thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay, những ảnh hưởng của thất nghiệp đối với cá nhân, gia đình, xã hội, nguyên nhân và chính sách của Đảng, Nhà nước giải quyết vấn đề việc làm

24 15 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:37

MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I: ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP .4 1.1.Mục tiêu Đảng 1.2.Nội dung CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP 2.1 Thuận lợi 2.1.1 Nguyên nhân vấn đề thất nghiệp 2.1.2 Thành tựu 10 2.1.3 Thuận lợi .10 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP – KẾT LUẬN 15 3.1 Giải pháp Đảng 15 Mở Đầu Trong công đổi nước ta nay, vấn đề thất nghiệp sách giải việc làm vấn đề nóng bỏng “và khơng phần bách” tồn xã hội đặc biệt quan tâm Đất nước ta trình chuyển sang kinh tế phát triển, bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô vạch rõ vấn đề phát sinh thể vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát… Song với hạn chế viết mà khơng thể phân tích kỹ vấn đề xảy xã hội có lẽ vấn đề quan tâm hàng đầu có lẽ thất nghiệp Giải vấn đề việc làm xúc nan giải đồng thời góp phần giải nhiều vấn đề xã hội Bởi lẽ, thất nghiệp làm tăng số người khơng có cơng ăn việc làm nhiều hơn, gắn liền với gia tăng tệ nạn xã hội như: trộm cướp, cờ bạc… làm xói mòn nếp sống lành mạnh, phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống gây tổn thương mặt tâm lý niềm tin nhiều người Bài tiểu luận tơi xin trình bày về: thực trạng thất nghiệp Việt Nam nay, ảnh hưởng thất nghiệp cá nhân, gia đình xã hội, nguyên nhân thực cuối “ sách Đảng Nhà nước giải vấn đề việc làm góp phần ổn định xã hội phát triển kinh tế bền vững.” Tuy nhiên trình độ hạn chế, tiểu luận tơi xin dừng lại việc tổng kết kiến thức học nhà trường, ý kiến số liệu kèm theo vấn đề nói số nhà nghiên cứu sâu vào tìm hiểu đăng tải mạng thông tin đại chúng MỤC LỤC CHƯƠNG I: ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP .4 1.1.Mục tiêu Đảng 1.2.Nội dung CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP 2.1 Thuận lợi 2.1.1 Nguyên nhân vấn đề thất nghiệp 2.1.2 Thành tựu 10 2.1.3 Thuận lợi .10 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP – KẾT LUẬN 15 3.1 Giải pháp Đảng 15 CHƯƠNG I: ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP 1.1 Mục tiêu Đảng Chiến lược việc làm việt nam giai đoạn 2011-2020 cụ thể hóa chủ trương, định hưỡng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2010 lĩnh vực viêc làm đồng thời hướng tới thực mục tiêu việc làm bền vững tiêu chuẩn việc làm theo khuyến nghị tồ chức lao động quốc tế thực chiến lược việc làm giai đoạn 2011-2020 góp phần thực tốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 nhiệm vụ trọng tâm bộ, ngành, trách nhiệm chung doanh nghiệp thân người lao động dó, để đạt nhũng mục tiêu đề đòi hỏi cần phải có đồng thuận, phối hợp chặc chẻ bộ, ngảnh từ trung ương tới địa phương đề thực giải pháp đồng bộ, thống nhất, tập trung vào nội dung sau: Một là, hoàn thiện sách pháp luật việc làm, tập trung vào sửa đổi, bỏ bổ xung luật lao động, xây dựng luật việc làm theo hướng bao phủ chỉnh vấn đề liên quan đến việc làm, thị trường lao động, hoàn thiện cấu chỉnh tiền lương, cải cách thể chế thị trường lao động theo hướng an ninh linh hoạt… Hai là: phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy tạo việc làm, đảm bảo thực sách vĩ mơ, sách tài khốn tiền tệ, sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương… hướng tới mục tiêu tăng trưởng việc làm bền vững Ba là: nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu càu thị trường lao động, khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục –đào tạo, bao gồm đảo tạo nghề, gắn với nhu càu thị trường lao động, cải thiện chất lượng, cải cách chương trình đa dạng hóa hình thức đào tạo, phát triển kỹ nghề nghề ngày đáp ứng tốt yêu cầu doanh nghiệp Bốn là: hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động thông qua việc nâng cao lực hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm công , thành lập hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công thống từ trung ương tới địa phương, đồng thời tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin thị trường lao động Năm là: hỗ trợ đảm bảo tham gia tất nhóm đối tượng vào thị trường lao động theo hướng tăng trưởng hiệu mổ rộng phạm vi bao phủ hệ thống bảo trợ xã hội, sách thị trường lao động thụ động (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, …) cải cách hệ thống an ninh xã hội Sáu là: xây dựng thực số chương trình, đề án cụ thể, đề án phát triển nhân lưc giai đoạn 20011-2020 đề nhân lực trở thành tản phát triển bền vững lợi cạnh tranh quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia vế việc làm, chương trình, đế án lớn khác liên quan lĩnh vực việc làm Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, có cấp, chứng đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 4% 1.2 Nội dung Ở nước ta, trình phát triển kinh tế thị trường xu hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đặc hàng loạt vấn đề xúc liên quan đến việc làm sách giải việc làm Đại hội lần thứ XI đảng rỏ: “Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nguốn nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược, yếu tố đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng lợi cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh bền vững Nhận thức rỏ tầm quan trọng vấn đề, đảng ta đề chủ trương đường lối thiết thực, hiệu nhằm phát huy hết tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nhân lực, chuyển đổi cấu lao động đáp ứng nhu cầu q trình cơng nghệ hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, tạo nhiều việc làm cho người lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị, tăng tỉ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn, gốp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP 2.1 Thuận lợi 2.1.1 Nguyên nhân vấn đề thất nghiệp Sự hạn chế khả giải việc làm cho người lao động nước ta nguyên nhân sau đây: Nguyên nhân bao trùm hệ thống cấu trúc kinh tế xã hội cũ, có sai lầm, khuyết điểm trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại hội VI rõ: Đã trì lâu kinh tế có hai thành phần, khơng coi trọng cấu kinh tế nhiều thành phần, kinh tế mở cửa dẫn đến sai lầm bố trí kinh tế, chưa quan tâm mức đến chiến lược xây dựng kinh tế xã hội, hướng vào phát triển ngành công nghiệp với quy mô nhỏ để thu hút nhiều lao động dẫn đến hạn chế khả khai thác tiềm có để phát triển việc làm tạo nhiều điều kiện để người lao động tự tạo việc làm cho người khác Chức Nhà nước việc tổ chức lao động giải việc làm cho xã hội chưa phát huy đầy đủ Hai nguyên nhân không phần quan trọng gây tượng thất nghiệp là: * Khoảng thời gian thất nghiệp: Giả sử thường xuyên có lượng người thất nghiệp định bổ xung vào đội ngũ tìm kiếm việc làm người phải chờ đợi nhiều thời gian tìm việc làm thời gian số lượng người thất nghiệp tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp bị nâng cao Thời gian chờ đợi gọi khoảng thời gian thất nghiệp phụ thuộc vào: - Cách thức tổ chức thị trường lao động - Cấu tạo nhân người thất nghiệp (tuổi đời, tuổi nghề, ngành nghề) - Cơ cấu loại việc làm khả sẵn có việc làm Mọi sách cải thiện yếu tố dẫn đến rút ngằn khoảng thời gian thất nghiệp * Do cạnh tranh mạnh mẽ chế thị trường, việc mở rộng sản xuất tạo nhiều việc làm tốt, thu nhập ổn định gắn liền với suất ngày cao Ở mức tiền công thu hút nhiều lao động tăng lên khoảng thời gian thất nghiệp giảm xuống Phân tích cách sâu sắc nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạnh thất nghiệp bao gồm chuyển biến tích cực sau Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI điều cần thiết cho việc đề đạo thực giải việc làm đầy đủ có hiệu Thứ nhât: từ đầu, nước, thời kỳ dài sau chưa thấy (đúng không muốn thấy) vai trò ý nghĩa thành phần kinh tế phát triển lực lượng sản xuất, mở mang việc làm cho nhân dân, nên hạn chế hết mức gần xoá bỏ thành phần kinh tế cũ, phát triển nhanh có phần ạt thành phần quốc doanh tập thể Đến năm 1975, sau giải phóng niềm nam thống đất nước với hai học kinh nghiệm miền Bắc, mong muốn tương lai phát triển mạnh mẽ kinh tế quốc dân Thứ hai: Chậm "mở cửa" phát triển kinh tế đối ngoại mở rộng giao lưu, thơng tin quốc tế nói chung, nguyên nhân ảnh hưởng rõ rệt đến việc sử dụng có hiệu nguồn lao động phát triển việc làm Nước ta nước nông nghiệp, chậm phát triển, thuộc vào nước nghèo giới đặt chương trình mở mang, phát triển việc làm thiếu vốn, thiếu kỹ thuật máy móc trang thiết bị, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá Trong số nước phát triển lại thiếu sức lao động, thiếu thị trường đầu tư Vì vậy, "mở cửa" phát triển kinh tế đối ngoại có lợi cho hai bên Thứ ba: nguyên nhân ảnh hưởng lớn sai lầm, thiếu sót việc xác định cấu kinh tế, cấu kinh tế bao gồm ba nhận lớn: - Cơ cấu thành phần kinh tế - Cơ cấu ngành kinh tế - Cơ cấu kinh tế Ngoài ảnh hưởng cấu thành phần kinh tế đến giải việc làm nói trên, ảnh hưởng cấu ngành kinh tế lớn Trong Đại hội Đảng lần thứ VI xác định rõ năm 1986 - 1991, nạn lại thời kỳ độ, phải tập trung vốn việc thực mục tiêu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hành xuất Sự điều chỉnh, xếp lại cấu ngành kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến trình sử dụng lao động giải việc làm Bắt đầu từ năm 1986 trở đi, quan hệ tỷ lệ phân bổ lao động ngành có chuyển biến theo xu hướng tiến bộ, tình trạng cơng ăn việc làm cải thiện, thất nghiệp giảm bước đáng kể Thứ tư: trì lâu chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp nguyên nhân lớn ảnh hưởng nặng nề, đến hiệu sử dụng nguồn lao động kết giải công ăn việc làm Trên tầm vĩ mơ thiếu hệ thống tương đối luật lệ sách nhằm sử dụng có hiệu nguồn lao động mở mang phát triển việc làm Ở tầm vĩ mô chế cũ có phần nặng nề Hàng loạt quy chế, sách, hình thức tổ chức, chức danh tiêu chuẩn, biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần, chế độ, nề nếp lao động, sản xuất, học tập nghiên cứu khoa học nhằm đề cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm với cơng việc, khuyến khích mạnh mẽ tính chủ động tích cực, sáng tạo người thiếu Tình trạng tổ chức chồng chéo hiệu quả, tình trạng trả cơng, phân phối bình qn bất hợp lý phổ biến làm cho hiệu suất làm việc Trên nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề tăng giảm thất nghiệp Trên sở đại hội Đảng làm thứ VI thị nghị Đảng Nhà nước thời kỳ gian gần đây, chung ta vào nghiên cứu đường phương hướng sử dụng có hiệu lực lượng lao động tăng thêm hàng năm 2.1.2 Thành tựu Kinh tế tăng trưởng năm qua Tổng sản phẩm nước tăng bình quân lên 7% Nông nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt sản xuất lương thực Giá trị cơng nghiệp bình qn năm tăng 13.5% Hệ thống kết cấu hạ tầng: bưu viễn thơng, đường xá, cầu, cảng, sân bay,… tăng cường Các ngành xuất nhập phát triển Mỗi năm tạo thêm 1.2 triệu việc làm Tỉ lệ hộ nghèo từ 30% giảm xuống 10% Văn hố xã hội có tiến đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện, nguồn dân trí chất lượng nguồn nhân lực tăng lên Mỗi năm có thêm 1,2 triệu lao động có việc làm mới, cơng tác xố đói giảm nghèo phạm vi nước đạt kết bật Hiện nguồn lao động hàng năm tăng từ 3,2 – 3,5% so với 2001 2,7%/năm Bối cảnh kinh tế xã hội sinh nhiều mâu thuẫn khả tạo việc làm hạn chế nhu cầu giải vấn đề việc làm ngày tăng, tất yếu dẫn đến phận chưa có việc làm niên thành thị, khu công nghiệp, khu tập trung, vùng ven biển Nhờ đường lối Đảng mà nhiều lao động thu hút vào ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, nhiều thành phần kinh tế phạm vi quốc gia bước hoà nhập vào cộng đồng quốc tế 2.1.3 Thuận lợi Với sinh viên, thất nghiệp kèm với nhiều nỗi lo Tuy nhiên, số bạn trẻ lại cho thất nghiệp trở thành hội để đổi thân theo hướng tích cực Dành khoảng thời gian định nhìn thẳng vào thật để tìm lý thất nghiệp 10 Tìm niềm vui sống cách tự thưởng cho thân vài thứ yêu thích, tạo hội để tham gia hoạt động thú vị mà trước chưa có thời gian thực Tiếp tục dành thời gian “kiểm chứng” thân “bù đắp” kỹ thiếu so với yêu cầu cơng việc Thử thách cơng việc khác để góp phần so sánh, xác định đâu ngành nghề thân thật u thích, gắn bó lâu dài Cũng coi cơng việc có tính thời vụ để “giết” thời gian chờ hội quay mà học 2.2 Khó khăn Thứ nhất, hạn chế lớn sách việc làm chủ yếu trọng đến tạo việc làm theo chiều rộng, nhiều việc làm tốt mà chưa trọng đến chất lượng việc làm Vì vậy, chưa khuyến khích người lao động nâng cao trình độ tay nghề Đến thời điểm 1/7/2011, tổng số 50,4 triệu người từ 15 tuổi trở lên làm việc, có gần 7,7 triệu người đào tạo, chiếm 15,2% Hiện nước có 84,8% số người làm việc chưa đào tạo để đạt trình độ chun mơn kỹ thuật Vì làm cho tính ổn định, bền vững việc làm hiệu tạo việc làm thấp Đó thách thức người lao động việc tăng thu nhập, có hội tiếp cận cơng việc làm hòa nhập với xã hội Thứ hai, sách việc làm ban hành tản mạn nhiều văn gây chồng chéo Các quy định sách việc làm mang tính quy phạm chưa cao, sách chủ yếu hướng vào hỗ trợ, khuyến khích chưa rõ trách nhiệm đối tượng điều chỉnh sách Một số sách hỗ trợ việc làm chưa hướng dẫn cụ thể như: sách miễn giảm thuế để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cá nhân tạo việc làm cho nhiều người lao động; 11 sách khuyến khích đưa nhiều lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật làm việc nước ngồi có thu nhập cao; làm việc cơng trình, dự án doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước trúng thầu, nhận thầu, đầu tư nước ngồi; sách hỗ trợ người lao động sau nước Thứ ba, sách tín dụng chưa phù hợp điều kiện vay mức vay, thiếu gắn kết cho vay vốn hỗ trợ đầu vào tiếp cận thị trường nên hiệu sử dụng vốn chưa cao Nhiều sách ưu đãi tín dụng chồng chéo đối tượng gây khó khăn cho việc thực khó vào sống Quỹ quốc gia giải việc làm ngày tập trung nhiều cho hộ gia đình vay vốn, hỗ trợ doanh nghiệp để tạo thêm nhiều việc làm Các quy định Quỹ giải việc làm chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời gây khó khăn q trình triển khai thực Thứ tư, hệ thống sách hỗ trợ lao động di chuyển đến khu công nghiệp, khu đô thị thiếu Đa số người dân di cư đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa hưởng sách hỗ trợ di chuyển ổn định nơi đến Trái lại, số quy định hạn chế khả tiếp cận người di cư đến việc làm tốt, dịch vụ xã hội thị Có nhiều ngun nhân dẫn đến hạn chế sách việc làm Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng sách việc làm Bộ luật Lao động (Chương II- Việc làm) Do Bộ luật xây dựng giai đoạn kinh tế nước ta chuyển sang vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nên vấn đề chủ yếu kinh tế thị trường nói chung quan hệ việc làm nói riêng giai đoạn sơ khai, chưa bộc lộ hết yêu cầu Mặc dù sửa đổi, bổ sung Chương Việc làm Bộ luật Lao động vào năm 2002, đồng thời ban hành số văn Luật để kịp thời điều chỉnh quan hệ xã hội việc làm, song, phát triển kinh tế thị trường, quan hệ việc làm ngày phát triển số lượng, phong phú đa dạng 12 hình thức, trình ban hành, thực sách việc làm bộc lộ nhiều hạn chế, phát sinh số vấn đề quan hệ việc làm cần điều chỉnh văn Luật thống Chúng ta chưa có định hướng, quy hoạch tổng thể phát triển việc làm dài hạn, quy hoạch phát triển vùng, ngành nghề sản xuất kinh doanh chuyển dịch cấu lao động chậm, lạo động chủ yếu làm lĩnh vực nông nghiệp khu vực phi thức có suất lao động hiệu kinh tế thấp Tổ chức thực sách việc làm chưa tốt Sự phối hợp quan trung ương địa phương chưa đồng Cơng tác tun truyền, phổ biến sách việc làm quan, tổ chức địa phương quan tâm hiệu chưa mong muốn Tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm chưa chuyên nghiệp, chưa khoa học Hoạt động trung tâm, doanh nghiệp giới thiệu việc làm trọng vào đào tạo nghề, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động chưa trọng mức Sự phối hợp hoạt động trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm với doanh nghiệp, người sử dụng lao động hạn chế, đặc biệt lĩnh vực cung cấp thông tin thị trường lao động, thông tin thị trường lao động lao động chưa có kết nối vùng, địa phương Hoạt động đưa lao động làm việc nước chưa hiệu Các chương trình hỗ trợ người lao động trở nước tái hòa nhập thị trường lao động nước chưa trọng Hiện tương lai giải việc làm phải hướng tới vấn đề chất lượng, đảm bảo “việc làm bền vững”, “việc làm xanh”, tiêu “tạo việc làm mới” bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn phương thức tính tốn, khơng phân biệt theo ngành nghề, giới tính, khu vực nơng thơn/thành thị, khơng đảm bảo tính so sánh quốc tế, độ tin cậy thấp, phản ánh khơng sát với thực tế Có nhiều ngun 13 nhân gây nên hạn chế trên, chủ yếu do: sở liệu quản lý dân cư chưa có; hệ thống thống kê báo cáo chưa khoa học; dịch chuyển lao động, phân tích việc làm mới- cũ khó khăn; tính pháp lý u cầu thực chế độ thống kê, báo cáo chưa đủ sức bắt buộc tổ chức, cá nhân thực nghiêm túc 14 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP – KẾT LUẬN 3.1 Giải pháp Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đề mục tiêu: "Giải việc làm cho triệu lao động Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/ năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% Phát triển đa dạng ngành, nghề để tạo nhiều việc làm thu nhập; khuyến khích tạo thuận lợi để người lao động học tập nâng cao trình độ lao động, tay nghề; đồng thời có chế sách phát triển, trọng dụng nhân tài” Kinh nghiệm 25 năm đổi cho thấy, muốn tạo nhiều việc làm khả thu hút lao động lớn cần phải tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất chiều rộng chiều sâu ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ chế biến dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh Giải vấn đề lao động – việc làm phải đôi với cấu lại nguồn lực lao động nước, phục vụ tốt yêu cầu bước tái cấu trúc lại kinh tế theo mơ hình suất cao, tăng trưởng nhanh bền vững Đồng thời, phải tiến hành đồng nhiều biện pháp hữu hiệu Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường lao động, tạo khung pháp lý phù hợp, bảo đảm đối xử bình đẳng người sử dụng lao động người lao động Cụ thể là: thực luật lao động, tiền lương tối thiểu, bảo hiểm lao động, xuất lao động, pháp lệnh đình cơng; khắc phục tình trạng bất hợp lý với người lao động làm thuê doanh nghiệp liên doanh với nước kể số doanh nghiệp nước nay, người lao động phải quyền hưởng lương với số lượng chất lượng lao động họ bỏ ra, phải bảo đảm chỗ điều kiện môi trường lao động, an sinh khác theo luật pháp 15 Hai là, phê chuẩn thực công ước Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan đến thị trường lao động nước ta, đặc biệt nước ta thành viên thức Tổ chức Thương mại quốc tế Ba là, phát triển mạnh khu vực dân doanh, trước hết phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ để nhanh chóng tạo việc làm khả thu hút lao động vào sản suất Phấn đấu đạt tỷ lệ 200 người dân có doanh nghiệp Phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp Đặc biệt coi trọng phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp chế biến nông sản, khôi phục phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ sản xuất sản phẩm cho tiêu dùng nước xuất để tận dụng lao động dư thừa lao động có ngành nghề truyền thống nước ta Trên sở tạo điều kiện thúc đẩy thị trường lao động nông nghiệp thị trường xuất lao động ngày phát triển cao Bốn là, Nhà nước doanh nghiệp quan tâm đào tạo cơng nhân có trình độ cao, trình độ lành nghề, trình độ văn hóa lao động trẻ, khu vực nông thôn để cung ứng cho vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ xuất lao động có nhu cầu thu hút mạnh Tập trung xử lý lao động dôi dư doanh nghiệp nhà nước theo hướng chuyển đổi ngành nghề cho họ Khắc phục tình trạng "đóng băng” đổi cấu lao động làm ảnh hưởng tới phát triển đa dạng chiều sâu kinh tế q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Chuyển mạnh đơn vị nghiệp cung cấp dịch vụ công sang đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực chế độ hợp đồng lao động để lao động khu vực có điều kiện tham gia vào thị trường lao động nước nước, nâng cao hiệu lao động Năm là, mở rộng phát triển thị trường lao động nước Đây mạnh lao động nước ta số lượng đơng trẻ Vì phải tập trung đào tạo ngoại ngữ, pháp luật cho lao động xuất khẩu, niên 16 nông thôn để tạo điều kiện cho họ tiếp cận với thị trường lao động nhiều nước giới, đặc biệt với nước có trình độ phát triển cao có nhu cầu thu hút lao động cho ngành nghề sản xuất Sáu là, mở rộng nâng cấp hệ thống dạy nghề cho người lao động cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung cấp nghề cao đẳng nghề) Cần mở rộng đào tạo đào tạo lại số lao động nước ta để có cấu hợp lý trình độ Có đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị trường lao động năm tới Trong đào tạo đào tạo lại cần chuyển sang đào tạo theo định hướng nhu cầu lao động thị trường (đào tạo gắn với sử dụng, gắn với nhu cầu sản xuất) tạo khả cung cấp lao động có chất lượng cao tay nghề sức khỏe tốt, có kỹ thuật, tác phong cơng nghiệp, có văn hóa cho thị trường nước thị trường ngồi nước Bảy là, đa dạng hóa loại hình thị trường, lớp dạy nghề Nhà nước, tư nhân quốc tế Áp dụng chế thị trường dạy nghề, hình thành thị trường phù hợp với pháp luật Thực quy hoạch đầu tư tập trung hệ thống dạy nghề kỹ thuật thực hành qua lao động trực tiếp; đặc biệt xây dựng trường dạy nghề trọng điểm quốc gia Đối với tỉnh, thành phố phải có trường dạy nghề; quận huyện cần có trung tâm dạy nghề; cổ phần hóa sở dạy nghề công lập, phát triển sở dạy nghề ngồi cơng lập để giảm chi phí ngân sách cho Nhà nước Đa dạng hóa kênh giao dịch thị trường lao động thông qua hệ thống thông tin, quảng cáo, trang tin việc làm báo, đài tổ chức hội chợ việc làm để tạo điều kiện cho quan hệ giao dịch trực tiếp người lao động người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia nối mạng trước hết vùng kinh tế trọng điểm, thành phố lớn, khu vực công nghiệp tập trung cho xuất lao động để giúp người lao động tìm kiếm việc làm thuận lợi 17 3.2 Ý kiến thân Để phấn đấu đạt mục tiêu nên trên, phải thực đồng hàng loạt giải pháp, đó, theo chúng tơi cần quan tâm đến giải pháp chủ yếu sau * Huy động nguồn lực để tạo môi trường kinh tế phát triển nhanh có khả tạo nhiều chỗ làm việc thường xuyên liên tục Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9-10% vừa yêu cầu phát triển vừa đòi hỏi tạo cơng ăn việc làm - Trong điều kiện khoảng 70% lực lượng lao động nước lao động nông nghiệp thiếu việc làm trầm trọng, giải pháp kinh tế tổng hợp hàng đầu để bước khắc phục tình trạnh phải dồn sức cho phát triển toàn diện nông - lâm - ngư nghiệp, gắn với công nghệ chế biến nông lâm thuỷ sản đổi cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá đại hoá Phát triển mạnh mẽ ngành nghề phi nông nghiệp, sử dụng nhiều lao động nông thôn, khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống hướng đầu tư vào phát triển trồng, vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao, có khả xuất - Đầu tư phát triển ngành nghề công nghiệp, trọng trước hỗ trợ công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc số sở nông nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc số sở cơng nghiệp nặng; dầu khí, xi măng, khí điện tử, thép, phân bón, hố chất - Đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ thiết thực bực xúc cho phát triển - Phát triển ngành dịch vụ, tập trung vào lĩnh vực vận tải thông tin liên lạc, thương mại, du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, cơng nghệ, pháp lý Để có tốc độ phát triển tạo mở thêm nhiều việc làm cho người lao động, phải có sách huy động tối đa nguồn vốn bên ngoài, tăng nhanh đầu tư phát triển toàn xã hội, đưa tỷ lệ đạt khoảng 30% GDP năm 2001 * Tạo môi trường pháp lý đồng khuyến khích tạo mở trì chỗ làm việc khuyến 18 khích tự tạo việc làm Bộ luật lao động nược ta sở pháp lý vấn đề việc làm Tuy nhiên việc khuyến khích tự tạo việc làm trở thành thực sống văn hướng dẫn thực luật lao động văn khác đầu tư, tài - tín dụng, bổ sung tồn thiện có xem xét kỹ lượng đến vấn đề cách động * Tiếp tục nghiên cứu, ban hành sách hỗ trợ đối tượng yếu việc tìm kiếm tự tạo việc làm Trong thời gian trước mắt, cần tập trung nghiên cứu ban hành sách chế cụ thể - Khuyến khích sử dụng lao động nữ - Khuyến khích sử lao động người tàn tật Hỗ trợ sở sản xuất thương binh người tàn tật - Chính sách bảo hiểm thất nghiệp - Tập chung phần vốn tín dụng từ quỹ quốc gia việc làm với lãi xuất ưu đãi đối tượng trọng điểm vay theo dự án nhỏ để tự tạo việc làm cho thân gia đình cơng cộng - Hỗ trợ phần kinh phí đào tạo cho lao độg thuộc diện sách ưu đãi, lao động thuộc đối tượng yếu * Phát triển nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm đơn vị nghiệp hoạt động muc tiêu xã hội Nó cầu quan trọng khơng thể thiếu cung cầu lao động Chức Tư vấn, cung cấp thơng tin cho người lao động sử dụng lao độnh học nghề, việc làm, đề có liên quan đến tuyển dụng sử dụng lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động dạy nghề gắn với việc làm, tổ chức sản xuất quy mô thích hợp để tận dụng lực thiết bị thực hành Nó cách tay quản lý nhà nước thông qua cung cần, việc làm lao động 19 KẾT LUẬN Lĩnh vực lao động – việc làm năm qua có nhiều đổi thu hút kết bước đầu đáng khích lệ Trước hết, nhận thức việc làm, hiểu biết việc làm cách giải tâm lý việc làm người lao động, xã hội thay đổi tích cực Tạo giải việc làm cho người lao động không trách nhiệm Nhà nước mà trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức, gia đình thân người lao động toàn xã hội Với quan điểm nhân dân tạo việc làm chính, Nhà nước tạo mội trường kinh tế, pháp luật thuận lợi hỗ trợ phần nguồn lực để nhân dân tự tạo việc làm thấm nhuần sống trở thành nguồn lực thúc đẩy nghiệp tạo giải việc làm Những năm qua Đảng Nhà nước đề sách chương trình phát triển kinh tế xã hội Trong có nhiều sách, chương trình tác động trực tiếp đến việc tạo giải việc làm cho người lao động xã hội như: Nghị số VI Trung ương Đảng chuyển dịch cấu nông nghiệp nông thôn, lập quỹ Quốc Gia giải việc làm, chương trình 327 phủ xanh đồi trống – đồi trọc, chương trình 773 khai thác mặt nước trồng, bãi bồi Chính sách đất, khốn rừng cho nơng dân ổn định, sách tín dụng với nơng nghiệp nơng thơn, phân bố lại lao động dân cư Phương hướng quan trọng để giải vấn đề việc làm thời kì này, báo cáo ban chấp hành Trung ương Đại hội VIII Đảng ghi rõ “ Nhà nước toàn dân sức toàn dân phát triển, thực tốt kế hoạch chương trình kinh tế- xã hội Khuyến khích thành phần kinh tế công dân, nhà đầu tư mở mang ngành nghề, tạo việc làm cho người lao đông Mọi công dân tự hành nghề, thuê mướn nhân công theo pháp luật Phát triển dịch vụ việc làm, tiep tục phân bố lại việc làm dân cư lao động địa bàn nước, tăng 20 dân cư địa bàn có tính chiến lược kinh tế, an ninh quốc phòng Mở rộng kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất lao động Giảm đáng kể tỉ lệ thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nông thôn Đất nước ta trông chờ vào hệ trẻ, đặc biệt cán quản lí kinh tế tương lai, sinh viên nhận thấy điều phải trao dồi kiến thức, tận dụng thời gian để học tập nhằm nâng cao lực để theo kịp với tiến triển ngành kinh tế đất nước thời kì đổi mới, giới văn minh công 21 Tài liệu tham khảo - Lưu Quang Tuấn, Lao động-việc làm năm 2011 triển vọng năm 2012, Viện Khao học lao động xã hội, http://ecna.gov.vn, 2012 - Phạm Lan Hương (2010), "Các vấn đề quan hệ lao động bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế", Lao động xã hội, (386), trang 47-48 - Phạm Thành Nghị Vũ Hoàng Ngân Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam: số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004 - Tổng cục Thống kê, Điều tra lao động việc làm Việt Nam, 2011 - Trần Việt Tiến, “Chính sách việc làm Việt Nam: Thực trạng định hướng hoàn thiện”, Tạp chí Kinh tế phát triển số 181, tháng 7/2012, trang 40-47 - Trung tâm Quốc gia Dự báo Thông tin thị trường lao động, Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Xu hướng việc làm Việt Nam 2010, Hà Nội, tháng 10/2010 - TS Nguyễn Minh Phong, Chính sách lao động - việc làm nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mơ, Tạp chí Tài Điện tử số 96 ngày 15/6/2011 - Viện Khoa học lao động xã hội, Bộ Lao động, thương binh xã hội, Báo cáo xu hướng lao động xã hội thời kỳ 2000-2010, Hà Nội, tháng 3/2011 - Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Báo cáo xu hướng lao động xã hội thời kỳ 2000-2010,Hà Nội, tháng 3/2011 22 23 24
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay, những ảnh hưởng của thất nghiệp đối với cá nhân, gia đình, xã hội, nguyên nhân và chính sách của Đảng, Nhà nước giải quyết vấn đề việc làm, thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay, những ảnh hưởng của thất nghiệp đối với cá nhân, gia đình, xã hội, nguyên nhân và chính sách của Đảng, Nhà nước giải quyết vấn đề việc làm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn