Do an mon hc dien tu tuong tu

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:24

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THƠNG Hệ đào tạo: Đại học quy Tên học phần: ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ Mã học phần: Số tín chỉ: Trình độ: Sinh viên năm thứ Phân bổ thời gian: 15 tuần - Tổng số: Điều kiện tiên quyết: Điện tử tương tự Mục tiêu học phần: - Kiến thức: Vận dụng kiến thức học học phần điện tử tương tự để thực nhiệm vụ đồ án - Kỹ năng: + Làm việc theo nhóm + Tính tốn, thiết kế lựa chọn linh kiện phù hợp + Thi công mạch + Đánh giá sản phẩm hồn thành Mơ tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần gồm: Cơ sở lý thuyết; thiết kế mạch Nhiệm vụ sinh viên: - Nghiên cứu giáo trình, tài liệu để thực đồ án; - Thực nhiệm vụ đồ án theo tiến độ; - Bảo vệ kết thực đồ án Tài liệu học tập: - Đề cương học phần - Giáo trình học tập học phần liên quan - Các tài liệu liên quan khác 10 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Điểm chấm đồ án môn học: - Điểm bảo vệ đồ án: 11 Thang điểm: 10 (lấy một chữ số thập phân) 12 Nội dung chi tiết học phần: 12.1 Nội dung tổng quát: Nội dung Phân bổ thời gian -1- 30% 70% Lý Thảo thuyết, luận Bài tập Phần Cơ sở lý thuyết Phần Thiết kế mạch Tổng Thực hành, Kiểm Tài liệu học tập, Tổng Thí tra tham khảo cộng nghiệm 20 20 70 70 90 90 12.2 Nội dung chi tiết: Phần CƠ SỞ LÝ THUYẾT a Mục đích, yêu cầu: - Mục đích: Vận dụng lý thuyết học để đưa ý tưởng thiết kế mạch theo yêu cầu đồ án - Yêu cầu: Lựa chọn phương án mạch thích hợp để xây dựng đồ án b Nội dung chi tiết: Phân bổ thời gian Lý Thảo thuyết, luận Bài tập Nội dung 1.1 Cơ sở lý thuyết mạch điện tử 1.2 Xây dựng sơ đồ khối Tài liệu học Tổng Kiểm tập, tham cộng Đồ án tra khảo 10 10 Tổng cộng 20 20 c Hướng dẫn thực hiện: - Trọng tâm: Xây dựng sơ đồ khối - Kiến thức, kỹ cần đạt: Xây dựng phân tích khối chức sơ đồ - Đánh giá kết quả: Kiểm tra tiến độ thực đồ án Phần THIẾT KẾ MẠCH a Mục đích, u cầu: - Mục đích: Tính tốn, thiết kế mạch lựa chọn linh kiện - Yêu cầu: Xây dựng sơ đồ ngun lý; tính tốn lựa chọn linh kiện phù hợp mạch; thi công đánh giá sản phẩm b Nội dung chi tiết: -2- Nội dung 2.1 Sơ đồ ngun lý mạch 2.2 Tính tốn lựa chọn linh kiện 2.3 Thi công mạch 2.4 Đánh giá sản phẩm Tổng cộng Phân bổ thời gian Tài liệu học Thực Tổng Lý Thảo hành, Kiểm tập, tham cộng thuyết, luận Thí tra khảo Bài tập nghiệm 0 20 20 20 10 70 20 20 20 10 70 c Hướng dẫn thực hiện: - Trọng tâm chương: Sơ đồ ngun lý; tính tốn, lựa chọn linh kiện thi công mạch - Kiến thức, kỹ cần đạt: Thiết kế mạch theo sơ đồ chọn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Đánh giá kết quả: Sản phẩm hoàn thành 12.3 Hướng dẫn tổ chức thực hiện: - Tổ chức nhóm phân cơng cơng việc nhóm - Giao nhiệm vụ đồ án - Hướng dẫn sinh viên thực đồ án theo tiến độ -3- Phụ lục: Danh mục đồ án (chèn tên đề tài đồ án) STT Tên đề tài Yêu cầu thực Thiết kế chế tạo - Đưa ý tưởng thiết kế cho đề tài nguồn đa - Khảo sát hệ thống thực tế điện áp thấp - Xây dựng đề cương, phân cơng cơng việc theo nhóm - Nghiên cứu lý thuyết liên quan - Lập sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý mạch - Tính tốn lựa chọn linh kiện - Thi cơng mạch - Kiểm tra đánh giá mạch Thiết kế mạch tạo xung vuông với tần số theo yêu cầu sử dụng IC555 - Đưa ý tưởng thiết kế cho đề tài - Khảo sát hệ thống thực tế - Xây dựng đề cương, phân công công việc theo nhóm - Nghiên cứu lý thuyết liên quan - Lập sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý mạch - Tính tốn lựa chọn linh kiện - Thi cơng mạch - Kiểm tra đánh giá mạch Thiết kế mạch khuếch đại âm dùng hai tranzitor - Đưa ý tưởng thiết kế cho đề tài - Khảo sát hệ thống thực tế - Xây dựng đề cương, phân cơng cơng việc theo nhóm - Nghiên cứu lý thuyết liên quan - Lập sơ đồ khối, sơ đồ ngun lý mạch - Tính tốn lựa chọn linh kiện - Thi công mạch - Kiểm tra đánh giá mạch Thiết kế đồng hồ - Đưa ý tưởng thiết kế cho đề tài báo - Khảo sát hệ thống thực tế - Xây dựng đề cương, phân cơng cơng việc theo nhóm - Nghiên cứu lý thuyết liên quan -4- Ghi - Lập sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý mạch - Tính tốn lựa chọn linh kiện - Thi cơng mạch - Kiểm tra đánh giá mạch - Lựa chọn nội dung danh mục đồ án để thực - Viết báo cáo theo mẫu quy định môn 13 Yêu cầu giảng viên học phần: - Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương chi tiết; - Hướng dẫn sinh viên thực nội dung đề cương; - Chấm báo cáo đồ án Hà Nợi, ngày tháng năm 2013 KT.HIỆU TRƯỞNG PHĨ HIỆU TRƯỞNG TS Vũ Ngọc Khiêm -5-
- Xem thêm -

Xem thêm: Do an mon hc dien tu tuong tu, Do an mon hc dien tu tuong tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn