CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

CÁC MƠ HÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Xây dựng chương trình học xem trình đưa định chương trình chỉnh sửa, hồn thiện sản phẩm q trình định sở đánh giá liên tục Mơ hình đưa thứ tự trình, xem quy trình xây dựng sản phẩm Việc xem xét bốn mơ hình xây dựng chương trình sau chuyên gia giáo dục tiếng đề xuất cần thiết, thấy tính đa dạng mơ hình Mơ hình Ralph W Tyler Mơ hình xây dựng chương trình Ralph W Tyler đề xuất nhiều chuyên gia giáo dục cho mơ hình tiếng tồn diện Theo Tyler, qui trình xây dựng chương trình học nói chung gồm bước: 1) Phân tích nhu cầu; 2) Xác định mục tiêu giảng dạy; 3) Lựa chọn nội dung giảng dạy; 4) Sắp xếp nội dung; 5) Thực nội dung; 6) Đánh giá Mơ hình bước thể qua hình đây: 59 Nguồn Nguồn Nguồn Sinh viên Xã hội Môn học Khảo sát mục tiêu chung Bức Bức Triết lí Triết lí Giáo dục Học t ập Các mục ti giảng dạy xác Lựa chọn nội dung học tập Sắp xếp nội dung học tập Tổ chức t riển khai nội dung học t ập Đánh giá Hình 3.1 Mơ hình xây dựng chương trình học Ralph Tyler (mở rộng) Quan sát hình trên, nhận thấy mơ hình Tyler cho tồn diện cho việc xây dựng chương trình học Mơ hình khâu phân tích nhu cầu, Tyler cho khâu quan trọng giúp người xây dựng chương trình xác định mục đích chương trình, mục tiêu giảng dạy cách sát thực, rõ ràng Trước hết, để xác định mục tiêu tổng quát môn học, mục tiêu giảng dạy cần phân tích nhu cầu 60 dựa nguồn thơng tin đối tượng : sinh viên, xã hội vấn đề môn học Theo quan điểm Tyler, người học nguồn liệu quan trọng, công việc cần làm trước bắt đầu xây dựng chương trình khảo sát tình hình phân tích nhu cầu người học Các mối quan tâm người học nhu cầu đào tạo, g iáo dục, nghề nghiệp, thể chất, tâm lý v.v cần nghiên cứu thơng qua hình thức điều tra khảo sát phiếu hỏi, vấn trực tiếp Chính cách xem xét nhu cầu sở thích, mối quan tâm người học, người xây dựng chương trình tập hợp mục tiêu có tính tiềm người học Bước trình hình thành mục tiêu chung khảo sát phân tích tình hình, điều kiện sống tại, xã hội khía cạnh khác sức khoẻ, gia đình, nghề nghiệp, nhu cầu thị trường nhân lực lao động, đặc thù xã hội, thể chế xã hội v.v…, qua phân tích khía cạnh sống xã hội giúp người xây dựng chương trình xác định mục tiêu giáo dục tiềm tàng Để có thêm nguồn liệu xác định mục tiêu giáo dục, người làm chương trình, với tư cách chun gia mơn học, cần tìm hiểu mơn học, v ị trí mơn học chương t rình ngành học, đặc thù mơn học Từ việc phân tích thơng tin nguồn liệu trên, người làm chương trình rút mục tiêu tổng quát, mục tiêu phù hợp với ngành học, mơn học chưa thật phù hợp Sau tập hợp mục tiêu tổng quát, cần thiết phải có khâu sàng lọc nhằm loại bỏ mục tiêu trùng nhau, không quan trọng, không khả thi mâu thuẫn với Theo Tyler, lọc mục tiêu tổng quát sử dụng triết lý giáo dục nhà trường, mục tiêu giáo dục mà nhà trường tuyên bố Người làm chương trình đối chiếu danh mục mục tiêu tổng quát triết lý giáo dục nhà trường loại bỏ nh ững mục tiêu không phù hợp, không khả thi điều kiện nhà trường Sau việc sàng lọc này, người làm chương trình có danh mục mục tiêu cô đọng Bước việc xác định mục tiêu cần sử dụng lọc tâm lý học tập Để áp ứng dụng lọc này, người làm chương trình, với vai trò giảng viên, chuyên gia sư ph ạm, cần phải hiểu rõ nguyên tắc học tập, tâm lý học tập 61 người học, phong cách học tập lứa tuổi người học, cần nắm vững tầm quan trọng yếu tố tâm lý, qui luật phát triển tâm lý, thay đổi tâm lý người học Sau áp dụng lọc thứ hai - lọc tâm lý học tập, danh mục mục tiêu chung rút ngắn lại gồm mục tiêu quan trọng, khả thi Trên sở này, người làm chương trình xác định mục tiêu cụ thể cho ngành học, môn học mục tiêu giảng dạy Các bước mơ hình xây dựng chương trình Tyler lựa chọn nội dung học tập cho phù hợp với mục tiêu cụ thể, xếp nội dung, kinh nghiệm học tập, thực triển khai nội dung học tâp, lựa chọn phương pháp dạy học để truyền tải nội dung tới người học cuối đánh giá hiệu hoạt động dạy học Mơ hình Saylor, Alexander Lewis Theo quan điểm Saylor J Galen, Alexander M William Arthur Lewis, xây dựng chương trình học khái qt hố q trình gồm bước: 1) Xác định mục đích, mục tiêu; 2) Thiết kế chương trình; 3) Thực chương trình (tổ chức giảng dạy); 4) Đánh giá chương trình Mơ hình n ày cho thấy nhà xây dựng chương trình bắt đầu việc xác định mục đích giáo dục mục tiêu cụ thể mà chương trình cần đạt Xác định mục đích, mục tiêu cho chương t rình theo lĩnh vực: lực phát triển cá nhân; lực xã hội; lực học tập suốt đời; chun mơn hố Một mục đích, mục tiêu xác định, người xây dựng chương trình chuyển sang trình thiết kế chương trình Sau chương trình thiết kế, câu hỏi đặt làm để thực thi chương trình, truyền tải chương trình tới người học cách hiệu Trách nhiệm giảng viên xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết cho nội dung chương trình, mơn học, cơng việc lại bắt đầu xác định mục tiêu giảng dạy, mục tiêu dạy, nội dung dạy Trên sở mục tiêu giảng dạy xác định , người dạy lựa chọn chiến lược, phương pháp dạy học phù hợp đối tượng người học khả thi điều kiện thực tế sở đào tạo Cuối cùng, nhà xây dựng chương trình, người thực thi chương trình, giảng viên, tham gia 62 vào việc đánh giá chương trình thơng qua kỹ thuật đánh g iá khác Việc đánh giá nhằm xác định tiến bộ, tăng t rưởng người học, đồng thời xác định mức độ đạt mục đích giáo dục chung nhà trường mục tiêu giảng dạy Các liệu đánh giá sở cho việc đưa định hoạch định chương trình Mơ hình Taba Khác với mơ hình xây dựng chương trình học Ralph W Tyler đề xuất theo phép suy diễn, tiến hành t tổng quát xem xét nhu cầu đến cụ thể xác định mục tiêu giảng dạy, Taba đưa mơ hình xây dựng chương trình theo phép quy nạp, bắt đầu việc triển khai mang tính thử nghiệm chương trình học có dẫn đến thiết kế chung Chương trình học nên người dạy thiết kế, họ người tạo đơn vị dạy học cụ thể, không nên áp đặt từ cấp xuống Theo Taba, xây dựng chương trinh học theo trình t ự bước sau: 1) Đưa chương trình thử nghiệm; 2) Kiểm tra chương trình thử nghiệm, đơn vị th ực nghiệm; 3) Sửa chữa hồn thiện chương trình thử nghiệm; 4) Phát triển khuôn khổ; 5) Áp dụng phổ biến chương trình cho đơn vị Theo quan điểm Taba, cần đưa chương trình tiêu biểu cho ngành học, môn học để thử ngh iệm Taba đề nghị trình tự bước sau cho người làm chương trình trước đưa đơn vị thử nghiệm: 1) Chẩn đoán nhu cầu; 2) Hình thành mục tiêu; 3) Lựa chọn nội dung; 4) Sắp xếp nội dung ; 5) Lựa chọn phương pháp, chiến lược dạy học; 6) Sắp xếp hoạt động học tập; 7) Xác định yếu tố cần đánh giá; 8) Kiểm tra cân đối trình tự (về nội dung dạy học hoạt động học tập) Bước khâu kiểm tra chương trình thử nghiệm nhằm để xác định t ính hiệu lực tính khả thi áp dụng vào giảng dạy chương trình thử nghiệm, xem có đáp ứng u cầu bậc học, ng ành học, môn học điều kiện môi trường thử nghiệm khác hay không Trên sở kết khâu kiểm tra này, chương trình thử nghiệm cần chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với nhu cầu, khả người học, khả thi với nguồn lực phương pháp giảng dạy khác 63 Cũng t rên sở đó, người làm chương trình nêu nguyên tắc đưa kiến nghị việc lựa chọn nội dung, tổ chức hoạt động dạy học điều kiện cần thiết để triển khai chương trình Sau chỉnh sửa, bổ sung hồn thiện chương trình thử ngh iệm, chương trình đưa vào áp dụng phổ biến rộng đến đơn vị Mơ hình xây dựng chương trình Peter F Oliva Theo quan điểm Peter F Oliva thiết kế mơ hình xây dựng chương trình học, mơ hình cần đảm bảo số tiêu chí sau: 1) Đơn giản, dễ hiểu; 2) Toàn diện, đủ thành phần ; 3) Mối quan hệ thành phần phải rõ ràng, đảm bảo tính lơ gíc hệ thống; 4) Mối quan hệ chương trình việc giảng dạy, truyền tải chương trình Trên sở tiêu chí này, Oliva đề xuất mơ hình xây dựng chương trình học gồm 12 thành phần thể theo 17 bước sau: Xác định nhu cầu chung người học; Xác định nhu cầu xã hội; Trình bày triết lý mục đích giáo dục (trên sở phân tích nhu cầu); Xác định nhu cầu đối tượng người học cụ thể (của ngành học); Xác định nhu cầu xã hội cộng đồng, người sử dụng nguồn nhân lực cụ thể (về ngành đào tạo, môn học); Xác định nhu cầu môn học; Xác định mục tiêu chung chương trình ngành đào tạo/môn học; Xác định mục tiêu cụ thể chương trình mơn học; Sắp xếp thực chương trình kế hoạch giảng dạy; 10.Xác định mục đích giảng dạy; 11.Xác định mục tiêu giảng dạy cụ thể; 12 Lựa chọn chiến lược giảng dạy; 13 Đề xuất kỹ thuật đánh giá; 14.Thực chiến lược giảng dạy; 15.Lựa chọn kỹ thuật đánh giá sau cùng; 16.Đánh giá việc giảng dạy cải tiến thành phần giảng dạy; 17.Đánh giá chương trình cải tiến chương trình Các thành phần mơ hình Oliva thể qua Hình 3.2 trang sau: 64 Xác định nhu cầu học sinh nói chung Xác định nhu cầu xã hội Tuy ên bố mục đích triết lí giáo dục bao gồm niềm tin học tập Xác định nhu cầu học sinh cụ thể Xác định nhu cầu cộng đồng cụ thể Xác định mục đích chương trình Sắp xếp thực chương Xác định mục tiêu chương trình Xác định mục đích giảng dạy Xác định mục tiêu giảng dạy Xác định nhu cầu môn học I Sự lựa chọn chiến lược VIII II Lựa chọn sơ kĩ thuật đánh giá IXA III IV Th ực hi ện chiến lược Sự lựa chọn cuối kĩ thuật V VI Đánh giá việc giảng dạy đánh giá X Hình 3.2 Mơ hình xây dựng ch ương trình P.F.Oliva IXB 65 XI VII Đánh giá chương trình giảng dạy XII Theo hình 3.2 trên, mơ hình xây dựng chương trình Oliva thể q trình tồn diện, bước mà người tham gia vào trình xây dựng chương trình cần phải tiến hành từ nguồn liệu sở để xác định mục đích chương trình đến khâu cuối đánh giá chương trình giảng dạy Một điểm khác biệt mơ hình Oliva với mơ hình xây dựng chương trình khác thể chỗ mơ hình Oliva thể lồng ghép, kết hợp trình: thành phần t rình xây dựng chương trình (biểu hình vng) thành phần hoạt động triển khai truyền tải chương trình tới người học – q trình giảng dạy (biểu hình tròn) Hai q trình khơng thể tách rời nhau, mà phải gắn kết, kết hợp với Thực tế chương trình tách rời khỏi hoạt động giảng dạy khơng có ý nghĩa gì, mối quan hệ hai trình đề cập phần sau Mơ hình bắt đầu phần (I): tuyên bố mục đích chung nguyên tắc triết lý giáo dục mang tính tổng quát cho bậc học, cấp học sở phân tích nhu cầu người học nhu cầu xã hội nói chung Đây khâu quan trọng qui trình xây dựng chương trình có tính định h ướng, chủ đạo cho khâu Các khâu định hướng bị lệch lạc? Để thực yêu cầu thành phần (III) (IV) xác định mục đích mục tiêu chương trình học chương trình mơn học cụ thể, đòi hỏi phải làm tốt u cầu thành phần (II) - khảo sát phân tích nhu cầu xã hội, thị trường lao động (người sử dụng sản phẩm tốt nghiệp) ngành đào tạo, nhu cầu sinh viên ngành đào tạo, môn học cụ thể, tất nhiên nhu cầu cần thiết, quan trọng môn học đưa vào giảng dạy chương trình đào tạo Thực khảo sát phân tích nhu cầu nhờ việc điều tra xã hội học, thông qua phiếu hỏi ý kiến vấn trực tiếp bên liên quan người học, người sử dụng lao động nhà đầu tư cho giáo dục Việc phân tích nhu cầu giúp người làm chương trình lựa chọn nội dung giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội sát thực với sống, nhờ sản phẩm tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, làm tăng hiệu đào tạo Rõ ràng khâu quan trọng 66 qui trình xây dựng chương trình học nói chung, chương trình mơn học nói riêng Khi mục đích mục tiêu chương trình xác định, nh iệm vụ thành phần (V) lựa chọn nội dung, xếp nội dung lựa chọn cho chương trình thực chương trình giảng dạy, xây dựng cấu trúc chương t rình giảng dạy Để thực chương trình g iảng dạy hiệu quả, trước hết phải xác định mục đích mục tiêu cụ thể cấp độ môn học, nội dung dạy mơn học Ở thành phần (VI) (VII), cần xác định mục tiêu giảng dạy cụ thể môn học, nội dung môn học, phân loại mục tiêu theo bậc dựa theo thang nhận thức Bloom Việc rõ mục tiêu bậc 1, 2, (Nhớ, Hiểu - Vận dụng, Phân tích - Tổng hợp - Đánh giá) giúp cho việc giảng dạy học tập, việc kiểm tra – đánh giá kết học tập sinh viên hiệu việc giảng dạy giảng viên sát thực Trên sở mục tiêu giảng dạy, thành phần mơ hình (VIII) (IX) người làm chương trình cần đề xuất sơ bước đầu chiến lược, phương pháp giảng dạy phù hợp khả thi để áp dụng với đối tượng người học điều kiện dạy học để truyền tải nội dung cụ thể đồng thời dự kiến hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá Thành phần giai đoạn thực giảng dạy (X), người thực thi chương trình chọn lọc, bổ sung hoàn tất việc lựa chọn ph ương pháp dạy, hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá thành học tập sinh viên đánh giá hiệu giảng dạy giảng viên Thành phần (XI) giai đoạn đánh giá hoạt động giảng dạy thành phần (XII) hồn tất qui trình b ằng việc đánh giá chương trình học thực thi Điểm quan trọng mơ hình là: 1) Tuyến phản hồi quay trở lại từ thành phần XII, đánh giá tồn chương trình đến thành phần III - mục đích, mục tiêu chương trình; 2) Tuyến phản hồi trở lại từ thành phần XI, đánh giá việc giảng dạy đến thành phần VI - mục đích, mục tiêu giảng dạy Các tuyến phản hồi thực đối chiếu kết với mục đích, mục tiêu xác định để thấy hiệu chương trình kết hoạt động giảng dạy đạt đến mức Trên sở đó, cần thiết phải có chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chương trình hồn thiện khâu hoạt động giảng dạy 67 Mơ hình mười hai thành phần thể mười hai giai đoạn thống mơ hình tổng qt, tồn diện chất, bao gồm việc xây dựng chương trình hoạt động giảng dạy, thực thi chương trình : thành thần I đến V VII tạo thành mơ hình xây dựng chương trình, thành phần VI đến XI tạo thành mơ hình hoạt động giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn