BÀI TẬP MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 2018

28 12 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:44

VẤN ĐỀ CB CÔNG ĐOÀN VN Trường đại học Cơng Đồn Khoa: Lý Luận Cơng Đồn Bài Tập Môn học: Những vấn đề Cơng Đồn Việt Nam Nhóm 08 Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2015 Đề Bài: Nội dung công tác chủ tịch cơng đồn sở Nhóm 08 1, Nguyễn Thị Hảo 2,Đoàn Thùy Linh 3, Nguyễn Thị Mỹ Linh I Vị trí, nhiệm vụ Chủ tịch cơng đồn sở Vị trí Chủ tịch Cơng đồn sở Chủ tịch cơng đồn sở, Ban chấp hành cơng đồn sở bầu ra, đại hội cơng đồn sở trực tiếp bầu, có 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp đồng ý công đồn cấp trực tiếp Chủ tịch cơng đồn sở người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ cơng đồn sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành cơng đồn tổ chức hoạt động cơng đồn sở Nhiệm vụ Chủ tịch cơng đồn sở Chủ tịch Cơng đồn sở có nhiệm vụ chủ yếu sau: 2.1 Nhiệm vụ chung Chủ tịch cơng đồn sở - Xây dựng chương trình cơng tác cơng đồn sở theo tháng, q, năm Chuẩn bi nội dung họp Ban Chấp hành; Ban Thường vụ cơng đồn sở để thảo luận thơng qua chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động cơng đoàn sở - Tổ chức, đạo hoạt động cơng đồn sở, nhằm thực nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cơng đồn sở đề - Chủ động xây dựng quan hệ hợp tác phối hợp hoạt động với thủ trưởng quan, đơn vị, người sử dụng lao động - Xây dựng quan hệ phối hợp hoạt động Ban Chấp hành công đoàn Thủ trưởng quan; Chủ tịch HĐQT Giám đốc doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để thực tốt chức năng, nhiệm vụ bên, góp phần thực tốt nhiệm vụ trị quan, đơn vị, doanh nghiệp - Phối hợp với cấp ủy Đảng, chuyên môn tổ chức quần chúng sở, tổ chức thực có hiệu quy chế dân chủ sở theo tinh thần NĐ 71/CP/1998; NĐ/07/CP/1999, NĐ/79/2003 Chính phủ Thơng tư số 12/2004 Bộ Nội vụ thực quy chế dân chủ 2.2 Nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch cơng đồn sở - Chủ tịch cơng đồn sở có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững đường lối, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nghị cơng đồn cấp nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh quan, đơn vị - Chủ tịch cơng đồn sở có niệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với công nhân, viên chức, lao động để họ hiểu thi hành - Vận động, tổ chức công nhân lao động thực đường lối, chủ chương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị cơng đồn cấp cấp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quan, đơn vị - Giám sát việc thực chế độ, sách, pháp luật quan, đơn vị, đặc biệt giám sát thực sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động Đồng thời tập hợp vướng mắc q trình thực sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ công nhân, viên chức, lao động tổ chức Cơng đồn để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, quan quyền đồng cấp cơng đồn cấp để nghiên cứu, điều chính, sửa đổi cho phù hợp, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp công nhân, viên chức, lao động Nguyên tắc hoạt động Chủ tịch cơng đồn sở Hoạt động Chủ tịch cơng đồn sở theo nguyên tắc sau: - Liên hệ mật thiết với đồn viên, cơng nhân, viên chức, lao động; nắm tâm tư nguyện vọng xúc công nhân, viên chức, lao động để đề xuất phương hướng, biện pháp tổ chức hoạt động cho phù hợp với điều kiện cụ thể - Chủ tịch phải thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức điều hành hoạt động cơng đồn sở, thể chỗ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể, thiểu số phục tùng đa số Mọi nội dung chương trình hoạt động cơng đồn sở phải dân chủ thảo luận Khi chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động thống thơng qua thành nghị quyết, Chủ tịch cơng đồn sở cán bộ, đồn viên cơng đồn phải có trách nhiệm thực nghiêm túc u cầu Chủ tịch cơng đồn sở - Nắm vững đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ công nhân, viên chức lao động tổ chức Cơng đồn - Nắm vững u cầu, nhiệm vụ tình hình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, quan, đơn vị Đặc biệt phải nắm vững lý luận, nghiệp vụ cơng tác cơng đồn, có kinh nghiệm vận động, thuyết phục, tập hợp tổ chức cho quần chúng hoạt động, có tác phong quần chúng - Có uy tiến quần chúng II Nội dung hoạt động chủ tịch công đoàn sở giai đoạn Để thực tốt nhiệm vụ Chủ tịch cơng đồn sở, hoạt động Chủ tịch Cơng đồn sở cần tập trung vào số nội dung sau: Nghiên cứu nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước, nghị cơng đồn cấp trên, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đơn vị Chủ tịch công đoàn sở cần coi việc nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nghị cơng đồn cấp trên, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đơn vị nội dung công tác quan trọng cần quan tâm thường xuyên, sở để quán triệt, vận dụng vào chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động cơng đồn sở cho thiết thực có hiệu Chủ tịch cơng đồn sở có nhiệm vụ tập trung đạo xây dựng cơng đồn sở vững mạnh Cơng đồn sở tảng tổ chức Cơng đồn Việt Nam, nơi trực tiếp thực chức nhiệm vụ phát huy vai trò tổ chức cơng đồn Cơng đồn sở có vững mạnh tổ chức cơng đồn mạnh Vì vậy, xây dựng cơng đồn sở vững mạnh nhiệm vụ quan trọng, thường xun tổ chức Cơng đồn Việt Nam Đặc biệt cơng đồn sở xây dựng cơng đồn sở vững mạnh phải nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm công tác tổ chức, hoạt động cơng đồn sở Chủ tịch cơng đồn sở với tư cách người đứng đầu công đồn sở, phải coi đạo xây dựng cơng đoàn sở vững mạnh nhiệm vụ trọng tâm, thường xun Phải giành nhiều thời gian, cơng sức, trí tuệ để tổ chức, đạo xây dựng cơng đồn sở vững mạnh, nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ phát huy mạnh mẽ vai trò cơng đồn sở, góp phần thực thắng lợi đường lối Đảng, chế, sách, pháp luật Nhà nước, chăm lo bảo vệ có hiệu quyền, lợi ích hợp pháp, đáng CNVC-LĐ Trong tổ chức đạo thực nhiệm vụ xây dựng cơng đồn sở vững mạnh, Chủ tịch cơng đồn sở, người đứng đầu Ban chấp hành cơng đồn sở cần quan tâm đạo thực tốt nội dung sau: a Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng CNVCLĐ Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng CNVC - LĐ chức trung tâm, quan trọng hàng đầu Cơng đồn Việt Nam Lợi ích hợp pháp, đáng cơng nhân, viên chức, lao động bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần Đảm bảo lợi ích vật chất CNVCLĐ nước ta tức đảm bảo việc làm ổn định, phù hợp với lực, trình độ, điều kiện người lao động, thời gian lao động đảm bảo hợp lý, người lao động có thu nhập tương xứng với lao động để đảm bảo đời sống thân gia đình họ, đồng thời điều kiện lao động họ phải đảm bảo Đảm bảo lợi ích tinh thần CNVC-LĐ tức người lao động phải đối xử bình đẳng Để hoạt động cơng đồn sở thực tốt chức đại diện chăm lo bảo vệ, quyền lợi hợp pháp đáng CNVC-LĐ, trước tiên Chủ tịch cơng đoàn sở cần quan tâm đề xuất với Ban chấp hành xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực chương trình kế hoạch hoạt động tập trung vào hoạt động sau: + Hướng dẫn giúp đỡ người lao động ký giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động theo quy định Bộ luật lao động + Chỉ đạo BCH cơng đồn sở, đại diện cho công nhân lao động tham gia xây dựng TƯLĐTT + Tổ chức cho CNLĐ tham gia xây dựng TƯLĐTT đại diện cho CNV-LĐ thương lượng với người sử dụng lao động, ký thỏa ước lao động tập thể + Vận động, tổ chức để công nhân, lao động thực TƯLĐTT, đồng thời giám sát việc thực quy định TULĐTT + Chỉ đạo BCH cơng đồn sở giám sát việc thực pháp lệnh bảo hộ lao động, vệ sinh an tồn lao động; sách bảo hiểm xã hội, y tế biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp + Tổ chức cho công nhân, lao động tự học hỏi, giúp phát triển kinh tế gia đình, làm giàu hợp pháp theo điều kiện cụ thể người d Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nâng cao lực, Cơng tác phát triển đồn viên có vai trò quan trọng, định đến sức sống tổ chức cơng đồn Là người đứng đầu Ban chấp hành cơng đồn sở, Chủ tịch cơng đồn cần thường xun quan tâm đến cơng tác Để cơng tác phát triển đồn viên sở đẩy mạnh, Chủ tịch cơng đồn sở cần đạo cơng đồn sở tập trung vào số nội dung hoạt động sau: - Tuyên truyền, giáo dục để công nhân lao động hiểu cơng đồn, quyền, nhiệm vụ đồn viên cơng đồn, lợi ích gia nhập tổ chức Cơng đồn Trên sở để cơng nhân lao động tự giác gia nhập cơng đồn tham gia hoạt động cơng đồn Đồng thời cơng đồn sở cần trọng đổi nâng cao chất lượng hoạt động, hướng hoạt động cơng đồn sở vào đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng cơng nhân lao động để tăng tính hấp dẫn cơng đồn cơng nhân, lao động Khi cơng nhân lao động có nguyện vọng gia nhập tổ chức cơng đồn, Chủ tịch cơng đồn sở cần phân công cán hướng dẫn, giúp đỡ công nhân lao động viết đơn gia nhập công đoàn Khi đoàn viên tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Cơng đồn, Ban chấp hành cơng đồn sở định kết nạp đoàn viên ý tổ chức lễ kết nạp trang trọng, tạo ấn tượng tốt đoàn viên Nơi tổ chức lế kết nạp cần treo Quốc kỳ, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy hiệu Cơng đồn Việt Nam Chương trình tổ chức lễ kết nạp gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Tổ trưởng Chủ tịch Cơng đồn phận, cơng đồn sở thành viên đọc định Ban chấp hành Công đoàn sở chuẩn y kết nạp đoàn viên Đoàn viên (hoặc đại diện đoàn viên kết nạp nhiều người lúc) phát biểu cảm tưởng gia nhập tổ chức Cơng đồn Trong buổi lễ kết nạp đồn viên cơng đồn tiến hành kết nạp nhiều người, người kết nạp phải có mặt buổi kết nạp… - Bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ cán cơng đồn sở có vai trò quan trọng, cán cơng đồn đóng vai trò then chốt hoạt động cơng đồn Do Chủ tịch cơng đồn sở cần quan tâm thường xun đến cơng tác công tác bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ cán cơng đồn Tùy theo điều kiện cụ thể cơng đồn sở áp dụng hình thức sau: Một là, sơ kết, tổng kết hoạt động cơng đồn sở rút học kinh nghiệm tốt chưa tốt để phổ biến cho đội ngũ cán cơng đồn sở nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tốt khắc phục tồn tại, hạn chế Hai là, mở lớp bồi dưỡng ngắn ngày, mời chuyên gia có kinh nghiệm giới thiệu vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động cơng đồn, sách, pháp luật có liên quan đến CNVC-LĐ đơn vị Thời gian tổ chức học từ buổi đến vài ngày Để công tác bồi dưỡng cán cơng đồn sở có hiệu quả, Chủ tịch cơng đồn sở cần xuất phát từ tình hình cụ thể sở, từ nhu cầu thực tế cán cơng đồn để lựa chọn nội dung, hình thức bồi dưỡng, lựa chọn giáo viên thực nhiệm vụ bồi dưỡng cho phù hợp Ba là, tổ chức thi tìm hiểu cơng đồn, chế độ, sách, pháp luật, khả ứng xử kiến thức kinh tế, tâm lý xã hội nhân ngày lễ, ngày truyền thống đất nước, ngành quan đơn vị, để thông qua thi, góp phần nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán cơng đồn Trong điều kiện kinh tế thị trường, để tăng tính cạnh tranh, sở sản xuất kinh doanh thường đổi xếp lại tổ chức sản xuất gây nên nhiều biến động đơn vị, Chủ tịch cơng đồn sở cần đạo kiện tồn tổ chức Cơng đồn cho phù hợp để đồn viên, cơng nhân lao động ổn định tổ chức hoạt động có nề nếp cần trọng xây dựng đội ngũ cán cơng đồn sở từ tổ trưởng trở lên có lực, trình độ, lĩnh, có nhiệt tình phương pháp hoạt động cơng đồn Trong xây dựng đội ngũ cán cơng đồn sở giai đoạn cần vào tiêu chuẩn cán công đồn Tuy nhiên cơng đồn sở có nhiều loại, có cơng đồn sở khu vực hành nghiệp, cơng đồn sở khu vực sản xuất kinh doanh, có cơng đồn sở doanh nghiệp nhà nước, cơng đồn sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, cơng đồn sở cơng ty cổ phần… Do tính chất đặc điểm loại hình cơng đồn sở có khác nên yêu cầu cán cơng đồn sở khác Vì loại cán cơng đồn sở phải xây dựng chức danh tiêu chuẩn cụ thể Tuy cán cơng đồn sở cần có tiêu chuẩn sau: - Có lĩnh trị vững vàng, nhiệt tình cơng tác cơng đồn u cầu tiêu chuẩn đòi hỏi người cán cơng đồn sở phải người có tài ý chí, tức người có trí tuệ, có kiến thức rộng, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - trị - xã hội, nắm vững pháp luật, trước tiên pháp luật có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ CNVC-LĐ cơng đồn, cán cơng đồn phải có trách nhiệm với cơng việc Như đòi hỏi phẩm chất, trí tuệ lực cơng tác cán cơng đồn hòa quyện vào nhau, tạo thành lĩnh trị cán cơng đồn - Có lực chun mơn u cầu tiêu chuẩn đòi hỏi người cán cơng đồn phải hiểu biết chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, công tác đơn vị, có kiến thức kinh tế, trị, xã hội, pháp luật cơng đồn, đặc biệt có khả tự học, để khơng ngừng nâng cao trình độ - Yêu cầu phẩm chất đạo đức lối sống Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, động, sáng tạo, tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư Cụ thể cán cơng đồn sở phải người ham học hỏi, nhạy cảm, có tính điềm đạm, có tác phong sâu sát, gần gũi quần chúng, có khả giao tiếp quan hệ rộng rãi, có trách nhiệm với công việc, quan tâm đến đồng nghiệp tập thể - Yêu cầu kỹ nghiệp vụ cơng tác cơng đồn Đây u cầu quan trọng cán cơng đồn sở điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cán cơng đồn sở phải có khả phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tập hợp đoàn viên người lao động, đặc biệt cán cơng đồn phải có kỹ thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động để đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên tập thể người lao động Các tiêu chuẩn cán cơng đồn sở có quan hệ hữu cơ, hỗ trợ bổ sung cho tiền đề điều kiện nhau, thiếu yêu cầu tiêu chuẩn trên, cán cơng đồn gặp khó khăn cơng tác Thực tế phong trào cơng nhân, hoạt động cơng đồn nước ta cho thấy khơng cán cơng đồn chưa hội tụ đủ yêu cầu tiêu chuẩn nên nhiều lúng túng tổ chức thực nhiệm vụ giao, hiệu thực nhiệm vụ số cán cơng đồn chưa cao Do vậy, xác định rỏ tiêu chuẩn cán cơng đồn vấn đề quan trọng, điểm xuất phát để cán cơng đồn đủ sức thực nhiệm vụ quyền hạn cơng đồn Đồng thời sở để quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán nhằm nâng cao lực đội ngũ cán cơng đồn Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác cơng đồn sở tổ chức thực chương trình, kế hoạch cơng tác có hiệu Chương trình, kế hoạch cơng tác dự kiến nội dung hoạt động quan trọng cơng đồn sở thời gian cụ thể để trình xin ý kiến Ban chấp hành cơng đồn sở Chương trình, kế hoạch cơng tác cơng đồn sở Ban chấp hành cơng đồn sở thơng qua sở để Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn sở đạo, tổ chức thực chương trình Chương trình, kế hoạch cơng tác ba khâu công tác tổ chức thực (Mục tiêu, xây dựng kế hoạch thực kiểm tra) Nếu chương trình, kế hoạch cơng tác xây dựng khoa học, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng công nhân, lao động sở để tổ chức đạo hoạt động công đồn có hiệu quả, nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ cơng đồn Do vậy, xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng hiệu hoạt động cơng đồn Để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khoa học, sát với thực tế doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức Cơng đồn giai đoạn Chủ tịch cơng đồn sở cần nghiên cứu kỹ nghị Đảng ủy (nếu có), sách, pháp luật Nhà nước, nghị đạo cơng đồn cấp tình hình sản xuất, kinh doanh, cơng tác đơn vị Chỉ đạo Ủy viên Ban chấp hành, Ban chuyên đề, tổ chức cơng đồn cơng đồn phận thực chương trình, kế hoạch cơng tác thơng qua Khi chương trình, kế hoạch cơng tác Ban chấp hành thơng qua, Chủ tịch cơng đồn sở cần phân công nhiệm vụ quy định trách nhiệm cụ thể cho Ủy viên Ban chấp hành theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ điều kiện, thời gian thực công việc Cần phân công người phụ trách nhiệm vụ mảng công tác cụ thể Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy viên Ban chấp hành cơng đồn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động quý, sáu tháng, năm nhiệm kỳ theo chức nhiệm vụ phân công để xin ý kiến Ban chấp hành cơng đồn sở Ban chấp hành thơng qua ủy viên Ban chấp hành cơng đồn sở phải có trách nhiệm tổ chức thực có hiệu chương trình, kế hoạch thơng qua Chủ tịch cơng đồn sở có trách nhiệm thường xun Ban Thường vụ kiểm tra, đôn đốc cấp cơng đồn cá nhân phân cơng nhiệm vụ Định kỳ đánh giá, nhận xét kết hoạt động cấp cơng đồn ủy viên Ban Chấp hành theo chương trình, kế hoạch giao đăng ký Tập trung đạo, giúp đỡ cơng đồn phận, tổ cơng đồn cơng đoàn sở thành viên thực tốt nội dung hoạt động cụ thể sau: Một là: Hướng dẫn, giúp đỡ cán cơng đồn sở thành viên, cơng đồn phận, tổ cơng đồn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực chương trình, kế hoạch hoạt động cơng đồn sở thành viên, cơng đồn phận, tổ cơng đồn Đơn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực chương trình, kế hoạch thông qua Hai là: Chỉ đạo, giúp đỡ cơng đồn phận, tổ cơng đồn phân cơng đồn viên, cơng nhân, lao động đảm nhận nội dung hoạt động cơng đồn để thực nội dung, chương trình, cơng tác cơng đồn duyệt Ba là: Hướng dẫn, đạo, giúp đỡ tổ cơng đồn, cơng đồn phận, cơng đồn sở thành viên phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào thi đua công nhân, lao động, đồng thời kiểm tra, đánh giá, đề xuất khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào thi đua Bốn là: Chú trọng đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán cơng đồn sở Nội dung, hình thức cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán cơng đồn sở cần vào Sơ kết, tổng kết, báo cáo Thực chế độ sơ kết, tổng kết, thơng tin báo cáo có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động cơng đồn Chủ tịch cơng đồn sở - người đứng đầu Ban Chấp hành cơng đồn sở cần trọng thực nghiêm túc công tác sơ, tổng kết hoạt động cơng đồn theo q, tháng, năm nhằm đánh giá mặt làm được, kinh nghiệm hay để phổ biến rộng rãi, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế Đồng thời với công tác sơ, tổng kết, Chủ tịch cơng đồn sở cần phải thực nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu hệ thống tổ chức Trong thông tin báo cáo cần ý loại thông tin báo cáo sau: Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu cấp trên, báo cáo nhanh Báo cáo định kỳ cơng đồn loại báo cáo quy định trách nhiệm cơng đồn cấp định kỳ hàng quý, tháng năm phải thực báo cáo với cấp có thẩm quyền Báo định kỳ cơng đồn sở thường có nội dung phản ánh tương đối toàn diện hoạt động cơng đồn diễn thời kỳ Báo cáo chuyên đề loại hình báo cáo chuyên sâu nội dung nhằm phục vụ cho công tác nắm bắt thông tin theo chuyên đề để nghiên cứu, tổng kết chuyên đề Báo cáo chun đề loại hình báo cáo phán ánh vấn đề diễn có tính đột xuất sở báo cáo xin ý kiến cấp giải vấn đề vượt thẩm quyền khả cơng đồn sở Ngồi ra, Chủ tịch cơng đồn sở cần thường xuyên thực chế độ thông tin kết hoạt động cơng đồn sở xuống tổ cơng đồn, cơng đồn phận để tổ cơng đồn, cơng đồn phận nắm kết quả, tồn tại, hạn chế tổ chức hoạt động cơng đồn sở, từ phận, đơn vị rút kinh nghiệm khắc phục mặt yếu, phát huy mặt mạnh làm cho hoạt động cơng đồn sở ngày tốt III Phương pháp hoạt động Chủ tịch cơng đồn sở: Nói phương pháp hoạt động Chủ tịch cơng đồn sở tức nói đến cách thức hoạt động Chủ tịch cơng đồn sở, mà cách thức hoạt động Chủ tịch cơng đồn sở đa dạng, phong phú, tùy thuộc vào nội dung hoạt động cơng đồn tình hình thực tiễn sở Do vậy, để lựa chọn, sử dụng phương pháp hoạt động cho phù hợp với nội dung hoạt động với điều kiện cụ thể, Chủ tịch cơng đồn sở cần vào nội dung hoạt động tình hình cụ thể sở Sau số phương pháp hoạt động mà Chủ tịch cơng đồn sở cần quán triết để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện, nội dung hoạt động cụ thể Phương pháp thuyết phục Thuyết phục, giáo dục hoạt động có mục đích, có kế hoạch có tổ chức để nâng cao nhận thức, lực cho đối tượng thuyết phục, nhằm làm cho đối tượng thuyết phục phát triển cách toàn diện, nâng cao tinh thần giác ngộ, ý thức tự giác người thuyết phục thực nhiệm vụ Như thuyết phục giáo dục hoạt động lĩnh vực tư tưởng có quan hệ mật thiết với nhau, tuyên truyền, giáo dục tốt sở thuận lợi cho thuyết phục, nhằm thu hút đối tượng thuyết phục vào tổ chức, tự nguyện hoạt động tổ chức, ngược lại thuyết phục tốt điều kiện thuận lợi để tuyên truyền giáo dục đối tượng thuyết phục tốt điều kiện thuận lợi để tuyên truyền giáo dục đối tượng thuyết phục lĩnh vực trị, kinh tế xã hội chủ trương, Nghị cấp cơng đồn, để họ tự giác thực Để thực tốt phương pháp thuyết phục, với vai trò người thuyết phục, Chủ tịch cơng đồn sở phải thực tốt yêu cầu sau đây: Một là: Chủ tịch cơng đồn sở phải liên hệ mật thiết với đoàn viên CNVC-LĐ (hoặc đối tượng khác cần thuyết phục) sát với thực tế sản xuất kinh doanh, để nắm tâm tư, nguyện vọng, xúc nhu cầu hợp pháp, đáng họ đời sống, hoạt động kinh tế, xã hội, nắm tâm lý, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc cơng nhân, lao động tình hình thực tế sản xuất kinh doanh quan, đơn vị Hai là: Chủ tịch cơng đồn sở phải trung thực, thẳng thắn, quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, đáng CNVC-LĐ, lợi ích doanh nghiệp, có phương pháp hoạt động, tập hợp quần chúng, CNVC-LĐ quý mến tin tưởng Ba là:  Chủ tịch cơng đồn sở cần trọng hướng cơng tác tổ chức, đạo hoạt động cơng đồn sở vào giải nhu cầu xúc, hợp pháp, đáng CNVC-LĐ, để cơng nhân lao động, đồn viên cơng đồn gắn bó với cơng đồn, tin vào người đại diện mình, sở mà tự giác phấn đấu thực tốt chủ trương cơng đồn đề Bốn là: Chủ tịch cơng đồn sở phải tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, phải thực am hiểu sách, pháp luật, đặc biệt phải có kinh nghiệm tổ chức vận động phân cơng đồn viên hoạt động Hướng tổ Thu nhập xử lý thông tin Thông tin kịp thời, xác xử lý khoa học, kịp thời thông tin yêu cầu điều kiện quan trọng, thiếu hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơng tác, quốc phòng, an ninh giải quan hệ xã hội… Đặc biệt tổ chức hoạt động quần chúng điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tồn cầu hóa diễn xu khách quan, cạnh tranh ngồi nước ngày gay gắt việc nắm bắt kịp thời, xác thơng tin lại có vai trò quan trọng Do để hoạt động Chủ tịch cơng đồn thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi Chủ tịch cơng đồn sở phải đặc biệt quan tâm đến thu nhận xử lý thơng tin cách xác kịp thời a Thu nhận thông tin Khi thu nhận thông tin, Chủ tịch cơng đồn sở cần ý đến nguồn thơng tin sau: Một là: Chú ý xử dụng nguồn thơng tin hai chiều, nguồn thơng tin từ cấp báo cáo lên, thông tin từ cấp đưa xuống Đây nguồn thơng tin thống, sở chủ yếu để Chủ tịch cơng đồn xử lý quản lý điều hành hoạt động cơng đồn sở, sở để Chủ tịch cơng đồn sở đề chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động Trong thu nhập, xử lý thông tin, Chủ tịch cơng đồn cần đạo thực nghiêm túc chế độ báo cáo cấp thông tin cấp dưới, trọng xây dựng quan hệ chặt chẽ, gắn bó cấp với cấp trên, theo nguyên tắc tập trung dân chủ để nắm vững kịp thời thông tin Hai là: Chủ tịch cơng đồn phải liên hệ mật thiết với CNVC-LĐ để năm bắt thơng tin tình hình tư tưởng, đời sống xúc công nhân lao động, tình hình sản xuất kinh doanh… Nắm bắt tình hình đơn, thư khiếu kiện, tố cáo CNLĐ đề xuất, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật CNLĐ tổ chức sản xuất kinh doanh b Việc xử lý thông tin Để xử lý thơng tin xác, có hiệu quả, trước tiên Chủ tịch cơng đồn sở (CĐCS) cần kiểm tra độ tiên cậy thông tin, phân loại thông tin, để xem xét thông tin thuộc trách nhiệm công đồn giải quyết, thơng tin cần bàn với chun môn để phối hợp giải quyết, thông tin thuộc trách nhiệm cấp trên… Đối với thông tin thuộc phạm vi cơng đồn sở, mà thấy cần phải đưa Ban chấp hành, Ban Thường vụ bàn để có chương trình, kế hoạch tổ chức thực thống nhất, Chủ tịch cơng đồn cần chủ động đưa bàn bạc, thảo luận họp Ban chấp hành Ban Thường vụ để thống giải pháp thực hiện, sau cơng khai cho cơng đồn cấp người biết chủ trương, kế hoạch tổ chức thực để đoàn viên cơng đồn biết, theo dõi việc thực Đối với thơng tin lớn, đòi hỏi việc xử lý phức tạp, Chủ tịch cơng đồn sở tổ chức hội nghị chuyên đề, để khai thác, tập hợp trí tuệ đơng đảo cơng nhân, lao động, cán cơng đồn vào việc tìm giải pháp giải có hiệu Trường hợp thông tin vượt khả giải công đồn sở, Chủ tịch cơng đồn phải kịp thời phản ánh lên cấp lên quan có chức để xin ý kiến đạo giải Phương pháp giải Sức mạnh tổ chức việc thu hút đơng đảo người tự nguyện vào tổ chức, tự giác tham gia hoạt động tổ chức Do sử dụng phương pháp tổ chức tổ chức hoạt động công đồn sơ sở có vai trò quan trọng, có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu hoạt động cơng đồn sở Để sử dụng có hiệu phương pháp tổ chức tổ chức hoạt động cơng đồn, Chủ tịch cơng đồn sở cần quan tâm đến vấn đề sau: Chú trọng tổ chức nhiều hình thức đa dạng để thu hút, tổ chức, đạo cho đoàn viên CNVC-LĐ tham gia hoạt động Giúp đỡ, hướng dẫn khuyến khích tổ cơng đồn, cơng đồn phận, ban cơng đồn sở   chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phân cơng đồn viên, CNVC-LĐ tham gia hoạt động cơng đồn theo chương trình, kế hoạch hoạt động đề Tổ chức ban, tiểu ban chuyên đề để tổ chức, theo dõi hoạt động như: ban thi đua, nữ công, an toàn vệ sinh lao động, Ủy ban kiểm tra… Tổ chức tập hợp cộng tác viên tích cực hoạt động cơng đồn, nhằm tập hợp, khai thác trí tuệ, lực cán bộ, đồn viên cơng đồn vào lĩnh vực hoạt động cơng đồn sở Phương pháp đạo điểm: Chỉ đạo điểm phương pháp tổ chức hoạt động khoa học, có hiệu áp dụng nhiều lĩnh vực, lĩnh vực hoạt động xã hội, nhằm tránh sơ suất, sai nhằm khuyết điểm tiến hành tổ chức hoạt động để mang lại chất lượng, hiệu hoạt động cao - Khi vận dụng phương pháp hoạt động đạo điểm nội dung đạo điểm Đối với đơn vị, phận chọn để đạo điểm phải đơn vị, phận trung bình tiên tiến, để sau đạo điểm rút học kinh nghiệm cho số đông đơn vị, phận học tập vận dụng vào tổ chức thực Đối với nội dung để chọn đạo phải nội dung mới, chuẩn bị tổ chức triển khai thực chưa có nhiều kinh nghiệp, cần đạo thí điểm để rút kinh nghiệm làm sở cho công tác tổ chức đạo phạm vi rộng - Để công tác đạo điểm đạt kết cao, cán giao nhiệm vụ thực công tác đạo điểm cần lựa chọn cán có lực, trình độ kinh nghiệm lĩnh vực đạo Cán giao nhiệm vụ đạo điểm phải chuẩn bị kỹ mục đích, yêu cầu, nội dung cần đạo, để hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị, phận thực nội dung chương trình thực theo u cầu cơng tác đạo điểm Cán giao nhiệm vụ đạo điểm không làm thay đơn vị, phận chọn đạo điểm - Kết thúc đợt đạo điểm, cán đạo điểm phải với đơn vị, phận tiến hành điểm tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm mặt chưa để phổ biến, nhân diện rộng mặt được, tìm biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế Cần ý áp dụng việc đạo điểm xây dựng tổ cơng đồn, cơng đồn phận, cơng đồn sở thành viên vững mạnh, vào đạo tiểu ban ban chuyên đề cơng đồn sở để rút kinh nghiệm nhân rộng kinh nghiệm hay tổ chức Tham gia ý kiến, đề xuất kiến nghị: Tham gia ý kiến, đề xuất kiến nghị coi phương pháp hoạt động cơng đồn Chủ tịch cơng đoàn sở cần quan tâm nghiên cứu, vận dụng phương pháp cho phù hợp Để thực tốt phương pháp này, trước tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị chủ tịch cơng đồn sở cần xác định rõ, nội dung tham gia đề xuất ý kiến gì? Đối tượng tham gia ai? Mục đích tham gia, đề xuất gì? Trên sở chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp, hình thức tham gia cách có tình, có lý có sở thực hiện, để người tham gia nhận thấy ý kiến cơng đồn có sở, có sức thuyết phục có khả thực thi Trường hợp ý kiến tham gia, đề xuất, kiến nghị Chủ tịch cơng đồn có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ công nhân, lao động, chưa chấp nhận giải quyết, trước tiên Chủ tịch cơng đồn sở cần xem xét lại ý kiến đề xuất kiến nghị hợp tình, hợp lý chưa có khả thực thi không? Nếu thấy cần thiết phải tham khảo ý kiến Ban Chấp hành đông đảo người lao động, Chủ tịch cơng đồn sở lựa chọn hình thức thích hợp để tranh thủ ý kiến; kiểm tra xem xét lại thấy đề xuất, kiến nghị cơng đồn thực hợp lý có khả thực thi, khơng thực hiện, Chủ tịch cơng đồn làm văn kiến nghị yêu cầu người tham gia phải thực nghiêm túc đề xuất, kiến nghị cơng đồn để khơng phạm đến quyền lợi ích cơng nhân lao động, lợi ích tập thể, Nhà nước Đồng thời thấy cần thiết có giúp đỡ cơng đồn cấp ý kiến tham gia đề xuất, kiến nghị mình, Chủ tịch cơng đồn sở báo cáo nhanh lên cấp trực tiếp để ý kiến đạo kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh Công tác kiểm tra: Kiểm tra, đơn đốc, giúp đỡ cán cơng đồn hoạt động phương pháp hoạt động quan trọng Chủ tịch cơng đồn sở Khi vận dụng thực phương pháp công tác cơng đồn, Chủ tịch CĐCS cần quan tâm đến nội dung kiểm tra sau: Một là: Chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực nội dung chương trình cơng tác CĐCS, tổ cơng đồn, cơng đồn phận, CĐCS thành viên Ban chun đề cơng đồn sở Hai là: Kiểm tra việc thực Quy chế phối hợp hoạt động Ban chấp hành CĐCS với người sử dụng lao động tổ chức khác cấp Khi kiểm tra nội dung cần ý xem xét bên tổ chức thực quy định cam kết quy chế phối hợp nào, nội dung chưa thực được, nguyên nhân việc chưa thực tồn tại, hạn chế Ba là: Chủ tịch sở cần trọng nghiêm túc thực việc tự kiểm tra thực chương trình, kế hoạch cơng tác xây dựng theo ngày, tuần, tháng, quý để có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy mặt mạnh… Là người đứng đầu Ban chấp hành cơng đồn sở, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mình, góp phần xây dựng cơng đồn sở vững mạnh, chăm lo bảo vệ có hiệu quyền, lợi ích hợp pháp, đáng cơng nhân, lao động, đòi hỏi Chủ tịch cơng đồn sở phải vận dụng, lựa chọn cách linh hoạt, sáng tạo nội dung phương pháp cơng tác cho phù hợp với điều kiện cụ thể Trong tổ chức đạo hoạt động Ban Chấp hành công đồn sở, Chủ tịch cơng đồn sở cần đặc biệt quan tâm đến đạo tổ chức đại hội cơng đồn sở xây dựng quy chế phối hợp hoạt động sở
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 2018, BÀI TẬP MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn