Loan km

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:41

TT Kho Nghiệp vụ cấp Nội dung câu hỏi Mạng viễn thơng Mục đích mã hóa nguồn tín hiệu truyền thông là? Mạng viễn thông Mục đích việc mã hóa kênh truyền thơng là? Mạng viễn thơng Mục đích việc chuẩn hóa 2,3,4 viễn thông là? Tổ chức liên minh viễn thơng Mạng viễn thơng quốc tế ITU-T trước có tên gọi khác là? Mạng viễn thơng ANSI là? Mạng viễn thông Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu có tên viết tắt là? Mạng viễn thông Dịch vụ viễn thông là? Mạng viễn thông Dịch vụ giá trị gia tăng là? Trong cấu trúc mạng theo Mạng viễn thông kiểu quảng bá, có kiểu quảng bá nào? Hãy xếp mức độ tăng dần Mạng viễn thông quy mô mạng máy tính sau? Mạng thị MAN viết tắt của? Tập quy tắc, quy ước bắt buộc thành phần Mạng viễn thông mạng tham gia hoạt động truyền thông phải tuân theo gọi là? Tập hợp giao thức Mạng viễn thơng tầng mơ hình nhiều tầng gọi là? Mạng viễn thông Mạng viễn thơng Các lớp mơ hình tham chiếu OSI là? Trong mơ hình tham chiếu OSI, tầng có nhiệm vụ tạo lập khung, gửi chúng tới kênh truyền thông thông qua Mạng viễn thông tầng vật lý, nhận khung, kiểm tra lỗi, chuyển khung khơng có lỗi lên tầng mạng, đồng thời điều khiển tắc nghẽn? Tầng MAC thuộc tầng Mạng viễn thông mơ hình tham chiếu OSI? Giao thức truyền file FTP sử dụng giao thức lớp Mạng viễn thơng Vận chuyển mơ hình TCP/IP? Hệ thống tên miền sử dụng Mạng viễn thông giao thức lớp Vận chuyển mơ hình TCP/IP? Mạng viễn thông Địa IPv4 gồm bit nhị phân? Mạng viễn thông Địa IPv6 gồm bit nhị phân? Mạng viễn thông QoS viết tắt cụm từ sau đây? Mạng viễn thông Chất lượng dịch vụ là? Yếu tố sau yếu tố chất Mạng viễn thông lượng dịch vụ QoS viễn thông? Theo khuyến nghị E.800 ITU-T, khái niệm sau định nghĩa lực mạng phần Mạng viễn thông mạng cung cấp chức có liên quan đến khả truyền thông người sử dụng? Các ý kiến sau đây, ý kiến đúng? Mạng viễn thông Trong yếu tố chất lượng dịch vụ QoS, yếu tố Mạng viễn thông khả phục vụ không bao gồm vấn đề sau đây? Tham số sau không Mạng viễn thông sử dụng để đánh giá hiệu mạng NP? Trong chuyển mạch kênh không gian số S, khe thời Mạng viễn thông gian đầu vào kết nối tới khe thời gian TS đầu ra? Trong chuyển mạch kênh không gian số S, giả sử khe Mạng viễn thơng thời gian đầu vào TS#4 khe thời gian đầu kết nối? Trong chuyển mạch kênh thời gian số T, khe thời gian đầu vào TS#2, khe thời gian đầu TS#5, tín Mạng viễn thơng hiệu PCM TS#2 lưu tạm thời tầng T khoảng thời gian TS khung? Trong chuyển mạch kênh thời gian số T, khe thời gian đầu vào TS#6, khe thời gian đầu TS#2, tín Mạng viễn thơng hiệu PCM TS#6 lưu tạm thời tầng T khoảng thời gian TS khung? Thứ tự bước thường sử dụng q trình tạo gói Mạng viễn thơng cơng nghệ chuyển mạch gói là? Khi phân chia định tuyến theo thích nghi với trạng thái Mạng viễn thơng hành mạng, có loại kỹ thuật định tuyến nào? Khi phân chia định tuyến theo phân tán chức Mạng viễn thông định tuyến node mạng, có loại kỹ thuật định tuyến nào? Kỹ thuật định tuyến động hay Mạng viễn thơng gọi kỹ thuật định tuyến sau đây? Kỹ thuật định tuyến tĩnh hay Mạng viễn thơng gọi kỹ thuật định tuyến sau đây? Báo hiệu mạng viễn Mạng viễn thông thông không thực chức sau đây? Trong mạng chuyển mạch kênh, loại báo hiệu mà Mạng viễn thông báo hiệu nằm kênh tiếng kênh có liên quan chặt chẽ với kênh tiếng? Trong mạng chuyển mạch kênh, loại báo hiệu mà báo hiệu nằm kênh Mạng viễn thông tách biệt với kênh tiếng kênh báo hiệu sử dụng chung cho số lượng lớn kênh tiếng? Mạng viễn thông Báo hiệu đường dây thuê bao báo hiệu sử dụng để? Mạng viễn thông Báo hiệu liên đài báo hiệu sử dụng để? Báo hiệu kênh liên kết CAS Mạng viễn thông viết tắt cụm từ sau đây? Với báo hiệu kênh riêng, tín hiệu báo hiệu đường truyền Mạng viễn thông khe thời gian PCM32? Báo hiệu kênh chung CCS Mạng viễn thông viết tắt cụm từ sau đây? Báo hiệu SS7 báo hiệu loại nào? Mạng viễn thông Mạng viễn thông Trong báo hiệu kênh chung, tin IAM là? Mạng viễn thông Trong báo hiệu kênh chung, tin ACM là? Trong phương pháp đồng Mạng viễn thông mạng theo "phương pháp cận đồng bộ" thì? Trong phương pháp đồng Mạng viễn thơng mạng theo "phương pháp đồng chủ tớ" thì? Mạng viễn thơng Bạn có đề xuất kênh truyền có nhiễu? Byte liệu (8 bit) Mạng viễn thơng trình bày tín hiệu CH hình sau đây: Các giá trị thời gian lên, thời gian xuống tín hiệu Mạng viễn thông biểu thị tham số mạch điều khiển? Các thơng số tín hiệu Mạng viễn thơng PAM biến đổi với tín hiệu thơng tin? Các tín hiệu PAM PCM Mạng viễn thông thường điều chế ghép kênh nào? Mạng viễn thơng Các tín hiệu PAM, PCM PPM gì? Mạng viễn thơng Chức tách đường bao diode gì? Mạng viễn thơng Chức trộn MIXER gì? Mạng viễn thơng Chức mã hố/giải mã gì? Mạng viễn thơng Cửa sổ tần số khoảng tần số có tính chất: Mạng viễn thơng Dạng điều chế bị tác động nhiễu? Mạng viễn thông Đâu điểm bất lợi truyền dẫn PCM? Để tăng tỉ số tín/tạp tổng Mạng viễn thơng cộng, mã hố/giải mã phải sử dụng trình nào? Để tránh tổn hao ghép lệch độ số hệ thống sợi Mạng viễn thơng quang ánh sáng phải truyền vào sợi với: Điều chế Delta (DM) mã hố Mạng viễn thơng thơng số tín hiệu mang tin? Dùng bit để mã hóa biên Mạng viễn thông độ xung PAM kỹ thuật PCM? Hai kỹ thuật sử dụng để tăng tốc độ chuyển Mạng viễn thông mạch mạch điều khiển số? Hai tổ chức đưa tiêu Mạng viễn thông chuẩn truyền tin qua modem Bell và…? Hệ số khuếch đại tầng RF 58 dB Nếu mức công suất Mạng viễn thông tầng RF -20 dBm cơng suất đầu vào bao nhiêu? Mạng viễn thông Hệ thống bị suy giảm chất lượng? Mạng viễn thông Hiệu ứng dopler dẫn đến hậu quả: Mạng viễn thông Hiệu ứng dopler thông tin di động xảy do: Hiệu ứng trải trễ thông Mạng viễn thông tin di động xuất phát từ nguyên nhân: Mức độ suy hao lượng Mạng viễn thơng tín hiệu thông tin di động phụ thuộc vào: Nếu truyền 1000 bit kết đầu thu có 25 bit lỗi Mạng viễn thơng tỉ lệ lỗi bit hệ thống bao nhiêu? Mạng viễn thơng Nhóm khe thời gian lặp lặp lại gọi gì? Mạng viễn thơng NRZ, RZ Manchester dạng của: Mạng viễn thơng SNR viết tắt của: Số bít tối thiểu cần thiết để Mạng viễn thông đếm khe thời gian bao nhiêu? Sự thay đổi phát tín hiệu ASK Mạng viễn thơng để khơi phục tín hiệu số ban đầu? Tại điều chế sử dụng để truyền tín hiệu số Mạng viễn thơng băng sở qua kênh truyền analog? Tham số tín hiệu Mạng viễn thơng sóng mang điều chế tín hiệu số? Thành phần tần số tín Mạng viễn thơng hiệu AM chứa thơng tin tín hiệu tin tức? Mạng viễn thơng Thế ghép kênh theo thời gian? Mạng viễn thơng Tỉ số tín tạp xác định cách: Mạng viễn thơng Tín hiệu sau nhạy cảm với méo phi tuyến? Mạng viễn thơng Tín hiệu NRZ thể tín hiệu FSK? Mạng viễn thơng Tín hiệu PSK mang thơng tin nào? Trình tự mà tín hiệu Mạng viễn thơng thơng tin phải trải qua truyền dẫn số: Mạng viễn thông Trong điều chế PSK, pha sóng mang xê dịch với mỗi: Mạng viễn thông Trong điều chế PSK, pha tín hiệu thu thể điều gì? Phương án Phương án Phương án Phương án Để tăng hiệu sử dụng kênh truyền Để giảm bớt chất lượng Để truyền thông Để dễ dàng khôi phục thông tin truyền tin nhanh thông tin bị phía thu Để tăng hiệu sử dụng kênh truyền Để phát Để giảm bớt và/hoặc Để đơn giản hệ thông thời gian truyền khôi phục thông truyền thông thông tin tin phía thu gặp lỗi Để giúp người Để nhà sản sử dụng xuất viễn thông nhiều quyền lựa lớn trở thành chọn mua độc quyền sản phẩm Để giảm bớt khó khăn kỹ thuật Để cung cấp dịch vụ kết nối kết nối quốc tế dễ hệ thống thiết bị dàng nhà sản xuất khác CCITT ETSI ITU-R ANSI Tổ chức chuẩn Tổ chức chuẩn Tổ chức chuẩn hóa viễn thơng hóa viễn thơng hóa viễn thơng quốc tế khu vực quốc gia CEPT ETSI IEEE ITU Dịch vụ truyền đưa tức thời thông tin qua Dịch vụ làm mạng viễn thông tăng giá trị mà không làm thông tin thay đổi loại người sử dụng hình nội dung thơng tin Dịch vụ khơng Dịch vụ hỗ trợ nhân cơng cần tính cước cho người sử dụng Dịch vụ thiết yếu mà hạ tầng mạng cung cấp Dịch vụ liên Dịch vụ khơng cần tính quan tới truyền cước thoại Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin người sử dụng Phương án 16 30 TS#0 TS#4 TS#16 Khe thời gian khác TS#0 TS#16 TS 29 TS TS 26 TS TS TS 28 TS 29 TS Bản tin, Bản tin, gói tin, Bản tin, gói tin Bản tin, segment segment, gói tin segment Định tuyến phân Định tuyến tĩnh Định tuyến phân cấp định Định tuyến nguồn và định tuyến tán định tuyến không định tuyến bước động tuyến tập trung phân cấp Định tuyến phân Định tuyến tĩnh Định tuyến phân cấp định Định tuyến nguồn và định tuyến tán định tuyến không định tuyến bước động tuyến tập trung phân cấp Kỹ thuật định Kỹ thuật định tuyến khơng tuyến thích nghi thích nghi Kỹ thuật định Kỹ thuật định tuyến phân tuyến tập trung tán Kỹ thuật định Kỹ thuật định tuyến khơng tuyến thích nghi thích nghi Kỹ thuật định Kỹ thuật định tuyến phân tuyến tập trung tán Chức chuyển mạch kết nối cho gọi Chức giám sát đường thuê Chức tìm bao, đường chọn trung kế Báo hiệu liên đài kênh riêng Báo hiệu liên Báo hiệu đường đài kênh chung dây thuê bao Báo hiệu liên đài kênh riêng Báo hiệu liên Báo hiệu đường đài kênh chung dây thuê bao Thực báo hiệu tổng đài Thực báo hiệu tổng đài nội hạt thuê bao Thực báo hiệu cho liên mạng Khơng có phương án Thực báo hiệu tổng đài Thực báo hiệu tổng đài nội hạt thuê bao Thực báo hiệu cho liên mạng Khơng có phương án Channel Associated System Circuit Associated System Channel Associated Signalling Circuit Associated Signalling TS#0 TS#1 TS#16 TS#31 Common Channel Signalling Channel Common Signalling Common Channel Common Channel System System Báo hiệu kênh riêng Báo hiệu kênh chung Báo hiệu đường dây thuê bao Chức khai thác vận hành mạng Bản tin địa khởi tạo Bản tin hoàn thành địa Bản tin địa Bản tin giải tỏa Bản tin địa khởi tạo Bản tin hoàn thành địa Bản tin địa Bản tin giải tỏa Một đồng hồ có Các thành phần Đồng độ xác Các đồng hồ tham khảo mạng nút mạng độc cao chi phối lẫn để trì đồng khơng cần đồng lập với đồng hồ bộ khác Một đồng hồ có Các thành phần Đồng độ xác Các đồng hồ tham khảo mạng nút mạng độc cao chi phối lẫn để trì đồng khơng cần đồng lập với đồng hồ bộ khác Tăng SNR Giảm SNR Mở rộng băng Khơng có phương án thơng kênh 10001010 11110000 10110100 11010010 Biên độ Băng thông Công suất Không có phương án Tần số xung Biên độ xung Độ rộng xung Tất phương án Ghép kênh JK (JKM) Ghép kênh SCR Ghép kênh tích Ghép kênh theo thời gian (SCRM) hợp số (IDM) (TDM) Các tín hiệu Các tín hiệu điều chế biên độ Các mã số bit điều chế PLL xung Các mã số bit Giới hạn băng Chuyển tín hiệu thơng tín IF thành tín hiệu hiệu IF đến 10 tin tức kHz Hạn chế nhiễu tín hiệu IF Khuếch đại tín hiệu tin tức Chuyển tín hiệu Làm tăng băng Giải điều chế tín Cải thiện độ chọn lọc RF thành tín thơng tín hiệu IF máy thu hiệu IF hiệu RF Chuyển tín Cho qua tín So sánh tín hiệu tương tự Chuyển mã số song hiệu có tần số từ hiệu số tín thành số song thành mã số nối 0,2 kHz đến 3,5 hiệu tương tự tín hiệu số thành tiếp kHz tương tự Ít bị ảnh hưởng Suy hao nhỏ pha đinh mưa Thiết kế thiết bị Ít bị ảnh hưởng cho hệ thống hệ thống vô tuyến khác thông tin vệ tinh thuận tiện ASK PSK FSK Phải cần đến định thời đồng Có giải thông Cần phải chuyển lớn so với đổi tương tự/số truyền dẫn tương tự Tất phương án Lấy mẫu Lượng tử hoá Nén - dãn Chuyển đổi tương tự - số số - tương tự Khẩu độ số thấp độ số sợi quang trước Khẩu độ số cao độ số sợi quang trước Vùng lõi lớn vùng Tất phương án lõi sợi quang trước Biên độ Sự thay đổi tần Sự tăng hay số giảm biên độ Sự thay đổi pha tần số bit bit 16 bit bit Tất phương án Đỉnh cố định Tiền định tiền định dòng đỉnh Constantbiasing and Khơng có phương án prepeaking (lệch cố định đỉnh trước) CCITT OSHA UL RS232 38 dBm -40 dBm 78 dBm -78 dBm Khi BER > 10^(-3) Khi BER > 10^(-6) Khi BER > 10^(-9) Khi BER > 10^(-12) Thăng giáng tín Sai lệch tần số Suy hao tín hiệu Tăng tạp âm nội máy hiệu vào máy máy thu đến máy thu thu thu máy phát Độ cao ăng ten Sự chuyển động Khoảng cách trạm gốc BS tương đối Do quay trái đất BS MS trạm di động BS MS MS Đường truyền bị Tốc độ truyền gây nhiễu dẫn q cao Mơi trường truyền sóng thay Cơ chế truyền sóng đa tia đổi Tần số Tính chất Khoảng cách môi trường BS MS truyền Các yếu tố: Tần số, khoảng cách BS MS, tính chất mơi trường truyền số yếu tố khác 25/100 25/1000 975/1000 1000/25 Khung Kênh Nhóm ghép kênh Đồng nhóm Điều chế Giải điều chế Mã hố Giải mã Tín hiệu chưa Đáp ứng nhiễu Tỉ số tín tạp Nhiễu xung (Shot Noise sẵn sàng (Signal tĩnh (Static (Signal - to Reading) Not Ready) Noise Response) -Noise Ratio) bit bit bit bit   Pha   Tần số Biên độ Tần số biên độ   Để giữ lại Để tăng tốc độ   Để ngăn ngừa Vì tín hiệu băng sở thành phần Baud tín việc truy cập trái khơng phù hợp với kênh ngồi băng hiệu băng sở phép liệu truyền thông Biên độ Tần số Pha Tất phương án Sóng mang USB Mỗi băng biên (LSB USB) Là phương pháp truyền dùng kênh thông thường Cách sử dụng với khoảng mạch lấy thời gian khác mẫu gán cho tín hiệu Chỉ LSB Chỉ USB Một phương pháp truyền dùng kênh Một phương pháp truyền với dải tần sử dụng nhiều mã truy khác nhập gán cho tín hiệu Chia cơng suất Chia cơng suất Nhân cơng suất Trừ cơng suất nhiễu cho tín hiệu cho nhiễu cho cơng tín hiệu cho cơng suất tín hiệu cơng suất nhiễu suất tín hiệu cơng suất nhiễu PSK ASK QAM FSK Biên độ tín Pha tín hiệu hiệu FSK thể FSK thể hiện trạng thái trạng thái tín tín hiệu hiệu NRZ NRZ Tần số tín hiệu FSK thể trạng thái tín hiệu NRZ Tính khơng liên tục tín hiệu FSK thể trạng thái tín hiệu NRZ Thay đổi biên độ sóng mang theo quy luật thơng tin Thay đổi pha sóng mang theo Tất phương án quy luật thông tin Thay đổi tần số sóng mang theo quy luật thơng tin Mã hố, giải mã, Điều chế, mã Mã hoá, giải mã điều chế, giải hoá, giải mã, điều chế giải điều chế   Bít liệu cao Bit liệu thấp Tần số tín hiệu số  Thay đổi liệu Mã hoá, điều chế, giải điều chế, giải mã Nhóm bit liệu Phương pháp Trạng thái logic Khơng có phương án mã hố tín hiệu tín hiệu số số Tham khảo NXB Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thông Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Tổng quan viễn thơng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Loan km , Loan km

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn