TRNG DI HC KHOA HC HU CNG HOA XA

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:44

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN: KỸ NGHỆ PHẦN MỀM (SOFTWARE ENGINEERING) MÃ HỌC PHẦN: TIN3372 Thông tin giảng viên Họ tên: Lê Văn Tƣờng Lân Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công nghệ Thông tin Địa liên hệ: BM Công nghệ Phần mềm Điện thoại: NR: 054.3831111 Email: lvtlan@yahoo.com; DĐ: 0905151357 lvtlan@hueuni.edu.vn Các hƣớng nghiên cứu chính: cơng nghệ phần mềm, khai phá liệu,… Thông tin chung học phần - Tên học phần: Kỹ nghệ phần mềm (Nhập mơn) - Mã học phần: TIN3372 Số tín chỉ: 02 - Yêu cầu học phần (bắt buộc hay tự chọn): Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Sinh viên phải đƣợc trang bị kiến thức về lập trình, sở liệu, phân tích thiết kế hệ thống - Các yêu cầu khác học phần: tham khảo tài liệu làm đề tài theo nhóm - Phân tín hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 14 + Kiểm tra trả kiểm tra: + Thảo luận (làm việc theo nhóm): + Thực hành, thực tập (ở PTN, điền dã, ): + Tự học: 12 Để học lý thuyết sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu nhà để học thực hành hay thảo luận lớp sinh viên phải chuẩn bị trƣớc từ - - Địa Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Công nghệ Thông tin, ĐHKH Huế Mục tiêu học phần Truyền đạt nguyên lý kỹ thuật chung để phát triển đƣợc phần mềm đạt chất lƣợng cao chi phí hợp lý – Tức làm phần mềm cách chuyên nghiệp Nêu lên đƣợc tầm quan trọng việc phát triển phầm mềm theo kỹ thuật định hƣớng cho cách tiếp cận kiến thức liên quan để đáp ứng đƣợc mục tiêu Tóm tắt nội dung học phần Nêu tổng quan kỷ nghệ phần mềm Các mơ hình tiến trình cho việc phát triển phần mềm quản lý dự án phần mềm Các công đoạn việc phát triển phần mềm nhƣ khảo sát yêu cầu để xác định nhiệm vụ phần mềm, phân tích thiết kế để lựa chọn cách giải cho toán, cài đặt, kiểm tra chất lƣợng phần mềm, chuyển giao bảo trì hệ thống Nội dung chi tiết học phần CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM (2 lý thuyết + thảo luận) 1.1 Định nghĩa chung phần mềm 1.2 Vai trò tầm quan trọng phần mềm 1.3 Các khái niệm phần mềm 1.4 Các tiêu phần mềm 1.5 Phân loại sản phẩm phần mềm 1.6 Khó khăn thách thức phát triển phần mềm 1.7 Kỹ nghệ phần mềm CHƢƠNG 2: TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦM MỀM (2 lý thuyết +1 thảo luận) 2.1 Tiến trình phát triển phần mềm 2.2 Các hoạt động tiến trình phát triển phần mềm 2.3 Một số mơ hình tiến trình phát triển phần mềm CHƢƠNG 3: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (1 lý thuyết + tự học) 3.1 Khái niệm dự án quản lý dự án 3.2 Trách nhiệm ngƣời quản lý dự án 3.3 Các hoạt động quản lý dự án 3.4 Một số kỹ thuật công cụ quản lý dự án CHƢƠNG 4: KHẢO SÁT - PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU (2 lý thuyết +2 thảo luận +2 tự học) 4.1 Vai trò phân tích đặc tả yêu cầu 4.2 Các hoạt động phân tích đặc tả yêu cầu 4.3 Phƣơng pháp, cơng cụ để phân tích, đặc tả yêu cầu 4.4 Tƣ liệu hóa yêu cầu phần mềm CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ PHẦN MỀM (2 lý thuyết + thảo luận + tự học) 5.1 Đặc điểm trình thiết kế phần mềm 5.2 Nguyên lý thiết kế phần mềm 5.3 Đánh giá chất lƣợng thiết kế phần mềm 5.4 Các hoạt động thiết kế phần mềm CHƢƠNG 6: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (2 lý thuyết + thảo luận + tự học + thực hành) 6.1 Phong cách cài đặt chƣơng trình 6.2 Lập trình tránh lỗi 6.3 Nền tảng ngơn ngữ lập trình 6.4 Lập trình hƣớng hiệu CHƢƠNG 7: KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM (2 lý thuyết + thảo luận + tự học) 7.1 Độ tin cậy phần mềm 7.2 Khái niệm kiểm tra chiến lƣợc kiểm tra phần mềm 7.3 Quy trình kiểm thử cơng cụ trợ giúp kiểm thử 7.4 Viết tài liệu kiểm thử CHƢƠNG 8: BẢO TRÌ PHẦN MỀM VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI PHẦN MỀM (1 lý thuyết) 8.1 Hoạt động bảo trì phần mềm phân loại 8.2 Đặc điểm bảo trì phần mềm 8.3 Cơng việc bảo trì phần mềm số hiệu ứng lề 8.4 Một số hình thức bảo trì phần mềm 8.5 Quản lý thay đổi phần mềm Học liệu (giáo trình, giảng, tài liệu tham khảo) Tài liệu bắt buộc: Lê Văn Tƣờng Lân, Giáo trình cơng nghệ phần mềm, 2004 Tài liệu tham khảo: Ngô Trung Việt, Kỹ nghệ phần mềm - dịch, Nhà xuất Giáo dục, 1999 Lê Đức Trung, Công nghệ phần mềm, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2002 Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Bài giảng nhập mơn cơng trình học phần mềm, Hà Nội, 1997 Roger S Pressman Ph.D, Software engineering a practitioner's - 6th, McGraw-Hill book Co.-Singapore, 2004 5 Sommerville I., Software engineering - 7th, Addison Wesley, 2004 Tuần 1: Từ Đến Tuần 2: Từ Đến Tuần 3: Từ Đến Tuần 4: Từ Đến Tuần 5: Từ Đến Tuần 6: Từ Đến Tuần 7: Từ Đến Thảo luận NỘI DUNG Kiểm tra, Bài tập Thời gian Lý thuyết Lịch trình dạy - học Giờ tín Giờ lên lớp Thực hành, PTN, điền dã Hình thức tổ chức dạy - học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trƣớc đến lớp Ghi Tuần 8: Từ Đến Tuần 9: Từ Đến Tuần 10: Từ Đến Tuần 11: Từ Đến Tuần 12: Từ Đến Tuần 13: Từ Đến Tuần 14: Từ Đến Tuần 15: Từ Đến Chính sách học phần yêu cầu khác giảng viên Yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị trƣớc đến lớp tham gia lên lớp chuyên cần Sẽ điểm danh đột xuất để lấy điểm đánh giá thƣờng xuyên Phần làm tập nhà giảng viên chủ đề sinh viên tìm tài liệu viết dƣới dạng tiểu luận Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập học phần 9.1 Hình thức kiểm tra đánh giá: Kết học tập đƣợc đánh giá theo thang điểm 10 (từ đến 10 điểm) bao gồm: - Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 10% (Vắng tối đa 04 buổi lớp—nếu vi phạm -30%) - Kiểm tra phần làm tập nhóm : 15% - Kiểm tra đánh giá kỳ: 15% - Thi cuối kỳ: 60% 9.2 Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể thi lại): - Kiểm tra kỳ: Tuần thứ - Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15; (Thi lần 2: Sau tuần thứ 20) DUYỆT Trƣởng Bộ môn (Ký tên) Trƣởng Khoa (Ký tên) HIỆU TRƢỞNG Giảng viên (Ký tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: TRNG DI HC KHOA HC HU CNG HOA XA, TRNG DI HC KHOA HC HU CNG HOA XA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn