quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:43

1 Trích Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN việc ban hành “quy định đào tạo đại học cao đẳng quy theo hệ thống tín chỉ” Đại học Thái Nguyên I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều : Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định vấn đề chung tổ chức đào tạo, đánh giá kết học tập, cấp văn tốt nghiệp xử lý học tập sinh viên đại học cao đẳng hệ quy theo học chế tín trường thành viên khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên (sau gọi đơn vị đào tạo) Các vấn đề liên quan tới giáo viên tổ chức giảng dạy quy định quy chế giảng dạy, vấn đề liên quan đến quản lý sinh viên sinh hoạt rèn luyện quy định quy định công tác sinh viên Đại học Các văn hướng dẫn cụ thể đơn vị đào tạo đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín khơng trái với quy định văn Việc điều chỉnh bổ sung điều khoản quy định Giám đốc Đại học Thái Nguyên định Điều : Chương trình giáo dục đại học Đào tạo theo hệ thống tín phương thức đào tạo sinh viên chủ động lựa chọn học học phần (tuân theo số ràng buộc quy định trước) nhằm tích lũy phần, tiến tới hồn tất tồn chương trình đào tạo cấp văn tốt nghiệp Trên sở lượng hố q trình đào tạo thơng qua khái niệm tín chỉ, hệ thống tín tạo điều kiện tối đa để cá nhân hố q trình đào tạo, trao quyền cho sinh viên việc đăng kí xếp lịch học, việc tích luỹ học phần, kể xếp thời gian học trường, thời gian tốt nghiệp, trường Về phần mình, sinh viên cấn phát huy tính tích cực, chủ động để thích ứng với quy trình đào tạo để đạt kết tốt học tập rèn luyện Chương trình giáo dục đại học hay chương trình đào tạo (CTĐT) thể mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết đào tạo học phần, ngành học, trình độ đào tạo giáo dục đại học Chương trình đào tạo đơn vị đào tạo xây dựng sở chương trình khung Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Mỗi chương trình đào tạo gắn với ngành (kiểu đơn ngành) với vài ngành (kiểu song ngành; kiểu ngành - ngành phụ; kiểu văn bằng) Tất chương trình đào tạo đơn vị đào tạo phải Giám đốc Đại học phê duyệt trước ban hành Chương trình đào tạo cấu trúc từ học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương giáo dục chuyên nghiệp a Khối kiến thức giáo dục đại cương (gồm học phần thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên) nhằm trang bị cho người học học vấn rộng, giới quan khoa học nhân sinh quan đắn, hiểu biết tự nhiên, xã hội người, nắm vững phương pháp tư khoa học, biết trân trọng di sản văn hoá dân tộc nhân loại, có đạo đức, nhận thức trách nhiệm cơng dân, có lực xây dựng bảo vệ đất nước b Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chia thành nhóm: nhóm kiến thức sở (kiến thức sở ngành liên ngành) nhóm kiến thức chuyên ngành nhằm cung cấp cho người học kiến thức kỹ nghề nghiệp cần thiết ban đầu Điều Học phần Tín Học phần khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trình học tập Phần lớn học phần có khối lượng từ đến tín chỉ, nội dung bố trí giảng dạy trọn vẹn phân bố học kỳ Kiến thức học phần phải gắn với mức trình độ theo năm học thiết kế kết cấu riêng phần môn học kết cấu dạng tổ hợp từ nhiều môn học Mỗi học phần có mã số riêng thực theo quy định hướng dẫn mã môn học Giám đốc Đại học Thái Nguyên Có hai loại học phần chính: học phần bắt buộc học phần tự chọn a Học phần bắt buộc học phần chứa đựng nội dung kiến thức yếu chương trình bắt buộc sinh viên phải tích luỹ b Học phần tự chọn học phần chứa đựng nội dung kiến thức cần thiết, sinh viên tự chọn theo hướng dẫn trường nhằm đa dạng hố hướng chun mơn tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số tín quy định cho chương trình đào tạo c Hoạt động học tập giảng dạy học phần bao gồm hay kết hợp số hình thức sau: - Giảng dạy lý thuyết; - Hướng dẫn thảo luận, thực hành, tập; - Hướng dẫn thực tập; - Hướng dẫn đồ án, tập lớn Mỗi học phần có đề cương chi tiết thể nội dung, như: mơ tả tóm tắt nội dung học phần, học phần tiên quyết, học phần song hành, học phần học trước, cách đánh giá học phần, nội dung chương mục, phân bố thời gian học phần theo tuần, giáo trình, tài liệu tham khảo Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo Hiệu trưởng, Trưởng khoa trực thuộc (sau gọi Thủ trưởng đơn vị đào tạo) phê duyệt sở kết luận Hội đồng Khoa học - Đào tạo đơn vị đào tạo báo cáo Giám đốc Đại học; chương trình đào tạo giảng viên giảng dạy học phần phải giới thiệu cho sinh viên buổi học học phần Ngoài hai loại học phần bắt buộc tự chọn, chương trình đào tạo có loại học phần khác: a Học phần tương đương học phần thay Học phần tương đương hay nhóm học phần thuộc chương trình đào tạo khóa, ngành khác tổ chức đào tạo trường đơn vị khác thuộc Đại học phép tích lũy để thay cho học phần hay nhóm học phần chương trình ngành đào tạo Học phần thay sử dụng học phần có chương trình đào tạo khơng tổ chức giảng dạy thay học phần khác tổ chức giảng dạy Các học phần hay nhóm học phần tương đương thay khoa quản lý chuyên môn đề xuất phần bổ sung cho chương trình đào tạo trình thực Học phần tương đương thay áp dụng cho tất khóa, ngành áp dụng hạn chế cho số khóa, ngành b Học phần tiên Học phần A học phần tiên học phần B, sinh viên muốn đăng ký học học phần B phải đăng ký học thi đạt học phần A c Học phần học trước Học phần A học phần học trước học phần B, sinh viên muốn đăng ký học học phần B phải đăng ký học xong học phần A d Học phần song hành Các học phần song hành với học phần A học phần mà sinh viên phải theo học trước học đồng thời với học phần A e Học phần đặc biệt • Học phần Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất Học phần Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất xếp vào học phần đặc biệt (khơng tính tín chỉ), việc đánh giá kết học phần mang ý nghĩa điều kiện để cấp chứng môn học tuân theo quy định chung Bộ Giáo dục Đào tạo Học phần Giáo dục quốc phòng Đại học xếp giao kế hoạch cho đơn vị thành viên vào đầu năm học dựa vào kế hoạch đề nghị đơn vị khả tiếp nhận Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Việc học lại học phần (nếu có) sinh viên đăng ký trực tiếp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng • Học phần thực tập trường Một số học phần thực tập tổ chức bên ngồi trường, sinh viên phải ý để đăng ký học phần vào học kỳ mở Nếu học phần tổ chức riêng ngồi tuần học thức học kỳ số tín học phần khơng tính vào số 25 tín tối đa mà sinh viên đăng ký học kỳ • Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp (TTTN) bố trí vào giai đoạn cuối q trình đào tạo Sinh viên muốn đăng ký phải thỏa mãn số điều kiện đặc biệt nhằm đảm bảo có đủ kiến thức để hồn thành mơn học quan trọng Thời gian thực tập tốt nghiệp số tín ứng với thực tập tốt nghiệp đơn vị đào tạo quy định dựa vào chương trình đào tạo thực tế sở Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học phần theo quy trình nêu Điều quy định • Đồ án tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp (ĐATN hay KLTN) Đồ án hay khóa luận tốt nghiệp tính khơng vượt 14 tín cho trình độ đại học, tổ chức học kỳ với quy trình đánh giá riêng quy định Thủ trưởng đơn vị đào tạo Thời gian làm đồ án khóa luận tốt nghiệp Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định Tín (TC) đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hoá khối lượng kiến thức khối lượng học tập, giảng dạy q trình đào tạo Tín đơn vị để đo lường tiến độ học tập sinh viên – đánh giá dựa số lượng tín sinh viên tích lũy Một tín quy định 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, thí nghiệm thảo luận; 60 thực tập sở; 45 làm tiểu luận, tập lớn, đồ án khoá luận tốt nghiệp Đối với học phần lý thuyết thực hành, thí nghiệm, thảo luận để tiếp thu tín sinh viên phải dành 30 chuẩn bị cá nhân Một tiết học tính 50 phút Tổng số tín tối đa quy định cho chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành quy định đề xuất đơn vị đào tạo xuất phát từ đặc điểm riêng biệt ngành đào tạo Giám đốc Đại học định Các học phần CTĐT xếp theo trình tự định vào học kỳ khóa đào tạo – trình tự đào tạo mà nhà trường khuyến cáo sinh viên nên tuân theo để thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức Tín học phí (TCHP) đơn vị dùng để lượng hố chi phí hoạt động giảng dạy học tập tính cho mơn học Học phí xác định theo số học phần mà sinh viên xếp thời khóa biểu học kỳ tổng số tín học phí mơn học nhân với mức tiền học phí/1 TCHP Giám đốc Đại học giao cho Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định mức tiền học phí tín cho học phần theo học kỳ tuân thủ theo quy định hành Điều Thời gian hoạt động dạy học Thời gian hoạt động dạy học nhà trường tính từ 30 phút đến 20 30 phút ngày (không tiết chuẩn học buổi tối) Tuỳ theo tình hình thực tế, Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định cụ thể thời gian hoạt động dạy học đơn vị Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức điều kiện sở vật chất đơn vị đào tạo mà xếp thời khóa biểu ngày cho lớp Điều Đánh giá kết học tập Kết học tập sinh viên đánh giá sau học kỳ qua tiêu chí sau: Số tín học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu học kỳ (gọi tắt khối lượng học tập đăng ký) Điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình có trọng số học phần mà sinh viên đăng ký học học kỳ đó, với trọng số số tín tương ứng học phần Khối lượng kiến thức tích lũy khối lượng tính tổng số tín học phần đánh giá theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học thể qua số tín tích luỹ (STCTL) Điểm trung bình chung tích lũy điểm trung bình học phần đánh giá điểm chữ A, B, C, D mà sinh viên tích lũy được, tính từ đầu khóa học thời điểm xem xét vào lúc kết thúc học kỳ II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều Thời gian, học kỳ kế hoạch đào tạo Chương trình đào tạo tổ chức theo khoá học, năm học học kỳ Thời gian học - Khoá học Thời gian học - khóa học thời gian thiết kế để sinh viên hồn thành chương trình cụ thể Tuỳ thuộc chương trình, thời gian học - khố học quy định sau: - Đào tạo trình độ cao đẳng thực từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ năm rưỡi đến hai năm học người có tốt nghiệp trung cấp ngành đào tạo; - Đào tạo trình độ đại học thực từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học người có tốt nghiệp trung cấp ngành đào tạo; từ năm rưỡi đến hai năm học người có tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo Học kỳ Học kỳ khoảng thời gian định gồm số tuần dành cho hoạt động giảng dạy học tập môn học số tuần dành cho việc đánh giá kiến thức (kiểm tra, thi, bảo vệ, ) Năm học gồm hai học kỳ chính, học kỳ gồm 15 tuần dành cho hoạt động giảng dạy học tập 4-5 tuần dành riêng cho việc đánh giá tập trung (kiểm tra, thi, bảo vệ) Không tổ chức kiểm tra thi tập trung lịch Ngồi hai học kỳ chính, hàng năm nhà trường tổ chức học kỳ (học kỳ hè hay học kỳ phụ gồm tuần thực học tuần thi) để sinh viên có học phần bị đánh giá khơng đạt (điểm F) học lại, sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm học kỳ sinh viên học giỏi có điều kiện học vượt nhằm kết thúc sớm chương trình đào tạo Sinh viên đăng ký tham gia học kỳ hè sở tự nguyện, không bắt buộc Kế hoạch đào tạo Phòng đào tạo đơn vị đào tạo lập kế hoạch đào tạo cụ thể học kỳ, hàng năm khố học chương trình đào tạo phê duyệt Thời gian biểu tiến hành hoạt động giảng dạy học tập lịch tổ chức đánh giá học kỳ kể ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ Tết quy định biểu đồ kế hoạch học tập, Giám đốc Đại học giao cho Thủ trưởng đơn vị đào tạo ban hành hàng năm Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo bao gồm: Thời gian thiết kế cho chương trình quy định Khoản Điều này, cộng với học kỳ khoá học năm; học kỳ khoá học từ đến năm; học kỳ khoá học từ đến năm Tùy theo điều kiện cụ thể nhà trường, sau đồng ý Giám đốc Đại học, Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định thời gian tối đa cho chương trình, khơng vượt hai lần so với thời gian thiết kế cho chương trình Các đối tượng hưởng sách ưu tiên theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy khơng bị hạn chế thời gian tối đa để hoàn thành chương trình Các học kỳ phép tạm dừng học học kỳ học trường đại học khác trước chuyển đơn vị đào tạo (nếu có) tính chung vào thời gian học – khóa học quy định Điều Đăng ký nhập học Đăng ký nhập học Hàng năm Đại học tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ quy lần qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia Thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn thời hạn ghi giấy báo nhập học Đại học đơn vị đào tạo Sau hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh trở thành sinh viên thức hệ quy tập trung thuộc khóa-ngành đào tạo trường Sinh viên không phép thay đổi ngành trúng tuyển phải tuyệt đối tuân thủ quy chế học tập áp dụng cho khóa-ngành nhập học Một số trường hợp đặc biệt xem xét thu nhận vào hệ quy tập trung sở qui định cụ thể Bộ Giáo dục Đào tạo gồm: - Sinh viên học nước ngồi có nguyện vọng giới thiệu nước học tiếp; - Sinh viên hệ quy trường đại học khác nước có nguyện vọng chuyển trường có đủ điều kiện Bộ Giáo dục Đào tạo quy định (được cụ thể hóa Điều 18 Quy định này) Sau xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, phòng chức trình Thủ trưởng đơn vị đào tạo cấp cho sinh viên: Thẻ sinh viên, sổ tay sinh viên tài liệu liên quan khác theo quy định đơn vị tổ chức đào tạo Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải hoàn thành thời hạn theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy hành Sinh viên nhập học trường cung cấp đầy đủ thông tin mục tiêu, nội dung kế hoạch học tập chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ quyền lợi sinh viên Thông tin đào tạo dành cho sinh viên a Sau nhập học, sinh viên cung cấp thông tin sau: - Các văn pháp quy Bộ Giáo dục&Đào tạo, quy định Đại học Thái Nguyên, đơn vị đào tạo liên quan đến việc học tập sinh hoạt rèn luyện sinh viên; - Chương trình, kế hoạch đào tạo khóa-ngành bao gồm nội dung tóm tắt mơn học có CTĐT; - Các khoản học phí, lệ phí phải nộp - Danh mục tài liệu, học liệu cấp phát; - Các trách nhiệm quyền lợi sinh viên - Niên giám tài liệu thức giới thiệu cho sinh viên nhà trường, giới thiệu CTĐT học phần giảng dạy cho hệ đại học quy trường b Chuẩn bị học kỳ mới, sinh viên cung cấp thêm thông tin sau: - Các quy trình tổ chức học kỳ, lịch học học kỳ; - Kế hoạch tổ chức dạy học học kỳ, danh sách học phần thời khóa biểu dự kiến học phần mở học kỳ; - Mức học phí, danh mục tài liệu, học liệu dự kiến cấp phát; - Các thay đổi (nếu có) xử lý học vụ, CTĐT khóa-ngành; - Các thơng tin hướng dẫn cần thiết khác để xếp kế hoạch học tập c Thông tin năm học Đầu năm học, đơn vị đào tạo phải thông báo công khai lịch trình học tập dự kiến cho chương trình đào tạo học kỳ, dự kiến quy mô số lớp học phần mở, danh sách học phần bắt buộc tự chọn dự kiến, đề cương chi tiết, nội dung đánh giá (ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần) điều kiện tiên để đăng ký học cho học phần, lịch kiểm tra học phần thi kết thúc học phần, hình thức kiểm tra thi học phần d Khi bắt đầu học học phần, sinh viên giới thiệu đề cương chi tiết, hướng dẫn mục đích yêu cầu học phần, cách học, phương pháp kiểm tra đánh giá, danh sách giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu liên quan phục vụ cho việc giảng dạy học tập học phần e Các thông tin khác cần ý theo dõi thông báo: - Với số học phần thí nghiệm, thực tập, đồ án, lịch giảng dạy chi tiết công bố vào đầu học kỳ đơn vị tổ chức giảng dạy (bộ môn, phòng thí nghiệm văn phòng khoa quản lý học phần) - Lịch kiểm tra kỳ công bố 02 tuần trước kiểm tra bảng thơng báo phòng chức văn phòng khoa quản lý học phần Cán phụ trách học phần có trách nhiệm thơng báo ngày kiểm tra lớp - Lịch thi kết thúc học phần (thi tập trung cuối kỳ) cơng bố 04 tuần trước thi bảng thông báo phòng chức văn phòng khoa quản lý học phần Việc cung cấp thông tin kết học tập quy định Khoản 4, Điều 23 f Trách nhiệm sinh viên - Tìm hiểu, nghiên cứu để nắm vững CTĐT khóa-ngành đào tạo, kế hoạch học tập học kỳ quy định, chế độ liên quan trường Khi cần thiết, sinh viên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, khoa, phòng ban chức hay giảng viên học phần để hướng dẫn giúp đỡ; - Thường xuyên theo dõi thông báo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn phát học kỳ để thực cơng việc học vụ theo trình tự thời hạn; - Thực việc đăng ký học nhận thời khóa biểu thức học kỳ theo quy định, quy trình; - Thực đầy đủ nghiêm túc tất yêu cầu học phần đăng ký học, tham dự kỳ kiểm tra thường kỳ, thi kết thúc học phần, học phần thực hành, thí nghiệm - Tham gia hoạt động học tập, tham gia thí nghiệm, kiểm tra thi nhóm lớp xếp kế hoạch Nghiêm cấm trường hợp thi kiểm tra khơng nhóm, tham gia thi phòng thi mà khơng có tên danh sách dự thi - Tham gia hoạt động đồn thể, khơng ngừng rèn luyện đạo đức lối sống thể chất phù hợp với mục tiêu đào tạo - Bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản cá nhân nhà trường cung cấp Điều Sắp xếp sinh viên vào học chương trình/ngành đào tạo Căn vào danh sách trúng tuyển theo ngành kỳ thi tuyển sinh, thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển đơn vị đào tạo xếp vào học chương trình/ ngành đào tạo đăng ký Đồng thời với việc thông tin trang web nhà trường, tuần sinh hoạt công dân sinh viên nhập học (năm thứ nhất) đơn vị đào tạo tổ chức giới thiệu tất thơng tin chương trình đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo, yêu cầu đánh giá kết học tập theo hệ thống tín chỉ; tập huấn cho sinh viên phương pháp học tập đào tạo theo tín Điều Tổ chức lớp học Lớp học tổ chức theo học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập sinh viên học kỳ Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định số lượng sinh viên tối thiểu cho lớp học, tùy theo loại học phần giảng dạy trường Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp số lượng tối thiểu quy định lớp học khơng tổ chức sinh viên phải đăng ký chuyển sang học học phần khác có tổ chức lớp, chưa đảm bảo đủ quy định khối lượng học tập tối thiểu cho học kỳ Lớp học phần điều kiện mở lớp Lớp học phần lớp sinh viên đăng ký học phần, có thời khoá biểu học phần học kỳ Mỗi lớp học phần gán mã số riêng Số lượng sinh viên lớp học phần giới hạn sức chứa phòng học/phòng thí nghiệm xếp theo yêu cầu riêng đặc thù học phần Mỗi lớp học phần có lớp trưởng, lớp phó khoa phụ trách chuyên môn học phần định chịu quản lý khoa Giám đốc Đại học giao cho Thủ trưởng đơn vị đào tạo xem xét định việc mở lớp học phần Số lượng tối thiểu để xem xét mở lớp học phần học kỳ học phần lý thuyết : - Ít 40 sinh viên đăng ký cho đa số học phần - Ít 80 sinh viên cho học phần bản, sở nhóm ngành lớn (trừ học phần có đặc thù riêng Ngoại ngữ, Vẽ kỹ thuật, …) - Trong trường hợp đặc biệt học phần chuyên ngành, có đề nghị khoa quản lý ngành Thủ trưởng đơn vị đào tạo xem xét định việc mở lớp học phần có sĩ số 40 sinh viên Các học phần đồ án tốt nghiệp hay khố luận tốt nghiệp mở khơng hạn chế vào học kỳ Các học phần thí nghiệm, thực tập mở theo khả xếp đảm nhận đơn vị chun mơn, phòng thí nghiệm Lớp sinh viên (lớp hành chính) Giáo viên chủ nhiệm Lớp sinh viên tổ chức theo Quy chế Công tác sinh viên Mỗi lớp sinh viên có tên riêng gắn với khoa, khóa đào tạo giáo viên chủ nhiệm phụ trách GVCN đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập cho sinh viên lớp vấn đề học vụ, giúp đỡ sinh viên lập kế hoạch học tập học kỳ kế hoạch cho toàn khóa đào tạo Tổ chức hoạt động lớp sinh viên, vai trò trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập quy định Quy chế công tác học sinh sinh viên Đại học Sổ giảng dạy học phần Sổ giảng dạy học phần tài liệu thức nhà trường phát cho giảng viên giảng dạy học phần vào lúc bắt đầu lớp học phần Sổ tay gồm thông tin liên quan đến sinh viên tham gia lớp học phần để giảng viên điểm danh ghi lịch trình giảng dạy Điều 10 Đăng ký khối lượng học tập Để chuẩn bị cho học kỳ, sinh viên phải tiến hành đăng ký học theo khả điều kiện học tập thân, sinh viên phải đăng ký học phần dự định học học kỳ với giáo viên chủ nhiệm đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn khoa Quy trình đăng ký học bao gồm bước sau: - Sinh viên cung cấp toàn thông tin kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ nhà trường, thông tin CTĐT kết học tập cá nhân; - Phòng đào tạo trường nhận đăng ký khối lượng học tập sinh viên học kỳ phiếu đăng ký theo mẫu nhà trường đăng ký trực tuyến qua mạng hai hình thức Khối lượng đăng ký học tập sinh viên học kỳ phải phòng đào tạo thống kê, xử lý liệu lưu giữ - Phòng đào tạo tiến hành xếp lịch học sở phiếu đăng ký học sinh viên, đăng ký giảng dạy giảng viên nguồn lực trường; - Sinh viên bổ sung thay đổi học phần, lớp học phần, nhằm hoàn chỉnh thời khóa biểu cá nhân thời hạn cho phép - Sinh viên nhận kết đăng ký học phần học kỳ Có hình thức đăng ký học phần học học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký bình thường đăng ký muộn - Đăng ký sớm hình thức đăng ký thực trước thời điểm bắt đầu học kỳ tháng; - Đăng ký bình thường hình thức đăng ký thực trước thời điểm bắt đầu học kỳ tuần; - Đăng ký muộn hình thức đăng ký thực tuần đầu học kỳ tuần đầu học kỳ hè cho sinh viên muốn đăng ký học thêm đăng ký học đổi sang học phần khác khơng có lớp Các ngun tắc quy định chung cần phải tuân thủ đăng ký học: - Để đảm bảo có đủ thời gian hồn tất khối lượng học tập, sinh viên không học 25 tín khơng 14 tín học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học) khơng q tín học kỳ hè (không kể chứng qui đổi hay tín thuộc học phần tổ chức đặc biệt trình bày Mục e, Khoản 3, Điều Quy định Riêng học kỳ xếp cho làm đồ án hay khoá luận tốt nghiệp, sinh viên đăng ký học thêm tối đa 07 tín học phần khác Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo đồng ý Giám đốc Đại học Thủ trưởng đơn vị đào tạo định - Đối với sinh viên thời gian bị xếp hạng học lực yếu đăng ký tối đa 20 tín khơng 10 tín học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học) - Sinh viên phép đăng ký theo học học phần có mở lớp học kỳ thỏa mãn điều kiện ràng buộc riêng học phần (học phần tiên quyết, học trước, song hành,…) lớp học phần tương ứng khả tiếp nhận sinh viên - Sinh viên bắt buộc phải tuân thủ quy trình tiến hành đăng ký học phần để có thời khóa biểu cá nhân học kỳ Chỉ có sinh viên xếp nhận thời khóa biểu học kỳ hạn có đầy đủ quyền lợi sinh viên hệ đại học quy học kỳ tương ứng Điều 11 Rút bớt học phần đăng ký Việc rút bớt học phần khối lượng học tập đăng ký chấp nhận sau tuần kể từ đầu học kỳ không muộn tuần; sau tuần không vượt tuần đầu học kỳ hè Ngoài thời hạn trên, học phần giữ phiếu đăng ký sinh viên không học xem tự ý bỏ học phải nhận điểm F Điều kiện rút bớt học phần đăng ký - Viết đơn gửi phòng chức năng; - Được giáo viên chủ nhiệm cố vấn học tập chấp thuận; Chỉ sau có giấy báo phòng chức cho giáo viên phụ trách lớp học phần, sinh viên phép bỏ lớp học phần xin rút bớt Điều 12 Đăng ký học lại Đối với học phần bắt buộc học phần tự chọn ”bắt buộc” theo ngành/chuyên ngành, sinh viên có điểm tổng kết học phần khơng đạt (điểm F) bắt buộc phải đăng ký học lại học phần học kỳ tiếp sau đạt điểm A, B, C D Đối với học phần tự chọn, khơng đạt, sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại học phần lựa chọn họ học phần tự chọn khác nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín Sinh viên khơng thiết phải học lại học phần tự chọn chưa đạt tích lũy đủ số tín nhóm tương ứng Đối với học phần có kết đạt, sinh viên phép đăng ký học lại để cải thiện điểm Điểm tất lần học ghi bảng điểm học kỳ bảng điểm tốt nghiệp Kết cao lần học chọn để tính vào điểm trung bình chung tích lũy Thủ tục đăng ký học lại đăng ký học cải thiện điểm hoàn toàn giống thủ tục đăng ký học phần lần đầu Điều 13 Nghỉ ốm Sinh viên xin nghỉ ốm trình học đợt thi, phải viết đơn xin phép gửi Trưởng khoa vòng tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận quan y tế trường, y tế địa phương bệnh viện Điều 14 Xếp hạng năm đào tạo học lực 10 - Tất môn học sinh viên đăng ký học bắt buộc phải theo học không mở học kỳ – khơng có thời khóa biểu học kỳ; - Vi phạm kỷ luật mức buộc tạm dừng học tập Các trường hợp tạm dừng Thủ trưởng đơn vị đào tạo định, sinh viên không cần làm đơn xin Thủ tục nghỉ học tạm thời Thủ trưởng đơn vị đào tạo định cho phép nghỉ học tạm thời theo đề xuất Phòng chức Quyết định ghi rõ lý thời gian sinh viên phép nghỉ học tạm thời nghĩa vụ liên quan mà sinh viên phải thực Có hai trường hợp nghỉ học tạm thời: a Nghỉ học tạm thời thi hành nghĩa vụ quân sự, định không ghi rõ thời gian phép nghỉ học tạm thời Thời gian hiệu lực tối đa việc nghỉ học tạm thời tuân theo quy định chung ghi “Qui chế tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng hệ quy” hành Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thời gian (các học kỳ) nghỉ học tạm thời để thi hành nghĩa vụ qn khơng tính vào thời gian học sinh viên b Nếu nghỉ học tạm thời lý khác, cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Sinh viên giải cho nghỉ học tạm thời học kỳ, định ghi rõ nghỉ học tạm thời cho học kỳ thời hạn mà sinh viên phải trình diện để làm thủ tục nhập học lại; - Đến thời hạn phải nhập học lại ghi định, sinh viên chưa thể nhập học phải làm thủ tục để xin nghỉ học tạm thời thêm học kỳ (thời gian nghỉ học tạm thời liên tục không hai học kỳ chính); - Thời gian (các học kỳ) nghỉ học tạm thời tính vào tổng thời gian học sinh viên trường Sinh viên nghỉ học tạm thời phải nhận định nghỉ học tạm thời trở sinh hoạt địa phương, không tham gia hoạt động học tập trường, thời khóa biểu (nếu có) sinh viên bị hủy bỏ Thu nhận lại Sinh viên diện nghỉ học tạm thời phải hoàn tất thủ tục xin thu nhận lại theo thời hạn ghi định Hồ sơ xin thu nhận nộp phòng chức để trình Thủ trưởng đơn vị đào tạo định thu nhận lại Trong số trường hợp đặc biệt, Thủ trưởng đơn vị đào tạo định Hội đồng để xem xét hồ sơ làm thủ tục thu nhận Điều 16 Cảnh báo học tập, học buộc học Hằng năm, nhà trường tiến hành xử lý học tập sau học kỳ sau học kỳ hè Kết học tập sinh viên học kỳ hè tính chung vào kết học tập học kỳ năm học tương ứng để xem xét xử lý học tập Có hình thức xử lý học tập sau: Cảnh báo học tập Cảnh báo học tập hình thức cảnh báo cho sinh viên kết học tập yếu thân Tại thời điểm tiến hành xử lý học tập học kỳ, sinh viên vi phạm quy định sau bị cảnh báo học tập: - Khơng tích lũy đạt số tín tối thiểu trường qui định cho khóa-ngành đào tạo; - Có điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) 0,8 học kỳ đầu 12 đạt 1,00 với học kỳ đạt 1,10 hai học kỳ liên tiếp (theo thang điểm 4); - Có điểm trung bình chung tích luỹ (ĐTBCTL) đạt 1,2 sinh viên năm thứ nhất; 1,40 sinh viên năm thứ hai; 1,60 sinh viên năm thứ ba 1,80 sinh viên năm Các sinh viên bị cảnh báo học tập phải tăng cường liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập để tư vấn kế hoạch học tập cá nhân Sinh viên xóa tên danh sách cảnh báo học tập kết học tập học kỳ khơng vi phạm điều kiện nêu Thôi học Đơn vị đào tạo định cho phép thơi học, xố tên khỏi danh sách sinh viên có đơn xin thơi học với lý rõ ràng, hợp lệ Trường hợp bao gồm đơn xin du học, có lý đáng phép chuyển theo học sở đào tạo khác sinh viên thi lại tuyển sinh (đại học quy) trúng tuyển Xóa tên –buộc thơi học Đơn vị đào tạo định buộc thơi học xố tên khỏi danh sách sinh viên sinh viên: - Đã hết thời gian đào tạo, kể thời gian kéo dài (theo định thủ trưởng đơn vị đào tạo) mà chưa hội đủ điều kiện để tốt nghiệp nhận bằng; - Khơng hồn thành nghĩa vụ học phí học kỳ theo qui định trường (trừ trường hợp đặc biệt xác nhận hồn cảnh khó khăn lùi thời hạn nộp học phí); - Tự ý bỏ học khơng có lý – có ĐTBCHK học kỳ chính; - Bị cảnh báo học tập hai học kỳ liên tiếp - Tạm dừng học tập liên tục hai học kỳ chính; - Vi phạm kỷ luật đến mức phải buộc học Những trường hợp đặc biệt, Thủ trưởng đơn vị đào tạo đề nghị Giám đốc Đại học xem xét định Xử lý học tập buộc học - Sinh viên bị cảnh báo học tập, học kỳ kết học tập không cải thiện bị đưa vào “danh sách sinh viên diện bị buộc học” Mỗi kỳ xử lý học tập, Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường họp thông qua mức tối thiểu học lực (ĐTBCTL STCTL) mà sinh viên phải đạt để xem xét tạm thu nhận lại, đồng thời ấn định thời hạn thủ tục để sinh viên nộp đơn xin cứu xét phòng chức - Sau Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường họp xét thông qua danh sách đề nghị xử lý học tập, Thủ trưởng đơn vị đào tạo định xử lý theo hình thức: Xử lý mức buộc học học kỳ tạm thu nhận lại buộc học a Xử lý mức buộc học tạm thu nhận lại học kỳ Nếu sinh viên thỏa mãn đồng thời tất điều kiện sau : - Kết học tập không thấp mức học lực tối thiểu để xem xét Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường quy định cho khóa-ngành đào tạo sinh viên; - Đã hoàn tất đầy đủ thời hạn tất thủ tục xin cứu xét phòng chức năng; 13 - Được Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường chấp nhận có văn đề nghị Thủ trưởng đơn vị đào tạo định cho tạm thu nhận lại b Buộc thơi học Sinh viên có định học buộc học, chậm sau tháng đơn vị đào tạo thông báo trả địa phương nơi sinh viên có hộ thường trú, chuyển sang chương trình giáo dục đại học khơng quy tương ứng chuyển sang hệ đào tạo thấp (cùng ngành đào tạo) Sinh viên bị buộc học (không đủ điều kiện để tạm thu nhận lại – theo Mục a, Khoản Điều bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên trường Điều 17 Học lúc hai chương trình Sinh viên theo học ngành thứ (ngành trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chuyên ngành phân trình học) có nguyện vọng thời gian học trường (theo Điều 6) phép đăng ký học để nhận tốt nghiệp ngành thứ hai (tại trường) khối tuyển sinh Điều kiện để học lúc hai chương trình: - Ngành đào tạo chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chương trình thứ nhất; - Sau kết thúc học kỳ năm học chương trình thứ nhất; - Sinh viên khơng thuộc diện xếp hạng học lực yếu chương trình thứ Sinh viên học thêm chương trình thứ hai, rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu chương trình thứ hai, phải dừng học chương trình thứ hai học kỳ Khi học chương trình thứ hai, sinh viên bảo lưu điểm học phần có nội dung khối lượng kiến thức tương đương có chương trình thứ Sinh viên làm đơn xin bảo lưu; khoa xác nhận; phòng chức trình Thủ trưởng đơn vị đào tạo định Sinh viên xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình thứ Sinh viên xét cấp tốt nghiệp thứ hai theo điều kiện sinh viên khóa nhập học theo học ngành bao gồm điều kiện thời gian học tối đa phép Bằng cấp trường hợp quy cấp cho sinh viên học khóa-ngành tương ứng Hệ thống tín cho phép sinh viên đăng ký học tích lũy đồng thời học phần ngành thứ học phần ngành khác (trừ học phần ĐATN hay KLTN) Sinh viên học học phần ngành thứ hai sau nhận tốt nghiệp ngành thứ (nếu thời gian học) Tất học phần mà sinh viên học ghi vào bảng điểm - học bạ Tuy nhiên, việc xếp hạng tốt nghiệp vào học phần có CTĐT ngành Ngồi hình thức đăng ký lấy đồng thời thời gian khóa đào tạo kể trên, số đơn vị đào tạo có mở lớp thứ hai quy tuyển sinh riêng dành cho người có đại học Quy định hệ đào tạo thứ hai thực theo văn riêng Giám đốc Đại học Điều 18 Chuyển trường Sinh viên xét chuyển trường có đủ điều kiện sau đây: 14 a Trong thời gian học tập, gia đình chuyển nơi cư trú sinh viên có hồn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú gia đình để thuận lợi học tập; b Xin chuyển đến trường có ngành thuộc nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên học; c Được đồng ý Thủ trưởng đơn vị đào tạo hai trường Đại học Thái Nguyên; d Không thuộc trường hợp không phép chuyển trường quy định Khoản Điều Sinh viên không phép chuyển trường trường hợp sau: a Sinh viên tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung không trúng tuyển vào trường có kết thi vào trường thấp điểm trúng tuyển trường xin chuyển đến b Sinh viên thuộc diện nằm vùng tuyển sinh quy định trường xin chuyển đến c Sinh viên năm thứ năm cuối khoá d Sinh viên thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên Thủ tục chuyển trường: a Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo mẫu qui định thống Bộ Giáo dục Đào tạo b Thủ trưởng đơn vị đào tạo thành lập Hội đồng xem xét đề nghị Đại học định tiếp nhận không tiếp nhận, định việc tiếp tục học tập sinh viên Việc công nhận học phần mà sinh viên chuyển đến chuyển đổi kết số học phần phải học bổ sung dựa sở so sánh chương trình đào tạo trường sinh viên xin chuyển chương trình đào tạo tương ứng đơn vị đào tạo Đại học mà sinh viên muốn chuyển đến Khoa xác nhận đề nghị; phòng chức trình thủ trưởng đào tạo định III KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN Điều 19 Đánh giá học phần Điểm thành phần Việc đánh giá kết học tập học phần học chế tín có tính chất đánh giá q trình cụ thể hóa qua điểm thành phần học phần Số lượng điểm thành phần, phương thức đánh giá cho điểm thành phần quy định đề cương chi tiết học phần Tùy theo tính chất học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau gọi điểm học phần) tính vào số hay tất dạng điểm sau: - Điểm chuyên cần; - Điểm kiểm tra học phần; - Điểm đánh giá trình, mức độ tích cực tham gia hoạt động học tập; - Điểm thực hành bài/phần thí nghiệm, hay kiểm tra kết thúc phần thí nghiệm, thực hành 15 - Điểm tập lớn, tiểu luận; - Điểm bảo vệ thực tập, đồ án; - Điểm thi kết thúc học phần Trong điểm thi kết thúc học phần bắt buộc trường hợp có trọng số không 50% Đối với học phần thực hành, sinh viên phải dự đầy đủ thực hành Điểm học phần điểm trung bình điểm thực hành học kỳ làm tròn đến chữ số thập phân Trong trường hợp tổ chức thi kết thúc học phần thực hành điểm học phần điểm trung bình chung điểm thành phần có trọng số ghi đề cương chi tiết môn học Bảng ghi điểm - Cột điểm thức Bảng ghi điểm văn trường phát hành dùng để ghi cột điểm thức học phần Bảng ghi điểm đồng thời danh sách sinh viên tham dự trình đánh giá học phần theo nhóm, lớp Mỗi học phần có cột điểm thức Các cột điểm thức tính từ điểm thành phần theo tỷ lệ ghi đề cương chi tiết học phần Giảng viên học phần chịu trách nhiệm tính ghi cột điểm thức vào bảng ghi điểm Bảng ghi điểm khoa quản lý học phần duyệt, công bố, nhập điểm chuyển cho phòng chức để lưu trữ Nguyên tắc chung để tính cột điểm thức: - Học phần đánh giá qua hình thức thi, bảo vệ cuối kỳ có cột điểm thức Điểm ghi bảng điểm tính theo hệ 10 làm tròn tới 0,5 điểm, trừ trường hợp bảo vệ KLTN điểm tính trung bình cộng điểm cho thành viên hội đồng làm tròn tới chữ số lẻ (0,1) - Học phần thí nghiệm đánh giá qua trung bình điểm chấm thí nghiệm thơng qua thi thí nghiệm tính có cột điểm phần (học phần đánh giá qua hình thức thi) - Học phần đánh giá qua nhiều điểm thành phần phải ghi 03 cột điểm thức riêng biệt Mỗi cột điểm ghi theo theo hệ 10 điểm phải làm tròn tới 0,5 điểm Các nguyên tắc áp dụng tính ghi cột điểm vào bảng điểm: - Cột điểm thứ gọi chung điểm phận, bao gồm điểm kiểm tra kỳ điểm thành phần khác công bố cho sinh viên trước thời điểm kết thúc giảng dạy học kỳ (trừ điểm thi) Điểm phận có trọng số từ 30% - 50% - Cột điểm thứ hai điểm thi kết thúc học phần, điểm thi kết thúc học phần có trọng số từ 50% - 70% - Cột thứ ba điểm học phần (điểm tổng kết học phần) điểm cuối để đánh giá học phần Điểm tổng kết học phần – Điểm học phần điểm trung bình tính theo trọng số cột điểm thức làm tròn đến chữ số thập phân Điều 20 Tổ chức kiểm tra học phần thi kết thúc học phần Tổ chức kiểm tra học phần Khoảng tuần thứ 8, học kỳ, giảng viên giảng dạy lý thuyết tự bố trí kiểm tra học phần vào tiết lý thuyết, giảng đường xếp thời 16 khóa biểu Giảng viên khơng bố trí kiểm tra học phần ngồi tiết lý thuyết quy định thời khóa biểu chuyển giảng đường Đơn vị đào tạo tổ chức chung kỳ kiểm tra học phần Sinh viên tự xếp thời gian ôn kiểm tra học phần Thi kết thúc học phần Cuối học kỳ, đơn vị đào tạo tổ chức kỳ thi có điều kiện, tổ chức thêm kỳ thi phụ để kết thúc học phần Kỳ thi phụ dành cho sinh viên không tham dự kỳ thi có học phần bị điểm F kỳ thi tổ chức sơm hai tuần sau kỳ thi Phòng chức lập kế hoạch thi kết thúc học phần Khoa chuyên môn thành lập hội đồng thi khoa (phối hợp với phòng chức năng) Mỗi phòng thi viết phải đảm bảo có cán coi thi, cán khơng có tốt nghiệp Đại học không tham gia coi kiểm tra học phần thi kết thúc học phần Thời gian dành cho ôn thi kết thúc học phần tối thiểu 2/3 ngày/1 tín Điều kiện dự thi kết thúc học phần Sinh viên phải đảm bảo 80% số lên lớp học phần kể lý thuyết thảo luận dự thi kết thúc học phần Danh sách sinh viên bị đình thi học phần (theo mẫu đơn vị đào tạo) giảng viên trực tiếp giảng dạy đề nghị có xác nhận trưởng mơn phải gửi tới văn phòng khoa trước ngày thi kết thúc học phần ngày, trưởng khoa có trách nhiệm duyệt danh sách đình thi Bộ mơn tự lập kế hoạch tổ chức đánh giá kiểm tra phận lại, bảo vệ tập lớn, thí nghiệm, thực hành vv… ; tổ chức kiểm tra bảo vệ lần thứ hai cho sinh viên có lý đáng, mơn cho phép vắng kiểm tra, bảo vệ lần thức Điều 21 Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi số lần dự thi kết thúc học phần kiểm tra học phần Đề thi Đề thi kết thúc học phần kiểm tra học phần phải phù hợp với nội dung học phần quy định chương trình Việc đề thi kết thúc học phần lấy trực tiếp từ ngân hàng đề thi sở ngân hàng câu hỏi thi Trong trường hợp chưa có ngân hàng đề thi, trưởng mơn phân công giảng viên đề ký duyệt đề Hình thức kiểm tra thi Hình thức kiểm tra học phần kiểm tra viết Hình thức thi kết thúc học phần thi viết (trắc nghiệm tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm tập lớn, kết hợp hình thức thể rõ đề cương chi tiết học phần Thủ trưởng đơn vị đào tạo duyệt tổ chức hình thức thi thích hợp cho học phần Mỗi học phần có thi kết thúc học phần Chấm kiểm tra học phần thi kết thúc học phần a Các học phần có lý thuyết 17 Trưởng mơn có trách nhiệm phân cơng giảng viên chấm thi kết thúc học phần đồ án học phần Việc chấm thi kết thúc học phần đồ án học phần phải hai giảng viên đảm nhiệm Chấm kiểm tra học phần thực văn phòng mơn Phiếu ghi điểm đánh giá phận lưu văn phòng mơn văn phòng khoa chun mơn có đủ chữ ký giảng viên đánh giá trưởng môn Chấm thi viết kết thúc học phần thực phòng chấm thi Thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức thực Phiếu điểm gốc thi kết thúc học phần phải có đầy đủ họ tên chữ ký hai giảng viên chấm thi thuộc môn giảng dạy học phần, trưởng môn lưu văn phòng mơn văn phòng khoa Việc lưu giữ thi viết, đồ án môn học, tiểu luận, tập lớn sinh viên thực theo quy định hành Chấm thi vấn đáp phải thực phòng thi theo lịch nhà trường Điểm thi vấn đáp phải công bố sau buổi thi hai giảng viên chấm thi thống Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi khơng thống trình Trưởng mơn định b Các học phần có thực hành Việc chấm kiểm tra thi kết thúc học phần thực hành thực phòng thí nghiệm mơn khoa chuyên môn, trường sở đào tạo liên kết c Các học phần có lý thuyết thực hành Kiểm tra học phần thi kết thúc học phần thực học phần có lý thuyết Phần thực hành coi điểm thành phần lại học phần Bộ mơn có trách nhiệm ghi điểm trung bình đánh giá phận, điểm thi kết thúc học phần lớp học phần theo phiếu điểm gốc, sau môn nộp liệu cho khoa quản lý học phần Khoa quản lý học phần có trách nhiệm xử lý liệu in bảng điểm học phần lớp học phần thành Các bảng điểm học phần phải có đủ chữ ký giảng viên nộp điểm, cán xử lý liệu Trưởng khoa Một lưu văn phòng mơn, lưu văn phòng khoa, gửi cho phòng chức gửi cho phòng Công tác Học sinh - Sinh viên chậm 10 ngày kể từ ngày thi kết thúc học phần Trong trường hợp sử dụng quản lý phần mềm quản lý đào tạo, theo phân quyền mà điểm phận, điểm thi kết thúc học phần nhập giáo viên môn hay khoa quản lý học phần (được phân quyền) xử lý liệu phòng đào tạo Điểm học phần sinh viên phải cơng bố cơng khai Văn phòng khoa Website nhà trường chậm 15 ngày sau thi kết thúc học phần Số lần kiểm tra học phần, thi kết thúc học phần Nhà trường tổ chức lần kiểm tra học phần thi kết thúc học phần cho học phần Sinh viên vắng kiểm tra học phần thi kết thúc học phần không phép Trưởng khoa coi dự kiểm tra thi phải nhận điểm (thang điểm 10) Sinh viên vắng kiểm tra học phần thi kết thúc học phần Trưởng khoa cho phép, phép dự kiểm tra thi vào kỳ thi phụ kỳ thi 18 học kỳ hè (nếu có) vào học kỳ coi kiểm tra, thi lần đầu Điều 22 Cách tính điểm đánh giá thành phần, điểm học phần Thang điểm đánh giá Điểm cho theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập phân Điểm học phần chuyển sang thang điểm hệ Cách chuyển từ thang điểm hệ 10 sang thang điểm hệ cách xếp loại kết học tập quy định theo Bảng Bảng Chuyển đổi điểm xếp loại học tập Thang điểm hệ Thang điểm Xếp loại thức hệ 10 Điểm chữ Điểm số Đạt Giỏi từ 8,5 đến 10,0 A 4,0 (Tích lũy) Khá từ 7,0 đến 8,4 B 3,0 Trung bình từ 5,5 đến 6,9 C 2,0 Trung bình yếu từ 4,0 đến 5,4 D 1,0 Khơng đạt Kém từ 0,0 đến cận 4,0 F 0,0 Các điểm đặc biệt Quy định bổ sung điểm đặc biệt dùng bảng kết học tập (Bảng 2) Bảng Những điểm đặc biệt tính điểm thi Ý nghĩa – tên điểm Điểm chữ Ghi - Tính ĐTB tích lũy Đình thi F Tính điểm Miễn thi (điểm thưởng) M Ghi tạm bảng điểm học kỳ, điểm miễn (hệ 10) Khoa đề nghị hoàn tất thủ tục Vắng thi khơng phép F Tính điểm Vắng thi có phép I Tính chưa tích lũy Chưa nhận điểm thi X Ghi tạm, tính chưa tích lũy Miễn học (bảo lưu) Z Tích lũy, ghi mục bảo lưu khơng tính Thi sớm để học vượt vào ĐTBCHK Rút mơn học R Khơng tính điểm Hủy mơn học H Xóa hồn tồn liệu điểm a Đình thi Đình thi hình thức xử lý sinh viên lý sau: - Vắng mặt (có lý khơng có lý do) q 20% số lên lớp môn học; - Không dự đầy đủ thực hành - Không thực đầy đủ phần bắt buộc học phần theo quy định đề cương học phần (ví dụ: phần thí nghiệm học phần lý thuyết, phần tập lớn, báo cáo, tiểu luận,…); - Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật học tập, nội quy học đường, gian dối học tập Trong buổi học học phần, giảng viên công bố cho sinh viên quy định phần bắt buộc – có Danh sách sinh viên bị đình thi giảng viên đề nghị Trưởng môn Trưởng khoa duyệt công bố Danh sách sinh viên bị đình thi phận văn phòng (khoa phòng chức năng) ghi thành điểm F (có thích 19 “đình thi”) vào bảng ghi điểm thức học phần Điểm đình thi điểm tổng kết học phần b Miễn thi Miễn thi hình thức thưởng điểm cho sinh viên đạt thành tích sau: (i) Đạt kết cao kỳ thi Olympic cấp quốc gia quốc tế học phần; (ii) có báo cáo khoa học chuyên ngành cấp Đại học Thái Nguyên cấp quốc gia lĩnh vực trực tiếp liên quan tới học phần Khi hội đủ điều kiện, giảng viên, Trưởng khoa chuyên môn đề nghị Thủ trưởng đơn vị đào tạo xem xét định làm thủ tục ghi điểm miễn - điểm M cho sinh viên vào bảng điểm học phần Điểm thức (hệ 10) ghi cho sinh viên miễn thi khoa xét duyệt đề nghị, điểm miễn điểm tổng kết học phần (điểm cải thiện trường hợp có điểm trước đó) c Điểm chưa hồn tất (vắng có phép) – Điểm I Điểm "chưa hoàn tất" - sau gọi “Điểm I”, phòng chức xét định cấp cho sinh viên kỳ thi tập trung hết học phần cuối kỳ có đủ điều kiện sau đây: - Sinh viên đăng ký, xếp thời khóa biểu hồn thành phần bắt buộc học phần như: học đầy đủ, dự lần kiểm tra, hồn tất phần thí nghiệm, thực hành,…; - Đã nộp đủ học phí học kỳ tương ứng; - Không bị giảng viên đề nghị cấm thi - Vì lý khách quan, bất khả kháng, khơng thể hồn thành phần khối lượng u cầu bắt buộc học phần thông thường vắng buổi thi Điểm I cấp cho cột điểm thi tập trung cuối kỳ theo 02 loại trường hợp sau: - Nếu trùng lịch học, lịch thi hay cử thi Olympic, tham dự chuyên đề ngắn hạn, hoạt động đoàn thể xã hội,… sinh viên phải có đơn đề nghị nhận điểm I việc phát sinh kèm theo xác nhận cần thiết, không chậm ngày xin vắng thi - Nếu lý đột xuất (ốm đau, tai nạn,…) sinh viên phải nộp đơn nhờ người nộp đơn xin điểm I cho phòng chức năng, kèm theo hồ sơ chứng liên quan Các đơn nộp chậm 05 ngày tính từ ngày thi (chỉ tính ngày làm việc) coi không hợp lệ, không xem xét giải điểm I Đối với sinh viên có lý đáng phải vắng buổi kiểm tra học phần: - Trường hợp có định trường cử thi Olympic, tham dự chuyên đề ngắn hạn, hoạt động đoàn thể xã hội,… sinh viên đơn vị liên quan làm thủ tục phép ghi điểm kiểm tra với điểm thi cuối kỳ (lấy điểm thi điểm tổng kết môn học) - Các trường hợp khác, sinh viên nộp đơn xin phép theo trình tự phần trùng lịch học có lý đột xuất Phòng chức xét hồ sơ lấy ý kiến giảng viên môn học để định cho điểm I Trong thời hạn năm học kế tiếp, sinh viên có định điểm I phải theo dõi lịch học, lịch thi (tất học kỳ kể kỳ hè) để đăng ký xóa điểm I trường có tổ 20 chức đánh giá phần tương ứng Sau thời hạn năm này, sinh viên chưa có điểm để đánh giá học phần, điểm I tự động chuyển thành điểm F d Bảo lưu kết miễn học học phần Một học phần A cho phép miễn học theo diện bảo lưu kết (điểm) sinh viên hoàn tất đạt yêu cầu học phần tương đương thời gian học để lấy văn thứ trường Việc xem xét tương đương miễn học, bảo lưu kết sinh viên thuộc diện chuyển trường chuyển từ nước hiệu trưởng trường thành viên trưởng khoa trực thuộc định sau tham khảo ý kiến khoa quản lý học phần Trường hợp số tín bảo lưu khơng vượt 50% số tín CTĐT Học phần miễn học trường hợp ghi điểm Z phần điểm bảo lưu (nằm bảng điểm học kỳ sinh viên học trường) Thời gian bảo lưu kết học tập học phần qui định sau : - Không năm tính ngày xét học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương; - Không năm cho học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Sinh viên có định xóa tên bỏ học, nghỉ học bị buộc học tham gia thi lại tuyển sinh trúng tuyển vào hệ quy phải học lại tồn CTĐT – khơng xét miễn học phần, trừ học phần cấp chứng riêng (Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất) Điểm Z áp dụng cho trường hợp sau: Là điểm học phần đánh giá mức A, B, C, D đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) số học phần phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt e Rút học phần – điểm R Điểm R phòng chức xét định cấp cho sinh viên theo điều kiện sau: - Có kết đăng ký học phần – thời khóa biểu học kỳ; - Đã nộp đủ học phí học kỳ tương ứng; - Sinh viên có đơn đề nghị không tham gia đánh giá hoặt số học phần thời khóa biểu – xin điểm R Thời hạn nộp đơn xin nhận điểm R tuần đầu học kỳ tương ứng, trừ trường hợp có lý bất khả kháng có nộp chứng kèm theo Các cột điểm (nếu có) học phần cấp định điểm R khơng tính vào kết học tập sinh viên Điều 23 Cách tính điểm trung bình chung Điểm trung bình chung học kỳ Điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) tính trung bình có hệ số (số tín học phần) điểm tổng kết tất học phần mà sinh viên đăng ký có thời khóa biểu học học kỳ ĐTBCHK tính theo cơng thức Mục b, Khoản Điều Các học phần có điểm chữ đặc biệt H, I, X, R, Z khơng tính điểm trung bình chung học kỳ 21 Điểm trung bình chung học kỳ tính theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập phân ĐTBCHK số để đánh giá học lực học kỳ sinh viên Điểm bảo lưu số tín học phần bảo lưu khơng tính vào ĐTBCHK tính vào số tín tích lũy Số tín tích luỹ điểm trung bình chung tích luỹ a Số tín tích luỹ Số tín tích luỹ (STCTL) tổng số tín học phần sinh viên đăng ký, học có điểm tổng kết đạt yêu cầu (kể học phần bảo lưu, miễn học, miễn thi) Số tín tích luỹ tính lần cho mã số học phần có điểm đạt (cũng tính lần cho học phần cải thiện điểm) tính học phần bảo lưu – điểm Z b Điểm trung bình chung tích luỹ Điểm trung bình chung tích luỹ (ĐTBCTL) điểm trung bình có hệ số (số tín học phần) tất điểm học phần mà sinh viên học kể từ nhập học thời điểm tính, bao gồm học phần bảo lưu có điểm Đối với học phần mà sinh viên học có điểm tổng kết nhiều lần, trường lấy điểm cao (điểm đạt) mà sinh viên có (trong số lần học) để tính ĐTBCTL Điểm trung bình chung tích luỹ tính theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập phân Khi tính ĐTBCTL khơng tính điểm đặc biệt H, I, M, X, R, Z Điểm trung bình chung học kỳ trung bình chung tích luỹ tính theo cơng thức đây: Trong đó: n A điểm trung bình chung học kỳ điểm trung ×ni bình chung tích lũy A = i =1 n điểm học phần thứ i ni ni số tín học phần thứ i i =1 n số học phần tính điểm trung bình chung ∑ ∑ Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau học kỳ tính theo kết thi kết thúc học phần lần thi thứ Điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình chung tích lũy để xét học, xếp hạng học lực sinh viên xếp hạng tốt nghiệp tính theo điểm thi kết thúc học phần cao lần thi Phúc tra khiếu nại điểm Điểm kỳ (kiểm tra), điểm thành phần hay điểm học phần sinh viên khiếu nại trực tiếp gửi đơn tới văn phòng khoa chậm ngày sau ngày cơng bố Trưởng khoa có trách nhiệm giải trả lời khiếu nại sinh viên theo quy định nhà trường Để phúc tra thi cuối kỳ, sinh viên nộp đơn yêu cầu cho văn phòng khoa chun mơn thời hạn nói Trong trường hợp nhận thấy điểm chấm máy (trắc nghiệm, thi máy) khác biệt với đánh giá thân (qua đáp án cơng bố), sinh viên nộp đơn yêu cầu phòng chức kiểm tra lại liệu chấm thi 22 Khi phát có khác biệt bảng ghi điểm công bố điểm nhập, lưu trữ hệ thống quản lý đào tạo nhà trường, sinh viên có trách nhiệm gửi đơn yêu cầu khoa kiểm tra lại điểm tương ứng Thông báo điểm xác nhận kết học tập Ngay có đầy đủ kết đánh giá học phần học kỳ, sinh viên nhận bảng tổng hợp kết đánh giá tất học phần đăng ký học để tự kiểm tra theo bảng ghi điểm dán thông báo thông báo trang web nhà trường Bảng tổng hợp có thơng tin điểm trung bình học tập, số tín tích lũy để sinh viên kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập thân Mỗi năm lần, nhà trường gửi qua đường bưu điện cho phụ huynh sinh viên bảng thông báo kết học tập, khen thưởng, kỷ luật xử lý học vụ (nếu có) sinh viên năm qua Trong q trình học, sinh viên có quyền đề nghị phòng chức trường cấp bảng điểm thức hay nhiều học kỳ học để phục vụ mục đích riêng Bảng điểm ghi kết học tập (đạt không đạt) tất học phần mà sinh viên có đăng ký học kỳ Sinh viên tốt nghiệp cấp bảng điểm (ghi theo hệ điểm 10 điểm 4) kết tồn q trình học tập sinh viên trường theo học kỳ IV XÉT VÀ CƠNG NHẬN TỐT NGHIỆP Điều 24 Thực tập cuối khố, làm đồ án tốt nghiệp hay khoá luận tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp (TTTN) đồ án tốt nghiệp (ĐATN) hay khóa luận tốt nghiệp (KLTN) bố trí vào giai đoạn cuối trình đào tạo Sinh viên muốn đăng ký phải thỏa mãn số điều kiện đặc biệt nhằm đảm bảo có đủ kiến thức để hoàn thành học phần quan trọng Thực tập tốt nghiệp Thời gian thực tập tốt nghiệp số tín ứng với thực tập tốt nghiệp Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định sở phê duyệt Giám Đốc Đại học thơng qua khung chương trình đào tạo Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học phần theo quy trình nêu Điều 10 Quy định Đồ án tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp hay khóa luận tốt nghiệp (ĐATN hay KLTN) tính khơng q 14 tín cho trình độ đại học, tổ chức học kỳ với quy trình đánh giá riêng quy định Thủ trưởng đơn vị đào tạo (số tín chỉ, mục tiêu học phần, cách đánh giá học phần phải phê duyệt Giám đốc Đại học thơng qua khung chương trình đào tạo đề cương chi tiết) Điều kiện để đăng ký làm ĐATN hay KLTN: - Tại thời điểm đăng ký, sinh viên có số tín chưa đạt (còn nợ) CTĐT ngành/chun ngành khơng vượt q 21 tín tính bao gồm 10 tín ĐATN hay KLTN - Hoàn tất đạt yêu cầu tất học phần đồ án, thực hành, thực tập có CTĐT 23 ngành/chuyên ngành, bao gồm học phần thực tập tốt nghiệp - Các điều kiện ràng buộc bổ sung khác khoa đề xuất, hội đồng trường thông qua thông báo trước cho sinh viên văn (Lưu ý: Việc hoàn thành học phần ĐATN hay KLTN điều kiện cần để xét tốt nghiệp) Thời gian làm đồ án khóa luận tốt nghiệp Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định Những sinh viên không giao làm đồ án hay khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm số học phần chuyên môn, chưa tích luỹ đủ số tín quy định cho chương trình Chấm đồ án khố luận tốt nghiệp thực môn Giảng viên hướng dẫn chịu trách nhiệm việc hướng dẫn sinh viên làm đồ án khoá luận tốt nghiệp báo cáo tiến trình thực cho mơn lần vào đợt làm đồ án hay khoá luận tốt nghiệp Đối với số ngành đào tạo đòi hỏi sinh viên phải dành nhiều thời gian thí nghiệm khảo sát để hồn thành đồ án, khố luận tốt nghiệp, khoa mơn chủ động bố trí thời gian làm đồ án, khố luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khố Điều 25 Chấm đồ án hay khóa luận tốt nghiệp Thủ trưởng đơn vị đào tạo định danh sách giảng viên chấm đồ án hay khóa luận tốt nghiệp Trong trường hợp bảo vệ ĐATN hay KLTN Thủ trưởng đơn vị đào tạo định thành lập hội đồng bảo vệ Việc chấm đồ án hay khóa luận tốt nghiệp phải hai giảng viên đảm nhiệm Điểm đồ án hay khóa luận tốt nghiệp chấm theo thang điểm theo quy định Khoản 1, Điều 22 Quy định Kết chấm đồ án, khố luận tốt nghiệp cơng bố chậm tuần, kể từ ngày nộp đồ án hay luận văn tốt nghiệp Điểm đồ án hay khóa luận tốt nghiệp tính vào điểm trung bình chung tích luỹ tồn khố học Sinh viên có đồ án hay khóa luận tốt nghiệp bị điểm F phải đăng ký làm lại đồ án hay khóa luận tốt nghiệp; phải đăng ký học thêm số học phần chuyên môn để thay thế, cho tổng số tín học phần chun mơn học thêm tương đương với số tín đồ án hay khóa luận tốt nghiệp Điều 26 Thực tập cuối khoá điều kiện xét tốt nghiệp số ngành đào tạo đặc thù Đối với số ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục thể chất, Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định nội dung, hình thức thực tập cuối khố; hình thức chấm đồ án, khố luận tốt nghiệp; điều kiện xét công nhận tốt nghiệp phù hợp với đặc điểm chương trình đào tạo trường Điều 27 Điều kiện xét tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp Sinh viên công nhận cấp tốt nghiệp hệ quy theo chương trình đào tạo/ngành đào tạo trường hội đủ điều kiện sau : a Được công nhận sinh viên hệ quy tập trung trường theo ngành cấp bằng; b Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp khơng bị truy cứu trách nhiệm hình 24 không thời gian bị kỷ luật mức đình học tập; c Có chứng Giáo dục quốc phòng chứng Giáo dục thể chất; d Hồn tất tồn CTĐT ngành, có đủ số tín tích lũy qui định cho khóangành đào tạo có ĐTBCTL tồn khóa đạt từ 2.00 trở lên Mỗi học kỳ chính, hội đồng xét tốt nghiệp trường họp lần để tiến hành xem xét thông qua danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Hội đồng xét tốt nghiệp Thủ trưởng đơn vị đào tạo làm chủ tịch, trưởng phòng chức làm thư ký có thành viên trưởng khoa chuyên môn, trưởng số phòng khác Dựa đề nghị hội đồng xét tốt nghiệp, Thủ trưởng đơn vị đào tạo định công nhận tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp nhận tốt nghiệp đại học quy (theo ngành đào tạo – đơn ngành hay song ngành) bảng điểm tốt nghiệp - học bạ Kết học tập tồn khố sinh viên phải ghi vào bảng điểm sinh viên theo học phần với điểm học phần lần điểm học phần cao (nếu có), điểm trung bình chung tồn khoá xếp loại tốt nghiệp Trong bảng điểm ghi rõ chuyên ngành (hướng chuyên sâu) ngành phụ (nếu có) Trong trường hợp sử dụng học bạ học bạ có giá trị kèm văn Trong học bạ ghi chi tiết tất kết học tập sinh viên (đạt không đạt) qua học kỳ học trường, thông tin ngành nghề cấp sinh viên tốt nghiệp Những sinh viên nợ chứng Giáo dục quốc phòng, chứng Giáo dục thể chất hết thời gian tối đa phép học, thời hạn năm tính từ ngày phải ngừng học, trở trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp Sinh viên không tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận học phần học đạt yêu cầu chương trình trường Những sinh viên có nguyện vọng, quyền làm đơn xin chuyển sang chương trình khơng quy quy định Mục 16.2, Điều 16 Quy định Điều 28 Cấp tốt nghiệp, bảo lưu kết học tập, chuyển chương trình đào tạo, chuyển loại hình đào tạo Xếp loại tốt nghiệp Việc xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên xem xét dựa ĐTBCTL toàn khóa học sau: - Loại xuất sắc: Đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 3,60 đến 4,00 - Loại giỏi: Đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 3,20 đến 3,59 - Loại khá: Đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 2,50 đến 3,19 - Loại trung bình: Đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 2,00 đến 2,49 Loại tốt nghiệp bị giảm xuống mức sinh viên có kết học tập tồn khóa từ loại xuất sắc xuống loại giỏi từ loại giỏi xuống loại rơi vào trường hợp sau: - Có số tín học phần phải học lại vượt 5% tổng số tín tồn khóa - Đã bị kỷ luật thời gian học từ mức cảnh cáo cấp trường trở lên Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cấp theo ngành đào tạo (đơn ngành song ngành) Nếu kết học tập sinh viên thỏa mãn quy định Điều 27 Quy định số chương trình đào tạo tương ứng với ngành đào tạo khác nhau, sinh viên cấp tốt nghiệp khác tương ứng với ngành đào tạo 25 Bảo lưu kết học tập Kết học tập sinh viên phải ghi vào bảng điểm theo học phần Trong bảng điểm phải ghi CTĐT (hướng chuyên sâu) ngành phụ (nếu có) Sinh viên nợ chứng Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất, hết thời gian tối đa phép học, thời hạn năm tính từ ngày phải ngừng học, trở trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp Chuyển chương trình đào tạo chuyển loại hình đào tạo Sinh viên không tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận học phần học chương trình trường Những sinh viên có nguyện vọng, quyền làm đơn xin chuyển qua chương trình khác theo quy định Mục b, Khoản 4, Điều 16 Quy định V XỬ LÝ VI PHẠM Điều 29 Xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy định thi, kiểm tra Trong kiểm tra thường kỳ, kiểm tra học phần, thi kết thúc học phần, bảo vệ đồ án môn học, bảo vệ thực tập, bảo vệ đồ án hay khoá luận tốt nghiệp,… vi phạm qui chế, sinh viên bị xử lý vào kết học phần vi phạm Sinh viên thi hộ nhờ người thi hộ, bị kỷ luật mức đình học tập năm trường hợp vi phạm lần thứ buộc học trường hợp vi phạm lần thứ hai Trừ trường hợp quy định khoản Điều này, mức độ sai phạm khung xử lý kỷ luật sinh viên thực theo qui định hành “Qui chế tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng hệ quy” Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 30 Thời gian áp dụng Quy định áp dụng từ năm học 2009-2010 Các quy định trước đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín trái với quy định bị bãi bỏ Trong q trình thực hiện, có vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị đào tạo báo cáo Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét giải 26
- Xem thêm -

Xem thêm: quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên, quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Đại học Thái Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn