Giáo trình kiến trúc công nghiệp, khoa xây dựng dân dung, đại học BK

160 16 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:27

TRỈÅÌNG ÂẢI HC BẠCH KHOA KHOA XÁY DỈÛNG DD & CN BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC - GIẠO TRÇNH KIÃÚN TRỤC CÄNG NGHIÃÛP NGỈÅÌI BIÃN SOẢN : TH.S – GVC TRỈÅNG HOI CHÊNH LỈU HNH NÄÜI BÄÜ 2004 Share-connect.blogspot.com NÄÜI DUNG GÄƯM PHÁƯN : * PHÁƯN I CÅ SÅÍ QUY HOẢCH CẠC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP * PHÁƯN II NGUN L THIÃÚT KÃÚ KIÃÚN TRỤC CẠC NH CÄNG NGHIÃÛP * PHÁƯN III THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TẢO KIÃÚN TRỤC CẠC NH CÄNG NGHIÃÛP Share-connect.blogspot.com PHÁƯN I CÅ SÅÍ QUI HOẢCH CẠC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP CHỈÅNG I QUI HOẢCH KHU CÄNG NGHIÃÛP [ QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP Qui hoảch khu cäng nghiãûp l mäüt biãûn phạp quan trng ca viãûc bäú trê chênh xạc, håüp l sỉïc sn xút v táûn dủng ti ngun ca mäüt vng Hỉåïng qui hoảch khu cäng nghiãûp ch úu tiãún hnh theo loải I Khu cäng nghiãûp khai thạc Gäưm cạc xê nghiãûp ch úu khai thạc ti ngun (than, dáưu , qûng ) Viãût Nam cọ : khu Apatêt Lo Cai, khu gang thẹp Thại ngun , than Hn Gai , dáưu khê Vng Tu II Khu cäng nghiãûp nàng lỉåüng Gäưm mäüt säú nh mạy nhiãût âiãûn hồûc thy âiãûn âãø cung cáúp nàng lỉåüng (âäüng lỉûc, âiãûn lỉûc, håi ẹp ) cho mäüt khu cäng nghiãûp låïn hồûc cạc vng dán cỉ thnh thë, thë tráún Viãût nam cọ cạc nh mạy : Thy âiãûn säng Â, Thạc B, Âa Nhim , Yaly Nhiãût âiãûn ng Bê, Ph Lải Share-connect.blogspot.com III Khu cäng nghiãûp täøng håüp Ch úu sỉí dủng ti ngun phong phụ ca âëa phỉång v lán cáûn táûn dủng âiãưu kiãûn âëa lyï thuáûn låüi cho viãûc täø chæïc váûn chuøn bäú trê hng loảt cạc nh mạy ch úu gia cäng chãú biãún Viãût nam coï khu cäng nghióỷp Vióỷt Trỗ, Haỡ Nọỹi, Haới phoỡng Noù bao gọửm cå khê, dãût, thỉûc pháøm, cäng nghiãûp nhẻ [ BÄÚ TRÊ XNCN TRONG THAÌNH PHÄÚ Viãûc bäú trê XNCN thnh phäú phi xút phạt tỉì ton bäü nghiãn cỉïu quan hãû sn xút våïi sinh hoảt, nh hỉåíng v quan hãû ca khu cäng nghiãûp våïi thnh phäú v viãûc håüp tạc cạc xê nghiãûp våïi I Phán loải XNCN xáy dỉûng thnh phäú Theo cháút ca Xê nghiãûp Cọ loải - Xê nghiãûp khai thạc m , qûng - Xê nghiãûp gia cäng : luyãûn kim, dãût, thæûc pháøm - Xê nghiãûp nàng læåüng : âiãûn, khê âäút Theo âàûc âiãøm sỉí dủng sn pháøm - Cäng nghiãûp nàûng - Cäng nghiãûp nhẻ - Cäng nghiãûp thỉûc pháøm - Cäng nghiãûp họa cháút - Cäng nghiãûp váût liãûu xáy dỉûng Share-connect.blogspot.com Theo diãûn têch âáút Tuìy theo qui mä m cạc xê nghiãûp chiãúm diãûn têch âáút khạc tỉì 0,1 ; 400 y 600 0,1 - 0,5 Dãût 10 - 30 Cå khê 30 - 100 Luyãûn kim 400 - 600 Theo âàûc âiãøm vãû sinh Mäùi xê nghiãûp âãöu cọ mäüt âàûc âiãøm vãû sinh riãng v mỉïc âäü sinh âäüc hải khạc Càn cỉï vo cháút âäüc hải vãû sinh ngỉåìi ta chia cáúp : a Cáúp I : XN phạt sinh nhiãưu cháút âäüc hải : luûn kim, phán âảm, xi màng >150.000 T/nàm , loải ny u cáưu khong cạch vãû sinh 1000 m b Cáúp II : Caïc XN cọ cäng sút vỉìa , âäüc hải êt hån: họa cháút, super phät phạt u cáưu khong cạch vãû sinh 500 m c Cáúp III : Mäüt säú xê nghiãûp họa cháút , ximàng , khong cạch vãû sinh 300 m d Cáúp IV: Caïc xê nghiãûp chãú biãún gäù, thy tinh, giáúy, x phng , khong cạch vãû sinh 100 m e Cáúp V : Caïc xê nghiãûp phủc vủ âåìi säúng, thúc lạ, dãût, vàn phng pháøm, khong cạch vãû sinh 50 m Share-connect.blogspot.com Theo phỉång thỉïc váûn chuøn a Váûn chuøn âỉåìng sàõt : luûn kim, khai thạc họa cháút, mäüt säú xê nghiãûp qui mä låïn b Váûn chuøn âỉåìng bäü : cạc xê nghiãûp cọ qui mä vỉìa, diãûn têch chiãúm âáút dỉåïi 10 c Váûn chuøn âỉåìng thy : nh mạy âỉåìng, nh mạy giáúy Phán loải theo mỉïc âäü dng nỉåïc, nàng lỉåüng Täøng håüp cạc nhán täú trãn cọ thãø phán xê nghiãûp thnh nhọm a Nhọm I : Gäưm cạc xê nghiãûp thüc tiãu chøn vãû sinh cáúp I (1000m), váûn chuøn âỉåìng sàõt, diãûn têch chiãúm âáút låïn (400 y 600ha) Loaûi ny u cáưu bäú trê cạch xa thnh phäú hồûc ä thnh phäú b Nhọm II : Thüc cháút vãû sinh cáúïp II y IV (100 y 500m) váûn chuøn âỉåìng sàõt, khäúi lỉåüng váûn chuøn vỉìa v nh (5 y 10 vản táún/nàm) diãûn têch dng âáút vỉìa 10 âãún 100 Khu cäng nghiãûp ny bäú trê åí mẹp thnh phäú c Nhọm III : Thüc cháút vãû sinh cáúp V (50m) hồûc khäng sn sinh cháút âäüc hải, váûn chuøn âỉåìng bäü, chiãúm âáút êt Loải ny bäú trê thnh phäú, cọ thãø xen láùn khu dán cỉ, khäng táûp trung thaình khu cäng nghiãûp låïn Share-connect.blogspot.com II QUAN H GIặẻA THAèNH PH VAè KHU CN Khu cọng nghiãûp thnh phäú ch úu gäưm hai nhọm II v III Täøng kãút sỉû phạt triãøn thnh phäú v khu cäng nghiãûp ca thãú giåïi cọ 03 dảng quan hóỷ cồ baớn : Loaỷi hỗnh troỡn Thaỡnh phọỳ âáưu tiãn cọ mäüt trung tám, khu cäng nghiãûp bäú trê åí chung quanh ä thnh phäú Vê dủ : Thnh phäú Mảc Tỉ Khoa - Paris Loải hỗnh thổùc daới Loaỷi hỗnh thổùc thaỡnh phọỳ phaùt trióứn theo trủc chênh, khu dán cỉ v cäng nghiãûp phạt triãøn song song tảo thnh gii Vê dủ : Thaỡnh phọỳ Stalingrat - Vióỷt Trỗ Share-connect.blogspot.com Hỗnh thổùc họựn hồỹp Laỡ loaỷi kóỳt hồỹp giổợa hai hỗnh thổùc trón vaỡ lồỹi dủng âỉåüc ỉu âiãøm ca loải trãn tråí thnh hỗnh thổùc tổồng õọỳi lyù tổồớng Khi bọỳ trờ xờ nghiãûp cäng nghiãûp thnh phäú cáưn chụ tha mn - Ph håüp våïi sỉû bäú trê chung - Chụ âiãưu kiãûn vãû sinh chung giỉỵa xê nghiãûp v khu dán cỉ - Âiãưu kiãûn âi lải ca cäng nhán (âi bàòng phỉång tiãûn no cng bo âm thåìi gian 30 y 40 phụt) Share-connect.blogspot.com CHỈÅNG THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP [1 CẠC CÅ SÅÍ CHUNG V U CÁƯU THIÃÚT KÃÚ Thiãút kãú màût bàòng chung l mäüt män khoa hc täøng håüp nhiãưu màût vãư k thût, khoa hc, nghãû thût v cạc chun män khạc I NHIÃÛM VỦ V NÄÜI DUNG CH ÚU CA THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀỊNG CHUNG Nhiãûm vủ thiãút kãú màût bàòng chung Tảo thnh mäüt qưn thãø kiãún trục phong phụ, hi ho tha mn nhỉỵng u cáưu sau : * Bo âm täút dáy chuưn sn xút *Tiãút kiãûm väún âáưu tỉ kinh doanh *Thao tạc thûn låüi, nàng sút cao, sn pháøm täút *Tiãút kiãûm diãûn têch xáy dỉûng *Qun l xê nghiãûp thûn låüi *Täø håüp kiãún trục qưn thãø täút Share-connect.blogspot.com Näüi dung chuí yãúu cuía thiãút kãú màût bàòng chung - Càn cỉï vo dáy chuưn cọng nghóỷ vaỡ õióửu kióỷn õởa hỗnh õóứ bọỳ trờ tọỳt caùc cọng trỗnh kióỳn truùc - Choỹn vaỡ bọỳ trê hãû thäúng giao thäng v ngoi nh mạy , cng lưng ngỉåìi, lưng hng - Bäú trê âỉåìng äúng k thût vãû sinh håüp l våïi u cỏửu cọng nghóỷ vaỡ õởa hỗnh khu õỏỳt - Bäú trê cáy xanh v vỉåìn hoa - Nghiãn cỉïu v sạng tảo nghãû thût âãø âạp ỉïng u cáưu tháøm m ca xê nghiãûp cäng nghiãûp v khu cäng nghiãûp II CẠC NHÁN TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀỊNG CHUNG XNCN Qui vãư nhán täú chênh : Dáy chuưn cäng nghãû Âáy l càn cỉï ch úu nháút âãø thiãút kãú màût bàòng chung, yóu cỏửu cuớa quaù trỗnh cọng nghóỷ õọỳi vồùi thióỳt kãú màût bàòng chung l : - Dáy chuưn sn xút phi liãn tủc - Mảng lỉåïi giao thäng váûn chuyãøn âån giaín , ngàõn nháút, khäng giao - Lưng ngỉåìi v lưng hng khäng nh hỉåíng láùn - Bo âm sỉû måí räüng tỉång lai m khäng hồûc êt nh hỉåíng âãún dáy chuưn sn xút 10 Share-connect.blogspot.com Kêch thỉåïc danh nghéa ca panel tỉåìng l : * Räüng 1,2 ; 1,5 ; 1,8m * Daìi hoàûc 12m 12001800 6000 120-200 12001800 100-120 6000 1200-1500 1800 3000- 6000 70-100 12001800 6000- 12000 300 Tỉåìng panel cạch nhiãût Tỉåìng panel cạch nhiãût cọ cáúu tảo tỉì mäüt låïp hồûc nhiãưu låïp , cọ kêch thỉåïc tỉång tỉû panel thỉåìng 12001800 6000 280-300 900- 1500 1200-1800 1500,3000,6000 160 - 240 200 - 300 146 Share-connect.blogspot.com 12001800 12000 250-300 1200 2400 12000 300 Liãn kãút panel tỉåìng vo cäüt 5 500 Cäüt Táúm tỉåìng cọ sỉåìn Thẹp L âãø hn vo cäüt dng liãn kãút våïi táúm tỉåìng Thẹp liãn kãút táúm tỉåìng Chäút liãn kãút Cäüt åí vë trê âáưu häưi Táúm tỉåìng cọ sỉåìn Thẹp L åí cäüt Thẹp liãn kãút táúm tỉåìng ÄÚng thẹp giỉỵ cäú âënh k/cạch Táúm gọc Thanh thẹp lk táúm âáưu häưi v tỉåìng dc III TỈÅÌNG BÀỊNG TÁÚM NHẺ Tỉåìng bàòng táúm nhẻ (tän, fibro ximàng ) âỉåüc sỉí dủng cho cạc nh xỉåíng khäng u cáưu cạch nhiãût, cho xỉåíng cáưn nhiãût , cho cạc xỉåíng cọ nguy cå näø , cạc tỉåìng dãù thạo làõp ,v.v 147 Share-connect.blogspot.com 65 a Táúm mại 65 b X gäư tỉåìng Khäúi kã 45 Táúm gọc 150 2.Vêt 1.Táúm tole tỉåìng X gäư mại a Liãn kãút tỉåìng våïi mại b Liãn kãút chán tỉåìng [3 CỈÍA SÄØ , CỈÍA ÂI , CỈÍA CÄØNG V LÄÙ THÄNG GIỌ (TÁÚM CHE) I CỈÍA SÄØ Phán loải chung Cỉía säø nh cäng nghiãûp chia thnh cạc loải sau : * Theo chỉïc nàng cọ : - Cỉía chiãúu sạng âỉåüc lm bàòng kênh cäú âënh - Cỉía thäng giọ âỉåüc lm bàòng chåïp gäù, kim loải, nhỉûa ,v.v.cäú âënh - Cỉía häùn håüp âỉåüc lm bàòng cỉía kênh xoay theo trủc âỉïng, ngang, chåïp kênh xoay, hồûc mäüt pháưn kênh cäú âënh , mäüt pháưn chåïp thoạng, cổớa kờnh luỡa * Theo hỗnh thổùc coù : - Cỉía säø loải ä giạn âoản thỉåìng sỉí dủng cho nh cọ kãút cáúu tỉåìng chëu lỉûc, cho cạc xỉåíng cọ u cáưu chiãúu sạng khäng nhiãưu - Khi xỉåíng cáưn nhiãưu ạnh sạng, cọ thãø dng cỉía bàng ngang mäüt hồûc nhiãưu låïp 148 Share-connect.blogspot.com - Cỉía säø bàng âỉïng cho ạnh sạng täút, nhỉng khäng âäưng âãưu - Cỉía säø mng låïn ráút ph håüp våïi cạc nh cäng nghiãûp kiãøu Pavillon Theo kinh nghiãûm, âiãưu kiãûn khê háûu Viãût Nam nãn dng loải cỉía kênh láût trủc ngang åí giỉỵa hồûc åí trãn âãø cọ thãø chiãúu sạng, thäng giọ tỉû nhiãn täút, âäưng thåìi chäúng âỉåüc mỉa hàõt Loải cỉía, hỗnh daùng, kờch thổồùc vaỡ trờ bọỳ trờ cổớa säø xạc âënh trãn cå såí u cáưu chiãúu sạng ca sn xút, thäng giọ tiãûn nghi xỉåíng, âàûc âiãøm sn xút v gii phạp täø håüp kiãún trục mỷt õổùng cọng trỗnh Cỏỳu taỷo chung Tổồng tỉû nh dán dủng , cáúu tảo chung ca cỉía säø nh cäng nghiãûp gäưm cọ : khn cỉía , cạnh cỉía v mäüt säú trỉåìng håüp cn cọ thãm hãû thäúng âọng , måí cỉía Theo váût liãûu cọ : cỉía khung bàòng gäù, khung bàòng thẹp v khung bàòng bã täng cäút thẹp Cỉía láúy theo mäâun : chiãöu räüng 500 mm chiãöu cao 600 mm II CỈÍA ÂI Cỉía âi bäú trê trãn cạc lưng váûn chuøn, lưng hng, kêch thỉåïc cỉía phủ thüc phỉång tiãûn váûn chuøn, theo vë trê âọng måí ta cọ : - Cỉía måí theo trủc âỉïng - Cỉía cún - Cỉía âáøy 149 Share-connect.blogspot.com III CẠC LOẢI TÁÚM CHE Trong cọng trỗnh kióỳn truùc, vỏỳn õóử che mỉa, che nàõng ráút quan trng , nháút l âiãưu kiãûn khê háûu nỉåïc ta mỉa nhiãưu nàõng gay gàõt Ngoi váún âãư che mỉa, che nàõng táúm che cn cọ tạc dủng tàng v tháùm m kiãún trục cọng trỗnh Tỏỳm che ngang Thổồỡng õỷt trón tổồỡng, trãn cạc cỉía säø v thỉåìng gi l ävàng 200 600 Táúm che âỉïng Loải táúm che ny ch úu che nàõng Khi thiãút kãú phi nghiãn cỉïu hỉåïng màût tråìi âãø nàõng khäng loüt vaìo nhaì NÀÕNG 150 Share-connect.blogspot.com Táúm che nghiãng Âãø tàng hiãûu quaí thäng giọ tỉû nhiãn cho nh cäng nghiãûp trãn tỉåìng thỉåìng lm nhỉỵng läù thäng giọ khäng cáưn cỉía nhỉng cáưn phi che mỉa nàõng D E D : cng nh -> che mỉa cng täút nhỉng hiãûu qu chiãúu sạng kẹm E : cng låïn -> thäng giọ cng täút nhỉng tháøm m kẹm (E d 45o) 151 Share-connect.blogspot.com CHỈÅNG SN , NÃƯN V KÃÚT CÁÚU PHỦ [1 NHặẻNG VN ệ CHUNG Vệ NệN Kóỳt cỏỳu nóửn , sn nh cäng nghiãûp cọ nh hỉåíng ráút låïn âãún chỏỳt lổồỹng cọng trỗnh, nng suỏỳt lao õọỹng vaỡ chỏỳt lỉåüng sn pháøm, váûy thiãút nãưn nh cäng nghiãûp phi tn theo cạc tiãu chøn qui phảm nháút âënh Nãưn ca xỉåíng phi tha mn u cáưu sn xút , cạc loải tạc âäüng , u cáưu chỏỳt lổồỹng cọng trỗnh õóử I NHặẻNG YU CệU CHUNG CHO THIÃÚT KÃÚ NÃƯN , SN CÄNG NGHIÃÛP U CÁƯU K THÛT * Bo âm â cỉåìng âäü âãø chëu âỉåüc tạc dủng ca ti trng * Êt bë mi mn ngỉåìi v phỉång tiãûn váûn chuøn âi lải * Âäü bãưn phi tỉong ỉïng vồùi õọỹ bóửn cọng trỗnh * Khọng dỏựn õióỷn U CÁƯU CÄNG NGHÃÛ * Cọ kh nàng chëu âỉåüc tạc dủng ca váût lê, họa hc * Nãưn cọ cháút ân häưi âãø váûn chuøn, âi lải êt gáy tiãúng äưn * Âi lải v váûn chuøn thûn låüi êt bë cn tråí 152 Share-connect.blogspot.com YÃU CÁÖU VÃÛ SINH * Màût nãưn khäng âỉåüc sinh khê ,bủi v mi * Màût nãưn khäng sinh cạc cháút cọ nh hỉåíng âãún sỉïc khe ca cäng nhán khê áøm, håi nổồùc YU CệU Sặ DUNG * Dóứ sổớa chổợa v sỉía chỉỵa khäng nh hỉåíng âãún sn xút * Dãø quẹt dn, khäng trån trỉåüt, vãû sinh, mu sàõc m quan * Khäng bë phạ hoải, biãún dảng cọ váût råi va chảm, khäng chạy v chëu lỉía täút * Håüp l - kinh tãú II) CÁÚU TẢO CHUNG CA SN NÃƯN NH CÄNG NGHIÃÛP: Nãưn sn nh cäng nghiãûp thỉåìng gäưm cạc låïp sau : 1- Låïp màût nãưn L låïp trỉûc tiãúp chëu tạc dủng cå hc, váût lê, họa hc Màût nãưn täút, xáúu cọ nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún âäü bãưn ca c nãưn, nh hỉåíng âãún sn xút.Låïp ph màût chia lm ba loải chênh : låïp ạo liãn tủc ( âáút âáưm chàût, cạc loải bã täng ); låïp ạo bàòng váût liãûu råìi ( cạc loải gảch lạt, táïm bã täng , kim loải, gäù ); låïp ạo bàòng váût liãûu cün (cạc loải táúm nhỉûa täøng håüp ) 2- Låïp âãûm Låïp âãûm giỉỵ chỉïc nàng truưn lỉûc xúng nãưn âáút Chụng thỉåìng âỉåüc lm bàòng cạc váût liãûu cạt, xè, âạ dàm, si, bãtäng, bã täng gảch våỵ hồûc âạ dàm Trong nh nhiãưu táưng âọ chênh l panen hay bn sn 153 Share-connect.blogspot.com Chiãưu dy låïp âãûm âỉåüc xạc âënh theo toạn Theo kinh nghiãûm thỉûc tãú, chiãưu dy täúi thiãøu ca låïp âãûm cọ thãø láúy bàòng 60mm âãún 100mm phủ thüc vo váût liãûu lm låïp âãûm 3- Låïp trung gian Låïp trung gian coï hai chỉïc nàng : lm phàóng màût låïp âãûm v liãn kãút cạc khäúi khạc thnh mäüt khäúi Chụng cọ thãø l vỉỵa xi màng- cạt , vỉỵa bitum- cạt , thu tinh lng 4- Cạc låïp cạch nhiãût , cạch ám , cạch nỉåïc Trong nh cäng nghiãûp nhiãưu táưng nãúu u cáưu ca sn xút cọ thãø cáúu tảo thãm cạc låïp cạch nhiãût, cạch ám, sỉí dủng bãtäng nhẻ, bãtäng xè than Låïp cạch nỉåïc cọ tạc dủng ngàn khäng cho cạc dëch thãø trãn màût nãưn tháúm xúng dỉåïi v khäng cho håi nỉåïc tỉì dỉåïi âáút tháúm lãn màût nãưn 5- Låïp nãưn L låïp âåí táút c cạc låïp trãn , åí nãưn nhâọ l nãưn âáút tỉû nhiãn , åí nh nhiãưu táưng âọ l sn chëu lỉûc [2 CÁÚU TẢO CẠC LOẢI NÃƯN , SN CÄNG NGHIÃÛP I NÃƯN CỌ LÅÏP ẠO LIÃN TỦC Nãưn âáút Nãưn cáúp phäúi Âỉåüc lm tỉì häùn håüp si, cạt, âáút sẹt, häùn håüp âạ dàm to, nh cọ hồûc khäng ri nhỉûa âỉåìng, vỉỵa xi màng cạt Nãưn bàòng bã täng xi màng, bã täng nhỉûa âỉåìng Nãưn bàòng âạ mi Nãưn bàòng vỉỵa v bã täng chëu acêt 154 Share-connect.blogspot.com NÃƯN BÀỊNG ÂÁÚT NÃÛN NÃƯN ÂÁÚT NHỈÛA ÂỈÅÌNG NÃƯN BT NHỈÛA ÂỈÅÌNG NÃƯN GRANITO NÃƯN XM HỒÛC BT NÃƯN BT CHËU ACÊT II) NÃƯN BÀỊNG VÁÛT LIÃÛU RÅÌI Cọ thãø l cạc loải táúm lạt : táúm bãtäng, gảch lạ nem, bn kim loải, gảch hoa, vạn - Gảch hoa XM 200x200x20 - Vỉỵa XM lọt M.50 dy 20 - SN BTCT M.200 dy 100 - Gảch hoa XM 200x200x20 - Vỉỵa XM lọt M.50 dy 20 - Låïp BT âạ 4x6 M.75 daìy 100 - Låïp phoìng áøm - Låïp BT nhỉûa - Nãưn âáút thiãn nhiãn - Sn vạn dy 30 - Dáưm gäù 40 x 60 - SN BTCT - Låïp vỉỵa XM âạnh mu - Låïp BT âạ 4x6 M.75 dy 100 - Låïp âáút âàõp tỉåïi nỉåïc âáưm k - Nãưn âáút thiãn nhiãn 155 Share-connect.blogspot.com Màût nãưn cọ thãø lạt bàòng cạc loải váût liãûu råìi ( âạ häüc, gảch, gäúm ) 2 3 Âaï häüc 2 Gảch hồûc gäúm Låïp âáút âàõp Vỉỵa XM liãn kãút Låïp Bãtäng gảch våỵ III) CÁÚU TẢO CHI TIÃÚT CH ÚU CA NÃƯN SN 1- Khe biãún dảng Trong nhỉỵng trỉåìng håüp sau cáưn cáúu tảo khe biãún dảng màût nãưn : a/ Nhiãût âäü nãưn âáút
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kiến trúc công nghiệp, khoa xây dựng dân dung, đại học BK, Giáo trình kiến trúc công nghiệp, khoa xây dựng dân dung, đại học BK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn