Giao trinh an toan lao dong

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:24

Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt Chơng 1: khái niệm chung khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động 1.1 Những khái niệm BHLĐ 1.1.1 Điều kiện lao động: Điều kiện lao động tổng thể yếu tố tự nhiªn, x· héi, kü tht, kinh tÕ , tỉ chøc thể qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tợng lao động, môi trờng lao động, ngời lao động tác động qua lại chúng tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động ngời trình sản xuất Điều kiện lao động có ảnh hởng đến sức khoẻ tính mạng ngời Những công cụ phơng tiện có tiện nghi, thuận lợi hay ngợc lại gây khó khăn nguy hiểm cho ngời lao động, đối tợng lao động Đối với trình công nghệ, trình độ cao hay thấp, thô sơ, lạc hậu hay đại có tác ®éng rÊt lín ®Õn ng−êi lao ®éng M«i tr−êng lao ®éng ®a d¹ng, cã nhiỊu u tè tiƯn nghi, thn lợi hay ngợc lại khắc nghiệt, độc hại, tác động lớn đến sức khỏe ngời lao động 1.1.2 Các yếu tố nguy hiểm có hại: Yêú tố nguy hiểm có hại điều kiện lao động cụ thể, xuất u tè vËt chÊt cã ¶nh h−ëng xÊu, nguy hiĨm, có nguy gây tai nạn bệnh nghề nghiệp cho ngời lao động Cụ thể là: - Các yếu tè vËt lý nh− nhiƯt ®é, ®é Èm, tiÕng ån, rung động, xạ có hại, bụi - Các yếu tố hoá học nh hoá chất độc, loại hơi, khí, bụi độc, chất phóng xạ - Các yếu tố sinh vật, vi sinh vật nh loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng, rắn - Các yếu tố bất lợi t lao động, không tiện nghi không gian chổ làm việc, nhà xởng chật hẹp, vệ sinh - Các yếu tố tâm lý không thuận lợi 1.1.3 Tai nạn lao động: Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thơng cho phận, chức thể ngời lao động gây tử vong, xảy qúa trình lao động, gắn liền với việc thực công việc nhiệm vụ lao động Nhiễm độc đột ngột tai nạn lao động Tai nạn lao động đợc phân ra: Chấn thơng, nhiễm độc nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp * Chấn thơng: Là tai nạn mà kết gây nên vết thơng hay huỷ hoại phần thể ngời lao động, làm tổn thơng tạm thời hay khả lao động vĩnh viễn hay chí gây tử vong Chấn thơng có tác dụng đột ngột * Bệnh nghề nghiệp: Là bệnh phát sinh tác động điều kiện lao động có hại, bất lợi (tiếng ồn, rung ) ngời lao động Bênh nghề nghiệp làm suy yếu sức khoẻ hay làm ảnh hởng đến khả làm việc sinh hoạt ngời lao động Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu sức khoẻ ngời lao động cách lâu dài *Nhiểm độc nghề nghiệp: huỷ hoại sức khoẻ tác dụng chất độc xâm nhập vào thể ngời lao động điều kiện sản xuất 1.2 Mục đích, ý nghĩa, tính chất công tác Bảo Hộ lao động 1.2.1 Mục đích công tác bảo hộ lao động ( BHLĐ): Mục tiêu công tác BHLĐ thông qua biện pháp khoa học kỹ thuật, tổ chức, -1- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt kinh tế, xã hội để loại trừ yếu tố nguy hiểm có hại đợc phát sinh trình sản xuất, tạo nên điều kiện lao động thuận lợi, ngày đợc cải thiện tốt để ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau làm giảm sút sức khoẻ nh thiệt hại khác ngời lao động, nhằm bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn tính mạng ngời lao động sở vật chất, trực tiếp góp phần bảo vệ phát triển lực lợng sản xuất, tăng suất lao động 1.2.2 ý nghĩa công tác BHLĐ: Bảo hộ lao động trớc hết phạm trù lao động sản xuất, yêu cầu sản xuất gắn liền với trình sản xuất Bảo hộ lao động mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ngời nên mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc Mặt khác, nhờ chăm lo sức khoẻ ngời lao động mà công tác BHLĐ mang lại hiệu xã hội nhân đạo cao BHLĐ sách lớn Đảng Nhà nớc, nhiệm vụ quan trọng thiếu đợc dự án, thiết kế, điều hành triển khai sản xuất BHLĐ mang lại lợi ích kinh tế, trị xã hội Lao động tạo cải vật chất, làm cho xã hội tồn phát triển Bất dới chế độ xã hội nào, lao động ngời yếu tố định Xây dựng quốc gia giàu có, tự do, dân chủ nhờ ngời lao động Trí thức më mang còng nhê lao ®éng (lao ®éng trÝ ãc) lao động động lực tiến loài ngời 1.2.3 Tính chất công tác bảo hộ lao động: BHLĐ Có tính chất chủ yếu là: Pháp lý, Khoa học kỹ thuật tính quần chúng Chúng có liên quan mật thiết hỗ trợ lẫn a/ BHLĐ mang tính chất pháp lý: Những quy định nội dung BHLĐ đợc thể chế hoá chúng thành luật lệ, chế độ sách, tiêu chuẩn đợc hớng dẫn cho cấp ngành tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh thực Những sách, chế độ, quy phạm, tiêu chuẩn, đợc ban hành công tác bảo hộ lao động luật pháp Nhà nớc Xuất phát từ quan điểm: Con ngời vốn quý nhất, nên luật pháp bảo hộ lao động đợc nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo vệ ngời sản xuất, sở kinh tế ngời tham gia lao động phải có trách nhiệm tham gia nghiên cứu, thực Đó tính pháp lý công tác bảo hộ lao động b/ BHLĐ mang tính KHKT: Mọi hoạt động BHLĐ nhằm loại trừ yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp xuất phát từ sở KHKT Các hoạt động điều tra khảo sát phân tích điều kiện lao động, đánh giá ảnh hởng yếu tố độc hại đến ngời để đề giải pháp chống ô nhiễm, giải pháp đảm bảo an toàn hoạt ®éng khoa häc kü tht HiƯn nay, viƯc vËn dơng thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác bảo hộ lao động ngày phổ biến Trong trình kiểm tra mối hàn tia gamma (), không hiểu biết tính chất tác dụng tia phóng xạ có biện pháp phòng tránh có hiệu Nghiên cứu biện pháp an toàn sử dụng cần trục, chØ cã hiĨu biÕt vỊ c¬ häc, søc bỊn vËt liệu mà nhiều vấn đề khác nh cân cần cẩu, tầm với, điều khiển điện, tốc độ nâng chuyên Muốn biến điều kiện lao động cực nhọc thành điều kiện làm việc thoải mái, muốn loại trừ vĩnh viễn tai nạn lao động sản xuất, phải giải nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp phải hiểu biết kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật thông gió, khí hoá, tự động hoá mà cần phải có kiến thức tâm lý lao động, thẩm mỹ công nghiệp, xã hội học lao động Vì công tác bảo hộ lao ®éng mang tÝnh chÊt khoa häc kü tht tỉng hợp -2- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt c/ BHLĐ mang tính quần chúng Tất mäi ng−êi tõ ng−êi sư dơng lao ®éng ®Õn ng−êi lao động đối tợng cần đợc bảo vệ Đồng thời họ chủ thể phải tham gia vào công tác BHLĐ để bảo vệ bảo vệ ngời khác BHLĐ có liên quan đến tất ngời tham gia sản xuất Công nhân ngời thờng xuyên tiếp xúc với máy móc, trực tiếp thực qui trình công nghệ họ có nhiều khả phát sơ hở công tác bảo hộ lao động, đóng góp xây dựng biện pháp kỹ thuật an toàn, tham gia gãp ý kiÕn vỊ mÉu m·, quy c¸ch dơng cụ phòng hộ, quần áo làm việc Mặt khác dù qui trình, quy phạm an toàn đợc đề tỉ mỉ đến đâu, nhng công nhân cha đợc học tập, cha đợc thấm nhuần, cha thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng dễ vi phạm Muốn làm tốt công tác bảo hộ lao động, phải vận động đợc đông đảo ngời tham gia Cho nên BHLĐ có kết đợc cấp, ngành quan tâm, đợc ngời lao động tích cực tham gia tự giác thực luật lệ, chế độ tiêu chuẩn, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHLĐ hoạt động hớng sở sản xuất trớc hết ngời trực tiếp lao động Nó liên quan với quần chúng lao động BHLĐ bảo vệ quyền lợi hạnh phúc cho ngời, nhà, cho toàn xã hội, BHLĐ mang tính quần chúng sâu rộng 1.2.4 Thực trạng công tác BHLĐ nớc ta nay: nớc ta, trớc cách mạng tháng Tám, thời kỳ kháng chiến vùng tạm chiến Pháp miền Nam dới chế độ thực dân Mỹ tình cảnh ngời lao động điêu đứng, tai nạn lao động xảy nghiêm trọng Công tác bảo hộ lao động đợc Đảng Nhà nớc đặc biệt quan tâm Ngay thời kỳ bí mật, Đảng kêu gọi công nhân đấu tranh đòi ngày làm giờ, phản đối việc bắt phụ nữ thiếu nhi làm việc sức, đòi cải thiện điều kiện làm việc Tháng năm 1947, sắc lệnh số 29/SL đợc ban hành lúc trờng kỳ kháng chiến bớc vào giai đoạn gay go Đây sắc lệnh lao động nớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, có nhiều khoản BHLĐ Điều 133 sắc lệnh quy định Các xí nghiệp phải có đủ phơng tiện để bảo an giữ gìn sức khoẻ cho công nhân Điều 140 quy định: Những nơi làm việc phải rộng rãi, thoáng khí có ánh sáng mặt trời Những nơi làm việc phải cách hẳn nhà tiêu, cống rãnh để tránh mùi hôi thối, đảm bảo vệ sinh môi trờng làm việc Ngày 22-5-1950, Nhà nớc ban hành sắc lệnh số 77/SL quy định thời gian làm việc, nghĩ ngơi tiền lơng làm thêm cho công nhân Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, toàn dân ta bớc vào thời kỳ khôi phục phát triển kinh tế Từ nớc nông nghiệp lạc hậu, số lợng công nhân ỏi, tiến thẳng lên nớc Xã hội chủ nghĩa có công nghiệp nông nghiệp đại, việc đào tạo đội ngũ công nhân đông đảo nhiệm vụ cấp bách Trong tình hình đó, công tác BHLĐ lại trở nên quan trọng Hội nghị ban chấp hành Trung ơng Đảng lần thứ 14 (Đại hội III) vạch rõ: Phải quan tâm đến việc đảm bảo an toàn lao động(ATLĐ), cải thiện điều kiện lao động, chăm lo sức khoẻ công nhân Tích cực thực biện pháp cần thiết để BHLĐ cho công nhân Chỉ thị 132/CT ngày 13-3-1959 Ban Bí th Trung ơng Đảng có đoạn viết: Công tác bảo vệ lao động phục vụ trực tiếp cho sản xuất tách rời sản xuất Bảo vệ tốt sức lao động ngời sản xuất yếu tố quan trọng để đẩy mạnh sản xuất phát triển, xem nhẹ bảo đảm ATLĐ biểu thiếu quan điểm quần chúng sản xuất -3- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt Trong năm chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ, ta triển khai công tác nghiên cứu khoa học BHLĐ Bộ phận nghiên cứu vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp Viện vệ sinh dịch tễ đợc thành lập từ năm 1961 đến hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu, phục vụ công nghiệp có giá trị Năm 1971, Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật BHLĐ trực thuộc Tổng Công Đoàn Việt Nam đợc thành lập hoạt động có hiệu Môn học Bảo hộ lao động đợc trờng Đại học, Trung học chuyên nghiệp Trờng dạy nghề đa vào chơng trình giảng dạy khóa Ngày nay, công tác bảo hộ đợc nâng lên tầm cao Hàng tuần công nhân phải làm việc ngày, công xởng, xí nghiệp phải đợc kiểm tra công tác bảo an định kỳ chặt chẽ Tổng Liên đoàn lao đông Việt Nam có phân viện BHLĐ đóng miền để kiểm tra đôn đốc việc thực hiên công tác bảo hộ lao động Đảng Nhà nớc ta có nhiều thị, nghị quyết, hớng dẫn công tác BHLĐ Các ngành chức nhà nớc (Lao động TBXH, Ytế, Tổng Liên đoàn LĐVN ) có nhiều cố gắng công tác BHLĐ Tuy nhiên số quan, doanh nghiệp cha nhận thức cách nghiêm túc công tác BHLĐ, coi nhẹ hay chí vô trách nhiệm với công tác BHLĐ, tồn số vấn đề nh hệ thống tổ chức quản lý BHLĐ từ Trung ơng đến địa phơng cha đợc củng cố chặt chẽ, văn pháp luật BHLĐ cha đợc hoàn chỉnh, việc thực văn pháp luật BHLĐ cha nghiêm chỉnh Điều kiện làm việc nhiều nguy đe dọa ATLĐ, điều kiện VSLĐ bị xuống cấp nghiêm trọng 1.3 Nh÷ng néi dung chđ u cđa khoa häc kü thuËt bhl® 1.3.1 Néi dung khoa häc kü thuËt: Néi dung khoa häc kü thuËt chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan trọng, phần cốt lõi để loại trừ yếu tố nguy hiểm có hại, cải thiện điều kiện lao động Khoa học kỹ thuật BHLĐ lĩnh vực khoa học tổng hợp liên ngành, đợc hình thành phát triển sở kết hợp vµ sư dơng thµnh tùu cđa nhiỊu ngµnh khoa häc khác nhau, từ khoa học tự nhiên (nh toán, vật lý, hoá học, sinh học ) đến khoa học kỹ thuật chuyên ngành ( nh y học, ngành kỹ thuật chuyên môn ) liên quan đến ngành kinh tế, xã hội, tâm lý học Những nội dung nghiên cứu Khoa học BHLĐ bao gồm vấn đề: a/ Khoa học vệ sinh lao động: Môi trờng xung quanh ảnh hởng đến điều kiện lao động, ảnh hởng đến ngời, dụng cụ, máy móc thiết bị, ảnh hởng có khả lan truyền phạm vi định Sự chịu đựng tải (điều kiện dẫn đến nguyên nhân gây bệnh) dẫn đến khả sinh bệnh nghề nghiệp Để phòng bệnh nghề nghiệp nh tạo điều kiện tối u cho sức khoẻ tình trạng lành mạnh cho ngời lao động mục đích vệ sinh lao động ( bảo vệ sức khỏe) Các yếu tố tác động xấu đến hệ thống lao động cần đợc phát tối u hoá Mục đích không nhằm đảm bảo sức khoẻ an toàn lao động mà đồng thời tạo nên sở cho việc làm giảm căng thẳng lao động, nâng cao suất, hiệu kinh tế, điều chỉnh hoạt động ngời cách thích hợp Với ý nghĩa điều kiện môi trờng lao động điều kiện xung quanh hệ thống lao động nh thành phần hệ thống Thuộc thành phần hệ thống điều kiện không gian, tổ chức, trao đổi nh xã hội * Đối tợng mục đích đánh giá: Các yếu tố môi trờng lao động đợc đặc trng điều kiện xung quanh vật lý, -4- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Ngun Thanh ViƯt ho¸ häc, vi sinh vËt (nh− tia xạ, rung động, bụi ) Mục ®Ých chđ u cđa viƯc ®¸nh gi¸ c¸c ®iỊu kiƯn xung quanh là: - Đảm bảo sức khoẻ an toàn lao động - Tránh căng thẳng lao động, tạo khả hoàn thành công việc - Đảm bảo chức trang thiết bị hoạt động tốt - Tạo hứng thú lao động Cơ sở việc đánh giá yếu tố môi trờng lao động là:(Hình I-1) - Khả lan truyền yếu tố môi trờng lao động từ nguồn - Sự lan truyền yếu tố thông qua ngời vị trí lao động Nguồn truyền Phơng tiện bảo vệ Nơi tác động (chỗ làm việc) Khoảng cách lan truyền Cờng độ truyền Cờng độ nhận Hình I-1: Cơ sở đánh giá yếu tố môi trờng lao ®éng * T¸c ®éng chđ u cđa c¸c u tè môi trờng lao động đến ngời: Các yếu tố tác động chủ yếu yếu tố môi trờng lao động vật lý, hoá học, sinh học xét mặt gây ảnh hởng đến ngời Tình trạng sinh lý thể chịu tác động phải đợc điều chỉnh thích hợp, xét hai mặt tâm lý sinh lý Tác động suất lao động ảnh hởng trực tiếp mặt tâm lý ngời lao động Tất nhiên suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác (chẳng hạn nghề nghiệp, gia đình, xã hội ) Vì nói đến yếu tố ảnh hởng môi trờng lao động, phải xét yếu tố tiêu cực nh tổn thơng, gây nhiễu yếu tố tích cực nh yếu tố sử dụng.( Bảng I-1) Một điều cần ý nhận biết mức độ tác động yếu tố khác ngời lao động để có biện pháp xử lý thích hợp * Đo đánh giá vệ sinh lao động: Đầu tiên phát yếu tố ảnh hởng đến môi trờng lao động mặt số lợng ý đến yếu tố ảnh hởng chủ yếu, từ tiến hành đo, đánh giá Mỗi yếu tố ảnh hởng đến môi trờng lao động đợc đặc trng đại lợng định ngời ta xác định cách đo trực tiếp hay gián tiếp thông qua tính toán -5- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt Bảng I-1: Các yếu tố môi trờng lao động Các yếu tố môi trờng lao ®éng TiÕng ån Rung ®éng ChiÕu s¸ng - C−êng ®é sáng Yếu tố nhiễu Yếu tố tổn thơng Yếu tố sử dụng Phụ thuộc nhiều vào hoạt động lao ®éng( vÝ dơ: tËp trung hay sù nhËn biÕt tín hiệu âm Ví dụ: hành động xác Vợt giới hạn cho Âm dùng làm tín phép Phụ thuộc thời hiệu gian tác động tổn Âm nhạc tác động tốt cho tinh thần thơng thính giác Khi không đủ sáng ( cờng độ thấp) Giảm thị lực cờng Dùng làm tín hiệu cảm nhận.Tăng cờng khả độ thấp sinh hoc Mật độ chiếu sáng cao, Dùng làm tín hiệu cảm vợt khả thích nhận( nhận biết tơng phản, hình nghi mắt dạng ) - Mật độ chiếu Mật đọ chiếu sáng cao làm hoa mắt Mật đọ sáng chiếu sáng thay đổi ảnh hởng đến phạm vi nhìn thấy Khí hậu - Nhiệt độ không Phạm vi cảm nhận dƠ chÞu vỊ thêi tiÕt cđa khÝ ng−êi Thêi tiết đơn - Các xạ điệu - Độ ẩm - Tốc độ gió Độ Ví dụ: Bụi mùi vị ảnh hởng đến không khí ngời Không có cảm nhận Trờng điện từ chuyển đổi Vợt giới hạn cho ứng dụng y học phép Phụ thuộc vào thời gian tác động, tổn thơng sinh học, ảnh hởng đến tuần hoàn máu Thời tiết vợt giới Điều kiện thời tiết dễ hạn cho phép lám chịu ngời không chịu đựng Nhiếm độc tố đến mức không cho phép Tác động nhiệt vợt ứng dụng lĩnh giới hạn cho phép vực y học *Cơ sở hình thức vệ sinh lao động: Các hình thức yếu tố ảnh hởng môi trờng lao động điều kiện chỗ làm việc ( nhà máy hay văn phòng ), trạng thái lao động (làm việc ca ngày hay ca đêm ), yêu cầu nhiệm vụ đợc giao (lắp ráp, sửa chữa, gia công hay thiết kế, lập chơng trình ) phơng tiện lao động, vật liệu Phơng thức hành động cần ý đến vấn đề sau: - Xác định biện pháp thiết kế công nghệ, tổ chức chống lại lan truyền yếu tố ảnh hởng môi trờng lao động (biện pháp u tiên) - Biện pháp chống xâm nhập ảnh hởng xấu môi trờng lao động đến chỗ làm việc, chống lan toả (biện pháp thứ hai) - Biện pháp tối u làm giảm căng thẳng lao động (thông qua tác động đối kháng) -6- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt - Hình thức lao ®éng còng nh− tỉ chøc lao ®éng - C¸c biƯn pháp cá nhân (bảo vệ đờng hô hấp, tai ) b/ Cơ sở kỹ thuật an toàn: * Các định nghÜa vỊ lý thut an toµn: + An toµn: Là xác suất cho kiện đợc định nghĩa( sản phẩm, phơng pháp, phơng tiện lao động ) khoảng thời gian định không xuất tổn thơng ngời, môi trờng phơng tiện Theo TCVN 3153-79 định nghĩa kỹ thuật an toàn nh sau: Kỹ thuật an toàn hệ thống biện pháp, phơng tiện, tổ chức kỹ thuật nhằm phòng ngừa tác động yếu tố nguy hiểm gây chấn thơng sản xuất ngời lao động + Sự nguy hiểm:Là trạng thái hay tình xảy tổn thơng thông qua yếu tố gây hại hay yếu tố chịu đựng + Sự gây hại: Khả tổn thơng đến sức khỏe ngời hay xuất tổn thơng môi trờng đặc biệt kiện đặc biệt + Rủi ro: Là phối hợp xác suất mức độ tổn thơng( ví dụ tổn thơng sức khỏe) tình gây hại * Đánh giá gây hại, an toàn rủi ro: Sự gây hại sinh tác động qua lại ngời phần tử khác hệ thống lao động đợc gọi hệ thống Ngời-Máy-Môi trờng Có nhiều phơng pháp đánh giá khác nhau: Phân tích tác động: Là phơng pháp mô tả đánh giá cố không mong muốn xảy Ví dụ tai nạn lao động, tai nạn đờng làm, bệnh nghề nghiệp, hỏng hóc, nổ v.v Những tiêu chuẩn đặc trng cho tai nạn lao động là: - Sự cố gây tổn thơng tác động từ bên - Sự cố đột ngột - Sự cố không bình thờng - Hoạt động an toàn Sự liên quan cố xảy tai nạn nguyên nhân nh phát điểm chủ yếu tai nạn dựa vào đặc điểm sau: - Quá trình diễn biến tai nạn cách xác nh địa điểm xảy tai nạn - Loại tai nạn liên quan đến yếu tố gây tác hại yếu tố chịu tải - Mức độ an toàn tuổi bền phơng tiện lao động, phơng tiện vận hành - Tuổi, giới tính, lực nhiệm vụ đợc giao ngời lao động bị tai nạn - Loại chấn thơng Phân tích tình trạng: Là phơng pháp đánh giá chung tình trạng an toàn kỹ thuật an toàn hệ thống lao động cần quan tâm khả xuất tổn thơng Phân tích xác khả dự phòng sở điều kiện lao động giả thiết khác c/ Khoa học phơng tiện bảo vệ ngời lao động Ngành khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phơng tiện bảo vệ tập thể hay cá nhân ngời lao động để sử dụng sản xuất nhằm chống lại ảnh hởng yếu tố nguy hiểm có hại, biện pháp mặt kỹ thuật an toàn loại trừ đợc chúng Để có đợc phơng tiện bảo vệ hiệu quả, có chất lợng vµ thÈm mü cao, ng−êi ta sư dơng thµnh tùu nhiều ngành khoa học từ khoa học tự nhiên( vËt lý, hãa häc ), khoa häc vỊ vËt liƯu, mỹ thuật công nghiệp đến ngành sinh lý häc, nh©n chđng häc -7-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh an toan lao dong, Giao trinh an toan lao dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn