi thành phҫn sau: Tag : ÿӏnh tên gӕc cӫa thuӝc tính Prompt : ÿӏnh dòng nhҳc cho AutoCAD Value : ÿӏnh giá trӏ thuӝc tính, thơng tin cӫa thuӝc tính VII.1.3 MiӅn Text Options Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 103 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD MiӅn ÿӏnh hình thӭc văn bҧn ÿѭa vào thuӝc tính cӫa khӕi VII.1.4 MiӅn Insert point MiӅn ÿӏnh ÿiӇm chèn cӫa thuӝc tính VII.2 HiӋu chӍnh ÿӏnh nghƭa thuӝc tính cӫa Khӕi LӋnh Ddedit cho phép ta hiӋu chӍnh lҥi nhӳng ÿӏnh nghƭa thuӝc tính ca khi, thc hin lnh bng cỏch: ă éỏnh trc tiӃp vào dòng Command: Ddedit VIII HIӊU CHӌNH THUӜC TÍNH KHӔI AutoCAD cho phép ta hiӋu chӍnh thuӝc tính ÿã nҵm khӕi vӟi lӋnh cѫ bҧn: Ddatte Attedit VIII.1 LӋnh Ddatte LӋnh Ddatte chӍ cho phép hiӋu chӍnh giá trӏ thuӝc tính ÿӕi vӟi Block hiӋn hành, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Ddatte Trên cơng cө Attibute : click vào biӇu tѭӧng Trên Menu : Modify\Object\Attribute\Single Sau khӣi ÿӝng lӋnh, AutoCAD ÿѭa dòng sau: Select Block: chӑn Block cҫn hiӋu chӍnh VIII.2 LӋnh Attedit LӋnh Attedit cho phép hiӋu chӍnh tҩt cҧ tính chҩt cӫa thuӝc tính mӝt cách ÿӝc lұp vӟi ÿӏnh nghƭa thuӝc tính, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Attedit Trên cơng cө Attibute : click vào biӇu tѭӧng Trên Menu : Modify\Object\Attribute\Global Command: Attedit € Edit attributes one at a time? : € Block name specification :€ Attribute tag specification :€ Attribute value specification : € Select Attributes : chӍ ÿӏnh nhӳng thuӝc tính VIII.3 LӋnh Attredef LӋnh Attedef sӱ dөng cҫn ÿӏnh nghƭa lҥi khӕi hiӋu chӍnh lҥi thuӝc tính cӫa khӕi, thӵc hiӋn lӋnh bҵng cách: Ðánh trӵc tiӃp vào dòng Command : Attredef Trên cơng cө Attibute : click vào biӇu tѭӧng Command: Attredef € Name of Block you wish to redefine: nhұp tên Block muӕn ÿӏnh nghƭa lҥi Select Object for new block Select Object : chӑn ÿӕi tѭӧng ÿӇ tҥo Block mӟi Insert base point of new block : ÿӏnh ÿiӇm chèn cho Block mӟi Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 104 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD CHѬѪNG XII BӔ TRÍ BҦN VӀ & IN ҨN I ÐӜ PHÂN GIҦI MÀN HÌNH (VIEWRES) BiӃn hӋ thӕng Viewres ÿiӅu khiӇn ÿӝ phân giҧi hình xem bҧn vӁ, gӑi lӋnh bҵng cách ÿánh trӵc tiӃp vào dòng Command chӳ Viewres Command: Viewres € Do you want fast zooms? € Enter circle zoom percent (1-20000) : 20000 € II LӊNH TҪM NHÌN (VIEW) III KHƠNG GIAN MƠ HÌNH (Model Space) Trong AutoCAD có khơng gian làm viӋc khơng gian mơ hình (Model Space) không gian giҩy vӁ (Paper Space) Trѭӟc tiên, ta sӁ tìm hiӇu khơng gian mơ hình gì? Model Space nѫi ta tҥo nhӳng bҧn vӁ bҧn hay bҧn vӁ mүu Thông thѭӡng mӟi bҳt ÿҫu bҧn vӁ, dùng lӋnh Mvsetup, ta ÿã vào khơng gian mơ hình làm viӋc ÿó vӟi mӝt cәng nhìn tƭnh (Tiled Viewports) mһc ÿӏnh Tiled Viewports chӍ có thӇ thӵc hiӋn khơng gian mơ hình Khi muӕn tҥo nhiӅu cәng nhìn tƭnh, ta có thӇ: Tӯ Menu chính: chӑn View\Tiled Viewports AutoCAD sӁ mӣ tiӃp menu thҧ nhѭ hình Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 105 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD NӃu chӑn New Viewports, AutoCAD sӁ ÿѭa cách bӕ trí cәng nhìn mүu, theo ÿó ta có thӇ chӑn (nhѭ hình bên dѭӟi ) Hay tӯ dòng Command: gõ Vports AutoCAD sӁ hiӇn thӏ hӝp thoҥi nhѭ Thơng thѭӡng ta chӍ cҫn mӝt cәng nhìn tƭnh ÿӫ, chӍ ta cҫn xem ÿӕi tѭӧng tӯ nhiӅu phía, ta mӟi cҫn tҥo nhiӅu cәng nhìn ÿӝng Ðӕi tѭӧng ÿѭӧc tҥo làm viӋc mӝt cәng nhìn ÿó, cNJng hiӇn thӏ tҩt cҧ cәng nhìn lҥi IV KHƠNG GIAN GIҨY VӀ (Paper Space) Khơng gian giҩy vӁ (Paper Space) không gian thѭӡng dùng ÿӇ sҳp xӃp ÿӕi tѭӧng ÿã vӁ không gian mơ hình (Model Space) theo mӝt trұt tӵ nhҩt ÿӏnh (theo ý ngѭӡi vӁ) Trên không gian giҩy, ta cNJng có thӇ vӁ ÿӕi tѭӧng, nhѭ: khung tên, tiêu ÿӅ, kích thѭӟc Lҫn ÿҫu tiên, mӟi chuyӇn sang không gian giҩy, ngѭӡi vӁ sӁ cҧm thҩy bӣ ngӥ Chӑn trӵc tiӃp vào Layout1 hay Layout2 Trên trҥng thái : nhҳp vào ô MODEL (nhѭ hình ) Model (Paper ) V SӰ DӨNG KHƠNG GIAN GIҨY VӀ & KHƠNG GIAN MƠ HÌNH Trong phҫn chuyӇn ÿәi qua lҥi giӳa khơng gian mơ hình khơng gian giҩy, mӝt biӃn hӋ thӕng rҩt quan trӑng ÿó biӃn TILEMODE Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 106 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD Khi cҫn làm viӋc cәng nhìn tƭnh, biӃn hӋ thӕng TILEMODE: => ta có khơng gian mơ hình Khi biӃn hӋ thӕng TILEMODE:0 => không gian giҩy vӁ Mӣ TILEMODE bҵng cách: Tӯ dòng Command: gõ Tilemode AutoCAD mͧ dòng New value for TILEMODE : gõ vào Nhҳp ÿúp ô trҥng thái cho tӟi chӳ TILE sáng lҥi Trên Menu chính: chӑn View\Model Space(Tile) ChuyӇn ÿәi qua lҥi giӳa khơng gian mơ hình khơng gian giҩy vӁ ta có thӇ sӱ dөng biӃn TILEMODE bҵng cách: Tӯ dòng Command: gõ Tilemode Enter new value for TILEMODE : (khơng gian mơ hình) CNJng cҫn lѭu ý rҵng, ÿӕi tѭӧng cҫn xӱ lý, hiӋu chӍnh ÿѭӧc vӁ không gian phҧi vào không gian ÿó mӟi có thӇ thao tác ÿѭӧc VI IN BҦN VӀ (Plotting Drawing) Trong AutoCAD, có thӇ xuҩt bҧn vӁ giҩy theo chӃ ÿӝ: khơng gian mơ hình không gian giҩy vӁ Plot to file : in thành file vӟi phҫn mӣ rӝng PLT Sau nhҳp vào biӇu tѭӧng công cө chuҭn (Standard toolbar), hӝp thoҥi Plot mӣ nhѭ hình ( khai báo hѭӟng dҭn giӡ thӵc hành ) Plot area Xác ÿӏnh thông sӕ cӫa miӅn in, gӗm tùy chӑn sau: Display : in tҩt cҧ nhӳng AutoCAD thҩy hình Extent : in tҩt cҧ ÿӕi tѭӧng bҧn vӁ, bӓ qua lӋnh limits Limits : in nhӳng ÿӕi tѭӧng miӅn Limits Window : in theo cӱa sә chӑn MiӅn Paper Size and Orientation Có tùy chӑn ÿѫn vӏ: theo inch theo mm Tùy chӑn Rotation and Origin Xác ÿӏnh tӑa ÿӝ ÿiӇm gӕc hѭӟng quay cӫa giҩy vӁ Tùy chӑn Plotted MM Drawing Units Khi in theo khơng gian giҩy vӁ Plotted Drawing Units ÿӅu có giá trӏ Khi in theo khơng gian mơ hình Plotted MM vүn ӣ giá trӏ nhѭng Drawing Units sӁ mang giá trӏ cӫa hӋ sӕ tӍ lӋ Tùy chӑn Preview Dùng ÿӇ xem trѭӟc in Cuӕi ta chӑn OK Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 107 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ F1 F2 F3 hay Ctrl+F F5 hay Ctrl+E F6 hay Ctrl+D F7 hay Ctrl+G F8 hay Ctrl+L F9 hay Ctrl+B F10 hay Ctrl+U F11 hay Ctrl+W Chuӝt trái Chuӝt phҧi Phím Enter Phím Esc Ctrl+C Ctrl+J Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Y Ctrl+Z Ctrl+\ Ctrl+1 GT 2DCAD Mӝt sӕ phím tҳt Cad LӋnh Hep LӋnhchuyӇn tӯ cӱa sә ÿӗ hӑa sang chӃ ÿӝ văn bҧn Tҳt mӣ chӃ ÿӝ truy bҳt thѭӡng trú Khi vӁ hình chiӃu trөc ÿo 2D phím nҫy dùng chuyӇn tӯ vӏ trí mһt phҷng hình chiӃu trөc ÿo nҫy sang mһt phҷng hình chiӃu trөc ÿo khác Dùng tҳt hay mӣ tӑa ÿӝ ÿiӇm ÿӝng hình Dùng tҳt hay mӣ lѭӟi ÿiӇm hình Dùng tҳt hay mӣ Ortho, ortho on ÿѭӡng thҷng ÿѭӧc vӁ nҵm hay ÿӭng Dùng tҳt mӣ bѭӟc nhҧy Dùng tҳt mӣ dҭn hӭѫng cӵc Polar Tracking Dùng tҳt mӣ chӃ ÿӝ dҭn hѭӟng truy bҳt Dùng ÿӇ chӑn Xuҩt hiӋn menu ( tùy chӑn lӋnh ) KӃt thúc lӋnh Hӫy bӓ lӋnh ÿang thӵc hiӋn LӋnh copy Tѭong tӵ nhѭ Enter Thӵc hiӋn lӋnh New LӋnh Open LӋnh in LӋnh Save LӋnh Paste LӋnh Cut LӋnh Redo LӋnh Undo Hӫy mӝt lӋnh ( Cancel) Mӣ hӝp thoҥi Properties Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 108 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD TÀI LIӊU THAM KHҦO Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 109 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com Trѭӡng Trung cҩp Bách NghӋ GT 2DCAD MӨC LӨC CHѬѪNG I PHҪN I GIӞI THIӊU AUTOCAD 2007 PHҪN II GIӞI THIӊU KHÁI QUÁT CHѬѪNG II TӘ CHӬC BҦN VӀ CHѬѪNG III CÁC BѬӞC,LӊNH VӀ CѪ BҦN CHѬѪNG IV CÁC LӊNH TRUY BҲT ĈӔI TѬӦNG CHѬѪNG V LӞP & DҤNG ÐѬӠNG NÉT CHѬѪNG VI KӺ THUҰT HIӊU CHӌNH CѪ BҦN CHѬѪNG VII CÁC LӊNH VӀ NHANH CHѬѪNG VIII KӺ THUҰT VӀ NÂNG CAO CHѬѪNG IX CHӲ & KÍCH THѬӞC CHѬѪNG X KӺ THUҰT HIӊU CHӌNH NÂNG CAO CHѬѪNG XI KHӔI & THUӜC TÍNH (BLOCKS & ATTRIBUTES) CHѬѪNG XII BӔ TRÍ BҦN VӀ & IN ҨN Ngѭӡi soҥn : KS HuǤnh Trѭӡng Chinh - 110 - Lѭu hành nӝi bӝ Share-connect.blogspot.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Autocad 2007 2D, Giáo trình Autocad 2007 2D

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn