C NG HOA XA h i CH NGHIA VI t NAM TRNG

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 42/TB-CTSV V/v: Chọn đội tuyển dự thi Olympic Vật lý Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011 sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm 2011 Kính gửi: Sinh viên lớp đại học hệ quy Nhà trường nhận Công văn số 11/TB-ĐHAG ngày 17/11/2011 Ban Tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm 2011 thông báo việc kỳ thi tổ chức Trường Đại học An Giang vào tháng 4/2011, cụ thể sau: Nội dung thi: Theo chương trình Vật lý đại cương cho trường đại học (kèm theo) Hình thức thi: Gồm phần - Phần thi giải tập (mỗi đội sinh viên) - Phần thi thực nghiệm (mỗi đội nhóm, nhóm sinh viên) - Phần thi trắc nghiệm (mỗi đội sinh viên) Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai thứ ba (trừ sinh viên đoạt giải Quốc gia, Quốc tế Vật lý) Cơ cấu đội thi: Mỗi trường cử 01 đội tuyển gồm tối đa 07 sinh viên tham dự Hội thi (mỗi sinh viên tham gia dự thi hai nhóm) Nhận lời mời Ban tổ chức, Trường Đại học Công nghệ thành lập Đội tuyển dự thi gồm sinh viên chia làm nhóm: Nhóm thi giải tập (2 sinh viên), Nhóm thi thực nghiệm (4 sinh viên) Nhóm thi trắc nghiệm (2 sinh viên) Mỗi sinh viên tham gia dự thi nhóm hai nhóm, dựa kết thi chọn kết tập luyện sinh viên tham gia Nhà trường thông báo tới tất sinh viên trường biết đăng ký tham gia thi chọn đội tuyển có nguyện vọng, Đơn đăng ký (theo mẫu) nộp Bộ phận Tiếp người học (Phòng 111-E3) trước 16h30 Thứ hai, ngày 21/02/2011 Dự kiến Lịch thi chọn đội tuyển tổ chức vào 08 h30 Thứ bảy, ngày 26/02/2011 Giảng đường 308-G2 Trân trọng thơng báo! TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHỊNG CƠNG TÁC SINH VIÊN Nơi nhận: - Như kính gửi (qua Khoa); - Các phòng TC-HC, ĐT; - Lưu CTSV, TC-HC ( Đã ký ) ThS Nguyễn Quang Vinh NỘI DUNG THI PHẦN I CƠ NHIỆT Chương ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM a Các định luật Newton Các định lý động lượng Định luật bảo toàn động lượng b Hệ quy chiếu quán tính, phi quán tính c Hệ quy chiếu quay Chương ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN a Chuyển động vật rắn b Momen lực Momen quán tính c Động vật rắn d Momen động lượng, định luật bảo toàn momen động lượng Chương NĂNG LƯỢNG a Thế năng, động b Định lý động Bảo tồn c Bài tốn va chạm Chương TRƯỜNG HẤP DẪN a Lực hấp dẫn hấp dẫn b Quỹ đạo vệ tinh lượng Chương DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC a Dao động học b Sóng học Chương THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP a Các tiên đề Einstein b Phép biến đổi Lorentz c Động lực học tương đối tính Động lượng lượng d Phép cộng vận tốc e Hiệu ứng Doppler ánh sáng Chương KHÍ LÝ TƯỞNG a Phương trình trạng thái khí lý tưởng b Phương trình thuyết động học phân tử c Phân bố Maxwell Các loại vận tốc: trung bình, qn phương, vận tốc có xác suất cực đại d Phân bố Maxwell - Bolztmann c Nội khí lý tưởng e Nguyên lý I nhiệt động lực học f Nguyên lý II nhiệt động lực học g Entropy Biến thiên entropy trình khí lý tưởng q trình chuyển pha đơn giản h Chu trình Carnot Hiệu suất chu trình Chương KHÍ THỰC a Phương trình Van-der-Waals b Nội khí thực Hiệu ứng Jun-Thomson c Cân pha Phương trình Clapeyron-Clausius PHẦN II ĐIỆN TỪ HỌC Chương TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN a Định luật Cu-lông b Điện trường, cường độ điện trường, điện Phương pháp xác định cường độ điện trường c Điện thông Điện cảm Định lý O-G Chương 10 VẬT DẪN a Trạng thái cân tĩnh điện b Hiện tượng điện hưởng c Điện dung vật dẫn, điện dung tụ điện d Năng lượng điện trường Chương 11 TỪ TRƯỜNG a Tương tác từ dòng điện b Từ trường, cảm ứng từ, từ thơng c Định lý suất từ động d Lực từ chuyển động hạt tích điện từ trường Momen lực từ Cơng từ lực e Dòng điện ngun tử lưỡng cực từ từ hóa f Chất thuận từ, nghịch từ, sắt từ Chương 12 CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ a Cảm ứng điện từ b Các định luật cảm ứng điện từ Hiện tượng tự cảm c Năng lượng từ trường Chương 13 DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ a Dao động điện từ riêng b Dao động điện từ tắt dần c Dao động điện từ cưỡng tượng cộng hưởng   d Các phương trình Maxwell Phương trình sóng E , B Sóng điện từ e Sự phát xạ sóng điện từ Phổ điện từ Chương 14 QUANG HỌC SÓNG a Giao thoa ánh sáng b Nhiễu xạ Fresnel, nhiễu xạ khe phân bố cường độ nhiễu xạ khe Nhiễu xạ tia X tinh thể c Nhiễu xạ nhiều khe Cách tử nhiễu xạ d Phân cực ánh sáng: tượng, định luật Malus độ phân cực Các phương pháp tạo ánh sáng phân cực Chương 15 CHẤT RẮN TINH THỂ VÀ LASER a Cấu trúc tinh thể vật rắn b Laser ứng dụng PHẦN III VẬT LÝ LƯỢNG TỬ Chương 16 CƠ HỌC LƯỢNG TỬ a Thuyết lượng tử ánh sáng Hiệu ứng quang điện Hiệu ứng Compton Nhiễu xạ electron b Bức xạ vật đen Định luật Stephan - Bolztmann Cơng thức Plank c Sóng de Broglie d Mẫu Mohr nguyên tử Hydro e Phương trình Schorodinger f Chuyển động chiều Hiệu ứng đường hầm g Hệ thức bất định Heisenberg Chương 17 VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN a Các trạng thái lượng tử nguyên tử Hydro b Sự lượng tử hóa momen động lượng momen từ Hiệu ứng Zeemann thường c Năng lượng liên kết hạt nhân Hiện tượng phóng xạ d Phản ứng hạt nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV NĂM 2011 Kính gửi: Phòng Cơng tác Sinh viên, Trường Đại học Cơng nghệ Tên em (viết chữ hoa có dấu): Ngày sinh : Giới tính: Ngành học: Lớp: Điện thoại: E-mail: Em có thành tích học tập mơn Vật lý sau: I Thời kỳ học phổ thông - Học trường THPT: - Các giải đạt (giải nhất/nhì/ba/khuyến khích, cấp quốc gia/khu vực/quốc tế, bảng A/B): II Thời kỳ học đại học - Điểm mơn học (có điểm đến đâu ghi đến đấy) TT Môn học Điểm thi Vật lý đại cương (Cơ - Nhiệt học) Vật lý đại cương (Điện từ) Vật lý đại cương (Quang học) - Các giải Olympic Vật lý sinh viên đạt TT Môn dự thi Năm dự thi Đoạt giải Bài tập Thực nghiệm Trắc nghiệm Em xin đăng ký thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm 2011 Trường Đại học Công nghệ thực đầy đủ nghiêm túc Thể lệ thi chọn vào đội tuyển Hà Nội, ngày tháng năm 2011 SINH VIÊN (ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: C NG HOA XA h i CH NGHIA VI t NAM TRNG , C NG HOA XA h i CH NGHIA VI t NAM TRNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn