CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - KINH TẾ QUỐC TẾ

24 6 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1434 /QĐ-ĐHNH, ngày tháng 10 năm 2014 Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh) Tên chương trình (chuyên ngành): KINH TẾ QUỐC TẾ Ngành đào tạo: KINH TẾ QUỐC TẾ Mã ngành: 52310106 Trình độ đào tạo: Đại học Mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra): 1.1 Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức, kỹ nghề nghiệp vững vàng, đạo đức thái độ đắn, có sức khỏe để thiết lập quản lý hoạt động, dự án lĩnh vực kinh tế quốc tế, có lực hoạt động nghiên cứu khoa học phân tích, đánh giá sách 1.2 Mục tiêu cụ thể: 1.2.1 Mục tiêu kiến thức Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế bao gồm môn học thiết kế hợp lý, đảm bảo cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức tảng kinh tế kiến thức chuyên sâu kinh tế quốc tế Ngoài ra, chương trình trang bị nhiều kiến thức bổ trợ cho sinh viên thông qua hệ thống môn học tự chọn thiết kế linh hoạt nhằm nâng cao tính chủ động học tập sinh viên 1.2.2 Mục tiêu kỹ năng, phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp Trong môn học, thông qua hoạt động thuyết trình, thảo luận, kiểm tra…, sinh viên đào tạo kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin, xây dựng kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, phát triển tư phản biện, tư độc lập, kích thích lực sáng tạo… Bên cạnh đó, sinh viên trau dồi kỹ Anh ngữ tin học suốt trình học 1.2.3 Mục tiêu kỹ năng, phẩm chất cá nhân cộng đồng Trong trình đào tạo, sinh viên rèn luyện kỹ giao tiếp, làm việc nhóm thông qua hoạt động học tập lớp, hoạt động nghiên cứu cá nhân, làm việc nhóm, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đồn - Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có khả tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng, có ý thức đổi mới, đồn kết góp phần vào việc xây dựng đất nước, cộng đồng xung quanh 1.2.4 Mục tiêu lực Tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên có kiến thức kỹ đảm nhận tốt công việc giảng viên trường đại học; chuyên viên chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, phân tích, họach định sách viện, Bộ, Sở liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế (định hứơng chính) Sinh viên trở thành chun gia tổ chức quốc tế, văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, quan xúc tiến thương mại (định hứơng đầu tư quốc tế) công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, công ty vận tải quốc tế, phận toán quốc tế ngân hàng thương mại công ty đa quốc gia (định hướng kinh doanh quốc tế) Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế khả tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế tồn cầu có khả nghiên cứu chuyên sâu, học tập chương trình đào tạo sau đại học giảng dạy viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường cao đẳng, đại học, học viện nước Thời gian đào tạo: Thiết kế thời gian tổ chức đào tạo 04 năm với 08 học kỳ 03 học kỳ hè Trong học kỳ chính, 07 học kỳ đầu sinh viên chủ yếu học tập giảng đường, học kỳ cuối học tập cuối khóa thực khóa luận tốt nghiệp học học phần thay Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt học kỳ học kỳ hè Học kỳ hè tổ chức đào tạo theo nhu cầu sinh viên Sinh viên học vượt để hồn thành chương trình trước 01 năm rưỡi so với thời gian thiết kế Trong trường hợp học kéo dài thời gian kéo dài thêm không 02 năm Khối lượng kiến thức: 129 đơn vị tín chỉ, viết tắt “đvtc”, chưa kể học phần Giáo dục thể chất (5 đvtc) Giáo dục quốc phòng (8 đvtc); Đối tượng tuyển sinh: Có tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực theo quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo Thang điểm: Áp dụng thang điểm chữ thang điểm (thang điểm hệ 10 sử dụng mang tính tham khảo, đối chiếu) Kết cấu chương trình đào tạo: TT KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH Số tín Tỷ trọng (%) KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG & CƠ SỞ KHỐI NGÀNH 55 42.6% 1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 23 17.8% 1.2 Kiến thức sở khối ngành 32 24.8% KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH 62 48.1% 2.1 Kiến thức sở ngành 21 16.3% 2.2 Kiến thức ngành 20 15.5% 2 2.3 Kiến thức chuyên ngành 15 11.6% HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 12 9.3% 3.1 Học phần thực tập cuối khóa/ Internship 2.3% 3.2 Học phần khóa luận tốt nghiệp/ Research Paper 7.0% TỔNG CỘNG 129 100.0% Trong đó, học phần tự chọn, bổ trợ (bao gồm thay khóa luận tốt nghiệp) 38 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 29,46% Nội dung chương trình đào tạo: TT Tên học phần Số tín KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG & CƠ SỞ KHỐI NGÀNH 55 1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 23 1.1.1 Các mơn lý luận trị 10 1.1.1.1 Những ngun lý chủ nghĩa Mác – Lênin 1/Basics of Marxism and Leninism 1.1.1.2 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin 2/ Basics of Marxism and Leninism 1.1.1.3 Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam/ Processes of Vietnamese Revolution 1.1.1.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ideologies of Ho Chi Minh 1.1.2 Các môn khoa học 11 1.1.2.1 Toán cao cấp 1/ Advanced Mathematic (Đại số tuyến tính/ Linear Algebra) 1.1.2.2 Tốn cao cấp 2/ Advanced Mathematic (Giải tích/ Analysis) 1.1.2.3 Lý thuyết xác suất thống kê toán/ Probability and Statistics 1.1.2.4 Mơ hình tốn kinh tế/ Mathematical models in economics 1.1.2.5 Lý luận nhà nước pháp luật/ Arguments for State and Law 1.1.3 Các môn tự chọn (đại cương): sinh viên chọn 01 03 học phần sau để tích lũy 1.1.3.1 Cơ sở văn hóa Việt Nam/ Fundamentals of Vietnamese Culture 1.1.3.2 Tâm lý học/ Psychology 1.1.3.3 Logic học/ Logics 1.1.4 Giáo dục thể chất - quốc phòng (khơng tính số tín vào chương trình đào tạo) 13 1.1.4.1 Giáo dục thể chất/ Physical Education 1.1.4.2 Giáo dục quốc phòng – an ninh/ Defense - Security Education 1.2 Kiến thức sở khối ngành 32 1.2.1 Bắt buộc 29 1.2.1.1 Kinh tế học vi mô/ Microeconomics 1.2.1.2 Kinh tế học vĩ mô/ Macroeconomics 1.2.1.3 Nguyên lý thống kê/ Principles of Statistic 1.2.1.4 Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting 1.2.1.5 Kinh tế học quốc tế/International Economics 1.2.1.6 Luật kinh doanh/Business Law 1.2.1.7 Quản trị học/Fundamental of Management 1.2.1.8 Nguyên lý Marketing/Principles of Marketing 1.2.1.9 Tin học ứng dụng/ Applied Informatics 1.2.1.10 Kinh tế lượng/ Econometrics 1.2.1.11 Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Method 1.2.2 Các môn tự chọn (khối ngành): sinh viên chọn 01 03 học phần sau để tích lũy 1.2.2.1 Lịch sử học thuyết kinh tế/ History of Economic Theories 1.2.2.2 Kinh tế học phát triển/ Economics of Development 1.2.2.3 Kinh tế học công cộng/ Public Economics KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH 62 2.1 Kiến thức sở ngành 21 2.1.1 Lý thuyết tài – tiền tệ/ Financial and Monetary Theory 2.1.2 Thị trường tài định chế tài chính/ Financial Markets and Institutions 2.1.3 Tài doanh nghiệp/ Corporate Finance 2.1.4 Thuế/ Tax 2.1.5 Thiết lập thẩm định dự án đầu tư/ Projects Appraisal 2.1.6 Anh văn chuyên ngành 1/ Professional English 2.1.7 Anh văn chuyên ngành 2/ Professional English 2.2 Kiến thức ngành 20 2.2.1 Chính sách thương mại thực tế/ Trade Policy in Practice 2.2.2 Tài quốc tế/ International Finance 2.2.3 Kinh doanh quốc tế/ International Business 2.2.4 Đầu tư quốc tế/ International Investment 2.2.5 Kinh tế học hội nhập quốc tế/ Economics of International Integration 2.2.6 Kinh tế vĩ mô quốc tế/ International Macroeconomics 2.2.7 Kinh tế lượng ứng dụng/ Applied Econometrics 2.3a Kiến thức chuyên ngành: Định hướng ứng dụng phân tích sách kinh tế (Selective Courses – Applied Research & Policy Analysis) 2.3.1a Tài phát triển/ Development Finance 2.3.2a Kiến thức chuyên ngành: Định hướng thực hành phân tích ứng dụng (Selective Courses – Analyzing- & Implementing-Oriented) 15 2.3.1b Kinh tế học quản lý/ Managerial Economics Kinh tế học đầu tư/ Investment Economics 2.3.2b Kỹ thuật ngoại thương/ Foreign Trade Operations 2.3.3a Phân tích đầu tư quốc tế/ Global Investment Analysis 2.3.3b Logistics quốc tế/ International Logistics 2.3.4a Quản trị dự án quốc tế/ International Project Management Chiến lược kinh doanh 2.3.4b quốc tế/ International Business Strategy 2.3b Đàm phán kinh doanh 2.3.5b quốc tế/ International Negotiation 2.3.5a Kinh tế thị trường nổi/ Economics of Emerging Markets 2.4 Các môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành: chọn 02 học phần theo mãng kiến thức sau để tích lũy 2.4.1 Mảng kiến thức tài - ngân hàng 15 2.4.1.1 Bảo hiểm/ Insurance 2.4.1.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng/Banking Operations 2.4.1.3 Phân tích tài doanh nghiệp/ Corporate Finance Analysis 2.4.1.4 Thanh tốn quốc tế/ International Payment 2.4.1.5 Tín dụng ngân hàng/ Bank Lending 2.4.2 Mảng kiến thức luật 15 2.4.2.1 Luật hiến pháp/ Constitution Law 2.4.2.2 Luật dân 1/ Civil Law 2.4.2.3 Luật hành chính/ Administrative Law 2.4.2.4 Luật hình sự/ Criminal Law 2.4.2.5 Luật thương mại 1/ Commercial Law 2.4.3 Mảng kiến thức kế toán - kiểm toán 15 2.4.3.1 Kiểm toán bản/Principles of Auditing 2.4.3.2 Kế tốn tài 1/ Financial Accounting 2.4.3.3 Kế toán quản trị/ Management Accounting 2.4.3.4 Kiểm toán doanh nghiệp/ Financial Auditing 2.4.3.5 Kế toán quốc tế/ International Accounting 2.4.4 Mảng kiến thức quản trị kinh doanh 15 2.4.4.1 Truyền thông kinh doanh/Business Communications 2.4.4.2 Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp/ Business Ethics and Organizational Culture 2.4.4.3 Khởi nghiệp kinh doanh/ Entrepreneuship 2.4.4.4 Quản trị vận hành/ Operation Management 2.4.4.5 Quản trị marketing/Marketing Management 2.4.5 Mảng kiến thức hệ thống thông tin quản lý 15 2.4.5.1 Hệ thống thông tin quản lý/ Management Information System 2.4.5.2 Cơ sở liệu/ Database 2.4.5.3 Mạng truyền thông/ Networking 2.4.5.4 Kho liệu khai phá liệu/ Data Warehouse and Data Mining 2.4.5.5 An tồn bảo mật thơng tin/ Information Security 3 HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 12 3.1 Học phần thực tập cuối khóa/ Internship 3.2 Học phần khóa luận tốt nghiệp/ Research Paper Các học phần thay khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên chọn lựa 01 03 phương án sau để tích lũy: (i) học mơn, học phần lại thuộc nhóm 2.3a (nếu chọn 2.3b) ngược lại; (ii) chọn tiếp 03 học phần lại mảng kiến thức bổ trợ, tự chọn (2.4) mà sinh viên chọn trước đó; (iii) kết hợp 02 phương án 9 Kế hoạch giảng dạy phân theo học kỳ: Học kỳ TT TÊN HỌC PHẦN STC Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin 1/Basics of Marxism and Leninism 2 Toán cao cấp 1/ Advanced Mathematic (Đại số tuyến tính/ Linear Algebra) Kinh tế học vi mô/Microeconomics Quản trị học/Fundamental of Management Các môn tự chọn (đại cương) Học phần GDTC 1 Giáo dục quốc phòng - an ninh TỔNG SỐ TÍN CHỈ 20 TÊN HỌC PHẦN STC Học kỳ TT Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin 2/ Basics of Marxism and Leninism Tốn cao cấp 2/ Advanced Mathematic (Giải tích/ Analysis) Lý luận nhà nước pháp luật/ Arguments for State and Law Kinh tế học vĩ mô/Macroeconomics Nguyên lý thống kê/ Principles of Statistic Nguyên lý Marketing/Principles of Marketing Lý thuyết tài – tiền tệ/ Financial and Monetary Theory Học phần GDTC TỔNG SỐ TÍN CHỈ 17 TÊN HỌC PHẦN STC Học kỳ TT Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ideologies of Ho Chi Minh 2 Lý thuyết xác suất thống kê tốn/ Probability and Statistics 3 Mơ hình toán kinh tế/ Mathematical models in economics Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting Tin học ứng dụng/ Applied Informatics Kinh tế lượng/ Econometrics Tài doanh nghiệp/Corporate Finance Học phần GDTC TỔNG SỐ TÍN CHỈ 18 TÊN HỌC PHẦN STC Học kỳ TT Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam/ Processes of Vietnamese Revolution Luật kinh doanh/Business Law 3 Thị trường tài định chế tài chính/ Financial Markets and Institutions Kinh tế học quốc tế/International Economics Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Method Các môn tự chọn (khối ngành) Học phần GDTC TỔNG SỐ TÍN CHỈ 18 TÊN HỌC PHẦN STC Học kỳ TT Anh văn chuyên ngành 1/ Professional English Thuế/ Tax 3 Thiết lập thẩm định dự án đầu tư/ Projects Appraisal Tài quốc tế/ International Finance Kinh doanh quốc tế/ International Business Kinh tế lượng ứng dụng/ Applied Econometrics Học phần GDTC TỔNG SỐ TÍN CHỈ 18 TÊN HỌC PHẦN STC Học kỳ TT Anh văn chuyên ngành 2/ Professional English Chính sách thương mại thực tế/ Trade Policy in Practice 3 Đầu tư quốc tế/ International Investment Kinh tế học hội nhập quốc tế/ Economics of International Integration Kinh tế vĩ mô quốc tế/ International Macroeconomics Các môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành TỔNG SỐ TÍN CHỈ 18 Học kỳ A – ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH TT TÊN HỌC PHẦN STC Tài phát triển/ Development Finance Kinh tế học đầu tư/ Investment Economics 3 Phân tích đầu tư quốc tế/ Global Investment Analysis Quản trị dự án quốc tế/ International Project Management Kinh tế thị trường nổi/ Economics of Emerging Markets Các môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành TỔNG SỐ TÍN CHỈ 18 B – ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TT TÊN HỌC PHẦN STC Kinh tế quản lý/ Managerial Economics Kỹ thuật ngoại thương/ Foreign Trade Operations 3 Logistics quốc tế/ International Logistics Chiến lược kinh doanh quốc tế/ International Business Strategy Đàm phán kinh doanh quốc tế/ International Negotiation Các môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành TỔNG SỐ TÍN CHỈ 18 TÊN HỌC PHẦN STC Học kỳ TT Thực tập cuối khóa/internship Học phần khóa luận tốt nghiệp/ Research Paper TỔNG SỐ TÍN CHỈ 12 10 Mơ tả vắn tắt nội dung khối lượng học phần  Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lenin (5 tín chỉ) 10 (Thực theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Môn học trước: không Mô tả: - Xác lập sở lý luận để từ đócó thể tiếp cận nội dung mơn học Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết tảng tư tưởng Đảng; - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; - Từng bước xác lập giới quan, nhân sinh quan phương pháp luận chung để tiếp cận khoa học chuyên ngành đào tạo  Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ) (Thực theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Môn học trước: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lenin Mô tả: - Cung cấp hiểu biết có tính hệ thống tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; - Tiếp tục cung cấp kiến thức chủ nghĩa Mác – Lênin; - Tạo lập hiểu biết tảng tư tưởng, kim nam hành động Đảng cách mạng nước ta; - Góp phần xây dựng tảng đạo đức người  Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ) (Thực theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Môn học trước: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lenin Tư tưởng Hồ Chí Minh Mô tả: - Cung cấp cho sinh viên nội dung đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Trong chủ yếu tập trung vào đường lối Đảng thời kỳ đổi số lĩnh vực đời sống xã hội phục vụ cho sống công tác Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào lãnh đạo Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng Đảng; - Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải vấn đề kinh tế, trị, văn hóa xã hội theo đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước  Tốn cao cấp (2 tín chỉ) Môn học trước: không Mô tả: 11 Môn học trang bị kiến thức toán cao cấp đại số tuyến tính cho sinh viên khối kinh tế Nội dung bao gồm: ma trận, định thức; hệ phương trình tuyến tính; khơng gian vectơ Rn; phép biến đổi tuyến tính; chéo hóa ma trận; dạng tồn phương Học xong mơn sinh viên chuyển hóa dạng tốn kinh tế sang dạng hệ phương trình ma trận để xử lý, từ đạt kết mong muốn ban đầu  Toán cao cấp (2 tín chỉ) Mơn học trước: Tốn cao cấp (đại số tuyến tính) Mơ tả: Mơn học trang bị kiến thức tốn cao cấp giải tích ứng dụng phân tích kinh tế Nội dung bao gồm: giới hạn, liên tục, đạo hàm vi phân, tích phân hàm số biến số; hàm nhiều biến: giới hạn, liên tục, đạo hàm riêng vi phân tồn phần, cực trị tự cực trị có điều kiện; số dạng phương trình vi phân cấp 1, cấp Học xong môn học này, sinh viên áp dụng để thực tính tốn kinh tế, xác định cực trị, tối ưu hàm mục tiêu,…  Lý thuyết xác suất thống kê tốn (3 tín chỉ) Mơn học trước: Tốn cao cấp 1, Tốn cao cấp Mơ tả: Mơn học cung cấp kiến thức toán xác suất thống kê Nội dung bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố; biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên, đặc trưng số biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; mẫu đặc trưng mẫu, phân phối xác suất đặc trưng mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê tham số Học xong môn học này, sinh viên tiến hành tốn xác suất biến cố ngẫu nhiên, hiểu quy luật mà biến ngẫu nhiên tuân theo tiến hành xử lý số liệu thống kê đơn giản phần mềm SPSS PC, máy tính bỏ túi  Mơ hình tốn kinh tế (2 tín chỉ) Mơn học trước: Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Mô tả: Môn học cung cấp kiến thức mơ hình tốn kinh tế gồm: xây dựng mơ hình tốn kinh tế; tính tốn tiêu mơ hình; giới thiệu số mơ hình: mơ hình vào (IO), mơ hình tối ưu tuyến tính – qui hoạch tuyến tính Học xong môn sinh viên hiểu khái niệm mơ hình, lập số mơ hình đơn giản, ý nghĩa tiêu kinh tế nắm phương pháp giải số dạng tốn mơ hình tuyến tính  Kinh tế lượng (3 tín chỉ) Mơn học trước: Tốn cao cấp 2, Lý thuyết xác suất & thống kê tốn, Kinh tế vĩ mơ Mơ tả: Mơn học thiết kế môn khoa học ứng dụng, sinh viên trang bị lý thuyết sau sử dụng phần mềm chuyên dụng Excel, Eviews, SPSS, STATA để hồi quy, ước lượng, kiểm định, phân tích dự báo 12 Nội dung mơn học bao gồm: hồi quy tuyến tính dạng đưa hồi quy tuyến tính theo phương pháp OLS; kiểm tra tượng đa cộng tuyến, tượng phương sai sai số thay đổi; chọn mơ hình kiểm định việc chọn mơ hình; ước lượng kiểm định giả thuyết thống kê; phân tích dự báo dựa kết thu được; mơ hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, vấn đề tự tương quan mơ hình hồi quy chuỗi thời gian số mơ hình động  Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ) Mơn học trước: kinh tế lượng, tin học ứng dụng Mô tả: Môn học xây dựng để cung cấp cho người học kiến thức phương pháp tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học cách có hệ thống mang tính khoa học; Giúp người học nắm vững bước với kiến thức từ môn học khác để thực hoạt động nghiên cứu khoa học cấp độ khác nhau: từ xác định vấn đề nghiên cứu; Tổ chức thực hoạt động nghiên cứu; Thể đánh giá cơng trình nghiên cứu khoa học; Nâng cao nhận thức người học vị trí, vai trò khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học nhân loại Nhìn nhận, đánh giá vấn đề quan điểm khoa học  Xã hội học (2 tín chỉ) Mơn học trước: Mơ tả: Xã hội học môn học nghiên cứu vấn đề liên quan đến trình hình thành, phát triển xã hội; nghiên cứu số lý thuyết khái niệm Xã hội học, phương pháp kỹ thuật thu thập thông tin điều tra xã hội học Môn học giúp sinh viên nắm kiến thức số chuyên ngành Xã hội học, tiêu biểu Xã hội học Cơ cấu xã hội, Dư luận xã hội, Xã hội học tội phạm, tội phạm lĩnh vực kinh tế Từ đó, sinh viên có khả vận dụng vấn đề lý luận Xã hội học việc nhận thức, lý giải tượng, trình nảy sinh đời sống xã hội, đặc biệt vận dụng vào cơng tác chun mơn Mơn học bao gồm phần chính: 1) Lý luận chung xã hội học 2) Phương pháp nghiên cứu xã hội học 3) Một số chuyên ngành xã hội học  Logic học (2 tín chỉ) Mơn học trước: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Mô tả: Môn học biên soạn dựa vào Chương trình giáo dục Đại học đại cương Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 1995, mã số 051 (TR) 201 Nhập Mơn Lơgích học Mơn học giới thiệu 06 chương: Đại cương lơgích học; Những quy luật tư duy; Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Chứng minh, bác bỏ, ngụy biện tập ứng dụng nhằm cung cấp số kiến thức lơ gích phương tiện tối thiểu để 13 rèn luyện nâng cao kỹ tư cho người học, giúp người học tư nhanh, xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát đúng, sai, tráo trở, ngụy biện lập luận người khác  Cơ sở văn hóa Việt Nam (2 tín chỉ) Mơn học trước: khơng Mơ tả: Môn học cung cấp kiến thức đại cương văn hóa, tảng, sở văn hóa Việt Nam: yếu tố lịch sử, nguồn gốc biểu đặc trưng văn hóa Việt Nam Rèn luyện kỹ làm việc nhóm, thuyết trình cho sinh viên Bồi dưỡng tình cảm thái độ trân trọng, tự hào giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc Việt Nam tích cực giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc  Ngun lý marketing (2 tín chỉ) Mơn học trước: không Mô tả: Môn học xây dựng gồm có nguyên lý marketing Đây học phần thuộc kiến thức sở ngành kinh tế Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức bản, khả nhận biết, hiểu bước đầu áp dụng nội dung marketing vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Người học giới thiệu kiến thức liên quan đến việc thu thập thông tin thị trường, hiểu hành vi khách hàng, thực hoạt động phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu biết cách triển khai công cụ marketing để phục vụ nhu cầu khách hàng mục tiêu, đồng thời mang lại lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp  Quản trị học (2 tín chỉ) Môn học trước: không Mô tả: Môn học xây dựng gồm phần nhằm giới thiệu đến sinh viên khối ngành kinh tế nói chung sinh viên khoa Quản trị kinh doanh nói riêng nắm bắt vấn đề quản trị: lịch sử phát triển, khái niệm, vai trò, chức quản trị; kỹ nhà quản trị Từ sinh viên có khả vận dụng nội dung để làm tảng nhận thức, xác lập định hướng để trau dồi kỹ năng, đồng thời có khả nhận biết giải vấn đề thuộc công tác quản trị  Lý luận nhà nước pháp luật (Pháp luật đại cương) (2 tín chỉ) Mơn học trước: khơng Mơ tả: Pháp luật đại cương môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương Môn học nghiên cứu vấn đề liên quan tới qui luật hình thành, phát triển chất nhà nước pháp luật Nội dung đề cập đến: vấn đề lý luận thực tiễn nhà nước pháp luật nói chung, tới nhà nước pháp luật Việt Nam nói 14 riêng; vấn đề liên quan đến khái niệm pháp luật vi phạm pháp luật, qui phạm pháp luật….; hệ thống pháp luật thành tố Mơn học bao gồm phần chính: 1) Những nội dung Nhà nước 2) Những nội dung Pháp luật 3) Pháp luật Việt Nam 4) Cơ chế điều chỉnh pháp luật quan hệ xã hội  Luật kinh doanh (3 tín chỉ) Mơn học trước: Pháp luật đại cương Mơ tả: Là mơn học sở, thuộc nhóm kiến thức sở ngành Môn học nghiên cứu vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh chủ thể kinh doanh Việt Nam, chủ yếu doanh nghiệp Nội dung đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn qui định pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư, thành lập, điều hànhhoạt động, chấm dứt hoạt động chủ thể kinh doanh; qui định việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng; vấn đề giải tranh chấp hoạt động chủ thể kinh doanh Môn học bao gồm phần chính: 1) Tổng quan luật kinh doanh 2) Pháp luật doanh nghiệp 3) Pháp luật hợp đồng 4) Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 5) Pháp luật cạnh tranh 6) Pháp luật phá sản  Kinh tế vi mơ (3 tín chỉ) Mơn học trước: không Mô tả: Kinh tế vi mô môn học sở khối ngành Mơn học hệ thống hóa kiến thức hành vi tổ chức cá nhân việc định sử dụng nguồn tài nguyên khan dựa phân tích quan hệ cung cầu giá hàng hóa dịch vụ Cụ thể, môn học giới thiệu khái niệm cơng cụ sử dụng phân tích kinh tế vi mơ; tập trung vào việc phân tích hành vi người tiêu dùng định đến giá số lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng thị trường hành vi doanh nghiệp cấu trúc thị trường khác Bên cạnh đó, mơn học thất bại thị trường làm sở cho việc định hướng can thiệp Nhà nước nhằm đạt hiệu tối ưu  Kinh tế vĩ mơ (3 tín chỉ) Môn học trước: kinh tế vi mô Mô tả: 15 Môn học giới thiệu kiến thức tổng quát Kinh tế vĩ mơ ngun lí cách thức hoạt động toàn kinh tế Mơn học trình bày cách tính tiêu kinh tế - thước đo thành tựu kinh tế - tiêu tổng sản lượng quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát…, cách xác định sản lượng cân dựa vào mối quan hệ tổng cung - tổng cầu, vấn đề kinh tế vĩ mô kinh tế mở bao gồm tỷ giá hối đoái, cán cân toán đặc biệt nhấn mạnh vai trò Chính phủ việc điều hành kinh tế thông qua sách kinh tế sách tài khóa, sách tiền tệ, sách ngoại thương nhằm đạt mục tiêu kinh tế cụ thể thời kì  Kinh tế lượng ứng dụng (2 tín chỉ) Môn học trước: kinh tế lượng, kinh té quốc tế, tài quốc tế Mơ tả: Mơn học cung cấp cho sinh viên kiến thức phương pháp mơ hình kinh tế lượng ứng dụng nghiên cứu thực nghiệm kinh tế, tài với ba phần chính: (i) mơ hình hồi qui đa biến trọng tâm vào cách khắc phục vấn đề phát sinh giả định phần dư bị vi phạm; (ii) mơ hình liệu chuỗi thời gian (times series data models) gồm mơ hình hình chuỗi thời gian đơn biến, mơ hình đồng liên kết hiệu chỉnh sai số, mơ hình vectơ tự hồi qui (VAR); (iii) mơ hình phân tích liệu bảng (panel data models) gồm mơ hình tác động cố định mơ hình tác động ngẫu nhiên Mơn học tiếp cận từ góc độ ứng dụng gắn liền với lý thuyết kinh tế, tài Các giảng xây dựng nhằm giới thiệu mơ hình cụ thể, kỹ thuật cần thiết để thực ước lượng/ dự báo, cách thực kỹ thuật ước lượng nghiên cứu điển hình Các thực hành liệu thực tế cấu trúc kèm bải giảng nhằm đảm bảo sinh viên hiểu ứng dụng vào nghiên cứu  Kinh tế phát triển (3 tín chỉ) Mơn học trước: kinh tế vi mơ, kinh tế vĩ mô Mô tả: Kinh tế học phát triển chuyên ngành kinh tế chuyên biệt chuyên nghiên cứu vấn đề tăng trưởng phát triển nước phát triển Nội dung đề cập đến việc sử dụng phân bổ hiệu nguồn lực nhằm trì tăng trưởng kinh tế phù hợp chế kinh tế, xã hội, trị, thể chế nhằm cải thiện nhanh chóng, quy mơ rộng đời sống đại phận dân nghèo nước Chi tiết hơn, kinh tế phát triển đề cập đến lý thuyết mơ hình phát triển kinh tế, nguồn lực định tăng trưởng phát triển kinh tế, vấn đề phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại quốc tế  Tin học ứng dụng (3 tín chỉ) Môn học trước: Nguyên lý thống kê, Lý thuyết xác suất thống kê tốn Mơ tả: Học phần cung cấp khái niệm, nguyên tắc, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin để giải toán kinh tế; cung cấp kiến thức kỹ để sinh viên hiểu vai trò cơng nghệ thông tin, ứng dụng sản phẩm công nghệ thơng tin quản lý, đầu tư tài phân tích liệu nghiên cứu kinh tế  Ngun lý kế tốn (3 tín chỉ) Mơn học trước: không 16 Mô tả: Môn học cung cấp kiến thức tổng quan kế toán, cụ thể: đối tượng kế tốn, vai trò chức kế tốn Bên cạnh đó, mơn học trang bị kiến thức phương pháp kế toán: phương pháp chứng từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng hợp cân đối kế tốn Ngồi mơn học giúp người học hiểu tổ chức cơng tác kế tốn, hình thức kế tốn, hệ thống báo cáo tài  Kiểm tốn (3 tín chỉ) Mơn học trước: Ngun lý kế tốn, Ngun lý thống kê Mơ tả: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức nghề nghiệp kiểm tốn Cụ thể mơn học giúp người học đạt kiến thức kỹ vai trò hoạt động kiểm tốn, đánh giá rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch báo cáo kiểm tốn dựa khn khổ quy định pháp lý nghề nghiệp kiểm toán  Nguyên lý thống kê (3 tín chỉ) Mơn học trước: Lý thuyết xác suất thống kê tốn Mơ tả: Mơn học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức hệ thống tiêu phương pháp thống kê Từ đó, giúp sinh viên có khái quát hệ thống tiêu phương pháp thống kê; vận dụng quy trình thống kê thực tế; vận dụng phương pháp chọn mẫu lĩnh vực kinh tế, kế toán, kiểm toán; áp dụng hệ thống tiêu việc mơ tả, phân tích vấn đề kinh tế - xã hội; áp dụng hệ thống tiêu phân tích biến động biến số kinh tế theo thời gian dự báo biến số kinh tế; áp dụng phương pháp phân tích phân tích mối liên hệ biến số kinh tế  Lý thuyết tài tiền tệ, Số tín chỉ:3 Môn học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mơ Mơ tả: Lý thuyết Tài tiền tệ môn học nằm khối kiến thức ngành, nội dung môn học đề cập vấn đề lý luận tài tiền tệ như: tổng quan tài tiền tệ, ngân sách nhà nước; Những vấn đề tín dụng, ngân hàng thị trường tài chính; Các lý luận cung cầu tiền tệ, lãi suất, lạm phát sách tiền tệ Đây kiến thức cần thiết quan trọng làm tảng cho trình nghiên cứu vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng  Thị trường tài chính& định chế tài chính; Số tín chỉ: Mơn học trước: Lý thuyết tài tiền tệ Mơ tả mơn học: Môn học cung cấp kiến thức tảng, giúp sinh viên có nhìn tổng qt hệ thống tài chính, thị trường tài chính, định chế tài chính, cách thức vận hành, tổ chức hoạt động công cụ giao dịch thị trường tài Nội dung mơn học gồm phần: tổng quan hệ thống tài chính, thị trường tài định chế tài Nội dung môn học bao gồm: 17 - Tổng quan thành phần cấu thành nên hệ thống tài chính; - Đặc điểm cơng cụ tài chính, vai trò chủ thể tham gia, cách thức phát hành giao dịch thị trường tài chính; - Vai trò nghiệp vụ ngân hàng trung gian, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, quỹ đầu tư tổ chức tài khác  Tài doanh nghiệp; Số tín chỉ: Mơn học trước: Lý thuyết tài tiền tệ, Nguyên lý kế tốn Mơ tả: Tài doanh nghiệp mơn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tài doanh nghiệp sản xuất, làm tiền đề để học tiếp mơn kế tốn tài chính, phân tích tài doanh nghiệp, quản trị tài doanh nghiệp đầu tư tài mơn học khác có liên quan đến tài doanh nghiệp Trong môn học sinh viên nghiên cứu vấn đề chủ yếu như: Tổng quan tài doanh nghiệp, Giá trị tiền theo thời gian, Quan hệ lợi nhuận rủi ro, Các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, Chi phí sử dụng vốn, Các lý thuyết cấu vốn, Đòn bẩy hoạt động đòn bẩy tài chính,…  Kinh tế học Quốc tế (3 tín chỉ) o Mơn học trước: Kinh tế học Vĩ mô o Mô tả: Môn học Kinh tế quốc tế nghiên cứu mối quan hệ kinh tế quốc gia thông qua việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ di chuyển nguồn lực kinh tế Bên cạnh đó, mơn học quan sát xu hướng tồn cầu hóa, xu hướng liên kết kinh tế-thương mại-đầu tư giới Ngoài ra, vận động Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nội dung quan mơn học  Tài quốc tế (3 tín chỉ) o Mơn học trước: Kinh tế học Vĩ mơ o Mơ tả: Mơn học tài quốc tế cung cấp cho sinh viên kiến thức tảng vấn đề tài quốc tế theo hướng tiếp cận vĩ mơ Bên cạnh tìm hiểu vận động dòng vốn quốc tế thơng qua việc nghiên cứu cán cân toán quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế, môn học phân tích tỷ giá vận động tỷ giá, mối quan hệ tỷ giá biến số kinh tế vĩ mơ khác  Phân tích sách thương mại o Môn học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học quốc tế, Kinh tế lượng o Mô tả: Môn học đem lại cho sinh viên hệ thống kiến thức tảng phân tích sách hệ thống cơng cụ sách thương mại quốc tế (các thỏa thuận thương mại tự do, thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, bán phá giá, biện pháp hành chính, kỹ thuật) Chính sách thương mại quốc tế đặc thù nhóm quốc gia phát triển, có Việt Nam đánh giá phân tích Bên cạnh việc phân tích lý thuyết sách cơng cụ, phân tích tình thực tế thực hành sách thương mại 18 trang bị như: nghĩa vụ theo WTO, đàm phán TPP, chiến lược thương mại quốc tế Việt Nam, chiến lược thương mại quốc tế Hoa Kỳ  Kinh doanh quốc tế o Môn học trước: Kinh tế học Vi mô Kinh tế học Vĩ mô o Mô tả: Môn học đưa cách quan sát rộng kinh doanh quốc tế, đồng thời cung cấp kiến thức tảng cho phát triển nâng cao sau lĩnh vực Môn học bắt đầu với việc giới thiệu tổng quát kinh doanh quốc tế, tập trung vào khái niệm toàn cầu hóa Sau đó, mơi trường dành cho cơng ty đa quốc gia/công ty quốc tế mà cụ thể chủ yếu mơi trường trị, xã hội, kinh tế kỹ thuật vốn có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại đầu tư xuyên biên xem xét Trong số chủ đề khác, vai trò sách quốc gia, hệ thống văn hóa kinh doanh, bùng nổ thị trường quốc tế hàng hóa, dịch vụ tài đề cập Tiếp đến mơn học nghiên cứu vấn đề thuộc công ty quốc ty: chiến lược tổ chức, kiểu thâm nhập thị trường hệ thống hành vi kiểm soát Thảo luận kiện cách chúng ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế phần mơn học Đó vấn đề liên quan tới thương mại quốc tế, đầu tư nước ngồi, xung đột trị quốc tế, khủng hoảng tài chính…  Đầu tư quốc tế o Mơn học trước: Ngun lý kế tốn; Tài doanh nghiệp; Tài quốc tế; Thương mại quốc tế; Lý thuyết tài – tiền tệ o Mơ tả: Môn học cung cấp khung lý thuyết, công cụ hoạch định chiến lược tiến hành hoạt động đầu tư quốc tế Mơn học giúp sinh viên tìm hiểu môi trường đầu tư quốc tế yếu tố tác động đến định đầu tư quốc tế Môn học trọng đến việc giới thiệu khung lý thuyết tảng tác động đến hoạt động đầu tư quốc tế phân tích tình hoạt động đầu tư quốc tế doanh nghiệp quốc tế  Kinh tế học hội nhập quốc tế o Môn học trước: Thương mại quốc tế o Mô tả: Môn học tập trung thảo luận hai chủ đề liên quan đến lĩnh vực thương mại quốc tế Chủ đề thứ hệ thống thương mại đa phương, phân tích chức vai trò hệ thống thương mại đa phương, nhấn mạnh đến sở phát sinh hiệp định thương mại động lực hợp tác quốc tế Liên quan đến hệ thống thương mại đa phương với vai trò thiết lập hệ thống qui tắc cho sách thương mại, mơn học giới thiệu WTO phân tích số nguyên tắc WTO, đồng thời giới thiệu số qui định liên quan đến ba trụ cột hiệp định WTO GATT, GATS TRIPS Chủ đề thứ hai đề cập đến liên kết kinh tế khu vực mối liên quan đến hệ thống thương mại đa phương, nhấn mạnh đến cấp độ liên kết khu vực, theo tập trung phân tích tác động cấp độ liên kết Ngồi ra, mơn học trọng đến nội dung thực tiễn hội nhập Việt Nam  Kinh tế vĩ mô quốc tế 19 o Môn học trước: Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế, Tài quốc tế o Mơ tả: Môn học cung cấp kiến thức, kỹ đánh giá phân tích kiện kinh tế vĩ mơ tầm quốc tế Mơn học góp phần cải thiện mức độ hiểu biết học viên q trình xây dựng thực thi sách kinh tế vĩ mơ bối cảnh tồn cầu hóa Mơn học tập trung vào việc phân tích kinh tế áp dụng để giải vấn đề thực tiễn Việc nghiên cứu tác động sách kinh tế vĩ mô quốc tế đặc biệt trọng nhiều thay yêu cầu nhớ định nghĩa hay trường phái lý thuyết Môn học giới thiệu cơng cụ mơ hình chính, nghiên cứu đại kinh tế vĩ mô quốc tế Môn học cố gắng kết nối vấn đề thực tế với tranh luận mặt sách, vấn đề trước sau khủng hoảng kinh tế khu vực giới  Tài phát triển o Mơn học trước: Kinh tế học Vi mô; Kinh tế học Vĩ mơ; Lý thuyết Tài – Tiền tệ o Mơ tả: Tài Phát triển mơn học định hướng nghiên cứu ứng dụng Môn học hệ thống hóa kiến thức vai trò mối quan hệ tài với q trình phát triển kinh tế Cụ thể, môn học cung cấp kiến thức hệ thống tài vai trò phát triển kinh tế quốc gia Trên sở kiến thức từ môn học tiền đề học kinh nghiệm thành công thất bại hệ thống tài phát triển kinh tế nước (đặc biệt nước phát triển) để phân tích, đánh giá xây dựng hệ thống tài hữu hiệu  Kinh tế học đầu tư o Môn học trước: Kinh tế học Vi mô; Kinh tế học Vĩ mô; Xác suất – Thống kê o Mô tả: Môn học cung cấp hệ thống kiến thức kỹ thực hành nguyên lý tổng quát kinh tế học đầu tư Nội dung môn học xoay quanh chủ đề tảng lĩnh vực này, bao gồm: giá trị thời gian tiền, mối quan hệ rủi ro - lợi nhuận, mơ hình định giá tài sản, quản trị rủi ro đầu tư Thiết kế môn học trọng khả ứng dụng khái niệm, phương pháp kỹ thuật vào việc định đầu tư cá nhân doanh nghiệp o Phân tích đầu tư quốc tế o Môn học trước: Nguyên lý kế tốn; Tài doanh nghiệp; Tài quốc tế; Thương mại quốc tế; Đầu tư quốc tế o Mô tả: Môn học cung cấp khung lý thuyết, phương pháp kỹ thuật hoạt động phân tích đầu tư quốc tế Nội dung mơn học tập trung phân tích chiến lược đầu tư quốc tế, cách thức lựa chọn thị trường đầu tư phương pháp giúp đánh giá hiệu hoạt động đầu tư quốc tế Bên cạnh đó, mơn học cung cấp kiến thức bổ sung định phân bổ vốn quốc tế, thị trường tài quốc tế, phương pháp định giá tài sản tài quốc tế giúp sinh viên thực hành thiết lập quản trị danh mục đầu tư quốc tế  Quản trị dự án quốc tế 20 o Môn học trước: Quản trị học; Kinh doanh quốc tế o Mô tả: Môn học Quản trị Dự án Quốc tế trang bị kiến thức kỹ thực hành lĩnh vực quản lý dự án quốc tế, chương trình quốc tế, đặc biệt trọng dự án chương trình đầu tư/kinh doanh đa quốc gia tổ chức doanh nghiệp Các chủ đề bao quát khung kiến thức đặc trưng dự án quốc tế, vị trí mối quan hệ dự án chiến lược quốc tế tổng thể tổ chức, quy trình quản lý nội dung giai đoạn quản lý dự án quốc tế, khảo sát tình số dạng dự án quốc tế tiêu biểu  Kinh tế thị trường o Môn học trước: Kinh tế học Vi mô; Kinh tế học Vĩ mô; Đầu tư quốc tế; Kinh doanh quốc tế o Mô tả: Kinh tế học thị trường trang bị kiến thức lý thuyết thực tiễn đặc trưng môi trường kinh tế-kinh doanh hoạt động đầu tư-kinh doanh thị trường Nội dung môn học gồm phần Phần tổng hợp phân tích đánh giá vấn đề tổ chức kinh tế, môi trường thể chế sách, đặc điểm vai trò thị trường (EM) kinh tế toàn cầu ngày Phần nhấn mạnh số khía cạnh tiêu biểu q trình xúc tiến đầu tư kinh doanh thị trường nổi, nhận diện rủi ro biện pháp phòng chống rủi ro đầu tư kinh doanh thị trường  Kinh tế quản lý o Môn học trước: Kinh tế học Vi mô o Mô tả: Kinh tế học quản lý môn học vận dụng lý thuyết kinh tế vào thực tiễn quản lý để phân tích định kinh doanh giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đặt Cụ thể, môn học cung cấp kiến thức để nhà quản lý doanh nghiệp phân tích cầu, dự báo cầu, lựa chọn kỹ thuật dự báo kinh tế kinh doanh thích hơp; phân tích dự báo sản xuất; phân tích dự báo chi phí Bên cạnh đó, mơn học phân tích việc định doanh nghiệp sản lượng giá bán trước đối thủ cạnh tranh cấu trúc thị trường khác cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm…đồng thời hỗ trợ chiến lược, chiến thuật đặc biệt cho doanh nghiệp thơng qua lý thuyết trò chơi áp dụng cấu trúc thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo Mơn học áp dụng số kỹ thuật phân tích định lượng hồi quy tương quan; qua đó, người học vận dụng kỹ thuật định lượng việc phân tích, đánh giá định quản lý doanh nghiệp ngắn hạn dài hạn  Giao dịch thương mại quốc tế o Môn học trước: Pháp luật đại cương o Mô tả: Môn học bao gồm nội dung nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập hàng hoá như: lựa chọn phương thức giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng, trình tự thực hợp đồng thương mại quốc tế, thủ tục tiến hành chứng từ liên quan tới giao dịch ngoại thương Bên cạnh đó, mơn học hướng 21 người học đến lĩnh vực liên quan vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, toán quốc tế tranh chấp giao dịch ngoại thương  Logistics quốc tế o Môn học trước: Kinh tế học quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Hoạt động thương mại quốc tế o Mô tả: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức hoạt động logistics quốc tế quản trị chuỗi cung ứng quốc tế Cụ thể, môn học sâu tìm hiểu nghiệp vụ vận tải quốc tế, quy cách đóng gói hàng hóa vận tải quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, thủ tục hải quan an ninh logistics quốc tế Bên cạnh đó, với xu tồn cầu hóa ngày sâu rộng nhu cầu tính hiệu chuỗi cung ứng quốc tế, môn học nhấn mạnh vai trò logistics quốc tế quản trị chuỗi cung ứng nhằm tạo nên lợi cạnh tranh hoạt động thương mại quốc tế  Chiến lược kinh doanh quốc tế o Môn học trước: Đầu tư quốc tế; Kinh doanh quốc tế o Mô tả: Môn học hệ thống lý thuyết thực tiễn chiến lược chức chiến lược kinh doanh cty đa quốc gia Qua trang bị kiến thức tổ chức hoạch định triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp quốc tế, từ cấp độ chiến lược toàn cầu tổng công ty đến đơn vị kinh doanh cấp quốc gia Đồng thời, giúp sinh viên tiếp cận chiến lược phân tích chức hoạt động kinh doanh quốc tế, từ thiết kế sản phẩm, quản trị nguồn nhân lực, đến quản lý sản xuất, quản lý tài chính, thuế kế tốn doanh nghiệp đa quốc gia o xuất, quản lý tài chính, thuế kế toán doanh nghiệp đa quốc gia  Đàm phán kinh doanh quốc tế o Môn học trước: Không o Mô tả: Đàm phán Kinh Doanh Quốc Tế môn học nghiên cứu vấn đề lý luận đàm phán kỹ thuật đàm phán kinh doanh với đối tác thuộc văn hóa khác Môn học trọng thực hành kỹ đàm phán KDQT bản, thực bước chuẩn bị trước đàm phán KDQT, giải thích phương pháp kỹ thuật sử dụng hiệu trình đàm phán KDQT tìm hiểu cách thức làm để đối phó với trở ngại yếu tố phức tạp đàm phán KDQT 11 Danh sách giảng viên phụ trách viết đề cương TT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ, HỌC HÀM, CHỨC DANH MÔN PHỤ TRÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG Hồ Thúy Ái Thạc sĩ Tài quốc tế Vũ Thị Hải Anh Thạc sĩ Kinh tế học phát triển 22 Kinh tế học đầu tư Hồ Trung Bửu Thạc sĩ Kinh tế học thị trường Quản trị dự án quốc tế Nguyễn Hồ Phương Chi Trần Thị Thùy Dung Thạc sĩ Thạc sĩ Kinh tế học cơng cộng Kinh tế vi mơ Tài phát triển Kinh tế học quốc tế Nguyễn Xuân Đạo Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế Kỹ thuật ngoại thương Nguyễn Thị Thu Hương Thạc sĩ Lịch sử học thuyết kinh tế Lâm Quang Lộc Thạc sĩ Kinh tế vĩ mơ quốc tế Nguyễn Hồng Long Thạc sĩ Chính sách thực hành thương mại 10 Lê Phan Ái Nhân 11 Lê Trung Nhân Thạc sĩ Kinh tế học quản lý 12 Đỗ Hoàng Oanh Thạc sĩ Kinh tế lượng 13 Nguyễn Minh Sáng Thạc sĩ 14 Hoàng Thị Thanh Thúy Thạc sĩ Kinh tế học hội nhập quốc tế 15 Phạm Thị Tuyết Trinh Tiến sĩ Kinh tế lượng ứng dụng 16 Nguyễn Xuân Trường Thạc sĩ Chiến lược kinh doanh quốc tế 17 Nguyễn Thị Hồng Vinh Thạc sĩ Đàm phán kinh doanh quốc tế 18 Nguyễn Thị Tường Vy Cử nhân (Cao Kinh tế vĩ mơ học) Đầu tư quốc tế Phân tích đầu tư quốc tế Cử nhân (Cao Logistics quốc tế học) 12 Hướng dẫn thực chương trình Các mơn học tiếng Anh: Không thiết kế môn tiếng Anh vào chương trình đào tạo Anh văn chuyên ngành gồm học phần với tổng số đơn vị tín chỉ: AV chuyên ngành (3 đvtc) AV chuyên ngành (3 đvtc) Chuẩn tiếng Anh Tin học: 23 - Sau nhập học, sinh viên phải dự thi để kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo chuẩn TOEIC) trình độ tin học (theo chuẩn A, B, C) Những trường hợp khơng đủ chuẩn phải xuất trình chứng theo lộ trình trường quy định: + Chuẩn tiếng Anh sau kết thúc giai đoạn đại cương (cuối học kỳ III): TOEIC 350 tương đương; Chuẩn tiếng Anh đầu (điều kiện để xét TN) là: TOEIC 530 tương đương B1 (khung tham chiếu Châu Âu); + Chuẩn Tin học sau kết thúc năm thứ I trình độ A (để học tiếp Tin học ứng dụng học kỳ III, IV) Chuẩn tin học đầu chứng tin học trình độ B quốc gia HIỆU TRƯỞNG NƠI NHẬN: - ĐU – BGH; - Hội đồng KHĐT; (Đã ký) - Các đơn vị trực thuộc; - Website (công bố công khai) PGS, TS LÝ HOÀNG ÁNH - Lưu VP, P.ĐT 24
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - KINH TẾ QUỐC TẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - KINH TẾ QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn