slide bài giảng tin học ứng dụng , đại học kinh tế quốc dân, 2017

67 9 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:43

slide tin học ứng dụng, tin học ứng dụng 2017 6/29/2017 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân National Economics University TIN HỌC ỨNG DỤNG © Khoa Tin học Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân National Economics University Giảng viên: Vũ Hưng Hải Bộ môn: Hệ thống Thông tin Quản lý Điện thoại: 0982781965 E-mail: haivh.neu@gmail.com Địa chỉ: Khoa Tin học Kinh tế © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân National Economics University KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN STT Nội dung Chương I: Tổng quan ứng dụng tin học quản lý Kinh doanh Chương II: Ứng dụng Microsoft Excel 2010 Quản lý Kinh doanh Số tiết 20 Trong Lý thuyết 10 Bài tập, thảo luận, kiểm tra Ghi Máy tính có kết nối Internet cài đặt Microsoft Office 10 Máy tính có kết nối Internet cài đặt Microsoft Office Máy tính có kết nối Internet cài đặt Microsoft Office Chương III: Ứng dụng số phần mềm hỗ trợ truyền thông, hợp tác quản trị thông tin Quản lý Kinh doanh Cộng 30 15 15 © Khoa Tin học Kinh tế ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL TRONG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH 2.1 Tổ chức khai thác bảng tính nghiệp vụ Microsoft Excel 2.2 Giới thiệu số hàm mẫu ứng dụng xử lý bảng biểu kinh tế 2.3 Giải số tốn tài Microsoft Excel 2.4 Quản trị Cơ sở liệu nghiệp vụ Microsoft Excel 2.5 Phân tích liệu hỗ trợ định Microsoft Excel © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân National Economics University Thời điểm kiểm tra học phần: Tuần 12 13 Phương pháp đánh giá học phần: - Điểm lên lớp, thảo luận, thuyết trình: 10% - Điểm kiểm tra: 20% - Điểm thi kết thúc học phần: 70% Yêu cầu giảng viên: - Đi học đầy đủ, - Chấp hành tốt qui định lớp học - Học tập tích cực © Khoa Tin học Kinh tế CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh ➢ Tổng quan HTTT số vấn đề liên quan ➢ Một số vấn đề triển khai ứng dụng Tin học tổ chức ➢ Giới thiệu số HTTT ứng dụng Quản lý Kinh doanh © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh I Thông tin Quản lý: Một số khái niệm: – Dữ liệu (Data): số liệu tài liệu thu thập chưa qua xử lý – Thông tin (Information): © Khoa Tin học Kinh tế Sơ đồ Thông tin tổ chức, doanh nghiệp TT từ môi trường TT môi trường Hệ thống Quản lý Thông tin phản hồi Thông tin định Đối tượng Quản lý © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh - Nội dung TT: Khối lượng tri thức mà TT mang lại - Ý nghĩa TT: Phụ thuộc vào đối tượng nhận tin - Vai trò thơng tin: + Trong chiến tranh: “Biết địch, biết ta trăm trận, trăm thắng” + Trong kinh tế: * TT nguồn tài nguyên quan trọng, giúp lập kế hoạch xây dựng phát triển * TT cho phép dành ưu cạnh tranh * TT tảng kinh tế tri thức © Khoa Tin học Kinh tế CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh Tổ chức sơ đồ thông tin quản lý tổ chức: + Tổ chức: Hệ thống tạo từ cá thể, có mục đích, mục tiêu rõ ràng; để đạt mục đích hệ thống phải thực hợp tác phân công lao động + Lao động quản lý nhà quản lý: Lao động định & lao động thơng tin Tính chất thông tin theo cấp định: Ba cấp quản lý tổ chức: Quản lý chiến lược, quản lý chiến thuật, điều hành tác nghiệp © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 Mơ hình tháp Quản lý tổ chức DN Cấp chiến lược Quyết định Thông tin Cấp chiến thuật Quyết định Thông tin Cấp tác nghiệp Quyết định Thông tin Xử lý giao dịch Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu © Khoa Tin học Kinh tế CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh a Thông tin quản lý cấp định: - Thông tin quản lý: Thơng Tin có cán quản lý dùng có ý định dùng vào việc định quản lý - Ba cấp định: Quyết định chiến lược, định chiến thuật, định tác nghiệp c Sơ đồ TT bên tổ chức, doanh nghiệp d Các đầu mối TT DN © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 © Khoa Tin học Kinh tế Các đầu mối TT Doanh nghiệp Nhà nước, cấp Khách hàng DOANH NGHIỆP Nhà cung cấp Hệ thống quản lý DN cạnh tranh Đối tượng quản lý DN liên quan DN cạnh tranh © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh Các giai đoạn ứng dụng tin học kinh tế: a Khởi đầu: Máy tính bắt đầu vào t/chức; Xử lý liệu đơn giản b Lan rộng: Xử lý liệu dễ hơn; đánh giá cao khả máy tính c Kiểm sốt ứng dụng: u cầu tự động hoá xử lý liệu, kiểm soát xử lý liệu theo hướng kinh doanh d Tích hợp: Cơng nghệ phần cứng/ phần mềm phát triển cho phép tích hợp chức quản lý xử lý liệu e Quản lý liệu: Dữ liệu xây dựng để lưu trữ dùng chung f Chín muồi: Nguồn lực thơng tin sử dụng vào tồn hoạt động tổ chức © Khoa Tin học Kinh tế CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh II Hệ thống Thông tin: Khái niệm: Tập hợp thành phần có quan hệ với tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối liệu thông tin; cung cấp chế phản hồi để đạt mục tiêu định trước, trợ giúp việc định kiểm soát tổ chức Các phận cấu thành: - Con người - Phần mềm - Mạng/Viễn thông - Phần cứng - Dữ liệu © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh Con người Viễn thông HTTT Phần cứng Phần mềm Cơ sở liệu Các phận cấu thành HTTT © Khoa Tin học Kinh tế CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ TT: * HTTT xử lý giao dịch (TPS) * HTTT quản lý (MIS) * Hệ trợ giúp định (DSS) * Hệ chuyên gia (ES) * HTTT tăng cường khả cạnh tranh (ISCA) (Information System for Competitive Advantage) © Khoa Tin học Kinh tế 6/29/2017 CHƯƠNG I Tổng quan ứng dụng Tin học Quản lý Kinh doanh ➢ Một số vấn đề liên quan đến an toàn thông tin: - Khái niệm - Tầm quan trọng - Giải pháp: • Giải pháp sách, quy định • Giải pháp kỹ thuật © Khoa Tin học Kinh tế Phân loại HTTT theo lĩnh vực cấp quản lý: Tàichính chiếnlược Marketing chiếnlược Nhânlực chiếnlược SX-KD chiếnlược Tàichính chiếnthuật Marketing chiếnthuật Nhânlực chiếnthuật SX-KD chiếnthuật Tàichính tácnghiệp Marketing tácnghiệp Nhânlực tácnghiệp SX-KD tácnghiệp HTTT văn phòng © Khoa Tin học Kinh tế 10 6/29/2017 • Phân tích tình (Scenario Analysis) • B9 Nhấp OK để xem báo cỏo tng hp â Khoa Tin hc Kinh t Phõn tớch tỡnh (Scenario Analysis) â Khoa Tin học Kinh tế 53 6/29/2017 • Tìm mục tiêu (Goal Seek) Bài tốn điểm hòa vốn Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, câu hỏi thường đặt sản xuất hay bán sản phẩm để cân thu nhập chi phí, nghĩa doanh nghiệp đạt điểm hòa vốn Để giải tốn điểm hòa vốn ta cần xác định liệu, biến, hàm mục tiêu mối quan hệ biến Dưới tóm tắt lý thuyt: â Khoa Tin hc Kinh t Tỡm mục tiêu (Goal Seek) Bài tốn điểm hòa vốn © Khoa Tin học Kinh tế 54 6/29/2017 • Tìm mục tiêu (Goal Seek) Bài tốn điểm hòa vốn Ví dụ: Bài tốn có số liệu tóm tắt sau: Định phí triệu đồng, giá bán sản phẩm 14.000 đồng chi phí để sản xuất đơn vị sản phẩm 6.000 đồng Xác định điểm hòa vốn vẽ đồ thị Tính điểm hòa vốn? © Khoa Tin học Kinh tế • Tìm mục tiêu (Goal Seek) Cách Dùng cơng thức tính điểm hòa â Khoa Tin hc Kinh t 55 6/29/2017 Tìm mục tiêu (Goal Seek) Cách Dùng Goal Seek B1 Lập toán Excel Nhập biến, thiết lập hàm mục tiêu quan hệ hình bờn di: â Khoa Tin hc Kinh t Tỡm mục tiêu (Goal Seek) B2 Chọn có địa B12, sau chọn Data What-If Analysis  Goal Seek khai báo thơng số hình bên B3 Nhấp OK để chạy Goal Seek Kết cần tìm hiển thị B7 (sản lượng) giá trị hàm mục tiêu (lợi nhuận) xuất B12 (lúc 0) © Khoa Tin học Kinh tế 56 6/29/2017 • Tìm mục tiêu (Goal Seek) B4 Để cho kết báo cáo sinh động trực quan, ta vẽ đồ thị để minh họa Lập bảng số liệu cần thiết cho vẽ đồ thị hình dưới: © Khoa Tin học Kinh tế • Tìm mục tiêu (Goal Seek) Chọn vùng địa A15:H20, sau chọn Insert Chart … Chọn kiểu đồ thị Scatter hình Nhấp nút Next qua bước © Khoa Tin học Kinh tế 57 6/29/2017 • Tìm mục tiêu (Goal Seek) Chọn vùng liệu cho đồ thị, sau nhấp nỳt Next â Khoa Tin hc Kinh t Tỡm mục tiêu (Goal Seek) Thiết lập tùy chọn cho đồ thị: tên đồ thị, tên trục, đường kẻ ngang/ dọc, thích, … Nhấp nút Next qua bước © Khoa Tin học Kinh tế 58 6/29/2017 • Tìm mục tiêu (Goal Seek) Chọn nơi hiển thị th: â Khoa Tin hc Kinh t Tỡm mục tiêu (Goal Seek) © Khoa Tin học Kinh tế 59 6/29/2017 Giải tốn tối ưu cơng cụ Solver â Khoa Tin hc Kinh t Gii bi tốn tối ưu cơng cụ Solver • Để giải thành cơng tốn tối ưu, bước quan trọng mơ tả tốn Trong bước cần xác định biến định, hàm mục tiêu ràng buộc • Trong toán kế hoạch sản xuất, biến định sản lượng loại hàng hóa cần sản xuất Các ràng buộc giới hạn nguyên vật liệu ràng buộc dấu biến định Hàm mục tiêu lợi nhuận kế hoạch sản xuất • Tùy trường hợp cụ thể để xác định biến định, xây dựng hàm mục tiêu ràng buộc Chỉ có mơ tả tốn tìm lời giải © Khoa Tin học Kinh tế 60 6/29/2017 • Quy trình xây dựng toán tối ưu Excel Tạo nhãn bao gồm: hàm mục tiêu, tên biến định, ràng buộc Bộ nhãn có tác dụng giúp đọc kết dễ dàng Excel Gán cho biến định giá trị khởi đầu (có thể chọn giá trị khởi đầu 0) Xây dựng hàm mục tiêu Xây dựng ràng buộc Chọn Data  Solver Nhập tham số chọn Solve Phân tích kết tốn © Khoa Tin học Kinh tế • Ví dụ giải tốn tối ưu công cụ Solver Một công ty sản xuất loại sản phẩm ký hiệu SP1, SP2, SP3 cách lắp ráp từ chi tiết tiêu chuẩn hóa ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 Số lượng chi tiết sản phẩm, số lượng dự trữ loại chi tiết lợi nhuận đơn vị loại sản phẩm cho bảng sau Giả sử thị trường có khả tiêu thụ hết số sản phẩm sản xuất Hãy tìm phương án sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận Lợi nhuận ứng với phương án bao nhiêu? © Khoa Tin học Kinh tế 61 6/29/2017 • Bước 1: Mơ tả tốn Các biến định trường hợp sản lượng loại sản phẩm, ký hiệu X1, X2, X3 (điều kiện: X1, X2, X3 số nguyên không âm) Hàm mục tiêu tìm F(max) tổng lợi nhuận có dạng: F(x) = 75X1 + 50X2 + 35X3 Ngoài ràng buộc dấu biến định có ràng buộc số lượng chi tiết sử dụng để sản xuất sản phẩm không vượt số chi tiết dự trữ loại Nghĩa là: X1 2X1 + • + X2 ≤ 450 X1 ≤ 250 2X2 + X3 ≤ 800 X1 2X1 + + X2 X2 ≤ 450 (số lượng trữ chi tiết CT4) + X3 ≤ 600 © Khoa Tin học Kinh tế Bước 2: Bố trí liệu bảng tính Excel © Khoa Tin học Kinh tế 62 6/29/2017 • Bước 3: Tìm phương án tối ưu Solver Chọn Data  Solver Nhập thông số điều kiện ràng buộc © Khoa Tin học Kinh tế • Bước 4: Kết tìm Solver Kết cho thấy phương án sản xuất tối ưu X1=200; X2=200; X3=0 Lợi nhuận ứng với phương án sản xuất tối ưu nằm ô $F$11 với giá trị 25000(USD) Vùng $F$4:$F$8 cho thấy phương án sản xuất chọn dư nguồn lực Đó lại 50 CT1, 50 CT2 50 CT4 chưa dùng đến © Khoa Tin học Kinh tế 63 6/29/2017 CHƯƠNG III – ỨNG DỤNG MICROSOFT ACCESS TRONG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH © Khoa Tin học Kinh tế Giới thiệu lý thuyết kỹ thực hành phần mềm quản trị sở liệu Microsoft Access để giải vấn đề nghiệp vụ quản lý thường gặp kinh doanh, cụ thể toán quản trị sở nghiệp vụ lĩnh vực chức khác tổ chức như: bán hàng & Marketing, kế tốn & tài chính, sản xuất & tác nghiệp, hay quản trị nguồn nhân lực © Khoa Tin học Kinh tế 64 6/29/2017 3.1 Tổng quan quản trị sở liệu 3.1.1 Một số khái niệm quản trị sở liệu 3.1.2 Cơ quy trình thiết kế sở liệu 3.2 Quản trị sở liệu nghiệp vụ Microsoft Access 3.2.1 Tổng quan Microsoft Access 3.2.2 Triển khai sở liệu Microsoft Access 3.2.3 Nhập xem liệu biểu mẫu Microsoft Access 3.2.4 Truy vấn tin Microsoft Access 3.2.5 Thiết kế lên báo cáo Microsoft Access 3.2.6 Chia sẻ liệu Microsoft Access với ứng dụng khác mơi trường Windows © Khoa Tin học Kinh tế CHƯƠNG IV – ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG, HỢP TÁC VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH © Khoa Tin học Kinh tế 65 6/29/2017 Giới thiệu tổng quan số phần mềm ứng dụng hỗ trợ truyền thông, hợp tác quản trị thông tin quản lý kinh doanh Thứ phần mềm Microsoft Outlook, hỗ trợ truyền thông quản lý cho phép gửi nhận thư điện tử, lập lịch công tác, quản lý danh bạ, quản lý đầu việc cách dễ dàng Thứ hai phần mềm Microsoft SharePoint Workspace, hỗ trợ hợp tác nhóm, cho phép thành viên nhóm làm việc chia sẻ thơng tin, gửi nhận liệu cập nhật kết nối mạng Thứ ba phần mềm Mind Manager For Windows, cho phép quản trị loại hình thông tin khác kinh doanh: đầu việc, họp, nguồn thông tin, hay dự án kinh doanh © Khoa Tin học Kinh tế 4.1 Quản trị công việc thông tin cá nhân Microsoft Outlook 4.1.1 Giới thiệu tổng quan Microsoft Outlook 4.1.2 Sử dụng Microsoft Outlook 4.1.3 Giới thiệu số công cụ Microsoft Outlook 4.2 Quản trị truyền thông hợp tác Microsoft SharePoint Workspace 2010 4.2.1 Giới thiệu tổng quan Microsoft SharePoint Workspace 4.2.2 Sử dụng Microsoft SharePoint Workspace 4.2.3 Giới thiệu số cơng cụ Microsoft SharePoint Workspace © Khoa Tin học Kinh tế 66 6/29/2017 4.3 Quản trị đồ tư Mind Manager for Windows 4.3.1 Giới thiệu tổng quan Mind Manager for Windows 4.3.2 Sử dụng Mind Manager 4.3.3 Giới thiệu số công cụ Mind Manager for Windows quản trị thơng tin quản lý kinh doanh © Khoa Tin học Kinh tế 67
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng tin học ứng dụng , đại học kinh tế quốc dân, 2017, slide bài giảng tin học ứng dụng , đại học kinh tế quốc dân, 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn