MINH CHUNG CHO CAC TIEU CHI DANH GIA GIO

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:42

PHỤ LỤC Hướng dẫn cách xác định minh chứng cho tiêu chí đánh giá dạy phân tích hoạt động học sinh (Kèm theo Công văn số 1282/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2016 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại dạy xây dựng kế hoạch học giáo viên) I Minh chứng cho tiêu chí đánh giá dạy: Dưới gợi ý minh chứng cho mức độ đánh giá tiêu chí cụ thể sau: Kế hoạch tài liệu dạy học 1.1 Kế hoạch học ( Giáo án) thể rõ hoạt động giáo viên (GV) học sinh (HS) - Mức độ 1: Kế hoạch học thể tiến trình hoạt động GV HS chưa rõ; dự kiến lựa chọn phương pháp kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học, thiết bị dạy học chưa phù hợp với nội dung dạy học điều kiện địa phương; chưa dự kiến thời gian cho hoạt động - Mức độ 2: Kế hoạch học thể tiến trình hoạt động GV HS Tuy nhiên, dự kiến lựa chọn phương pháp kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học, thiết bị dạy học chưa thật phù hợp với nội dung dạy học điều kiện địa phương; dự kiến thời gian cho hoạt động - Mức độ 3: Kế hoạch học thể rõ tiến trình hoạt động GV HS; dự kiến thời gian cho hoạt động; dự kiến sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung dạy học điều kiện địa phương 1.2 Xác định mục tiêu học - Mức độ 1: Xác định mục tiêu học khơng theo chương trình giáo dục phổ thơng thiếu mục tiêu quan trọng, phù hợp với đối tượng HS Sử dụng động từ không quan sát đo lường viết mục tiêu học - Mức độ 2: Xác định mục tiêu học theo chương trình giáo dục phổ thơng, phù hợp với đối tượng HS Sử dụng động từ quan sát đo lường viết mục tiêu học Tuy nhiên, mức độ kiến thức, kỹ định hướng thái độ thể chưa cụ thể, tường minh - Mức độ 3: Xác định mục tiêu học theo chương trình giáo dục phổ thơng, phù hợp với đối tượng HS Các mức độ kiến thức, kỹ định hướng thái độ thể cụ thể, tường minh phù hợp với đối tượng học sinh Sử dụng động từ quan sát đo lường viết mục tiêu học 1.3 Thiết bị/tài liệu phù hợp với mục tiêu nội dung học - Mức độ 1: Không chuẩn bị thiết bị/tài liệu có khơng đảm bảo u cầu tính sư phạm thẩm mỹ, khơng phù hợp với nội dung học - Mức độ 2: Có chuẩn bị thiết bị/tài liệu (bao gồm thiết bị tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin), song chưa thật phù hợp với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp kỹ thuật dạy học, chưa biết cải tiến phương tiện dạy học - Mức độ 3: Chuẩn bị thiết bị/tài liệu (bao gồm thiết bị tự làm, ứng dụng công nghệ thơng tin) phù hợp với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp kỹ thuật dạy học, Khuyến khích việc cải tiến phương tiện dạy học sáng tạo phương tiện dạy học 1.4 Học sinh tích cực hóa hoạt động tư học tập - Mức độ 1: HS chưa tích cực hóa hoạt động tư học tập: câu hỏi/bài tập GV đưa đơn ghi nhớ, học thuộc, khơng kích thích tư HS, khơng có tính phân hóa - Mức độ 2: Trong trình học tập GV ý tích cực hóa hoạt động tư HS Tuy nhiên, chưa mang lại hiệu quả: GV đưa câu hỏi/bài tập có tính phân hóa chưa rõ, chưa khơng kích thích tư HS - Mức độ 3: HS tích cực hóa hoạt động tư học tập: GV đưa câu hỏi/bài tập có tính phân hóa phù hợp cho nhóm HS( khá, giỏi, trung bình, yếu), kích thích tư HS, khích lệ suy nghĩ, tranh luận, vận dụng xử lý vấn đề thực tế Tổ chức hoạt động học HS 2.1 Lựa chọn phương pháp kỹ thuật dạy học tối ưu - Mức độ 1: Lựa chọn phương pháp kỹ thuật dạy học chưa phù hợp với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức dạy học kiểu lên lớp Chưa phát huy tính tích cực, chủ động HS - Mức độ 2: Lựa chọn phương pháp kỹ thuật dạy học phù hợp với đặc trưng mơn học, nội dung, hình thức tổ chức dạy học kiểu lên lớp Tuy nhiên, phương pháp kỹ thuật dạy học chưa lựa chọn phù hợp với đối tượng HS, chưa phát huy tính tích cực, chủ động HS - Mức độ 3: Lựa chọn phương pháp kỹ thuật dạy học phù hợp với đặc trưng môn học, nội dung, hình thức tổ chức dạy học , kiểu lên lớp đối tượng HS, phát huy tính tích cực, chủ động HS 2.2 Thu thập thông tin phản hồi từ HS - Mức độ 1: Chưa biết thu thập thông tin phản hồi mức độ nhận thức HS để điều chỉnh PPDH kịp thời - Mức độ 2: GV có sử dụng phương pháp, hình thức để thu thập thơng tin phản hồi từ phía HS, song hình thức chưa hiệu Việc sử dụng thông tin thu thập để điều chỉnh PPDH chưa kịp thời - Mức độ 3: Biết sử dụng phương pháp, hình thức để thu thập thơng tin phản hồi từ phía HS (thơng qua cử chỉ, hành vi, nét mặt, thái độ, qua ghi bài, câu hỏi phát vấn …) để từ kịp thời điều chỉnh PPDH làm tăng hiệu dạy 2.3 Linh hoạt tình sư phạm, xây dựng mơi trường học tập thân thiện - Mức độ 1: Xử lý tình học chưa hợp lí, thiếu tính sư phạm Chưa ý xây dựng môi trường học tập thân thiện, hợp tác, thuận lợi cho hoạt động HS - Mức độ 2: Xây dựng môi trường học tập thân thiện, hợp tác, thuận lợi cho hoạt động HS Tuy nhiên, chưa lôi toàn HS tham gia vào hoạt động học tập thi đua Biết xử lý tình học tính sư phạm chưa rõ - Mức độ 3: Linh hoạt tình sư phạm Xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, thuận lợi, an tồn, lơi toàn HS tham gia vào hoạt động học tập thi đua lành mạnh Tơn trọng, khích lệ ý kiến HS 2.4 Đảm bảo tính xác tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hoạt động trình thảo luận HS - Mức độ 1: Các khái niệm, thuật ngữ khoa học có nội dung chưa Các đơn vị kiến thức, kĩ xếp chưa chưa logic, khoa học - Mức độ 2: Đảm bảo tính chuẩn xác trong: khái niệm, thuật ngữ khoa học Tuy nhiên, việc xếp đơn vị kiến thức, kĩ chưa thật logic, biện chứng khoa học - Mức độ 2: Đảm bảo tính chuẩn xác trong: khái niệm, thuật ngữ khoa học, đơn vị kiến thức, kĩ xếp logic, biện chứng khoa học Hoạt động học HS 3.1 HS hướng dẫn chủ động hoạt động học tập - Mức độ 1: HS không giao nhiệm vụ cụ thể học Hầu hết HS học tập thụ động - Mức độ 2: HS giao nhiệm vụ hướng dẫn hoạt động học tập Tuy nhiên, chưa kích thích, phát huy tính chủ động hoạt động học tập HS - Mức độ 3: HS giao nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn rõ ràng hoạt động học tập, hầu hết HS hiểu chủ động thực nhiệm vụ GV giao 3.2 HS tự tin, tích cực tương tác học tập - Mức độ 1: Đa số HS làm việc thụ động chiều (nghe giảng ghi chép túy) - Mức độ 2: Ít có khoảng 50% HS thể hứng thú, tự tin tích cực tương tác, hỗ trợ trình học tập - Mức độ 3: Hầu hết HS thể hứng thú, tự tin tích cực tương tác, hỗ trợ trình học tập 3.3 HS hướng dẫn kích thích khả tự học - Mức độ 1: HS chưa hướng dẫn tự học; học kiến thức, kỹ năng, thái độ kinh nghiệm HS chưa phát huy - Mức độ 2: Trong trình học tập HS hướng dẫn tự học, hướng dẫn để tự kiến tạo tri thức sở kiến thức, kỹ năng, thái độ kinh nghiệm riêng mình, song hiệu hạn chế chủ yếu tập trung vào số đối tượng HS - Mức độ 3: Trong trình học tập HS hướng dẫn tự học, hỗ trợ để tự lực tích cực lĩnh hội tri thức sở kiến thức, kỹ năng, thái độ kinh nghiệm riêng mang lại hiệu cho tiết học 4 3.4 HS đánh giá sửa chữa sai sót học - Mức độ 1: Trong trình học tập HS chưa uốn nắn sai sót lệch lạc kiến thức, kỹ thái độ hành vi, chưa tạo điều kiện để tự đánh giá thân đánh giá lẫn - Mức độ 2: Trong trình học tập HS tự đánh giá thân đánh giá lẫn nhau, song chưa có hiệu tập trung vào số HS Việc uốn nắn sai sót lệch lạc về kiến thức, kỹ thái độ hành vi số HS mang tính hình thức, áp đặt - Mức độ 3: Trong trình học tập đa số HS tự đánh giá thân đánh giá lẫn nhau, uốn nắn kịp thời sai sót lệch lạc về kiến thức, kỹ thái độ hành vi theo hướng tích cực: HS khơng cảm nhận khơng bị áp đặt, tơn trọng, khuyến khích cảm thấy có giá trị II Các bước phân tích hoạt động học học sinh: Việc phân tích, rút kinh nghiệm hoạt động học cụ thể học thực theo bước sau: Mô tả hành động học sinh hoạt động học Mơ tả rõ ràng, xác hành động mà học sinh/nhóm học sinh thực hoạt động học đưa phân tích Cụ thể là: - Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập nào? - Từng cá nhân học sinh làm (nghe, nói, đọc, viết) để thực nhiệm vụ học tập giao? Chẳng hạn, học sinh nghe/đọc gì, thể qua việc học sinh ghi vào học tập cá nhân? - Học sinh trao đổi/thảo luận với bạn/nhóm bạn gì, thể thơng qua lời nói, cử nào? - Sản phẩm học tập học sinh/nhóm học sinh gì? - Học sinh chia sẻ/thảo luận sản phẩm học tập nào? Học sinh/nhóm học sinh báo cáo? Báo cáo cách nào/như nào? Các học sinh/nhóm học sinh khác lớp lắng nghe/thảo luận/ghi nhận báo cáo bạn/nhóm bạn nào? - Giáo viên quan sát/giúp đỡ học sinh/nhóm học sinh trình thực nhiệm vụ học tập giao nào? - Giáo viên tổ chức/điều khiển học sinh/nhóm học sinh chia sẻ/trao đổi/thảo luận sản phẩm học tập cách nào/như nào? Đánh giá kết quả/hiệu hoạt động học: Với hoạt động học mô tả trên, phân tích đánh giá kết quả/hiệu hoạt động học thực Cụ thể là: - Qua hoạt động đó, học sinh học (thể qua việc chiếm lĩnh kiến thức, kĩ gì)? - Những kiến thức, kĩ học sinh chưa học (theo mục tiêu hoạt động học)? Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế hoạt động học: Phân tích rõ học sinh học được/chưa học kiến thức, kĩ cần dạy thông qua mục tiêu, nội dung, phương thức hoạt động sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành: - Mục tiêu hoạt động học (thể thông qua sản phẩm học tập mà học sinh phải hồn thành) gì? - Nội dung hoạt động học gì? Qua hoạt động học này, học sinh học/vận dụng kiến thức, kĩ gì? - Học sinh yêu cầu/hướng dẫn cách thức thực nhiệm vụ học tập (cá nhân, cặp, nhóm) nào? - Sản phẩm học tập (yêu cầu nội dung hình thức thể hiện) mà học sinh phải hoàn thành gì? Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động học: Để nâng cao kết quả/hiệu hoạt động học học sinh cần phải điều chỉnh, bổ sung về: - Mục tiêu, nội dung, phương thức, sản phẩm học tập hoạt động học? - Kĩ thuật tổ chức hoạt động học học sinh: chuyển giao nhiệm vụ học tập; quan sát, hướng dẫn học sinh thực nhiệm vụ học tập; tổ chức, hướng dẫn học sinh báo cáo, thảo luận sản phẩm học tập; nhận xét, đánh giá trình hoạt động học sản phẩm học tập học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: MINH CHUNG CHO CAC TIEU CHI DANH GIA GIO , MINH CHUNG CHO CAC TIEU CHI DANH GIA GIO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn