DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC KHÓA( Kèm theo Thông báo số 566/TB-HVN, ngày 12/05/2015 của Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam )

44 10 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:44

DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC KHÓA ( Kèm theo Thông báo số 566/TB-HVN, ngày 12/05/2015 Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam ) 3 3 KHOA CƠ ĐIỆN Khóa 58 - 59 Mã HP Tên HP CCD02106 Hình họa-Vẽ kỹ thuật CCD02132 Ngun lý – Chi tiết máy CCD02502 Kỹ thuật đo (+BTL) Kỹ thuật an tồn và mơi  CCD02505 trường CCD02523 Vật liệu kỹ thuật CCD02604 Kỹ thuật điện tử CCD02610 Truyền động điện CCD02618 Máy điện CCD03215 Thực tập máy nông nghiệp CCD03215 Thực tập máy nông nghiệp CCD3814 Thực tập máy nông nghiệp CĐ CCD03303 Động cơ đốt trong CCD03303 Động cơ đốt trong CCD3303 Động cơ đốt trong CĐ CCD03337 Thực tập động cơ đốt trong CCD03337 Thực tập động cơ đốt trong CCD3816 Thực tập động cơ đốt trong TT Bậc CĐ CĐ CĐ Mã HP CCD02106 CCD02132 CCD02502 CĐ CCD02505 CĐ CĐ CĐ CĐ CCD02523 CCD02604 CCD02610 CCD02618 CĐ 10 11 Khóa 60 Tên HP Hình họa-Vẽ kỹ thuật Ngun lý – Chi tiết máy Kỹ thuật đo (+BTL) Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Vật liệu kỹ thuật Kỹ thuật điện tử Truyền động điện Máy điện Thiết bị bảo quản và chế  CCD03411 biến nông sản  Thực tập thiết bị bảo quản  CCD03427 chế biến  12 CĐ 13 CĐ 14 CĐ CCD03507 Công nghệ kim loại 15 ĐH CCD03512 16 CĐ CCD03517 17 18 19 20 21 22 23 CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ ĐH CĐ CCD03535 CCD03536 CCD03537 CCD03538 CCD03616 CCD03622 CCD03706 24 CĐ CCD03707 25 CĐ CCD03710 26 CĐ CCD03716 27 ĐH CCD03720 28 ĐH CCD03737 Máy điều khiển số và cơng  nghệ CNC 1 Kỹ thuật bảo trì và sửa  chữa máy Thực tập hàn Thực tập nguội Thực tập máy cơng cụ Thực tập xí nghiệp Điện tử số ứng dụng Điều khiển logic Kỹ thuật chiếu sáng Phần điện nhà máy điện và  trạm biến áp  An toàn điện Sửa chữa thiết bị điện +  BTL Quản lý vận hành hệ thống  điện Thực tập điện dân dụng TC 3 2 3 Thiết bị bảo quản và chế  CCD03411 biến nông sản  Thực tập thiết bị bảo quản  CCD03427 chế biến  CCD03507 Công nghệ kim loại CCD03512 CCD03517 3 3 2 CCD03535 CCD03536 CCD03537 CCD03538 CCD03616 CCD03622 CCD03706 CCD03707 CCD03710 CCD03716 Sửa chữa thiết bị điện + BTL CCD03720 Máy điều khiển số và cơng  nghệ CNC 1 Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa  máy Thực tập hàn Thực tập nguội Thực tập máy cơng cụ Thực tập xí nghiệp Điện tử số ứng dụng Điều khiển logic Kỹ thuật chiếu sáng Phần điện nhà máy điện và  trạm biến áp  An tồn điện Quản lý vận hành hệ thống  điện CCD03737 Thực tập điện dân dụng TC 3 Mã HP CCD2106 CCD3149 CCD2502 CCD2505 3 3 CCD2523 CCD2601 CCD2609 CCD2606 3 Khoá 55 - 56 - 57 Tên HP Vẽ kỹ thuật Điện Ngun lý – Chi tiết máy Kỹ thuật đo Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Vật liệu kỹ thuật Kỹ thuật điện tử Truyền động điện Máy điện Thiết bị bảo quản và chế  CCD3411 biến nơng sản  Thực tập thiết bị bảo quản  CCD3815 chế biến  CCD3507 Kỹ thuật gia cơng cơ khí 1 CD03512 CCD3517 3 3 2 CCD3810 CCD3811 CCD3812 CCD3813 CCD3616 CD03622 CCD3706 CCD2728 CCD3710 CCD3716 Sửa chữa thiết bị điện Máy điều khiển số và cơng  nghệ CNC 1 Kỹ thuật bảo trì và sửa  chữa máy Thực tập hàn Thực tập nguội Thực tập máy cơng cụ Thực tập xí nghiệp Điện tử số ứng dụng Điều khiển logic Kỹ thuật chiếu sáng Phần điện nhà máy điện và  trạm biến áp  An tồn điện Quản lý vận hành hệ thống  điện CCD3727 Thực tập điện dân dụng CD03720 Ghi TC 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 Thực tập lắp ráp mạch điện  tử Thực tập kỹ thuật cơ khí  CCD03999 nơng nghiệp  CD02104 Cơ học lý thuyết 1 CD02105 Cơ học ứng dụng CD02106 Hình họa-Vẽ kỹ thuật CD02108 Cơ học lý thuyết 2 CD02111 Cơ học kết cấu 1 CD02113 Địa chất cơng trình CD02114 Cơ học đất CD02115 Đồ án nguyên lý máy CD02116 Nguyên lý máy CD02117 Bê tông cốt thép CD02119 Cơ học kết cấu 2 Đồ án thiết kế truyền động  CD02120 cơ khí CD02121 Nền móng (+ BTL) CD02122 Đồ án Bê tơng cốt thép CD02125 Kết cấu thép CD02130 Hình họa CD02131 Vẽ kỹ thuật CD02130 Hình họa CD02131 Vẽ kỹ thuật CD02131 Vẽ kỹ thuật CD02131 Vẽ kỹ thuật Đồ họa kỹ thuật trên máy  CD02148 tính CCD03822 Thực tập lắp ráp mạch điện  tử Thực tập kỹ thuật cơ khí  CCD03999 nơng nghiệp  CD02104 Cơ học lý thuyết 1 CD02105 Cơ học ứng dụng CD02106 Hình họa-Vẽ kỹ thuật CD02108 Cơ học lý thuyết 2 CD02111 Cơ học kết cấu 1 CD02113 Địa chất cơng trình CD02114 Cơ học đất CD02115 Đồ án ngun lý máy CD02116 Ngun lý máy CD02117 Bê tơng cốt thép CD02119 Cơ học kết cấu 2 Đồ án thiết kế truyền động  CD02120 cơ khí CD02121 Nền móng (+ BTL) CD02122 Đồ án Bê tơng cốt thép CD02125 Kết cấu thép CD02130 Hình họa CD02131 Vẽ kỹ thuật CD02130 Hình họa CD02131 Vẽ kỹ thuật CD02131 Vẽ kỹ thuật CD02131 Vẽ kỹ thuật Đồ họa kỹ thuật trên máy  CD02148 tính 29 CĐ 30 CĐ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH 42 ĐH 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH 52 ĐH 53 ĐH CD02126 Sức bền vật liệu 1 (+ BTL) CD02126 Sức bền vật liệu 1 (+ BTL) 54 55 56 57 58 59 60 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CD02127 CD02128 CD02129 CD02201 CD02301 CD02501 CD02502 2 2 CD02127 CD02128 CD02129 CD02201 CD02301 CD02501 CD02502 ĐH CD02505 CD02505 62 ĐH CD02505 CD02505 63 64 65 ĐH ĐH ĐH CD02522 CD02523 CD02602 3 CD02522 CD02523 CD02602 Sức bền vật liệu 2 + BTL Cơ sở thiết kế máy 1 Cơ sở thiết kế máy 2 Kỹ thuật thuỷ khí Kỹ thuật nhiệt Vật liệu xây dựng Kỹ thuật đo (+BTL) Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Cơ khí đại cương Vật liệu kỹ thuật Lý thuyết mạch điện 1 2 2 61 Sức bền vật liệu 2 + BTL Cơ sở thiết kế máy 1 Cơ sở thiết kế máy 2 Kỹ thuật thuỷ khí Kỹ thuật nhiệt Vật liệu xây dựng Kỹ thuật đo (+BTL) Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Cơ khí đại cương Vật liệu kỹ thuật Lý thuyết mạch điện 1 3 2 3 3 3 3 CCD03822 Thực tập lắp ráp mạch điện  tử  CCD3640 CCD3814 Thực tập máy nông nghiệp 3 2 3 CD2104 CD2105 CD2106 CD2108 CD2111 CD2113 CD2114 CD2115 CD2116 CD2117 CD2119 CD2120 3 3 3 CD2121 CD2122 CD2125 CD3148 Cơ học lý thuyết 1 Cơ học ứng dụng Vẽ kỹ thuật Điện Cơ học lý thuyết 2 Cơ học kết cấu 1 Địa chất cơng trình Cơ học đất Đồ án ngun lý máy Ngun lý máy Bêtơng cốt thép Cơ học kết cấu 2 Đồ án thiết kế truyền động  cơ khí Nền móng (+BTL) Đồ án bê tơng cốt thép Kết cấu thép Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật cơ  khí 3 3 3 CD2103 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật XD CD0006 CD2107 Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật xây dựng Đồ hoạ kỹ thuật trên máy  tính 2 CD2109 Sức bền vật liệu (+BTL) CD2112 Cơ sở thiết kế máy CD2201 CD2301 CD2501 CD2502 Kỹ thuật thuỷ khí Kỹ thuật nhiệt Vật liệu xây dựng Kỹ thuật đo (+BTL) 3 CD2519 An toàn lao động 2 CD2505 3 CD2522 CD2523 CD2602 CD2102 Kỹ thuật an tồn và mơi  trường Cơ khí đại cương Vật liệu kỹ thuật Lý thuyết mạch điện 1 3 2 66 67 68 69 70 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CD02603 CD02604 CD02605 CD02606 CD02607 3 3 CD02603 CD02604 CD02605 CD02606 CD02607 CD02608 CD02609 CD02610 CD02611 Kỹ thuật đo lường Lý thuyết mạch điện 2 Lý thuyết trường điện từ Máy điện 1 Điện tử công suất Lý thuyết điều khiển tự  động 1 Truyền động điện Máy điện 2 Kỹ thuật điện 71 ĐH CD02608 72 73 74 ĐH ĐH ĐH 75 3 3 CD2603 CD2604 CD2605 CD2606 CD2607 CD2608 CD02609 CD02610 CD02611 Kỹ thuật đo lường Lý thuyết mạch điện 2 Lý thuyết trường điện từ Máy điện 1 Điện tử công suất Lý thuyết điều khiển tự  động 1 Truyền động điện Máy điện 2 Kỹ thuật điện 3 ĐH CD02612 Kỹ thuật điện tử đại cương 76 ĐH CD02613 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CD02618 CD02619 CD02621 CD03123 CD03124 CD03126 CD03127 CD03128 CD03129 CD03130 CD03132 CD03133 CD03134 90 ĐH CD03137 91 92 ĐH ĐH CD03138 CD03139 93 ĐH CD03141 94 ĐH CD03142 95 ĐH CD03143 Lý thuyết điều khiển tự  động 2 Kỹ thuật điện tử 1 Kỹ thuật điện tử 2 Kỹ thuật điện Kiến trúc Mơi trường sinh thái Dao động trong kỹ thuật Đồ án kiến trúc Động lực học cơng trình Lập và phân tích dự án Kết cấu gạch, đá, gỗ Kỹ thuật thi cơng 1 Máy xây dựng Cơng trình thủy lợi Kết cấu nhà bê tơng cốt  thép Kỹ thuật thi cơng 2 Quy hoạch nơng thơn Ứng dụng tin học trong  thiết kế cơng trình  Đồ án kết cấu nhà bê tơng  cốt thép Đồ án kỹ thuật thi công 96 ĐH CD03144 97 ĐH CD03145 98 ĐH CD03150 99 100 101 ĐH ĐH ĐH CD03152 CD03153 CD03154 2 3 CD2609 CD2610 CD2611 Kỹ thuật đo lường Lý thuyết mạch điện 2 Lý thuyết trường điện từ Máy điện 1 Điện tử công suất Lý thuyết điều khiển tự  động 1 Truyền động điện Máy điện 2 Kỹ thuật điện 3 2 CD02612 Kỹ thuật điện tử đại cương CD3612 Kỹ thuật điện tử đại cương  CD02613 2 2 2 2 CD02618 CD02619 CD02621 CD03123 CD03124 CD03126 CD03127 CD03128 CD03129 CD03130 CD03132 CD03133 CD03134 Lý thuyết điều khiển tự  động 2 Kỹ thuật điện tử 1 Kỹ thuật điện tử 2 Kỹ thuật điện Kiến trúc Mơi trường sinh thái Dao động trong kỹ thuật Đồ án kiến trúc Động lực học cơng trình Lập và phân tích dự án Kết cấu gạch, đá, gỗ Kỹ thuật thi cơng 1 Máy xây dựng Cơng trình thủy lợi CD2613 Lý thuyết điều khiển tự  động 2 CD2601 Kỹ thuật điện tử CD0002 CD3123 CD3124 CD3126 CD3127 CD3128 CD3129 CD3130 CD3132 CD3133 CD3134 Điện kỹ thuật  Kiến trúc Mơi trường sinh thái Dao động trong kỹ thuật Đồ án kiến trúc Động lực học cơng trình Lập và phân tích dự án Kết cấu gạch, đá, gỗ Kỹ thuật thi cơng 1 Máy xây dựng Cơng trình thuỷ lợi 2 2 2 2 CD03137 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 2 CD03138 CD03139 CD03141 CD03142 CD03143 Kỹ thuật thi cơng 2 Quy hoạch nơng thơn Ứng dụng tin học trong thiết  kế cơng trình  Đồ án kết cấu nhà bê tơng  cốt thép Đồ án kỹ thuật thi công CD3137 Kết cấu nhà bêtông cốt thép 2 CD3138 CD3139 2 CD3141 CD3142 CD3143 Kỹ thuật thi công 2 Quy hoạch nông thôn Ứng dụng tin học trong  thiết kế cơng trình  Đồ án kết cấu nhà bê tơng  cốt thép Đồ án kỹ thuật thi cơng Đồ án quy hoạch nơng thơn CD03144 Kết cấu nhà thép Phương pháp phần tử hữu  hạn Đồ án kết cấu nhà thép Kỹ thuật thơng gió Cơ học kết cấu 3 CD03145 Đồ án quy hoạch nơng thơn CD3144 Đồ án quy hoạch nơng thơn Kết cấu nhà thép Phương pháp phần tử hữu  hạn Đồ án kết cấu nhà thép Kỹ thuật thơng gió Cơ học kết cấu 3 CD3145 2 CD3150 2 CD3152 CD3153 CD3154 Kết cấu nhà thép Phương pháp phần tử hữu  hạn Đồ án kết cấu nhà thép Kỹ thuật thơng gió Cơ học kết cấu 3 CD03150 2 CD03152 CD03153 CD03154 2 2 2 2 3 1 2 102 ĐH CD03155 CD03155 CD03158 CD03159 Kết cấu móng đặc biệt Kỹ thuật phòng cháy chữa  cháy Ổn định cơng trình 103 ĐH CD03158 104 ĐH 105 CD3155 CD3158 CD03159 Kết cấu móng đặc biệt Kỹ thuật phòng cháy chữa  cháy Ổn định cơng trình 2 ĐH CD03161 Cơng trình trên nền đất yếu CD03161 Cơng trình trên nền đất yếu 106 107 ĐH ĐH CD03163 CD03164 Kết cấu tháp trụ Kết cấu thép đặc biệt Kỹ thuật cảnh quan mơi  trường Thiết kế nhà cao tầng Kết cấu bêtơng cốt thép  đặc biệt  Kỹ thuật tưới tiêu Cơ khí chăn ni Máy canh tác 1 Máy thu hoạch 1 Máy canh tác 2 Máy thu hoạch 2 Đồ án máy canh tác Đồ án máy thu hoạch Nguyên lý động cơ đốt  Động cơ đốt trong Nhiên liệu dầu mỡ Truyền động thuỷ lực và  khí nén Đồ án động cơ đốt trong Động lực học động cơ đốt  Kỹ thuật điều khiển thủy  khí 2 CD03163 CD03164 108 ĐH CD03165 CD03165 109 ĐH CD03168 110 ĐH CD03170 CD03168 CD03170 111 112 113 114 115 116 117 118 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CD03203 CD03204 CD03206 CD03207 CD03209 CD03210 CD03211 CD03213 2 2 3 1 119 ĐH CD03302 120 121 ĐH ĐH CD03303 CD03305 122 ĐH CD03306 123 ĐH CD03307 124 ĐH CD03308 125 ĐH CD03309 126 ĐH CD03310 Liên hợp máy nông nghiệp 127 ĐH CD03312 128 ĐH CD03313 129 ĐH CD03316 130 ĐH CD03317 131 ĐH CD03323 132 ĐH CD03325 Ơ tơ máy kéo và xe chun  dụng 1 Chẩn đốn kỹ thuật máy Ơ tơ máy kéo và xe chun  dụng 2 Đồ án liên hợp máy Quản lý máy trong doanh  nghiệp Sử dụng năng lượng tái tạo CD3159 Kết cấu móng đặc biệt Kỹ thuật phòng cháy chữa  cháy Ổn định cơng trình CD3161 Cơng trình trên nền đất yếu 2 CD3163 CD3164 Kết cấu tháp trụ Kết cấu thép đặc biệt 2 CD3165 KT cảnh quan môi trường 2 CD3168 CD3170 2 2 3 1 CD3203 CD3204 CD3206 CD3207 CD3209 CD3210 CD3211 CD3213 Thiết kế nhà cao tầng Kết cấu bêtông cốt thép đặc  biệt  Kỹ thuật tưới tiêu Cơ khí chăn ni Máy canh tác 1 Máy thu hoạch 1 Máy canh tác 2 Máy thu hoạch 2 Đồ án máy canh tác Đồ án máy thu hoạch 2 CD03203 CD03204 CD03206 CD03207 CD03209 CD03210 CD03211 CD03213 Kết cấu tháp trụ Kết cấu thép đặc biệt Kỹ thuật cảnh quan mơi  trường Thiết kế nhà cao tầng Kết cấu bêtơng cốt thép đặc  biệt  Kỹ thuật tưới tiêu Cơ khí chăn ni Máy canh tác 1 Máy thu hoạch 1 Máy canh tác 2 Máy thu hoạch 2 Đồ án máy canh tác Đồ án máy thu hoạch CD03302 Nguyên lý động cơ đốt trong CD3302 Nguyên lý động cơ đốt trong 3 CD03303 CD03305 CD3303 CD3305 CD03306 CD3306 CD03307 CD3307 CD03308 CD3308 Động cơ đốt trong Nhiên liệu dầu mỡ Truyền động thuỷ lực và  khí nén Đồ án động cơ đốt trong Động lực học động cơ đốt  3 Động cơ đốt trong Nhiên liệu dầu mỡ Truyền động thuỷ lực và khí  nén Đồ án động cơ đốt trong Động lực học động cơ đốt  CD03309 Kỹ thuật điều khiển thủy khí CD3309 Kỹ thuật điều khiển thuỷ khí 3 CD03310 Liên hợp máy nơng nghiệp CD3310 Liên hợp máy nơng nghiệp 3 CD03312 CD3312 CD03313 CD3313 CD03316 CD3316 CD03317 CD3317 CD03323 CD3323 CD03325 CD3325 Ơ tơ máy kéo và xe chun  dụng 1 Chẩn đốn kỹ thuật máy Ơ tơ máy kéo và xe chun  dụng 2 Đồ án liên hợp máy Quản lý máy trong doanh  nghiệp Sử dụng năng lượng tái tạo Ơ tơ máy kéo và xe chun  dụng 1 Chẩn đốn kỹ thuật máy Ơ tơ máy kéo và xe chun  dụng 2 Đồ án liên hợp máy Quản lý máy trong doanh  nghiệp Sử dụng năng lượng tái tạo 2 2 2 3 1 3 3 2 133 ĐH CD03327 134 135 136 ĐH ĐH ĐH CD03330 CD03337 CD03339 Điện, điện tử trên ơtơ máy  kéo hiện đại Kỹ thuật mơ tơ xe máy Kiểm định ơ tơ Thí nghiệm ơ tơ máy kéo CD03327 2 CD03330 CD03337 CD03339 Điện, điện tử trên ôtô máy  kéo hiện đại Kỹ thuật mơ tơ xe máy Kiểm định ơ tơ Thí nghiệm ơ tơ máy kéo 137 ĐH CD03341 138 ĐH 139 140 Kết cấu động cơ đốt trong 1 CD03341 Kết cấu động cơ đốt trong 1 CD03342 Kết cấu động cơ đốt trong 2 CD03342 Kết cấu động cơ đốt trong 2 ĐH ĐH CD03343 CD03344 2 CD03343 CD03344 Lý thuyết liên hợp máy 1 Lý thuyết liên hợp máy 2 2 141 ĐH CD03345 CD03345 Động lực học ô tô máy kéo 1 142 ĐH CD03346 Lý thuyết liên hợp máy 1 Lý thuyết liên hợp máy 2 Động lực học ô tô máy kéo  Động lực học ô tô máy kéo  2 CD03346 Động lực học ô tô máy kéo 2 143 ĐH CD03401 Kỹ thuật bảo quản nông sản CD03401 Kỹ thuật bảo quản nông sản 144 145 ĐH CĐ CD03402 CD03403 2 CD03402 CD03403 ĐH CD03405 CD03405 147 ĐH CD03407 CD03407 148 ĐH CD03408 CD03408 Kỹ thuật lò hơi Máy nâng chuyển Đồ án kỹ thuật bảo quản  nơng sản Thiết bị trong cơng nghệ  sau thu hoạch  Đồ án thiết bị trong cơng  nghệ sau thu hoạch 2 146 Kỹ thuật lò hơi Máy nâng chuyển Đồ án kỹ thuật bảo quản  nơng sản Thiết bị trong cơng nghệ  sau thu hoạch  Đồ án thiết bị trong cơng  nghệ sau thu hoạch 149 ĐH CD03409 Kỹ thuật bao gói sản phẩm CD03409 Kỹ thuật bao gói sản phẩm 150 ĐH CD03410 151 ĐH CD03411 152 ĐH CD03413 153 154 ĐH ĐH CD03422 CD03424 155 ĐH CD03427 156 157 158 ĐH ĐH ĐH CD03507 CD03508 CD03509 159 ĐH CD03510 160 ĐH CD03513 Kỹ thuật chế biến nông sản  thực phẩm  Thiết bị bảo quản và chế  biến nông sản  Kỹ thuật kiểm tra chất  lượng thực phẩm  Kỹ thuật và thiết bị lạnh Thiết bị trao đổi nhiệt Tính tốn thiết kế hệ thống  lạnh Cơng nghệ kim loại Cơng nghệ chế tạo máy Cơ sở độ tin cậy máy Đồ án cơng nghệ chế tạo  máy Máy và công nghệ hàn CD03410 CD03411 CD03413 CD03422 CD03424 CD03427 3 CD03507 CD03508 CD03509 CD03510 CD03513 Kỹ thuật chế biến nông sản  thực phẩm  Thiết bị bảo quản và chế  biến nông sản  Kỹ thuật kiểm tra chất  lượng thực phẩm  Kỹ thuật và thiết bị lạnh Thiết bị trao đổi nhiệt Tính tốn thiết kế hệ thống  lạnh Cơng nghệ kim loại Cơng nghệ chế tạo máy Cơ sở độ tin cậy máy Đồ án cơng nghệ chế tạo  máy Máy và cơng nghệ hàn CD3327 2 CD3330 CD3337 CD3339 Điện, điện tử trên ôtô máy  kéo hiện đại Kỹ thuật mô tô xe máy Kiểm định ơ tơ Thí nghiệm ơ tơ máy kéo CD3304 Kết cấu động cơ đốt trong CD3318 Lý thuyết liên hợp máy CD3314 Động lực học ơ tơ máy kéo CD3401 Kỹ thuật bảo quản nơng sản CD3402 Kỹ thuật lò hơi CCD3403 Máy nâng chuyển Đồ án kỹ thuật bảo quản  CD3405 nơng sản  Thiết bị trong cơng nghệ  CD3407 sau thu hoạch  Đồ án thiết bị trong cơng  CD3408 nghệ sau thu hoạch CD3409 Kỹ thuật bao gói sản phẩm 2 3 CD3410 CD3411 CD3413 CD3422 CD3424 CD3427 3 CD2507 CD2508 CD3509 Kỹ thuật chế biến nơng sản  thực phẩm  Thiết bị bảo quản và chế  biến nơng sản  Kỹ thuật kiểm tra chất  lượng thực phẩm Kỹ thuật và thiết bị lạnh Thiết bị trao đổi nhiệt Tính tốn thiết kế hệ thống  lạnh Kỹ thuật gia cơng cơ khí 1 Kỹ thuật gia cơng cơ khí 2 Cơ sở độ tin cậy máy CD3510 Đồ án gia cơng cơ khí CD3513 Máy và cơng nghệ hàn 2 2 3 171 ĐH CD03529 172 173 ĐH ĐH CD03530 CD03531 CAD và CAM trong cơng  nghệ chế tạo máy Cơng nghệ xử lý bề mặt Đồ án cơng nghệ hàn Kỹ thuật bảo trì và sửa  chữa máy Máy và cơng nghệ gia  cơng áp lực Đồ án sửa chữa máy Kỹ thuật lạnh và lạnh đơng  thực phẩm  Đo lường các đại lượng  khơng điện Cơng nghệ đúc Độ tin cậy trong thiết kế  máy Vật liệu mới trong chế tạo  máy Cơng nghệ nhiệt luyện Đồ gá gia cơng cơ khí 174 ĐH CD03536 Công nghệ cán kéo kim loại 175 ĐH CD03540 176 ĐH CD03542 177 ĐH CD03543 178 ĐH CD03545 Máy điều khiển số và công  nghệ CNC 2 Các phương pháp gia công  đặc biệt Kỹ thuật bảo trì và sửa  chữa máy chế biến Đồ án máy cắt kim loại 179 ĐH CD03547 Máy cắt kim loại 161 ĐH CD03514 162 163 ĐH ĐH CD03515 CD03516 164 ĐH CD03517 165 ĐH CD03518 166 ĐH CD03520 167 ĐH CD03521 168 ĐH CD03524 169 ĐH CD03526 170 ĐH CD03527 180 ĐH CD03614 181 ĐH CD03616 182 ĐH CD03617 183 ĐH CD03618 184 185 186 ĐH ĐH ĐH CD03619 CD03623 CD03624 187 ĐH CD03625 Hệ thống thông tin đo  lường Điện tử số ứng dụng Điều khiển truyền động  điện Kỹ thuật điều khiển tự  động Kỹ thuật vi xử lý Đồ án điều khiển logic Trang bị điện Trang bị điện-Điện tử cho  máy công nghiệp CD03514 CD03515 CD03516 CD03517 CD03518 CD03520 CD03521 CD03524 CD03526 CAD và CAM trong cơng  nghệ chế tạo máy Cơng nghệ xử lý bề mặt Đồ án cơng nghệ hàn Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa  máy Máy và cơng nghệ gia cơng  áp lực Đồ án sửa chữa máy Kỹ thuật lạnh và lạnh đông  thực phẩm  Đo lường các đại lượng  không điện Công nghệ đúc CD03527 Độ tin cậy trong thiết kế máy CD3214 CD3515 CD3516 CAD và CAM trong công  nghệ chế tạo máy Công nghệ bề mặt Đồ án công nghệ hàn CD3517 KT bảo trì và sửa chữa máy CD3518 CD3520 CD3521 CD2524 CD3526 CD3527 CD3529 Vật liệu phi kim 2 CD3530 CD3531 Cơng nghệ nhiệt luyện Đồ gá gia cơng cơ khí 2 CD3536 Cơng nghệ cán kéo kim loại 2 CD3540 CD3542 CD2521 CD3545 Máy và công nghệ gia công  áp lực Đồ án sửa chữa máy Kỹ thuật lạnh và lạnh đông  thực phẩm  Đo lường các đại lượng  không điện Công nghệ đúc Độ tin cậy trong thiết kế  máy 2 2 2 CD03529 2 CD03530 CD03531 Vật liệu mới trong chế tạo  máy Cơng nghệ nhiệt luyện Đồ gá gia cơng cơ khí CD03536 Cơng nghệ cán kéo kim loại CD03540 CD03542 CD03543 CD03545 Máy điều khiển số và công  nghệ CNC 2 Các phương pháp gia cơng  đặc biệt Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa  máy chế biến Đồ án máy cắt kim loại CD03547 Máy cắt kim loại CD3511 CD03614 Hệ thống thông tin đo lường CD3614 Hệ thống thông tin đo lường CD03616 Điện tử số ứng dụng CD3616 Điện tử số ứng dụng CD03617 Điều khiển truyền động điện CD3617 Điều khiển truyền động điện CD03618 Kỹ thuật điều khiển tự động CD3618 Kỹ thuật điều khiển tự động 2 CD03619 CD03623 CD03624 2 CD3619 CD3623 CD3624 CD03625 CD3625 Kỹ thuật vi xử lý Đồ án điều khiển lôgic Trang bị điện Trang bị điện-Điện tử cho  máy công nghiệp 2 Kỹ thuật vi xử lý Đồ án điều khiển logic Trang bị điện Trang bị điện-Điện tử cho  máy công nghiệp Máy điều khiển số và công  nghệ CNC 2 Các phương pháp gia công  đặc biệt Kỹ thuật bảo trì và sửa  chữa máy chế biến Đồ án máy cắt kim loại Dụng cụ cắt và máy cắt kim  loại  2 2 188 ĐH CD03632 189 190 ĐH ĐH CD03633 CD03634 Tự động hóa q trình sản  xuất Kỹ thuật số Kỹ thuật cảm biến 191 ĐH CD03635 Trang bị điện máy cơng cụ 192 ĐH CD03637 193 194 195 196 ĐH ĐH ĐH ĐH CD03701 CD03702 CD03704 CD03706 197 ĐH CD03707 198 ĐH CD03709 199 ĐH CD03710 200 ĐH CD03715 201 ĐH CD03716 202 203 ĐH ĐH CD03719 CD03721 204 ĐH CD03723 205 206 207 208 ĐH ĐH ĐH ĐH CD03724 CD03726 CD03739 CD03738 209 ĐH CD03740 210 ĐH CD03803 Thiết kế hệ thống điều  khiển Hệ thống cung cấp điện Khí cụ điện Vật liệu điện và cao áp Kỹ thuật chiếu sáng Phần điện nhà máy điện và  trạm biến áp  Tổ chức thi cơng cơng  trình điện An tồn điện Ngắn mạch trong hệ thống  điện Sửa chữa thiết bị điện +  BTL Kinh tế điện Sử dụng điện năng Cung cấp điện cho khu  cơng nghiệp và dân cư Các phần tử tự động Trang bị điện xí nghiệp Quy hoạch lưới điện Quy hoạch nguồn điện Rơle số -lý thuyết và ứng  dụng Thực tập gia cơng cơ khí 211 ĐH CD03806 212 ĐH CD03806 213 ĐH CD03807 214 ĐH CD03808 215 ĐH CD03809 216 ĐH CD03810 CD03632 2 CD03633 CD03634 Tự động hóa q trình sản  xuất Kỹ thuật số Kỹ thuật cảm biến CD03635 CD3632 2 CD3633 CD3634 Trang bị điện máy công cụ CD3635 CD03637 Thiết kế hệ thống điều khiển CD3637 Thiết kế hệ thống điều khiển 3 3 CD03701 CD03702 CD03704 CD03706 3 CD2701 CD2702 CD3704 CD3706 CD03707 CD3707 CD03709 CD3709 CD03710 CD3710 CD03715 CD3715 Hệ thống cung cấp điện Khí cụ điện Vật liệu điện và cao áp Kỹ thuật chiếu sáng Phần điện nhà máy điện và  trạm biến áp  Tổ chức thi cơng cơng trình  điện An tồn điện Ngắn mạch trong hệ thống  điện 3 3 Hệ thống cung cấp điện Khí cụ điện Vật liệu điện và cao áp Kỹ thuật chiếu sáng Phần điện nhà máy điện và  trạm biến áp  Tổ chức thi cơng cơng trình  điện An tồn điện Ngắn mạch trong hệ thống  điện CD03716 Sửa chữa thiết bị điện + BTL CD3716 Sửa chữa thiết bị điện 3 CD03719 CD03721 3 CD3719 CD3721 3 CD03723 CD3723 2 CD03724 CD03726 CD03739 CD03738 2 CD3724 CD3726 Kinh tế điện Sử dụng điện năng Cung cấp điện cho khu  cơng nghiệp và dân cư Các phần tử tự động Trang bị điện cho xí nghiệp CD3728 Quy hoạch điện CD03740 CD03803 Kinh tế điện Sử dụng điện năng Cung cấp điện cho khu cơng  nghiệp và dân cư Các phần tử tự động Trang bị điện xí nghiệp Quy hoạch lưới điện Quy hoạch nguồn điện Rơle số -lý thuyết và ứng  dụng Thực tập gia cơng cơ khí Thực tập sửa chữa TB điện CD03806 Thực tập sửa chữa TB điện Thực tập kỹ thuật cơng  trình Thực tập quản lý thi cơng Thực tập xây lắp, thi cơng  cơng trình điện  Thực tập kỹ thuật động lực Tự động hố các q trình  sản xuất  Kỹ thuật số Kỹ thuật cảm biến Trang bị điện-điện tử cho  máy cơng cụ  Role số lý thuyết và ứng  dụng Thực tập gia cơng cơ khí 1 Thực tập sửa chữa TB điện  Thực tập sửa chữa TB điện  2 2 3 CD3729 CD3801 Thực tập sửa chữa TB điện CD3805 CD03806 Thực tập sửa chữa TB điện CD3806 CD03807 Thực tập kỹ thuật cơng trình CD3807 Thực tập kỹ thuật 3 CD03808 CD3808 CD03809 CD3809 Thực tập quản lý thi cơng Thực tập xây lắp, thi cơng  cơng trình điện  Thực tập quản lý thi cơng Thực tập xây lắp, thi cơng  cơng trình điện  CD03810 Thực tập kỹ thuật động lực CD3810 Thực tập kỹ thuật 3 Thực tập kỹ thuật chế tạo  máy Thực tập kỹ thuật cơ khí  nơng nghiệp  Thực tập kỹ thuật thiết bị  bảo quản chế biến nơng  sản thực phẩm  Thực tập lắp ráp mạch điện  tử Thực tập kỹ thuật xây  dựng cơng trình Thực tập kỹ thuật quản lý  thi cơng cơng trình  Thực tập kỹ thuật chế tạo  máy 217 ĐH CD03811 218 ĐH CD03812 219 ĐH CD03813 220 ĐH CD03822 221 ĐH CD03982 222 ĐH CD03982 223 ĐH CD03986 224 ĐH CD03987 225 ĐH CD03988 226 ĐH CD03989 227 ĐH CD03995 228 ĐH KT03047 TT Bậc 229 230 231 232 233 CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ Mã HP CNE02101 CNH3038 CSH01001 CSH01001 CSH01001 234 CĐ CSH3050 235 236 237 238 239 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH RQ01005 SH01001 SH01001 SH01001 SH01002 240 ĐH SH01202 241 ĐH SH02002 Sinh học người và động vật SH02002 242 ĐH SH02003 Sinh học tế bào SH02003 Thực tập kỹ thuật động lực Thực tập kỹ thuật cơ khí  thực phẩm  Thực tập kỹ thuật cơ khí  nơng nghiệp  Thực tập xây lắp, thi cơng  cơng trình điện  Kinh tế xây dựng Khóa 60 Tên HP Động vật học Tin sinh học Sinh học đại cương Sinh học đại cương Sinh học đại cương CNSH trong chọn tạo  giống CT Sinh học Sinh học đại cương Sinh học đại cương Sinh học đại cương Vi sinh vật đại cương Công nghệ sinh học đại  cương CD03811 CD03812 CD03813 CD03822 CD03982 CD03982 CD03986 CD03987 Thực tập kỹ thuật chế tạo  máy Thực tập kỹ thuật cơ khí  nơng nghiệp  Thực tập kỹ thuật thiết bị  bảo quản chế biến nơng sản  thực phẩm  Thực tập lắp ráp mạch điện  tử Thực tập kỹ thuật xây dựng  cơng trình Thực tập kỹ thuật quản lý  thi cơng cơng trình  Thực tập kỹ thuật chế tạo  máy Thực tập kỹ thuật động lực Thực tập kỹ thuật cơ khí  thực phẩm  Thực tập kỹ thuật cơ khí  CD03989 nơng nghiệp  Thực tập xây lắp, thi cơng  CD03995 cơng trình điện  KT03047 Kinh tế xây dựng KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC Khóa 58 - 59 TC Mã HP Tên HP CNE02101 Động vật học CNH3038 Tin sinh học CSH01001 Sinh học đại cương CSH01001 Sinh học đại cương CSH01001 Sinh học đại cương CNSH trong chọn tạo giống  CSH3050 CT RQ01005 Sinh học SH01001 Sinh học đại cương SH01001 Sinh học đại cương SH01001 Sinh học đại cương SH01002 Vi sinh vật đại cương Công nghệ sinh học đại  SH01202 cương CD03988 CD3811 Thực tập kỹ thuật 3 CD3812 Thực tập kỹ thuật 3 CD3813 Thực tập kỹ thuật CD3804 Thực tập lắp ráp mạch điện  tử  CD3807 Thực tập kỹ thuật CD3808 Thực tập quản lý thi công CD3812 Thực tập kỹ thuật CD3810 Thực tập kỹ thuật CD3814 Thực tập kỹ thuật CD3812 Thực tập kỹ thuật CD3809 CD3131 TC 3 2 Thực tập xây lắp, thi cơng  cơng trình điện  Kinh tế xây dựng Khố 55 - 56 - 57 Tên HP Động vật hoc Bắt đầu giảng dạy từ K58 CSH1001 Sinh học đại cương CCN1101 Sinh học đại cương CNH1001 Sinh học đại cương Mã HP SHE2101 TC 2 Bắt đầu giảng dạy từ K58 2 2 2 RQ1005 SH1001 CN1101 NH1001 SH2033 Sinh học Sinh học đại cương Sinh học đại cương Sinh học đại cương Vi sinh vật đại cương Công nghệ sinh học đại  cương 2 2 2 SH1202 Sinh học người và động vật SH3001 Sinh học người & Động vật Sinh học tế bào SH1003 Sinh học tế bào 2 243 244 245 246 247 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH SH02004 SH02004 SH02004 SH02005 SH02005 3 2 SH02004 SH02004 SH02004 SH02005 SH02005 SH02006 SH02062 SH03001 SH03003 SH03004 SH03005 Di truyền học đại cương Di truyền học đại cương Di truyền học đại cương Sinh học phân tử 1 Sinh học phân tử 1 Thực hành sinh học phân  tử 1 TH cơng nghệ tế bào động  vật Tiếng Anh chun ngành  CNSH Tiến hóa & đa dạng sinh  học Miễn dịch học Sinh học phân tử 2 Tin sinh học ứng dụng 248 ĐH SH02006 249 ĐH SH02062 250 ĐH SH03001 251 ĐH SH03002 252 253 254 ĐH ĐH ĐH 255 ĐH SH03006 Công nghệ tế bào động vật 256 ĐH SH03008 257 ĐH SH03009 258 ĐH SH03010 259 ĐH SH03011 260 ĐH SH03012 261 ĐH SH03013 262 ĐH SH03014 263 ĐH SH03015 264 265 ĐH ĐH SH03016 SH03050 266 ĐH SH03051 267 ĐH SH03052 268 ĐH SH03052 269 ĐH SH03052 270 ĐH SH03052 KT di truyền,Ng.lý&ứng  dụng Thực hành kỹ thuật di  truyền Công nghệ protein-enzym TH công nghệ proteinenzym Công nghệ vi sinh Thực hành công nghệ vi  sinh CN nuôi cấy mô và TB  thực vật THCN nuôi cấy mô&tế  bào th.vật Thực tập nghề nghiệp Công nghệ tế bào gốc CNSH trong chọn tạo  giống CT CNSH trong chọn tạo  giống ĐV CNSH trong chọn tạo  giống ĐV CNSH trong chọn tạo  giống ĐV CNSH trong chọn tạo  giống ĐV Di truyền học đại cương Di truyền học đại cương Di truyền học đại cương Sinh học phân tử 1 Sinh học phân tử 1 Thực hành sinh học phân tử  TH công nghệ tế bào động  vật Tiếng Anh chuyên ngành  CNSH 3 2 SH2011 NH2004 NH2011 SH2003 SH1002 Di truyền học đại cương Di truyền thực vật ĐC Di truyền học đại cương Sinh học phân tử 1 Sinh học phân tử 3 2 SH2004 Thực hành Sinh học phân tử 1 SH2062 SH1090 SH03002 Tiến hóa & đa dạng sinh học SH1004 3 SH03003 SH03004 SH03005 Miễn dịch học Sinh học phân tử 2 Tin sinh học ứng dụng 3 SH3006 SH2005 SH3036 TH cơng nghệ tế bào động  vật Tiếng Anh chun ngành  CNSH Tiến hố và đa dạng sinh  học Miễn dịch học Sinh học phân tử 2 Tin sinh học ứng dụng SH03006 Công nghệ tế bào động vật SH2061 Công nghệ tế bào động vật SH03008 KT di truyền,Ng.lý&ứng  dụng SH3032 SH03009 Thực hành kỹ thuật di truyền SH3037 SH03010 SH3033 SH03011 SH3034 SH03012 Công nghệ protein-enzym TH công nghệ proteinenzym Công nghệ vi sinh SH3038 Kỹ thuật di truyền, NL và  ƯD Thực hành Kỹ thuật di  truyền Công nghệ protein-enzym Thực hành CN proteinenzym Công nghệ vi sinh SH03013 Thực hành công nghệ vi sinh SH3039 Thực tập công nghệ vi sinh SH03014 SH3040 SH03015 SH3041 SH03016 SH03050 SH3045 SH3082 SH03051 SH3050 SH03052 SH3017 SH03052 SH2041 SH03052 SH03052 CN nuôi cấy mô và TB thực  vật THCN nuôi cấy mô&tế bào  th.vật Thực tập nghề nghiệp Công nghệ tế bào gốc CNSH trong chọn tạo giống  CT CNSH trong chọn tạo giống  ĐV CNSH trong chọn tạo giống  ĐV CNSH trong chọn tạo giống  ĐV CNSH trong chọn tạo giống  ĐV SH3014 SH3043 Công nghệ NC mô và tế  bào TV TH CN nuôi cấy tế bào  thực vật Thực tập nghề nghiệp Công nghệ tế bào gốc CNSH trong chọn tạo giống  CT CN thụ tinh trong ống  nghiệm CNSH sinh sản Động vật CNSH trong chọn tạo giống  ĐV Công nghệ chuyển gen  động vật 2 3 3 3 3 3 3 271 ĐH SH03053 272 ĐH SH03054 273 ĐH SH03055 274 275 ĐH ĐH SH03056 SH03057 Cơng nghệ sinh học mơi  trường An tồn sinh học CNSH nấm ăn và nấm  dược liệu Seminar Chun đề trong CNSH 276 ĐH SH03058 Nông nghiệp công nghệ cao 277 ĐH SH03059 278 ĐH SH03060 279 ĐH SH03061 CN sinh học Nano N.lý &  UD Chẩn đoán ph.tử &liệu  pháp gen Virus học 280 ĐH SH03062 Sở hữu trí tuệ trong CNSH Hợp chất thứ cấp thiên  nhiên Sinh học phát triển động  vật SH03053 SH03054 SH03055 SH03056 SH03057 Cơng nghệ sinh học mơi  trường An tồn sinh học CNSH nấm ăn và nấm dược  liệu Seminar Chuyên đề trong CNSH SH03058 Nông nghiệp công nghệ cao SH03059 SH03060 SH03061 CN sinh học Nano N.lý &  UD Chẩn đốn ph.tử &liệu pháp  gen Virus học SH03062 Sở hữu trí tuệ trong CNSH Bắt đầu giảng dạy từ K58 SH03063 Hợp chất thứ cấp thiên nhiên Bắt đầu giảng dạy từ K58 SH03064 Sinh học phát triển động vật SH3005 Sinh học phát triển SH03065 Sinh học phát triển thực vật SH3005 Sinh học phát triển SH3009 Công nghệ SH môi trường 2 SH3044 2 SH3008 SH3090 SH3099 An tồn sinh học Cơng nghệ Nấm ăn & Dược  liệu Seminar Chun đề trong CNSH SH4001 Nông nghiệp công nghệ cao 2 SH4002 C.Nghệ Nano Ng.lý và ƯD 2 SH3007 SH2009 Chẩn đoán p.tử & liệu pháp  gen Virus học 2 281 ĐH SH03063 282 ĐH SH03064 283 ĐH SH03065 284 285 286 ĐH ĐH ĐH SH04999 Khóa luận tốt nghiệp SHE01001 Sinh học đại cương SHE01002 Vi sinh vật đại cương 10 2 SH04999 Khóa luận tốt nghiệp SHE01001 Sinh học đại cương SHE01002 Vi sinh vật đại cương 10 2 SH4993 SHE1001 SHE2033 Khoá luận tốt nghiệp Sinh học đại cương Vi sinh vật đại cương 10 2 287 ĐH SHE02002 Sinh học người và động vật SHE02002 Sinh học người và động vật SHE3001 Sinh học người và động vật 288 289 290 ĐH ĐH ĐH SHE1003 SHE2011 SHE2003 Sinh học tế bào Di truyền học đại cương Sinh học phân tử 1 ĐH 292 ĐH 293 ĐH 294 295 296 ĐH ĐH ĐH 3 SHE02003 Sinh học tế bào SHE02004 Di truyền học đại cương SHE02005 Sinh học phân tử 1 Thực hành sinh học phân tử  SHE02006 Tiếng Anh chuyên ngành  SHE03001 CNSH Tiến hóa và đa dạng sinh  SHE03002 học SHE03003 Miễn dịch học SHE03004 Sinh học phân tử 2 SHE03005 Tin sinh học ứng dụng 291 SHE02003 Sinh học tế bào SHE02004 Di truyền học đại cương SHE02005 Sinh học phân tử 1 Thực hành sinh học phân  SHE02006 tử 1 Tiếng Anh chuyên ngành  SHE03001 CNSH Tiến hóa và đa dạng sinh  SHE03002 học SHE03003 Miễn dịch học SHE03004 Sinh học phân tử 2 SHE03005 Tin sinh học ứng dụng 297 ĐH SHE03006 Công nghệ tế bào động vật 298 ĐH SHE03007 TH công nghệ tế bào động  vật SHE03007 Sinh học phát triển thực vật Bắt đầu giảng dạy từ K58 SHE2091 Tiếng anh chuyên ngành SHE1004 3 SHE3006 SHE2004 SHE3036 Tiến hóa & đa dạng sinh  học Miễn dịch học Sinh học phân tử 2 Tin sinh học ứng dụng SHE03006 Cơng nghệ tế bào động vật SHE2061 Cơng nghệ tế bào Động vật TH công nghệ tế bào động  vật SHE2062 TH CN tế bào động vật 3 10 Thực tập quan trắc mơi  trường Sản xuất sạch hơn Thực hành đánh giá tác  động mơi trường Kỹ thuật xử lý chất thải  rắn và khí thải Nơng lâm kết hợp Quản lý tài ngun trên cở  sở cộng đồng Cơng nghệ sinh học xử lý  mơi trường Thực hành cơng nghệ sinh  học xử lý mơi trường Cơng nghệ vi sinh vật  trong sản xuất nơng nghiệp  Mơ hình hóa trong quản lý  mơi trường Kiểm tốn mơi trường Phân tích thuốc BVTV Thực tập giáo trình ngành  Mơi trường Quản lý hành chính về mơi  trường Khóa luận tốt nghiệp  ngành Mơi trường ĐH MT03009 879 ĐH MT03010 880 ĐH MT03011 881 ĐH MT03013 882 ĐH MT03050 883 ĐH MT03051 884 ĐH MT03058 885 ĐH MT03059 886 ĐH MT03060 887 ĐH MT03061 888 889 ĐH ĐH MT03062 MT03070 890 ĐH MT03071 891 ĐH MT03076 892 ĐH MT04999 TT Bậc 893 CĐ Mã HP CNH4002 894 ĐH NH03166 895 ĐH NH03167 896 ĐH NH03168 897 ĐH NH03169 898 ĐH NH05006 Hóa học đại cương 1 NH05006 Hóa học đại cương 1 899 ĐH NH05007 Hóa học đại cương 2 NH05007 Hóa học đại cương 2 Khóa 60 Tên HP Khóa luận tốt nghiệp Thực tập nghề nghiệp  ngành BVTV Thực tập nghề nghiệp  chun ngành Chọn giống  CT Thực tập nghề nghiệp  ngành Nơng nghiệp Thực tập nghề nghiệp  ngành KHCT Thực tập quan trắc môi  trường TM03010 Sản xuất sạch hơn Thực hành đánh giá tác  TM03011 động môi trường Kỹ thuật xử lý chất thải rắn  TM03013 và khí thải TM03050 Nơng lâm kết hợp Quản lý tài ngun trên cở  TM03051 sở cộng đồng Cơng nghệ sinh học xử lý  TM03058 mơi trường Thực hành cơng nghệ sinh  TM03059 học xử lý mơi trường Cơng nghệ vi sinh vật trong  TM03060 sản xuất nơng nghiệp  Mơ hình hóa trong quản lý  TM03061 mơi trường TM03062 Kiểm tốn mơi trường TM03070 Phân tích thuốc BVTV Thực tập giáo trình ngành  TM03071 Mơi trường Quản lý hành chính về mơi  TM03076 trường Khóa luận tốt nghiệp ngành  TM04999 Mơi trường KHOA NƠNG HỌC Khóa 58 - 59 Mã HP Tên HP CNH4002 Khóa luận tốt nghiệp Thực tập nghề nghiệp ngành  NH03066 BVTV Thực tập nghề nghiệp  NH03067 chuyên ngành Chọn giống  CT Thực tập nghề nghiệp ngành  NH03068 Nông nghiệp Thực tập nghề nghiệp ngành  NH03069 KHCT 878 2 2 2 10 TC 4 4 TM03009 Thực tập quan trắc môi  trường Sản xuất sạch hơn Thực hành đánh giá tác  động môi trường TM3009 TM3010 TM3011 TM3013 Xử lý chất thải TM3050 2 TM3051 TM3058 TM3059 TM3060 TM3061 2 TM3062 TM3070 Nông lâm kết hợp Quản lý tài nguyên trên cơ  sở cộng đồng Công nghệ sinh học xử lý  môi trường Thực hành công nghệ sinh  học xử lý môi trường Công nghệ vi sinh vật trong  sản xuất nơng nghiệp  Mơ hình hóa trong quản lý  mơi trường Kiểm tốn mơi trường Phân tích thuốc BVTV TM3076 10 TM4999 2 2 2 2 2 Khơng có Hp tương đương TC Quản lý hành chính về mơi  trường Khóa luận tốt nghiệp ngành  Mơi trường Khố 55 - 56 - 57 Mã HP Tên HP CNH4002 Khóa luận tốt nghiệp Thực tập nghề nghiệp  NH3069 ngành BVTV Thực tập nghề nghiệp  NH3067 chuyên ngành Chọn giống  CT Thực tập nghề nghiệp  NH3091 ngành Nơng nghiệp Thực tập nghề nghiệp  NH3066 ngành KHCT Hố học đại cương 1  TT106 CHEM 2A Hố học đại cương 2  TT107 CHEM 2B 10 TC 2 2 5 30 900 ĐH NH05008 Hóa học đại cương 3 NH05008 Hóa học đại cương 3 TT108 901 902 ĐH ĐH NH05011 NH05012 3 NH05011 NH05012 TT109 TT110 ĐH NH4996 10 NH4996 10 NH4997 904 ĐH NH4997 10 NH4997 10 NH4998 905 ĐH NH4998 10 NH4998 10 NH4991 906 ĐH NH4999 10 NH4999 10 NH4999 907 ĐH RQ02026 RQ02026 RQ2026 908 ĐH RQ02031 RQ02031 RQ2031 909 ĐH RQ03006 RQ03006 RQ3006 910 ĐH RQ03011 RQ03011 RQ3011 911 ĐH RQ03014 RQ03014 RQ3014 912 ĐH RQ03019 RQ03019 RQ3019 913 ĐH RQ03022 RQ03022 RQ3022 914 ĐH RQ03027 RQ03027 RQ3027 915 ĐH RQ04997 10 RQ04997 10 RQ4997 916 ĐH RQ04998 10 RQ04998 10 RQ4998 917 ĐH RQ04999 10 RQ04999 Hóa hữu cơ 1 Hóa hữu cơ 2 Khóa luận tốt nghiệp ngành  BVTV Khóa luận tốt nghiệp  chun ngành Chọn giống  CT Khóa luận tốt nghiệp ngành  Nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp ngành  KHCT Thực tập nghề nghiệp 1 Đồ án 1: Quản lý sản xuất  trong lĩnh vực cơng nghệ  rau - hoa - quả và Cảnh quan Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Sản xuất và  quản lý sản xuất trong nhà  có mái che Đồ án 2: Sản xuất và quản  lý sản xuất trong nhà có mái  che Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Thiết kế và  tạo dựng cảnh quan Đồ án 2: Quản lý dự án về  cảnh quan Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Marketing và  thương mại Đồ án 2: Kế hoạch  Marketing Thực tập tốt nghiệp (chuyên  ngành sản xuất và quản lý  sản xuất trong nhà có mái  che) Thực tập tốt nghiệp chuyên  ngành Thiết kế và tạo dựng  cảnh quan Thực tập tốt nghiệp chuyên  ngành Marketing và thương  mại 3 903 Hóa hữu cơ 1 Hóa hữu cơ 2 Khóa luận tốt nghiệp  ngành BVTV Khóa luận tốt nghiệp  chun ngành Chọn giống  CT Khóa luận tốt nghiệp  ngành Nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp  ngành KHCT Thực tập nghề nghiệp 1 Đồ án 1: Quản lý sản xuất  trong lĩnh vực cơng nghệ  rau - hoa - quả và Cảnh  quan Thực tập nghề nghiệp 2  chun ngành Sản xuất và  quản lý sản xuất trong nhà  có mái che Đồ án 2: Sản xuất và quản  lý sản xuất trong nhà có  mái che Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Thiết kế và  tạo dựng cảnh quan Đồ án 2: Quản lý dự án về  cảnh quan Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Marketing  và thương mại Đồ án 2: Kế hoạch  Marketing Thực tập tốt nghiệp  (chuyên ngành sản xuất và  quản lý sản xuất trong nhà  có mái che) Thực tập tốt nghiệp  chuyên ngành Thiết kế và  tạo dựng cảnh quan Thực tập tốt nghiệp  chuyên ngành Marketing  và thương mại 10 RQ4999 Hoá học đại cương 3  CHEM 2C Hoá hữu cơ 1 CHEM 8A Hoá hữu cơ 2 CHEM 8B Khóa luận tốt nghiệp ngành  BVTV Khóa luận tốt nghiệp  chun ngành Chọn giống  CT Khóa luận tốt nghiệp ngành  Nơng nghiệp Khóa luận tốt nghiệp ngành  KHCT Thực tập nghề nghiệp 1 Đồ án 1: Quản lý sản xuất  trong lĩnh vực cơng nghệ  rau - hoa - quả và Cảnh  quan Thực tập nghề nghiệp 2  chun ngành Sản xuất và  quản lý sản xuất trong nhà  có mái che Đố án 2: Sản xuất và quản  lý sản xuất trong nhà có  mái che Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Thiết kế và  tạo dựng cảnh quan Đồ án 2: Quản lý dự án về  cảnh quan Thực tập nghề nghiệp 2  chuyên ngành Marketing và  thương mại Đồ án 2: Kế hoạch  Marketing Thực tập tốt nghiệp  (chuyên ngành sản xuất và  quản lý sản xuất trong nhà  có mái che) Thực tập tốt nghiệp chuyên  ngành Thiết kế và tạo dựng  cảnh quan Thực tập tốt nghiệp chuyên  ngành Marketing và thương  mại 3 10 10 10 10 2 5 10 10 10 31 TT Bậc 918 ĐH SHE104 919 920 ĐH ĐH SHE105 SHE106 921 ĐH SHE107 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH SHE108 SHE109 SN00010 SN00011 SN01009 SN01009 SN01010 SN01010 SN01011 SN01011 SN01013 SN01014 SN01015 SN01016 936 ĐH SN01017 937 ĐH SN01017 938 ĐH SN01017 939 ĐH SN01017 940 ĐH SN01017 941 ĐH SN01017 942 ĐH SN01018 Mã HP Khóa 60 Tên HP English Speaking &  Listening 1 English Reading 1 English Writing 1 English Speaking &  Listening 2 English Reading 2 English Writing 2 Tiếng Anh bổ trợ Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh 3 Tiếng Pháp 1 Tiếng Pháp 2 Tiếng Pháp 3 Tâm lý học đại cương Tiếng Anh cơ bản 1- Phần  Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết  Tiếng Anh cơ bản 1 - Kỹ  năng nghe Tiếng Anh cơ bản 1 – Kỹ  năng Đọc hiểu  Tiếng Anh cơ bản 1- Phần  Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết  Tiếng Anh cơ bản 1 - Kỹ  năng nghe Tiếng Anh cơ bản 1 – Kỹ  năng Đọc hiểu  Logic học đại cương KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ Khóa 58 - 59 TC Mã HP Tên HP English Speaking &  SHE104 Listening 1 SHE105 English Reading 1 SHE106 English Writing 1 English Speaking &  SHE107 Listening 2 SHE108 English Reading 2 SHE109 English Writing 2 SN00010 Tiếng Anh bổ trợ SN00011 Tiếng Anh 0 SN01009 Tiếng Anh 1 SN01009 Tiếng Anh 1 SN01010 Tiếng Anh 2 SN01010 Tiếng Anh 2 SN01011 Tiếng Anh 3 SN01011 Tiếng Anh 3 SN01013 Tiếng Pháp 1 SN01014 Tiếng Pháp 2 SN01015 Tiếng Pháp 3 SN01016 Tâm lý học đại cương Tiếng Anh cơ bản 1- Phần  SN01017 Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết  Tiếng Anh cơ bản 1 - Kỹ  SN01017 năng nghe Tiếng Anh cơ bản 1 – Kỹ  SN01017 năng Đọc hiểu  Tiếng Anh cơ bản 1- Phần  SN01017 Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết  Tiếng Anh cơ bản 1 - Kỹ  SN01017 năng nghe Tiếng Anh cơ bản 1 – Kỹ  SN01017 năng Đọc hiểu  SN01018 Logic học đại cương TC Mã HP SHE104 6 SHE105 SHE106 SHE107 4 2 2 2 2 2 SHE108 SHE109 SN0010 SN0011 SN1009 RQ1002 SN1010 RQ1008 SN1011 RQ2017 SN1026 SN1027 SN1028 SN1016 Khoá 55 - 56 - 57 Tên HP English Speaking &  Listening 1 English Reading 1 English Writing 1 English Speaking &  Listening 2 English Reading 2 English Writing 2 Tiếng Anh Tiếng Anh 0 Tiếng Anh 1 Tiếng Anh A Tiếng Anh 2 Tiếng Anh B1 Tiếng Anh 3 Tiếng Anh B2 Tiếng Pháp 1 Tiếng Pháp 2 Tiếng Pháp 3 Tâm lý học đại cương KD1014 Tiếng Anh cơ bản 1 18 TT151 Tiếng Anh cơ bản 1 18 SN1018 Logic học đại cương TC 6 4 3 3 3 7 7 32 943 ĐH SN01019 944 ĐH SN01019 945 ĐH SN01019 946 ĐH SN01019 947 ĐH SN01019 948 ĐH SN01019 949 950 951 ĐH ĐH ĐH SN01020 SN01020 SN01022 952 ĐH SN01023 953 ĐH SN01023 954 955 956 ĐH ĐH ĐH SN01024 SN02001 SN02002 957 ĐH SN03002 958 ĐH SN03003 959 ĐH SN03009 960 ĐH SN03010 961 ĐH SN03011 962 963 964 ĐH ĐH ĐH SN03012 SN03013 SN03013 965 ĐH SN03020 966 ĐH SN03021 967 ĐH SN03022 968 ĐH SN03024 Tiếng Anh cơ bản 2 - Phần  Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết Tiếng Anh cơ bản 2- Kỹ  năng nghe  Tiếng Anh cơ bản 2 – Kỹ  năng Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản 2 - Phần  Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết Tiếng Anh cơ bản 2- Kỹ  năng nghe  Tiếng Anh cơ bản 2 – Kỹ  năng Đọc hiểu Làm việc theo nhóm Làm việc theo nhóm Tâm lý học xã hội Phương pháp tiếp cận khoa  học Phương pháp tiếp cận khoa  học Giáo dục học đại cương Lý luận dậy học Giao tiếp sư phạm Tiếng anh chuyên ngành  khoa học cây trồng Lý luận dậy học Kỹ thuật  NN Tiếng Anh chuyên ngành  NH Tiếng Anh CN Đất&MT Tiếng Anh chuyên ngành  Tin học 1 Tiếng Anh CN Cơ - Điện Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh chuyên ngành  CN -TY Tiếng Anh chuyên ngành  T.sản Tiếng Anh CN  Công nghệ  TP PP ng.cứu khoa học giáo  dục SN01019 SN01019 SN01019 SN01019 SN01019 SN01019 2 SN01020 SN01020 SN01022 SN01023 SN01023 2 SN01024 SN02001 SN02002 SN03002 SN03003 SN03009 SN03010 SN03011 2 SN03012 SN03013 SN03013 SN03020 SN03021 SN03022 SN03024 Tiếng Anh cơ bản 2 - Phần  Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết Tiếng Anh cơ bản 2- Kỹ  năng nghe  Tiếng Anh cơ bản 2 – Kỹ  năng Đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản 2 - Phần  Cấu trúc và Cách diễn đạt  trong văn viết Tiếng Anh cơ bản 2- Kỹ  năng nghe  Tiếng Anh cơ bản 2 – Kỹ  năng Đọc hiểu Làm việc theo nhóm Làm việc theo nhóm Tâm lý học xã hội Phương pháp tiếp cận khoa  học Phương pháp tiếp cận khoa  học Giáo dục học đại cương Lý luận dậy học Giao tiếp sư phạm Tiếng anh chuyên ngành  khoa học cây trồng Lý luận dậy học Kỹ thuật  NN Tiếng Anh chuyên ngành  NH Tiếng Anh CN Đất&MT Tiếng Anh chuyên ngành  Tin học 1 Tiếng Anh CN Cơ - Điện Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh chuyên ngành  CN -TY Tiếng Anh chuyên ngành  T.sản Tiếng Anh CN  Công nghệ  TP PP ng.cứu khoa học giáo dục KD1015 Tiếng Anh cơ bản 2 12 TT152 Tiếng Anh cơ bản 2 12 2 SN1020 RQ1001 SN1022 Làm việc theo nhóm Làm việc theo nhóm Tâm lý học xã hội 2 2 TM2035 Phương pháp tiếp cận KH 2 SN1023 Phương pháp tiếp cận KH 2 2 SN1024 SN2001 SN2002 2 TT103 Giáo dục học đại cương Lý luận dậy học Giao tiếp sư phạm Tiếng Anh chuyên ngành  FL 08 SN3003 Lý luận dậy học KTNN 2 SN3009 Tiếng Anh CN NH 2 SN3010 Tiếng Anh CN Đất&MT 2 SN3011 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 2 SN3012 SN3013 RQ3021 2 2 SN3020 Tiếng Anh CN Cơ - Điện Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh CN Chăn nuôi Thú y SN3021 Tiếng Anh CN Thuỷ sản 2 SN3022 Tiếng Anh CN  Công nghệ  TP 2 SN3024 Phương pháp NC KHGD 3 4 33 969 ĐH SN03025 Hoạt động GD ở trường  THPT TK&SD phương tiện dậy  học KTNN PP dậy học KTNN ở  trường THPT PP DH KTNN ở Trg  TC&dậy nghề Thực hành PP dậy  họcKTNN Tiếng Anh CN XHH Nông  thôn 970 ĐH SN03027 971 ĐH SN03028 972 ĐH SN03029 973 ĐH SN03030 974 ĐH SN03031 975 ĐH SN03032 976 ĐH SN03035 977 ĐH SN03038 978 ĐH 979 ĐH 980 ĐH 981 982 ĐH ĐH SN03042 Thực tập sư phạm SN03042 Thực tập sư phạm SN3026 SN3033 Hoạt động GD ở trường  THPT TK và SD phương tiện DH  KTNN PP DH KTNN ở trường  THPT PP DH KTNN ở trường TC  và DN Thực hành PP dậy học  KTNN Tiếng Anh CN XHH Nông  thôn Ứng dụng CNTT trong DH  KTNN Công nghệ dậy học Tiếng Pháp CN Nông  nghiệp Tiếng Pháp chuyên ngành  CN-TY Tiếng Pháp chuyên ngành  KT Tiếng Pháp chuyên ngành  CNTP Thực tập sư phạm 1 Thực tập sư phạm 2 983 ĐH SN03043 Tiếng Anh chuyên ngành 1 SN03043 Tiếng Anh chuyên ngành 1 RQ3002 Tiếng Anh chuyên ngành 1 984 ĐH SN03044 Tiếng Anh chuyên ngành 2 SN03044 Tiếng Anh chuyên ngành 2 RQ3010 Tiếng Anh chuyên ngành 2 985 ĐH SN03045 Tiếng Anh chuyên ngành 2 SN03045 Tiếng Anh chuyên ngành 2 RQ3016 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 SN3014 Tiếng Anh chuyên ngành 2 SN4999 Khoá luận tốt nghiệp 10 TC Mã HP CN1104 2 CN1204 CN2105 CN2106 CN2203 SN03025 SN03027 SN03028 SN03029 SN03030 SN03031 UD CNTT trong dậy học  SN03032 Công nghệ dậy học Tiếng Pháp chuyên ngành  NN SN03035 SN03038 Hoạt động GD ở trường  THPT TK&SD phương tiện dậy  học KTNN PP dậy học KTNN ở trường  THPT PP DH KTNN ở Trg  TC&dậy nghề Thực hành PP dậy  họcKTNN Tiếng Anh CN XHH Nông  thôn SN3025 SN3027 SN3028 SN3029 SN3030 SN3035 UD CNTT trong dậy học  SN3032 Công nghệ dậy học Tiếng Pháp chuyên ngành  NN SN3031 SN3038 SN3015 SN03038 Tiếng Pháp CN Nông  nghiệp SN03038 Tiếng Pháp CN Nông nghiệp SN3016 SN3053 986 ĐH SN03046 987 ĐH SN04999 TT Bậc 988 ĐH TS01104 989 990 991 992 ĐH ĐH ĐH ĐH TS01204 TS02105 TS02106 TS02203 Mã HP Tiếng Anh chun ngành  Tin học 2 Khố luận tốt nghiệp Khóa 60 Tên HP Đa dạng sinh học và quản  lý nguồn lợi thủy sản Sinh thái thủy sinh vật Động vật thủy sinh Thực vật thủy sinh Ngư loại học TC 2 2 Tiếng Anh chun ngành  SN03046 Tin học 2 SN04999 Khố luận tốt nghiệp KHOA THỦY SẢN Khóa 58 - 59 Mã HP Tên HP Đa dạng sinh học và quản lý  CN01104 nguồn lợi thủy sản CN01204 Sinh thái thủy sinh vật CN02105 Động vật thủy sinh CN02106 Thực vật thủy sinh CN02203 Ngư loại học Khoá 55 - 56 - 57 Tên HP Đa dạng sinh học và quản  lý nguồn lợi thủy sản Sinh thái thủy sinh vật Động vật thủy sinh Thực vật thủy sinh Ngư loại học 2 2 2 2 2 TC 2 2 34 Hình thái, phân loại giáp  xác và ĐVTM Hình thái và giải phẫu  ĐVTS Nhập mơn Bệnh học thủy  sản Sinh lý động vật thủy sản Mô bệnh học Thủy sản Mô và phôi học động vật  thủy sản Miễn dịch học thủy sản Miễn dịch học thủy sản Dược lý học thủy sản Thuỷ sinh - Ngư loại học  Di truyền và chọn giống  thủy sản Vi sinh vật ứng dụng trong  ni trồng thủy sản Chẩn đốn bệnh động vật  thủy sản Kỹ thuật sản xuất thức ăn  tươi sống Dinh dưỡng và thức ăn  thủy sản Kỹ thuật sản xuất giống   và ni cá nước ngọt Bệnh học thủy sản Bệnh truyền nhiễm ở  ĐVTS Bệnh ký sinh trùng Dịch tễ bệnh động vật thủy  sản Bệnh do môi trường, dinh  dưỡng và địch hại Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá biển Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi giáp xác Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi động vật thân mềm 993 ĐH TS02204 994 ĐH TS02205 995 ĐH TS02206 996 997 ĐH ĐH TS02304 TS02309 998 ĐH TS02401 999 1000 1001 1002 ĐH ĐH ĐH ĐH TS02402 TS02402 TS02602 TS03102 1003 ĐH TS03103 1004 ĐH TS03202 1005 ĐH TS03310 1006 ĐH TS03401 1007 ĐH TS03402 1008 ĐH TS03403 1009 ĐH TS03601 1010 ĐH TS03603 1011 ĐH TS03605 1012 ĐH TS03607 1013 ĐH TS03608 1014 ĐH TS03703 1015 ĐH TS03704 1016 ĐH TS03705 1017 ĐH TS03706 Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản  TS03707 Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá cảnh 1018 ĐH CN02204 CN02205 CN02206 CN02304 CN02309 CN02401 2 2 CN02402 CN02402 CN02602 CN03102 CN03103 CN03202 CN03310 CN03401 CN03402 CN03403 CN03601 Hình thái, phân loại giáp  xác và ĐVTM Hình thái và giải phẫu  ĐVTS Nhập mơn Bệnh học thủy  sản Sinh lý động vật thủy sản Mơ bệnh học Thủy sản Mơ và phơi học động vật  thủy sản Miễn dịch học thủy sản Miễn dịch học thủy sản Dược lý học thủy sản Thuỷ sinh - Ngư loại học  Di truyền và chọn giống  thủy sản Vi sinh vật ứng dụng trong  ni trồng thủy sản Chẩn đốn bệnh động vật  thủy sản Kỹ thuật sản xuất thức ăn  tươi sống Dinh dưỡng và Thức ăn  thủy sản Kỹ thuật sản xuất giống  và  nuôi cá nước ngọt Bệnh học thủy sản CN03603 CN03605 CN03607 CN03608 CN03703 CN03704 CN03705 2 CN2204 CN2205 CN2206 CN2304 CN2309 CN2401 2 2 CN2402 CN2402 CN2602 CN3102 CN3103 CN3202 CN3310 CN3401 CN3402 CN3403 CN3601 Hình thái, phân loại giáp  xác và ĐVTM Hình thái và giải phẫu  ĐVTS Nhập mơn Bệnh học thủy  sản Sinh lý động vật thủy sản Mô bệnh học Thủy sản Mô và phôi học động vật  thủy sản Miễn dịch học thủy sản Miễn dịch học thủy sản Dược lý học thủy sản Thuỷ sinh - Ngư loại học  Di truyền và chọn giống  thủy sản Vi sinh vật ứng dụng trong  ni trồng thủy sản Chẩn đốn bệnh động vật  thủy sản Kỹ thuật sản xuất thức ăn  tươi sống Dinh dưỡng và Thức ăn  thủy sản Kỹ thuật sản xuất giống  và  nuôi cá nước ngọt Bệnh học thủy sản Bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS CN3603 Bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS Bệnh ký sinh trùng Dịch tễ bệnh động vật thủy  sản Bệnh do môi trường, dinh  dưỡng và địch hại Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá biển Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi giáp xác Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi động vật thân mềm CN3605 2 CN3607 CN3608 CN3703 CN3704 CN3705 Bệnh ký sinh trùng Dịch tễ bệnh động vật thủy  sản Bệnh do môi trường, dinh  dưỡng và địch hại Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá biển Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi giáp xác Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi động vật thân mềm CN03706 Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản  CN3706 Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản  CN03707 Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá cảnh CN3707 Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá cảnh 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 35 Kỹ thuật sản xuất giống và  trồng rong biển Ni trồng thuỷ sản đại  cương Truy xuất nguồn gốc các  sản phẩm thủy sản Bảo quản và chế biến các  sản phẩm thủy sản Ơ nhiễm mơi trường và các  độc tố trong ni trồng  thủy sản Quản lý chất lượng nước  trong ni trồng thủy sản Luật và chính sách phát  triển nghề cá Khuyến ngư Cơng trình và thiết bị ni  trồng thủy sản Hệ sinh thái cửa sơng Rèn nghề Bệnh học thủy  sản Thực tập giáo trình sản  xuất giống và ni cá nước  Thực tập giáo trình sản  xuất giống và ni hải sản Rèn nghề Ni trồng thuỷ  sản Khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp 10 10 Khóa 60 Tên HP Giải phẫu vật ni 1 Mơ học 1 Vi sinh vật đại cương Dược lý học thú y Bệnh lý học thú y 1 Miễn dịch học thú y Vi sinh vật học thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 1 Dịch tễ học thú y TC 2 3 2 1019 ĐH TS03708 1020 ĐH TS03710 1021 ĐH TS03711 1022 ĐH TS03712 1023 ĐH TS03713 1024 ĐH TS03714 1025 ĐH TS03715 1026 ĐH TS03716 1027 ĐH TS03717 1028 ĐH TS03718 1029 ĐH TS03807 1030 ĐH TS03901 1031 ĐH TS03902 1032 ĐH TS03903 1033 1034 ĐH ĐH TS04998 TS04999 TT Bậc 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ Mã HP CTY02001 CTY02003 CTY02005 CTY02006 CTY02010 CTY02014 CTY02015 CTY03002 CTY03004 1044 CĐ CTY03005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 CN03708 CN03710 CN03711 CN03712 CN03713 CN03714 CN03715 CN03716 CN03717 CN03718 Kỹ thuật sản xuất giống và  trồng rong biển Nuôi trồng thuỷ sản đại  cương Truy xuất nguồn gốc các  sản phẩm thủy sản Bảo quản và chế biến các  sản phẩm thủy sản Ơ nhiễm mơi trường và các  độc tố trong ni trồng thủy  sản Quản lý chất lượng nước  trong ni trồng thủy sản Luật và chính sách phát  triển nghề cá Khuyến ngư Cơng trình và thiết bị ni  trồng thủy sản Hệ sinh thái cửa sơng CN03807 CN03901 3 CN3708 CN3710 CN3711 CN3712 CN3713 CN3714 CN3715 CN3716 CN3717 CN3718 Kỹ thuật sản xuất giống và  trồng rong biển Nuôi trồng thuỷ sản đại  cương Truy xuất nguồn gốc các  sản phẩm thủy sản Bảo quản và chế biến các  sản phẩm thủy sản Ơ nhiễm mơi trường và các  độc tố trong ni trồng thủy  sản Quản lý chất lượng nước  trong ni trồng thủy sản Luật và chính sách phát  triển nghề cá Khuyến ngư Cơng trình và thiết bị ni  trồng thủy sản Hệ sinh thái cửa sơng Rèn nghề Bệnh học thủy sản CN3807 Rèn nghề Bệnh học thủy sản Thực tập giáo trình sản xuất  giống và ni cá nước ngọt CN3901 Thực tập giáo trình sản xuất  giống và ni cá nước ngọt 3 CN3902 CN3903 10 10 CN4998 CN4999 TC 2 3 2 Mã HP CTY2001 CTY2003 CTY2005 CTY2006 CTY2010 CTY2014 CTY2015 CTY3002 CTY3004 Thực tập giáo trình sản xuất  giống và ni hải sản Rèn nghề Ni trồng thuỷ  CN03903 sản TS04998 Khóa luận tốt nghiệp CN04999 Khóa luận tốt nghiệp KHOA THÚ Y Khóa 58 - 59 Mã HP Tên HP CTY02001 Giải phẫu vật nuôi 1 CTY02003 Mô học 1 CTY02005 Vi sinh vật đại cương CTY02006 Dược lý học thú y CTY02010 Bệnh lý học thú y 1 CTY02014 Miễn dịch học thú y CTY02015 Vi sinh vật học thú y 1 CTY03002 Bệnh nội khoa thú y 1 CTY03004 Dịch tễ học thú y CN03902 CTY03005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 2 2 2 2 2 Thực tập giáo trình sản xuất  giống và ni hải sản Rèn nghề Ni trồng thuỷ  sản Khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp 10 10 Khố 55 - 56 - 57 Tên HP Giải phẫu vật nuôi 1 Tổ chức học 1 Vi sinh vật đại cương Dược lý học thú y Bệnh lý học thú y1 Miễn dịch học thú y Vi sinh vật học thú y Bệnh nội khoa thú y 1 Dịch tễ học thú y TC 2 3 CTY3005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 3 36 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ ĐH CĐ ĐH ĐH CĐ ĐH ĐH CĐ ĐH CĐ ĐH CTY03008 CTY03009 CTY03011 CTY03013 CTY03014 CTY03030 CTY03030 CTY03033 CTY04998 TY01001 TY02001 TY02001 TY02002 TY02003 TY02003 TY02004 TY02005 TY02005 TY02006 TY02006 Bệnh ngoại khoa thú y Sinh sản gia súc 1 Ký sinh trùng thú y 1 Kiểm nghiệm thú sản Vệ sinh thú y 1 Rèn nghề Thú y Rèn nghề Thú y Chẩn đốn bệnh thú y Khố luận tốt nghiệp Tiếng La tinh Giải phẫu vật ni 1 Giải phẫu vật ni 1 Giải phẫu vật ni 2 Mơ học 1 Mô học 1 Mô học 2 Vi sinh vật đại cương Vi sinh vật đại cương Dược lý học thú y Dược lý học thú y 3 3 3 3 2 2 2 3 CTY03008 CTY03009 CTY03011 CTY03013 CTY03014 CTY03030 CTY03030 CTY03033 CTY04998 TY01001 TY02001 TY02001 TY02002 TY02003 TY02003 TY02004 TY02005 TY02005 TY02006 TY02006 Bệnh ngoại khoa thú y Sinh sản gia súc 1 Ký sinh trùng thú y 1 Kiểm nghiệm thú sản Vệ sinh thú y 1 Rèn nghề Thú y Rèn nghề Thú y Chẩn đốn bệnh thú y Khố luận tốt nghiệp Tiếng La tinh Giải phẫu vật ni 1 Giải phẫu vật ni 1 Giải phẫu vật ni 2 Mơ học 1 Mô học 1 Mô học 2 Vi sinh vật đại cương Vi sinh vật đại cương Dược lý học thú y Dược lý học thú y 3 3 3 3 2 2 2 3 CTY3007 CTY3009 CTY3011 CTY3013 CTY3014 CTY4997 CTY4998 CTY2013 CTY4999 TY3029 CTY2001 TY2001 TY2002 CTY2003 TY2003 TY2004 CTY2005 TY2005 CTY2006 TY2006 1065 ĐH TY02009 Nấm và bệnh do nấm gây ra 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 CĐ ĐH ĐH ĐH CĐ ĐH CĐ ĐH ĐH ĐH CĐ ĐH ĐH CĐ ĐH TY02010 TY02010 TY02011 TY02012 TY02014 TY02014 TY02015 TY02015 TY02018 TY03001 TY03002 TY03002 TY03003 TY03004 TY03004 Bệnh lý học thú y 1 Bệnh lý học thú y 1 Bệnh lý học thú y 2 Dược liệu thú y Miễn dịch học thú y Miễn dịch học thú y Vi sinh vật học thú y 1 Vi sinh vật học thú y 1 Vi sinh vật học thú y 2 Độc chất học thú y Bệnh nội khoa thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 2 Dịch tễ học thú y Dịch tễ học thú y 1081 CĐ TY03005 1082 ĐH 1083 1084 Luật thú y Sinh sản gia súc 1 Ký sinh trùng thú y 1 Kiểm nghiệm thú sản Vệ sinh thú y 1 Rèn nghề thú y Rèn nghề thú y Chẩn đốn bệnh thú y Khóa luận tốt nghiệp Tiếng La tinh Giải phẫu vật ni 1 Giải phẫu vật ni 1 Giải phẫu vật nuôi 2 Tổ chức học 1 Tổ chức học 1 Tổ chức học 2 Vi sinh vật đại cương Vi sinh vật đại cương Dược lý học thú y Dược lý học thú y 3 3 3 2 2 2 4 TY02009 Nấm và bệnh do nấm gây ra TY2009 Nấm và bệnh do nấm gây ra 3 2 2 2 3 3 TY02010 TY02010 TY02011 TY02012 TY02014 TY02014 TY02015 TY02015 TY02018 TY03001 TY03002 TY03002 TY03003 TY03004 TY03004 Bệnh lý học thú y 1 Bệnh lý học thú y 1 Bệnh lý học thú y 2 Dược liệu thú y Miễn dịch học thú y Miễn dịch học thú y Vi sinh vật học thú y 1 Vi sinh vật học thú y 1 Vi sinh vật học thú y 2 Độc chất học thú y Bệnh nội khoa thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 2 Dịch tễ học thú y Dịch tễ học thú y 3 2 2 2 3 3 CTY2010 TY2010 TY2011 TY2012 CTY2014 TY2014 CTY2015 TY2015 TY2016 TY3001 CTY3002 TY3002 TY3003 CTY3004 TY3004 Bệnh lý học thú y1 Bệnh lý học thú y 1 Bệnh lý học thú y 2 Dược liệu thú y Miễn dịch học thú y Miễn dịch học thú y Vi sinh vật học thú y Vi sinh vật học thú y Thực tập vi sinh vật thú y Độc chất học thú y Bệnh nội khoa thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 1 Bệnh nội khoa thú y 2 Dịch tễ học thú y Dịch tễ học thú y 3 2 3 3 2 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 TY03005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 CTY3005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 TY03005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 TY03005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 TY3005 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 ĐH TY03006 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 TY03006 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 TY3006 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 CĐ TY03007 Luật thú y TY03007 Luật thú y CTY3007 Luật thú y 37 1085 ĐH TY03007 Luật thú y TY03007 Luật thú y 1086 CĐ TY03008 Bệnh ngoại khoa thú y TY03008 Bệnh ngoại khoa thú y CTY3023 Ngoại khoa thú y thực hành 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 ĐH CĐ ĐH ĐH CĐ ĐH ĐH CĐ ĐH CĐ ĐH ĐH TY03008 TY03009 TY03009 TY03010 TY03011 TY03011 TY03012 TY03013 TY03013 TY03014 TY03014 TY03015 3 2 3 2 TY03008 TY03009 TY03009 TY03010 TY03011 TY03011 TY03012 TY03013 TY03013 TY03014 TY03014 TY03015 TY3008 CTY3009 TY3009 TY3010 CTY3011 TY3011 TY3012 CTY3013 TY3013 CTY3014 TY3014 TY3015 TY03016 TY03016 TY3016 1100 1101 1102 1103 ĐH ĐH ĐH ĐH TY03017 TY03018 TY03019 TY03020 2 TY03017 TY03018 TY03019 TY03020 2 TY3017 TY3018 TY2019 TY3020 Bệnh ngoại khoa thú y Sinh sản gia súc 1 Sinh sản gia súc 1 Sinh sản gia súc 2 Ký sinh trùng thú y 1 Ký sinh trùng thú y 1 Ký sinh trùng thú y 2 Kiểm nghiệm thú sản Kiểm nghiệm thú sản Vệ sinh thú y 1 Vệ sinh thú y 1 Vệ sinh thú y 2 Vệ sinh ATTP nguồn gốc  ĐV Miễn dịch học ứng dụng Bệnh chó, mèo Mơ bệnh học thủy sản Dược lý học lâm sàng 3 2 3 2 ĐH 1104 ĐH TY03021 TY03021 TY3021 Bào chế và KN thuốc thú y 1105 ĐH TY03022 TY03022 Bệnh ngoại khoa thú y Sinh sản gia súc 1 Sinh sản gia súc 1 Sinh sản gia súc 2 Ký sinh trùng thú y 1 Ký sinh trùng thú y 1 Ký sinh trùng thú y 2 Kiểm nghiệm thú sản Kiểm nghiệm thú sản Vệ sinh thú y 1 Vệ sinh thú y 1 Vệ sinh thú y 2 V.sinh ATTP nguồn gốc  động vật Miễn dịch học ứng dụng Bệnh chó, mèo Bệnh học thuỷ sản Dược lý học lâm sàng Bào chế & kiểm nghiệm  thuốc TY Châm cứu thú y 3 2 3 2 1099 TY3022 ĐH TY03024 TY03024 Bệnh do rối loạn dinh dưỡng TY3024 1107 1108 1109 ĐH ĐH ĐH TY03025 TY03028 TY03030 2 TY03025 TY03028 TY03030 Chẩn đốn hình ảnh Bệnh của động vật hoang dã Rèn nghề Thú y 2 TY3025 TY3028 TY3030 Châm cứu thú y Bệnh do rối loạn dinh  dưỡng Chẩn đốn hình ảnh Bệnh của động vật hoang dã Rèn nghề thú y 1106 Bệnh ngoại khoa thú y Sinh sản gia súc 1 Sinh sản gia súc 1 Sinh sản gia súc 2 Ký sinh trùng thú y 1 Ký sinh trùng thú y 1 Ký sinh trùng thú y 2 Kiểm nghiệm thú sản Kiểm nghiệm thú sản Vệ sinh thú y 1 Vệ sinh thú y 1 Vệ sinh thú y 2 V.sinh ATTP nguồn gốc  động vật Miễn dịch học ứng dụng Bệnh chó, mèo Bệnh học thuỷ sản Dược lý học lâm sàng Bào chế & kiểm nghiệm  thuốc TY Châm cứu thú y Bệnh do rối loạn dinh  dưỡng Chẩn đốn hình ảnh Bệnh của động vật hoang  dã Rèn nghề Thú y 1110 ĐH TY03031 TT giáo trình Truyền nhiễm TY03031 TT giáo trình Truyền nhiễm TY3031 Thực tập GT truyền nhiễm 1111 ĐH TY03032 1112 1113 1114 CĐ ĐH ĐH TY03033 TY03033 TY03034 1115 ĐH TY03035 1116 ĐH TY03036 1117 ĐH TY03038 1118 ĐH TY03040 1119 ĐH TY04999 TTGT K.nghiệm thú sản  &VS ATTP Chẩn đoán bệnh thú y Chẩn đoán bệnh thú y Thú y cơ bản Chẩn đoán - Bệnh nội khoa  TY TTGT K.nghiệm thú sản  &VS ATTP Chẩn đoán bệnh thú y Chẩn đoán bệnh thú y Thú y cơ bản Chẩn đoán - Bệnh nội khoa  TY TY3007 Luật thú y TTGT Kiểm nghiệm  TY3032 TS&VSATTP CTY2013 Chẩn đoán bệnh thú y TY2013 Chẩn đoán bệnh thú y TY3034 Thú y cơ bản Chẩn đoán - Bệnh nội khoa  TY3035 TY 2 2 2 2 TY03032 3 TY03033 TY03033 TY03034 TY03035 Dược và độc chất học thú y TY03036 Dược và độc chất học thú y TY3036 Dược và độc chất học thú y Rèn nghề thú y 1 Bệnh truyền lây giữa  người&đv Khoá luận tốt nghiệp TY03038 TY3038 TY03040 TY3033 TY04999 TY4999 Rèn nghề thú y 1 Vi sinh vật học& miễn dịch  hoc Khoá luận tốt nghiệp Rèn nghề thú y 1 Bệnh truyền lây giữa  người&đv Khoá luận tốt nghiệp 3 2 3 2 10 38 TT Bậc 1120 1121 1122 CĐ CĐ CĐ 1123 ĐH 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH TT Bậc 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 ĐH CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ 1145 CĐ 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 Khóa 60 Mã HP Tên HP CGT01001 Tạ - Chạy CLTB CGT01002 Chạy 100m - Nhảy xa CGT01003 Thể dục Lý thuyết GDTC - Chạy  GT01001 CLTB GT01002 Chạy 100m - Nhảy xa GT01003 Thể dục GT01004 Bóng đá 1 GT01005 Bóng đá 2 GT01006 Bóng chuyền 1 GT01007 Bóng chuyền 2 GT01008 Bóng đá 1 GT01009 Bóng đá 2 GT01010 Bóng rổ 1 GT01011 Bóng rổ 2 GT01012 Cờ vua 1 GT01013 Cờ vua 2 Khóa 60 Mã HP Tên HP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT Khóa 58 - 59 TC Mã HP Tên HP TC Mã HP CGT01001 Tạ - Chạy CLTB CGT1001 CGT01002 Chạy 100m - Nhảy xa CGT1002 CGT01003 Thể dục CGT1003 Lý thuyết GDTC - Chạy  GT01001 GT1001 CLTB GT01002 Chạy 100m - Nhảy xa GT1002 GT01003 Thể dục GT1003 GT01004 Bóng đá 1 GT1004 GT01005 Bóng đá 2 GT1005 GT01006 Bóng chuyền 1 GT1006 GT01007 Bóng chuyền 2 GT1007 GT01008 Bóng đá 1 GT1008 GT01009 Bóng đá 2 GT1009 GT01010 Bóng rổ 1 GT1010 GT01011 Bóng rổ 2 GT1011 GT01012 Cờ vua 1 GT1012 GT01013 Cờ vua 2 GT1013 KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Khóa 59 Số TC Mã HP Bản đồ địa hình Bản đồ địa hình Quản lý nguồn nước Địa chất mơi trường Thổ nhưỡng đại cương Thổ nhưỡng chun khoa Bản đồ địa chính Bản đồ học Hệ thống thơng tin địa lý Thực hành hệ thống thơng  CQL02020 tin địa lý 2 2 2 2 QL01012 CQL01012 CQL01014 CQL02006 CQL02008 CQL02009 CQL02016 CQL02017 CQL02019 CĐ CQL02021 Hệ thống định vị toàn cầu CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CQL02023 CQL02024 CQL02026 CQL02027 CQL02029 CQL02044 CQL02047 QL01012 CQL01012 CQL01014 CQL02006 CQL02008 CQL02009 CQL02016 CQL02017 CQL02019 Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Thủy văn Thổ nhưỡng  Số TC Mã HP Bản đồ địa hình Bản đồ địa hình Quản lý nguồn nước Địa chất mơi trường Thổ nhưỡng đại cương Thổ nhưỡng chun khoa Bản đồ địa chính Bản đồ học Hệ thống thơng tin địa lý Thực hành hệ thống thơng  CQL02020 tin địa lý 2 2 2 2 TM01012 CTM01012 CTM01014 CTM02006 CTM02008 CTM02009 CTM02016 CTM02017 CTM02019 CQL02021 Hệ thống định vị toàn cầu 2 2 CQL02023 CQL02024 CQL02026 CQL02027 CQL02029 CQL02044 CQL02047 Tên HP Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Thủy văn Thổ nhưỡng  Khoá 55 - 56 - 57 Tên HP Tạ - Chạy CLTB Chạy 100m - Nhảy xa Thể dục TC 1 Tạ - Chạy CLTB Chạy 100m - Nhảy xa Thể dục Bóng đá 1 Bóng đá 2 Bóng chuyền 1 Bóng chuyền 2 Bóng đá 1 Bóng đá 2 Bóng rổ 1 Bóng rổ 2 Cờ vua 1 Cờ vua 2 1 1 1 1 1 1 Khóa 58 Số TC Mã HP Bản đồ địa hình Bản đồ địa hình Quản lý nguồn nước Địa chất mơi trường Thổ nhưỡng đại cương Thổ nhưỡng chun khoa Bản đồ địa chính Bản đồ học Hệ thống thơng tin địa lý Thực hành hệ thống thơng  CTM02020 tin địa lý 2 2 2 2 TM1012 CTM1012 CTM1014 CTM2006 CTM2008 CTM2009 CTM2016 CTM2017 CTM2019 CTM02021 Hệ thống định vị toàn cầu 2 2 CTM02023 CTM02024 CTM02026 CTM02027 CTM02029 CTM02044 CTM02047 Tên HP Khóa 55-56- 57 Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Thủy văn Thổ nhưỡng  Tên HP Số TC Bản đồ địa hình Bản đồ địa hình Quản lý nguồn nước Địa chất mơi trường Thổ nhưỡng 1 Thổ nhưỡng 2 Bản đồ địa chính Bản đồ học Hệ thống thơng tin địa lý Thực hành hệ thống thơng tin  CTM2020 địa lý 2 2 2 3 2 CTM2021 Hệ thống định vị toàn cầu 2 2 2 CTM2023 CTM2024 CTM2026 CTM2027 CTM2029 CTM2044 3 Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Thủy văn Bắt đầu giảng dạy từ K58 39 1154 CĐ CQL03015 Đất dốc và xói mòn CQL03015 Đất dốc và xói mòn CTM03015 Đất dốc và xói mòn CTM3015 Đất dốc và xói mòn 1155 CĐ CQL03021 Thối hố và phục hồi đất CQL03021 Thối hố và phục hồi đất CTM03021 Thoái hoá và phục hồi đất CTM3021 Thoái hoá và phục hồi đất 1156 1157 1158 CĐ CĐ CĐ 2 CQL03025 Đăng ký thống kê đất đai CQL03026 Định giá đất CQL03027 Giao đất thu hồi đất 2 CTM03025 Đăng ký thống kê đất đai CTM03026 Định giá đất CTM03027 Giao đất thu hồi đất 2 CTM3025 Đăng ký thống kê đất đai CTM3026 Định giá đất CTM3027 Giao đất thu hồi đất 2 1159 CĐ CQL03028 Quản lý nhà nước về đất đai CTM03028 Quản lý nhà nước về đất đai CTM3028 Quản lý nhà nước về đất đai 1160 1161 1162 CĐ CĐ CĐ 2 2 2 1164 CĐ CTM3029 Thanh tra đất CTM3030 Thuế nhà đất CTM3032 Quy hoạch cảnh quan Quy hoạch đô thị và khu dân  CTM3033 cư nông thôn CTM3034 Quy hoạch môi trường 2 CĐ 1165 CĐ CTM3035 Quy hoạch phát triển nông thôn 2 2 CTM03029 Thanh tra đất CTM03030 Thuế bất động sản CTM03032 Quy hoạch cảnh quan Quy hoạch đô thị và khu  CTM03033 dân cư nông thôn CTM03034 Quy hoạch môi trường Quy hoạch phát triển nông  CTM03035 thôn Quy hoạch sản xuất nông  CTM03036 nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  CTM03036 nghiệp CTM03037 Quy hoạch sử dụng đất  Thực hành lập đồ án quy  CTM03038 hoạch sử dụng đất CTM03040 Quy hoạch vùng CTM03041 Thị trường bất động sản CTM03043 Phân bón  2 1163 CQL03029 Thanh tra đất CQL03030 Thuế bất động sản CQL03032 Quy hoạch cảnh quan Quy hoạch đô thị và khu  CQL03033 dân cư nông thôn CQL03034 Quy hoạch môi trường Quy hoạch phát triển nông  CQL03035 thôn Quy hoạch sản xuất nông  CQL03036 nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  CQL03036 nghiệp CQL03037 Quy hoạch sử dụng đất  Thực hành lập đồ án quy  CQL03038 hoạch sử dụng đất CQL03040 Quy hoạch vùng CQL03041 Thị trường bất động sản CQL03043 Phân bón  CQL03052 Hệ thống thơng tin đất đai CQL03053 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ CQL03075 Thủy lực môi trường CQL04001 Rèn nghề Thực tập tốt nghiệp ngành  CQL04998 QLĐĐ CTM03057 Thủy nông cải tạo đất QL01014 Quản lý nguồn nước QL01017 Thủy văn nguồn nước QL02005 Địa chất học QL02006 Địa chất mơi trường QL02007 Hóa học đất QL02008 Thổ nhưỡng đại cương QL02009 Thổ nhưỡng chuyên khoa QL02010 Vật lý đất QL02016 Bản đồ địa chính 1166 CĐ 1167 CĐ 1168 CĐ 1169 CĐ 1170 1171 1172 CĐ CĐ CĐ CQL03025 Đăng ký thống kê đất đai CQL03026 Định giá đất CQL03027 Giao đất thu hồi đất Quản lý nhà nước về đất  CQL03028 đai CQL03029 Thanh tra đất CQL03030 Thuế bất động sản CQL03032 Quy hoạch cảnh quan Quy hoạch đô thị và khu  CQL03033 dân cư nông thôn CQL03034 Quy hoạch môi trường Quy hoạch phát triển nông  CQL03035 thôn Quy hoạch sản xuất nông  CQL03036 nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  CQL03036 nghiệp CQL03037 Quy hoạch sử dụng đất  Thực hành lập đồ án quy  CQL03038 hoạch sử dụng đất CQL03040 Quy hoạch vùng CQL03041 Thị trường bất động sản CQL03043 Phân bón  1173 CĐ CQL03052 Hệ thống thơng tin đất đai 1174 CĐ CQL03053 1175 1176 CĐ CĐ CQL03075 CQL04001 1177 CĐ CQL04998 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 CĐ ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CTM03057 QL01014 QL01017 QL02005 QL02006 QL02007 QL02008 QL02009 QL02010 QL02016 Tin học ứng dụng vẽ bản  đồ Thủy lực mơi trường Rèn nghề Thực tập tốt nghiệp ngành  QLĐĐ Thủy nơng cải tạo đất Quản lý nguồn nước Thủy văn nguồn nước Địa chất học Địa chất mơi trường Hóa học đất Thổ nhưỡng đại cương Thổ nhưỡng chuyên khoa Vật lý đất Bản đồ địa chính 2 2 10 2 2 2 2 2 2 Quy hoạch sản xuất nông  CTM3036 nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  CTM3036 nghiệp CTM3037 Quy hoạch sử dụng đất  CTM3038 Quy hoạch sử dụng đất 2 3 2 CTM3040 Quy hoạch vùng CTM3041 Thị trường bất động sản CTM3043 Phân bón  2 CTM03052 Hệ thống thông tin đất đai CTM3052 Hệ thống thông tin đất đai CTM03053 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ CTM3053 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ 2 CTM03075 Thủy lực môi trường CTM04001 Rèn nghề Thực tập tốt nghiệp ngành  CTM04998 QLĐĐ CTM03057 Thủy nông cải tạo đất TM01014 Quản lý nguồn nước TM01017 Thủy văn nguồn nước TM02005 Địa chất học TM02006 Địa chất mơi trường TM02007 Hóa học đất TM02008 Thổ nhưỡng đại cương TM02009 Thổ nhưỡng chun khoa TM02010 Vật lý đất TM02016 Bản đồ địa chính CTM3075 Thủy lực mơi trường Bắt đầu giảng dạy từ K58 Thực tập tốt nghiệp ngành  CTM4998 QLĐĐ CTM3057 Thủy nông cải tạo đất TM1014 Quản lý nguồn nước TM1017 Thủy văn nguồn nước TM2005 Địa chất học TM2006 Địa chất mơi trường TM2007 Hóa học đất TM2008 Thổ nhưỡng 1 TM2009 Thổ nhưỡng 2 TM2010 Vật lý đất TM2016 Bản đồ địa chính 2 10 2 2 2 2 10 2 2 2 3 2 10 2 2 2 3 40 1188 1189 ĐH ĐH QL02017 QL02019 Bản đồ học Hệ thống thông tin địa lý Thực hành hệ thống thông  tin địa lý 2 QL02017 QL02019 Bản đồ học Hệ thống thông tin địa lý Thực hành hệ thống thông  tin địa lý 2 1190 ĐH QL02020 1191 ĐH 1192 1193 1194 1195 1196 1197 QL02020 QL02021 Hệ thống định vị toàn cầu QL02021 Hệ thống định vị toàn cầu ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH QL02022 QL02023 QL02024 QL02026 QL02027 QL02029 1198 ĐH QL02036 1199 ĐH QL02041 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH QL02044 QL02047 QL02048 QL03014 QL03015 QL03016 QL03017 QL03018 QL03019 QL03020 Cơ sở dữ liệu đất đai Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Cỏ dại và biện pháp phòng  trừ Tưới tiêu trong nơng  nghiệp Thủy văn Thổ nhưỡng Đất và phân bón Đánh giá đất Đất dốc và xói mòn Đất thế giới Độ phì nhiêu đất Ô nhiễm đất Phân tích đất nước Đất lúa nước 2 2 QL02022 QL02023 QL02024 QL02026 QL02027 QL02029 QL02036 2 2 2 1210 ĐH QL03021 Thoái hoá và phục hồi đất 1211 ĐH QL03022 1212 ĐH QL03023 1213 ĐH QL03024 1214 1215 1216 ĐH ĐH ĐH QL03025 QL03026 QL03027 1217 ĐH QL03028 1218 1219 ĐH ĐH QL03029 QL03030 1220 ĐH QL03031 1221 ĐH QL03032 TM02017 Bản đồ học TM02019 Hệ thống thông tin địa lý Thực hành hệ thống thông  TM02020 tin địa lý 2 TM2017 TM2019 TM2020 TM02021 Hệ thống định vị tồn cầu Cơ sở dữ liệu đất đai Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Cỏ dại và biện pháp phòng  trừ 2 2 TM02022 TM02023 TM02024 TM02026 TM02027 TM02029 Cơ sở dữ liệu đất đai Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám Cỏ dại và biện pháp phòng  TM02036 trừ QL02041 Tưới tiêu trong nông nghiệp QL02044 QL02047 QL02048 QL03014 QL03015 QL03016 QL03017 QL03018 QL03019 QL03020 Thủy văn Thổ nhưỡng Đất và phân bón Đánh giá đất Đất dốc và xói mòn Đất thế giới Độ phì nhiêu đất Ơ nhiễm đất Phân tích đất nước Đất lúa nước 2 2 2 2 QL03021 Thoái hoá và phục hồi đất Xây dựng bản đồ đất QL03022 Xây dựng bản đồ đất Bón phân cho cây trồng 1 QL03023 Bón phân cho cây trồng 1 Bồi thường giải phóng mặt  Đăng ký thống kê đất đai Định giá đất Giao đất thu hồi đất Quản lý nhà nước về đất  đai Thanh tra đất Thuế bất động sản Phương pháp dự báo trong  quy hoạch đất Quy hoạch cảnh quan QL03024 3 QL03025 QL03026 QL03027 Bồi thường giải phóng mặt  Đăng ký thống kê đất đai Định giá đất Giao đất thu hồi đất QL03028 2 QL03029 QL03030 QL03031 QL03032 Bản đồ học Hệ thống thơng tin địa lý Thực hành hệ thống thơng tin  địa lý TM2021 Hệ thống định vị tồn cầu 2 2 2 TM2022 TM2023 TM2024 TM2026 TM2027 TM2029 Quản trị dữ liệu đất đai Thực hành trắc địa Trắc địa ảnh Trắc địa 1 Trắc địa 2 Viễn thám 2 3 2 TM2036 Cỏ dại và biện pháp phòng trừ TM02041 Tưới tiêu trong nơng nghiệp TM2041 Tưới tiêu trong nông nghiệp TM02044 TM02047 TM02048 TM03014 TM03015 TM03016 TM03017 TM03018 TM03019 TM03020 2 2 2 TM2044 TM2048 TM3014 TM3015 TM3016 TM3017 TM3018 TM3019 TM3020 Thủy văn Bắt đầu giảng dạy từ K58 Đất và phân bón Đánh giá đất Đất dốc và xói mòn Đất thế giới Độ phì nhiêu đất Ơ nhiễm đất Phân tích đất nước Đất lúa nước TM03021 Thối hố và phục hồi đất TM3021 Thối hố và phục hồi đất TM03022 Xây dựng bản đồ đất TM3022 Xây dựng bản đồ đất TM03023 Bón phân cho cây trồng 1 TM3023 Bón phân cho cây trồng 1 2 TM3024 TM3025 TM3026 TM3027 TM03028 Quản lý nhà nước về đất đai TM3028 Quản lý nhà nước về đất đai TM03029 Thanh tra đất TM03030 Thuế bất động sản Phương pháp dự báo trong  TM03031 quy hoạch đất TM03032 Quy hoạch cảnh quan 2 TM3029 TM3030 2 TM3031 TM3032 Thanh tra đất Thuế nhà đất Phương pháp dự báo trong quy  hoạch đất Quy hoạch cảnh quan TM03024 3 TM03025 TM03026 TM03027 Quản lý nhà nước về đất đai Thanh tra đất Thuế bất động sản Phương pháp dự báo trong  quy hoạch đất Quy hoạch cảnh quan 2 Bồi thường giải phóng mặt  Đăng ký thống kê đất đai Định giá đất Giao đất thu hồi đất 2 2 Bồi thường giải phóng mặt  Đăng ký thống kê đất đai Định giá đất Giao đất thu hồi đất 2 Thủy văn Thổ nhưỡng Đất và phân bón Đánh giá đất Đất dốc và xói mòn Đất thế giới Độ phì nhiêu đất Ơ nhiễm đất Phân tích đất nước Đất lúa nước 2 2 2 41 1225 ĐH QL03036 1226 ĐH QL03036 1227 ĐH QL03037 1228 ĐH QL03038 1229 ĐH QL03039 1230 1231 ĐH ĐH QL03040 QL03041 1232 ĐH QL03042 1233 ĐH QL03043 1234 ĐH QL03044 1235 ĐH QL03045 1236 ĐH QL03046 Quy hoạch đô thị và khu  dân cư nông thôn Quy hoạch môi trường Quy hoạch phát triển nông  thôn Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sử dụng đất  Thực hành lập đồ án quy  hoạch sử dụng đất Quy hoạch tổng thể phát  triển KTXH Quy hoạch vùng Thị trường bất động sản Phương pháp lập dự án  đầu tư Phân bón  Cơ sở khoa học của sử  dụng phân bón Phân tích phân bón, cây  trồng Hệ thống thơng tin BĐS QL03036 QL03036 QL03037 QL03038 QL03039 QL03040 QL03041 QL03042 QL03043 QL03044 QL03045 QL03046 Quy hoạch đô thị và khu  dân cư nông thôn Quy hoạch môi trường Quy hoạch phát triển nông  thôn Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sử dụng đất  Thực hành lập đồ án quy  hoạch sử dụng đất Quy hoạch tổng thể phát  triển KTXH Quy hoạch vùng Thị trường bất động sản Phương pháp lập dự án đầu  tư Phân bón  Cơ sở khoa học của sử dụng  phân bón Phân tích phân bón, cây  trồng Hệ thống thơng tin BĐS 1237 ĐH QL03047 Chỉ thị sinh học mơi trường QL03047 Chỉ thị sinh học mơi trường 1238 ĐH QL03048 Hố chất dùng trong nơng  nghiệp và mơi trường QL03048 1239 ĐH QL03050 Tham vấn cộng đồng trong  QLDD 1240 ĐH QL03052 Hệ thống thông tin đất đai 1241 ĐH QL03053 1242 1243 1244 1245 ĐH ĐH ĐH ĐH QL03055 QL03056 QL03057 QL03063 1246 ĐH QL03064 1247 ĐH QL03065 1222 ĐH QL03033 1223 ĐH QL03034 1224 ĐH QL03035 Tin học ứng dụng vẽ bản  đồ Đất ngập nước Quản lý lưu vực Thủy nơng cải tạo đất Nơng hóa cải tạo đất Quản lý dinh dưỡng cây  trồng tổng hợp Xây dựng bản đồ nơng hóa  thổ nhưỡng QL03033 QL03034 QL03035 TM03033 TM03034 TM03035 Quy hoạch đô thị và khu  dân cư nông thôn Quy hoạch môi trường Quy hoạch phát triển nông  thôn Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sử dụng đất  Thực hành lập đồ án quy  hoạch sử dụng đất Quy hoạch tổng thể phát  triển KTXH Quy hoạch vùng Thị trường bất động sản Phương pháp lập dự án đầu  tư Phân bón  Cơ sở khoa học của sử  dụng phân bón Phân tích phân bón, cây  trồng Hệ thống thơng tin BĐS TM3033 TM3034 Quy hoạch đô thị và khu dân  cư nông thôn Quy hoạch môi trường TM3035 Quy hoạch phát triển nông thôn 3 2 TM3036 TM3036 TM3037 Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sản xuất nông  nghiệp Quy hoạch sử dụng đất  TM3038 Quy hoạch sử dụng đất 2 TM3039 TM3040 TM3041 Quy hoạch tổng thể phát triển  KTXH Quy hoạch vùng Thị trường bất động sản TM3042 Phương pháp lập dự án đầu tư 2 TM3043 Phân bón 1 TM3044 Phân bón 2 TM3045 Phân tích phân bón, cây trồng 2 TM3046 Hệ thống thông tin BĐS QM3047 Chỉ thị sinh học môi trường 2 TM3048 Hố chất dùng trong nơng  nghiệp và mơi trường 2 TM03036 TM03036 TM03037 TM03038 TM03039 TM03040 TM03041 TM03042 TM03043 TM03044 TM03045 TM03046 TM03047 Chỉ thị sinh học môi trường Hố chất dùng trong nơng  nghiệp và mơi trường TM03048 QL03050 Tham vấn cộng đồng trong  QLDD QL03052 Hệ thống thông tin đất đai TM03052 Hệ thống thông tin đất đai TM3052 Hệ thống thông tin đất đai QL03053 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ TM03053 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ TM3053 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ 2 2 QL03055 QL03056 QL03057 QL03063 2 2 TM03055 TM03056 TM03057 TM03063 2 2 TM3055 TM3056 TM3057 TM3063 QL03064 TM3064 QL03065 TM3065 Đất ngập nước Quản lý lưu vực Thủy nơng cải tạo đất Nơng hóa cải tạo đất Quản lý dinh dưỡng cây trồng  tổng hợp Xây dựng bản đồ nơng hóa thổ  nhưỡng 2 2 Đất ngập nước Quản lý lưu vực Thủy nơng cải tạo đất Nơng hóa cải tạo đất Quản lý dinh dưỡng cây  trồng tổng hợp Xây dựng bản đồ nơng hóa  thổ nhưỡng Hố chất dùng trong nơng  nghiệp và mơi trường Bắt đầu giảng dạy từ K59 Đất ngập nước Quản lý lưu vực Thủy nơng cải tạo đất Nơng hóa cải tạo đất Quản lý dinh dưỡng cây  TM03064 trồng tổng hợp Xây dựng bản đồ nơng hóa  TM03065 thổ nhưỡng 2 3 3 Bắt đầu giảng dạy từ K59 42 1248 ĐH QL03065 1249 1250 ĐH ĐH QL03066 QL03067 Thực hành thí nghiệm  nơng hóa Thực hành TN nơng hóa Trồng cây khơng đất 1251 ĐH QL03068 Bón phân cho cây trồng 2 1252 ĐH QL03069 1253 ĐH QL03077 1254 ĐH QL04002 1255 ĐH QL04003 1256 ĐH QL04004 1257 ĐH QL04996 1258 ĐH QL04997 1259 ĐH QL04998 TT Bậc học (ĐH/ Mã học phần Ứng dụng chất điều hồ  sinh trưởng trong NN Quản lý sàn giao dịch bất  động sản Thực tập giáo trình ngành  QLĐĐ Thực tập giáo trình ngành  KHĐ Thực tập giáo trình ngành  NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  KHĐ Thực tập tốt nghiệp ngành  QLĐĐ Khóa 60 1260 ĐH CN03805 1261 ĐH CN03811 1262 ĐH 1263 ĐH 1264 ĐH CN03812 Tên học phần Thực tập giáo trình Sản  xuất thức ăn  Thực tập giáo trình chăn  ni 1 Thực tập giáo trình chăn  ni 2 QL03065 1 QL03066 QL03067 Thực hành thí nghiệm nơng  hóa Thực hành TN nơng hóa Trồng cây khơng đất QL03068 Bón phân cho cây trồng 2 1 Thực hành thí nghiệm nơng  hóa TM03066 Thực hành TN nơng hóa TM03067 Trồng cây khơng đất TM03068 Bón phân cho cây trồng 2 TM03065 Ứng dụng chất điều hoà  TM03069 sinh trưởng trong NN Quản lý sàn giao dịch bất  QL03077 TM03077 động sản Thực tập giáo trình ngành  QL04001 TM04001 QLĐĐ Thực tập giáo trình ngành  QL03073 TM03073 KHĐ Thực tập giáo trình ngành  QL03072 TM03072 NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  10 QL04996 10 TM04996 NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  10 QL04997 10 TM04997 KHĐ Thực tập tốt nghiệp ngành  10 QL04998 10 TM04998 QLĐĐ KHOA CHĂN NI Khóa 58-59 Mã học Mã học Số TC Tên học phần Số TC phần phần Thực tập giáo trình Sản xuất  CN03805 CN3805 thức ăn  Thực tập giáo trình chăn  CN03801 CN3801 ni lợn Thực tập giáo trình chăn  CN03803 CN3803 ni gia cầm Thực tập giáo trình chăn  CN03808 CN3808 ni GSNL Thực tập giáo trình chăn  CN03803 +  CN3803 +  ni gia cầm + Thực tập  1+1 CN03808 CN3808 giáo trình chăn ni GSNL QL03069 Ứng dụng chất điều hồ  sinh trưởng trong NN Quản lý sàn giao dịch bất  động sản Thực tập giáo trình ngành  QLĐĐ Thực tập giáo trình ngành  KHĐ Thực tập giáo trình ngành  NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  KHĐ Thực tập tốt nghiệp ngành  QLĐĐ TM3065 Thực hành thí nghiệm nơng hóa 1 TM3066 TM3067 Thực hành TN nơng hóa Trồng cây khơng đất 1 TM3068 Bón phân cho cây trồng 2 TM3069 TM3077 Khơng có HP tương đương Khơng có HP tương đương Thực tập giáo trình Sản  xuất thức ăn  Thực tập giáo trình chăn  ni lợn Thực tập giáo trình chăn  ni gia cầm Thực tập giáo trình chăn  ni GSNL Thực tập giáo trình chăn  ni gia cầm + Thực tập  giáo trình chăn ni GSNL 2 Khơng có HP tương đương Thực tập tốt nghiệp ngành  NHTN Thực tập tốt nghiệp ngành  KHĐ Thực tập tốt nghiệp ngành  QLĐĐ 10 TM4996 10 TM4997 10 TM4998 Số TC Mã học phần Tên học phần CN3805 Thực tập giáo trình Sản xuất  thức ăn  2 CN3801 Thực tập giáo trình chăn ni 1 CN3803 Thực tập giáo trình chăn ni 2 Khóa 57 Tên học phần Ứng dụng chất điều hồ sinh  trưởng trong NN Quản lý sàn giao dịch bất động  sản 10 10 10 Khóa 55-56 Số TC 1 1+1 43 KHOA QUÂN SỰ TT 1265 Bậc học (ĐH/ ĐH 1266 ĐH 1267 ĐH 1268 ĐH 1269 CĐ 1270 CĐ Khóa 60 Mã học phần Tên học phần Đường lối qn sự của  QS01001 Đảng Cơng tác quốc phòng an  QS01002 ninh Qn sự chung và Chiến  QS01003 thuật và kỹ thuật bắn súng  tiểu liên AK Đường lối qn sự của  CQS01001 Đảng Cơng tác quốc phòng an  CQS01002 ninh Khóa 58-59 Số TC Mã học phần Tên học phần QS01001 Đường lối quân sự của Đảng QS01002 QS01003 Cơng tác quốc phòng an  ninh Qn sự chung và Chiến  thuật và kỹ thuật bắn súng  tiểu liên AK CQS01001 Đường lối qn sự của Đảng Cơng tác quốc phòng an  CQS01002 ninh Khóa 57 Số TC Mã học phần Tên học phần QS1001 Đường lối quân sự của Đảng QS1002 QS1003 3 QS1004 Cơng tác quốc phòng an  ninh Qn sự chung Chiến thuật và kỹ thuật bắn  súng tiểu liên AK Khóa 55-56 Số TC Mã học phần Tên học phần QS1001 Đường lối qn sự của Đảng 3 QS1002 Cơng tác quốc phòng an ninh 3 QS1003 QS1004 Quân sự chung Chiến thuật và kỹ thuật bắn  súng tiểu liên AK Số TC CQS1001 Đường lối qn sự của Đảng CQS1001 Đường lối qn sự của Đảng CQS1002 Cơng tác quốc phòng an  ninh CQS1002 Cơng tác quốc phòng an ninh 44
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC KHÓA( Kèm theo Thông báo số 566/TB-HVN, ngày 12/05/2015 của Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam ), DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC KHÓA( Kèm theo Thông báo số 566/TB-HVN, ngày 12/05/2015 của Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn