ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP, HÀ NỘI 11-2014

24 16 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:25

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT  ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: CAO CƠNG ÁNH Bộ mơn: Kết cấu –Vật liệu Sinh viên: Lớp: Hà Nội, 11-2014 -1-  THUYẾT MINH TÍNH TỐN XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MẶT CẮT DẦM 1.1 Chiều dài dầm (L) chiều dài nhịp tính tốn (l): L  l   0,5 �0,  , m 1.2 Chiều cao dầm h: Chiều cao dầm chọn theo điều kiện cường độ điều kiện độ võng Chiều cao chọn sơ theo công thức sau: �1 � h� � � l 10 20 � � Đối với cầu dầm giản đơn bêtơng cốt thép thường chiều cao dầm khơng nhỏ 0,07l Sau ta chọn h chẵn đến 5cm - Chiều cao dầm chọn không thay đổi suốt chiều dài nhịp Nên chọn: h  80 �150cm - Giả sử, chọn chiều cao dầm: h  130cm 1.3 Bề rộng sườn dầm (bw): - Tại mặt cắt gối dầm, chiều rộng sườn dầm định theo tính tốn ứng suất kéo chủ, nhiên ta chọn bề rộng sườn dầm không đổi suốt chiều dài dầm Đối với dầm giản đơn nhịp nhỏ  l �20m  , chọn bề rộng sườn dầm: bw  20 �30cm - Giả sử, chọn bề rộng sườn dầm: bw  20cm 1.4 Chiều dày cánh (hf): - Chiều dầy cánh chọn phụ thuộc vào điều kiện chịu lực cục vị trí xe tham gia chịu lực tổng thể với phận khác, cầu khơng có dầm ngang cánh nên chọn dầy Đối với dầm đúc chỗ chiều dầy cánh không nhỏ 1/20 lần khoảng cách trống đường gờ, nách dầm sườn dầm dầm đúc sẵn khơng nhỏ 50mm Theo 22TCN-272-05 h f  b f  3000 30 �165mm ( b f : Khoảng cách trung bình hai tim dầm) - Giả sử chọn chiều dày cánh: h f  18cm 1.5.Chiều rộng cánh (b): Bề rộng cánh hữu hiệu dầm bên không lấy lớn trị số nhỏ ba trị số sau: l với l chiều dài nhịp hữu hiệu -  12h f  bw  - Khoảng cách tim hai dầm Bề rộng cánh tính tốn dầm biên lấy 1/2 bề rộng hữu hiệu dầm kề bên, cộng thêm trị số nhỏ của: l -  6h f  0,5bw  -2-  - Chiều dài phần cánh hẫng Khi tính bề rộng cánh dầm hữu hiệu, chiều dài nhịp hữu hiệu lấy độ tính toán nhịp giản đơn khoảng cách điểm thay đổi mômen uốn (điểm uốn biểu đồ mômen) tải trọng thường xuyên nhịp liên tục, thích hợp mơmen âm dương Ở đây, giả sử lấy: b  170cm 1.6.Chọn kích thước bầu dầm (b1,h1): Kích thước phần bầu dầm phải vào việc bố trí cốt thép chủ mặt cắt dầm để định ( số lượng thanh, khoảng cách thanh) Tuy nhiên chọn sơ ban đầu ta chưa biết cốt thép chủ nên phải tham khảo đồ án điển hình nên đảm bảo kích thước cho bề rộng bầu phải bố trí tối thiểu cột cốt thép chiều cao bầu phải bố trí tối thiểu hàng cốt thép Có thể chọn: - Bề rộng bầu dầm: b1  30 �45cm - Chiều cao bầu dẩm (h1): Đối với dầm đúc chỗ chiều cao phần bầu dầm khơng nhỏ 14 cm 1/16 khoảng cách trống đường gờ khoảng cách dầm ngang Đối với dầm đúc sẵn chiều cao phần bầu dầm khơng nhỏ 125 mm Có thể chọn: h1  20 �30cm Tiếp giáp sườn dầm bầu dầm, thường cấu tạo vát 1:1 - Giả sử chọn: b1  33cm; h1  19cm 1.7 Tính sơ trọng lượng thân dầm 1(m) dài: - Diện tích mặt cắt ngang dầm, (hình 2): 0,  0, Ac  1, �0,18  0,1�   1,3  0,18  0,1  0, 065  0,19  �0,  0,  0,13 0, 065 �  0,33 �0,19  0,562425  m  - Trọng lượng thân dầm mét dài là: DC   c Ac  25 �0,562425 �14,1 kN / m  Ở lấy trọng lượng thể tích bê tông :  c  25kN / m 1.8 Quy đổi tiết diện tính tốn: -3-  b hf mí i hf b bw h bw mí i h1 h1 S2 b1 b1 Tiết diện ban đầu Tiết diƯn q uy ®ỉi Hình Quy đổi tiết diện Chiều dày cánh mới: h míi h f  f S1 b  bw Chiều dày bầu dầm mới: h1míi h1  2S b  bw S1 , S diện tích tam giác chỗ vát (như hình 1) Thay số, ta có: - Chiều dày cánh quy đổi: h moi  hf  f �50  18, 67  cm  170  20 -Chiều cao bầu dầm mới: �21,125  22, 25  cm  33  20 Hình Tiết diện sơ yt h1moi  h1  Hình Tiết diện tính tốn -4- h S1  XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 2.1 Xác định mô men 2.1.1.Vẽ đường ảnh hưởng mômen tiết diện: - Giả sử chiều dài nhịp tính tốn : l  18m - Chia dầm thành 10 đoạn tương ứng với mặt cắt đánh số từ đến 10, đoạn dầm dài 1,8m - Đường ảnh hưởng mômen tiết diện: 1.8m 7 10 18m 1.62 § ah M1 2.88 § ah M2 3.78 § ah M3 4.32 § ah M4 4.5 § ah M5 Hình Đường ảnh hưởng mơ men 2.1.2 Tính tốn: Để tính mơ men mặt cắt đó, ta tiến hành xếp tải bất lợi lên đường ảnh hưởng mô men mặt cắt Tính diện tính đường ảnh hưởng tương ứng tải trọng rải tính tung độ đường ảnh hưởng tương ứng tải trọng tập trung a- Đối với TTGH cường độ, mô men M mặt cắt thứ (i) dầm xác định theo công thức sau: M i ,cd   �  1, 25.DC  1,5.DW  1, 75.mg M PLL  M  1, 75.k.mg M   IM  �LLi ,M yi ,M � � � b- Đối với TTGH sử dụng, mô men M mặt cắt thứ (i): M i , sd   �  1, 0.DC  1,0.DW  1,0.mg M PLL  M  1, 0.k.mgM   IM  �LLi ,M yi ,M � � � Trong công thức trên: PLL LLi ,M : Tải trọng rải (9,3kN/m) mg M (1+IM) M k yi , M : Hệ số phân bố ngang tính cho mơmen (đã tính hệ số xe m) : Hệ số xung kích : Diện tích ĐAH mơ men mặt cắt thứ i, tương ứng tải trọng rải : Hệ số cấp đường Ở đây, k = : Tung độ ĐAH mô men tương ứng tải trọng bánh xe xét (tim bánh xe) : Tải trọng tập trung bánh xe hoạt tải thiết kế ứng với ĐAH mô men mặt cắt i Chẳng hạn, xếp tải lên ĐAH mô men mặt cắt 5: -5-  110kN 110kN TandemLoad 1,2m 145kN 145kN 4,3m 35kN TruckLoad 4,3m LaneLoad DW DC 4.5 y5 y1 y2, y4 § ah M5 y3 Hình Xếp tải lên đường ảnh hưởng mô men Mô men uốn lớn mặt cắt nhịp: � �  1, 25 �14,1  1,5 �5,5  1, 75 �0,58 �9,3 �40,5  M 5,truck � � 2603,186kNm cd  0,95 � 1, 75 �� 1, �0,58 � 145 �4,5  145 �2,35  35 �2,35  � � �  1, 25 �14,1  1,5 �5,5  1, 75 �0,58 �9,3 �40,5  � M 5,tancddem  0,95 �� � 2427,886kNm  1, 75 �� 1, � 0,58 � 110 � 4,5  110 � 3,9   � � � �  1, �14,1  1, �5,5  1, �0,58 �9,3  �40,5  M 5,truck � � 1672, 765kNm sd  0,95 � 1, �� 1, �0,58 � 145 �4,5  145 �2,35  35 �2,35  � � �  1, �14,1  1, �5,5  1, �0,58 �9,3 �40,5  � M 5,tansddem  0,95 �� � 1572,593kNm 1, �� 1, �0,58 � 110 �4,5  110 �3,9  � � Để tiện tính tốn ta lập bảng theo mẫu sau: Bảng 1-Giá trị mômen M M M itruck ,cd dem M itan ,cd M itruck , sd dem M itan , sd y5 (m )  kNm   kNm   kNm   kNm  (7) (8) (9) (10) (11) (12) 14,58 25,92 34,02 38,88 40,5 991,38 1738,682 2241,905 2501,049 2603,186 yi , M xi Mặt cắt  m y1 y2 y3 y4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 0 0 1,62 1,19 0,76 1,62 1,5 2,88 2,02 1,16 2,88 2,64 3,78 2,49 1,2 3,78 3,42 4,32 2,6 0,88 4,32 3,84 2,35 4,5 2,35 4,5 3,9 0 886,258 633,186 573,116 1572,175 1112,08 1016,933 2057,753 1436,681 1331,451 2342,989 1606,991 1516,672 2427,886 1672,765 1572,593 So sánh giá trị ghi cột (9) với cột (10), thấy hoạt tải TruckLoad gây hiệu ứng mô men lớn so với hoạt tải TandemLoad Ta lấy giá trị để thiết kế dầm Vẽ biểu đồ bao mômen cho dầm TTGH cường độ: -6-  1.8m 7 10 18m 991.38 1738.683 2241.905 2501.049 2603.186 2501.049 2241.905 991.38 1738.683 M Hình Biểu đồ bao mơmem M (KNm) 2.2 Xác định lực cắt 2.2.1 Vẽ đường ảnh hưởng lực cắt tiết diện: 10 1.8m 18m + § ah V0 0,9 - + § ah V1 0,1 0,8 - + § ah V2 0,2 0,7 + § ah V3 0,3 0,6 - + § ah V4 0,4 0,5 - + 0,5 Hình Đường ảnh hưởng lực cắt 2.2.2 Tính tốn: -7- § ah V5  Để tính lực cắt mặt cắt đó, ta tiến hành xếp tải bất lợi lên đường ảnh hưởng lực cắt mặt cắt Tính diện tính đường ảnh hưởng tương ứng tải trọng rải tính tung độ đường ảnh hưởng tương ứng tải trọng tập trung a- Đối với TTGH cường độ, lực cắt V mặt cắt thứ (i) dầm xác định theo công thức sau: Vi ,cd   �  1, 25.DC  1,5.DW  V  1, 75.mgV PLL 1V  1, 75.k.mgV   IM  �LLi ,V yi ,V � � � b- Đối với TTGH sử dụng, lực cắt V mặt cắt thứ (i): Vi , sd   �  1,0.DC  1, 0.DW  V  1, 0.mgV PLL1V  1, 0.k.mgV   IM  �LLi ,V yi ,V � � � Chẳng hạn, xếp tải lên ĐAH lực cắt mặt cắt 0; 5: 110kN 110kN TandemLoad 1,2m 145kN 145kN 35kN 4,3m TruckLoad 4,3m LaneLoad DW DC + y1 y5 y4 110kN y2 § ah V0 y2 110kN TandemLoad 1,2m 145kN 145kN 35kN 4,3m TruckLoad 4,3m LaneLoad DW DC 0,9 0,1 + § ah V1 y2 y1 y5 y4 110kN y3 110kN TandemLoad 1,2m 145kN 145kN 4,3m 35kN 4,3m TruckLoad LaneLoad DW DC - 0,5 + 0,5 y1 y5 y4 § ah V5 y2 y3 Hình Xếp tải lên đường ảnh hưởng lực cắt Để tiện tính tốn ta lập bảng theo mẫu sau: -8-  Bảng 2-Giá trị lực cắt V 1V Vi truck V ,cd yi ,V xi Mặt cắt  m y1 (1) (2) (3) 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 y2  kN  dem Vi ,tan cd Vi truck , sd dem Vi ,tan sd  kN   kN   kN  y5 ( m) ( m) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,933 0,833 0,733 0,633 0,533 0,433 7,2 5,4 3,6 1,8 7,29 5,76 4,41 3,24 2,25 681,577 498,943 408,929 319,137 229,568 140,221 606,144 436,498 359,471 282,667 206,085 129,726 420,13 309,638 252,068 194,627 137,313 80,126 377,026 273,954 223,807 173,787 123,895 74,129 y3 y4 (4) (5) 0,761 0,661 0,561 0,461 0,361 0,261 0,522 0,422 0,322 0,222 0,122 0,022 So sánh giá trị ghi cột (10) với cột (11), thấy hoạt tải TruckLoad gây hiệu ứng lực cắt lớn so với hoạt tải TandemLoad Ta lấy giá trị để thiết kế dầm Vẽ biểu đồ bao lực cắt cho dầm TTGH cường độ: 7 10 229.568 18m 319.137 408.929 498.943 681.577 1.8m 140.221 + V 681.577 498.943 408.929 319.137 229.568 140.221 - Hình Biểu đồ bao lực cắt V (KN) TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP TẠI MẶT CẮT GIỮA DẦM Chiều cao có hiệu (chiều cao làm việc) dầm lấy: d e   0,8 �0,9  h  104 �117cm Lấy : d e  104cm giả sử: a  h f Sức kháng uốn danh định: � hf � Mn  0,85fc' hfb� de  � 2� � ' Với: f c  3,5kN / cm ; h f  18, 667cm; b  170cm Suy ra: M n  8937,31kNm Sức kháng uốn tính tốn: M r   M n  0,9 �8937,31  8043,58kNm -9-  Thấy: M r  M u  2603,186kNm ( M u - Mô men uốn ngoại lực tác động tiết diện dầm) chiều cao khối ứng suất chữ nhật tương đương nhỏ chiều cao cánh, tức trục trung hòa qua cánh, tính tiết diện chữ nhật  =0.003 b 0.85f'c Cf Cw de h c a= c hf cu As d1 T= A s fy s bw MỈt cắt ngang dầm Biểu đồ biến ng Biểu đồ øng st * Trình tự tính tốn tiết diện chữ nhật sau: Giả sử khai thác hết khả chịu lực tiết diện: M Mr  .Mn  Mu � Mn  u  2892,43kNm  Giả sử cốt thép chịu kéo bị chảy dẻo: f s  f y Từ phương trình cân mơmen xác đình chiều cao vùng bê tơng chịu nén Khi phương trình xác định chiều cao vùng nén : � a� Mn  0,85fc' ba � de  � � 2� 2892,43 �102 � a� � a � Mn de  �� A  a� de  �   571,91 cm2 Đặt: A  a � ' 2 0,85f b 0,85 � 3.5 � 170 � � � � c  � a  d e  d e2  A  104  1042  �571,91  5, 65  cm  Từ phương trình cân hình chiếu tính diện tích cốt thép chịu kéo cấn thiết: 0,85abf c' 0,85 �5, 65 �170 �3,5 As    68,1 cm2  fy 42 Phương án Bảng 3-Phương án cốt thép Số hiệu A1 cm Số thép thép 22 3,87 16 25 5,10 14 29 6,45 12    As cm  51,92 71,40 77,4 Từ bảng trên, chọn phương án 2: + Số bố trí:12 + Số hiệu thanh: 29 Đường kính danh định thép: 28,7mm (ASTM A615M) + Tổng diện tích cốt thép thực tế: 77,4cm2 + Bố trí thành hàng, hàng - 10 -  40 65 190 65 65  45 65 110 65 45 330 Hình 10 Sơ đồ bố trí cốt thép chủ mặt cắt dầm *Kiểm tra lại tiết diện:  -Ta có: As  77, cm  -Khoảng cách từ thớ chịu kéo đến trọng tâm đám cốt thép: �40  �105  �170 d1   126  mm  12 - Khoảng cách hữu hiệu tương ứng từ thớ chịu nén đến trọng tâm cốt thép chịu kéo: d e  h  d1  1300  126  1174  mm   117,  cm  - Lúc này, chiều cao vùng nén : As f y 77, �420 a   6, 43  cm   1.h f  0,8.18,667  14,93  cm  ' 0,85 f c b 0,85 �35 �170 Ở đây, bê tơng có f  35MPa , nên: 1 ' c f  0,85  0, 05 ' c  28   0,8 � Trục trung hồ qua cánh - Mơmen kháng tính tốn: � a� M r   M n  0,9.0,85.a.b f c' � de  � 3340, 767 kNm � 2� Như vậy: M r  3340, 767 kNm  M u  2603,187 kNm � Dầm đủ khả chịu mômen *Kiểm tra lượng cốt thép tối đa: c a 6, 43    0, 068  0, 42 � Thoả mãn d e 1d e 0,8.117, *Kiểm tra lượng cốt thép tối thiểu:   As f' 77,   0,014  0,03 c  0, 0025 � Thoả mãn Ag 5624, 25 fy VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU Để tiết kiệm thép, số lượng cốt thép chọn tính với mặt cắt có mơmen lớn cắt bớt cho phù hợp với hình bao mơmen Tại vị trí tiết diện có số thép cắt bớt đi, phải đảm bảo điều kiện: M r �M u - 11 -  Số thép cắt bớt ln đảm bảo tính đối xứng phù hợp với u cầu cấu tạo Có 1/3 số cốt thép chủ kéo neo gối Không cắt uốn cốt thép góc cốt thép đai Khơng cắt cạnh mặt cắt Tại mặt cắt phải xác định lại diện tích cốt thép, vị trí trục trung hoà, chiều cao khối ứng suất tương đương mơmen kháng tính tốn tiết diện có cắt thép Do ta có bảng sau: 45 65 110 65 40 190 130 190 40 65 40 65 190 65 65 65 65 Bảng 4- Phương án dự kiến cắt cốt thép 45 65 65 45 110 65 45 45 65 330 330 Lần cắt 1, (B-B) 110 65 45 330 Lần cắt 2, (C-C) Lần cắt 3, (D-D) Bảng 5- Phương án cắt cốt thép Số lần cắt Số thép lại 12  As cm  d1  cm  d e  cm  a  cm  77,4 12,6 117,4 6,43 10 64,5 9,2 120,8 5,36 51,6 7,1 122,9 4,29 38,7 125 3,21 Còn lại Vị trí TTH M r  kNm  Qua cánh Qua cánh Qua cánh Qua cánh (1) M itruck ,cd 2603,186 2879,928 2501,049 2355,35 2241,905 1805,068 1738,682 Mr Vị trí mặt cắt Số thép lại  kNm   kNm  (2) (2) (3) (4) Giữa dầm, cách gối 9,0m Cách gối 8,012m Cách gối 6,188m Cách gối 3.84m 12 2603,186 3340,767 10 2501,049 2879,928 2241,905 2355,35 1738,682 1805,068 - 12 -  kNm  3340,767 Dùng phương pháp nội suy, xác định vị trí mặt cắt, tức điểm cắt thép lý thuyết: Mặt cắt M itruck ,cd  *Hiệu chỉnh biểu đồ bao mômen: - Lượng cốt thép tối thiểu phải thỏa mãn: M r � 1, M cr ;1,3M u  Khi M u �0,9 M cr điều kiện lượng cốt thép tối thiểu M r �1,3M u Điều nàycó nghĩa khả chịu lực dầm phải bao ngồi đường - Xác định mơmen kháng nứt: M cr  f r M u M u �0,9 M cr Ig yt + Diện tích mặt cắt ngang:Ag Ag=18,67x170+(130-18,67-22,25)20+22,25x33=5689,75(cm2) -Vị trí trục trung hồ:yt= yt= =>yt=89,67(cm) -Mơmen qn tính tiết diện nguyên: Ig Ig= +170x18,67.(130 89,67)2 + +20×89,08(89,67- 22.25- )2 + +33x22,25x(89,6722,25)2 =>Ig=7728003,23(cm4) -Cường độ chịu kéo uốn bêtông: fr fr=0.63 =0.63 � =3,33(MPa) =>Vậy momen nứt là: Mcr=ƒr =3,33x103 =286,99 (kNm) -Tìm vị trí mà Mu=1.2Mcr Mu=0.9Mcr Để tìm vị trí ta xác định khoảng cách x1,x2 nội suy tung độ biểu đồ momen ban đầu Mu=1,2Mcr= 1,2×286,99=344,39(kNm) � x2=688,3 (mm) Mu=0.9Mcr=0,9×286,99=258,29(kNm) � x1=516,22 (mm) -Tại đoạn Mr≥1,2Mcr ta giữ nguyên biểu đồ Mu -Tron đoạn 0,9Mcr≤Mr≤1,2Mcr vẽ đườn nằm ngang với giá trị 1,2Mcr -Tại đoạn Mu≤0.9 Mcr vẽ đ ường Mu’= Mu - 13 -  0,9Mcr Mu(kNm) 1,2Mcr Mu Mu'=4/3Mu BIỂU ĐỒ BAO MÔMEN SAU KHI Đà HIỆU CHỈNH *Xác định điẻm cắt lý thuyết: Điểm cắt lý thuyết điểm mà theo yêu cầu uốn không cần cốt thép dài Để xác định điểm cắt lý thuyết ta cần vẽ biểu đồ mômen tính tốn M u xác đinh điểm giao biểu đồ ΦMu *Xác định điẻm cắt thực tế: -Từ điểm cắt lý thuyết kéo dài phía momen nhỏ đoạn l Chiều dài lấy giá trị lớn giá trị sau: +Chiều cao hữu hiệu tiết diện:d=h-ds=1300-110=1200(mm) +15 lần đừơng kính danh định=15×22=330(mm) + lần chiều dài nhịp = ×18000=900(mm) � Chọn l1=1200mm - Chiều dài phát triển lực l d:Chiều dài không nhỏ tích số chiều dài triển khai cốt thép ldb với hệ số điều chỉnh, đồng thời khơng nhỏ 300(mm).Trong đó, l db lấy giá trị lon nhat hai giá trị sau: ldb = = =760,62(mm) ldb=0.06×db׃y=0.06×22×520=686,4(mm) Trong đó:Ab diện tích 22 db đường kính 22 =>Chọn ldb=760,62(mm) -Hệ số điều chỉnh làm tăng ld: 1,4 -Hệ số điều chỉnh làm giảm ld= =0967 Với Act =44,9(cm2) diện tích cần thiết tính tốn Att =46,44(cm2) thực tế bố trí =>Vậy ld=760,62x1,4x0,833= 887,04(mm) � Chọn ld=890(mm) Trên sớ ta vẽ biểu đồ bao vật liệu sau: - 14 -  0,9Mcr biĨu ®å bao vËt l iÖu 1,2Mcr Mu'=4/3Mu Mu Mu(kNm) - 15 -  V.TÍNH TỐN CHỐNG CẮT : - Biểu thức kiểm toán:φ.Vn>Vu Vn:Sức kháng cắt danh định, lấy giá trị nhỏ của:Vn=Vc+Vs Hoặc Vn=0.25xƒc’xbvxdv(N) Vc=0.083xβx xbvxdv A f d (cot g  cot g )sin  Vs= v v v S Trong đó: +bv: Bề rộng bụng hữu hiệu, lấy bề rộng bụng nhỏ chiều cao dv,vậy bv=bw=20cm +dv: Chiều cao hữu hiệu +S(mm): Cự ly cốt thép đai +β: Hệ số khả bêtông bị nứt chéo truyền lực kéo +θ: Góc nghiêng ứng suất nén chéo + β, θ:đựoc xác định cách tra đồ thị tra bảng +α: Góc nghiêng cốt thép ngang với trục dọc , α =900 +φ: Hệ só sức kháng cắt, với bêtơng thường, φ=0.9 +Av: Di ện t ích c ốt th ép b ị c c ự ly s (mm) +Vs: Khả chịu lực cắt cốt thép(N) +Vc: Khả chịu lực cắt bêtông(N) +Vu: Lực cắt tính tốn Bước 1:Xác định chiều cao chịu cắt hữu hiệu dv a dv=max{0.9de;0.72h;d- } Ta có bảng sau: Vị trí tính de(mm) a(mm) 0.9 de de-a/2 0.72h dv(mm) 12 1200 59,7 1080 1170,15 936 1170,15 10 1203 49,7 1082,7 1178,15 936 1178,15 1206,3 39,8 1085,67 1186,4 936 1186,4 1211,7 29,8 1090,53 1196,8 936 1196,8 Bước 2:Kiểm tra điều kiện chịu lực cắt theo khả chịu lực bêtông vùng nén Xét mặt cắt cánh gối đoạn dv, xác định nội lực đường bao phương pháp nội suy Điều kiện kiểm tra lực cắt V u mặt cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP, HÀ NỘI 11-2014, ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP, HÀ NỘI 11-2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn