Bài Giảng Môn Học CƠ SỞ TIN HỌC 1

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:34

Trường Đại học Tôn Đức Thắng TRUNG TÂM TIN HỌC Bài Giảng Môn Học Website: cait.tdt.edu.vn Facebook: https://facebook.com/trungtamtinhoc Tài liệu học tập • Giáo trình chính: – [1] MOS Study Guide 2010 for Microsoft Word, Excel, Power Point and Outlook Exam, Part Exam 77-881: Microsoft Word – [2] Giáo trình Microsoft Office WORD 2010, IIG VIỆT NAM, Phần tảng Phần tăng cường • Tài liệu tham khảo chính: – [3] Microsoft In Depth, Faithe Wempen, QUE 800 East 96th Street Indianapolis, Indiana 46240 – [4] Microsoft ® Windows 7, SAMS 800 East 96th Street, Indianapolis, Indiana 46240 USA[3] Giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2010 - Microsoft Việt Nam 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng NỘI DUNG 4.1 Chèn định dạng hình ảnh tài liệu 4.2 Chèn định dạng Shape 4.3 Chèn định dạng WordArt, SmartArt 4.4 Chèn định dạng ClipArt 4.5 Áp dụng thao tác với ô văn 4.6 Tạo bảng thao tác với bảng tài liệu 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu NỘI DUNG 4.1 Chèn định dạng hình ảnh tài liệu 4.2 Chèn định dạng Shape 4.3 Chèn định dạng WordArt, SmartArt 4.4 Chèn định dạng ClipArt 4.5 Áp dụng thao tác với ô văn 4.6 Tạo bảng thao tác với bảng tài liệu 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 4.6 Tạo bảng thao tác với bảng tài liệu 4.6.1 Tạo bảng 4.6.2 Định dạng bảng biểu 4.6.3 Hiệu chỉnh liệu bảng 4.6.4 Hiệu chỉnh cấu trúc bảng 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 4.6 Tạo bảng thao tác với bảng tài liệu 4.6.1 Tạo bảng 4.6.2 Định dạng bảng biểu 4.6.3 Hiệu chỉnh liệu bảng 4.6.4 Hiệu chỉnh cấu trúc bảng 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 4.6.1 Tạo bảng • Chúng ta tạo bảng biểu theo nhiều cách: – Kéo chuột vùng bảng mẫu để chọn số dòng, số cột – Hiển thị hộp thoại Insert Table, xác định số dòng, số cột kích thước cột – Vẽ với kích thước mong muốn – Chuyển đổi văn chọn thành bảng biểu 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 4.6.1 Tạo bảng • Chèn bảng biểu Cách 1: Thẻ Insert  nhóm Tables  chọn Table Di chuyển trỏ ngang xuống để chọn số cột số dòng, nhấp chuột vào ô cuối bên phải vùng chọn 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 4.6.1 Tạo bảng • Chèn bảng biểu Cách 2: Thẻ Insert  nhóm Tables  chọn Insert Table Nhập số cột vào (1) số dòng vào (2) Xác định độ rộng cho cột Fixed column width (3): Auto (tự động) nhập kích thước 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 10 4.6.4 Hiệu chỉnh cấu trúc bảng • Xố cột Nhấp chuột vào cột cần xoá chọn cột cần xố Trên thẻ ngữ cảnh Layout  nhóm Rows & Columns  chọn Delete Chọn Delete Columns 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 33 4.6.4 Hiệu chỉnh cấu trúc bảng • Xố dòng Nhấp chuột vào dòng cần xố chọn dòng cần xố Trên thẻ ngữ cảnh Layout  nhóm Rows & Columns  chọn Delete Chọn Delete Rows 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 34 4.6.4 Hiệu chỉnh cấu trúc bảng • Xố Nhấp chuột vào cần xố chọn cần xố Trên thẻ ngữ cảnh Layout  nhóm Rows & Columns  chọn Delete  chọn Delete Cells Trong hộp thoại Delete Cells  xác định cách mà ô kế cận di chuyển để thay cho bị xố  chọn Ok 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 35 4.6.4 Hiệu chỉnh cấu trúc bảng • Xố bảng Nhấp chuột vào vị trí bảng cần xoá Trên thẻ ngữ cảnh Layout  nhóm Rows & Columns  chọn Delete Chọn Delete Table 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 36 Bài tập 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 37 Bài tập (Dịch sang tiếng Việt) • Các tập tin thực hành đặt thư mục Word\Objective2 – Trong tài liệu SortTable, xếp bảng thứ tự tăng dần theo State, sau theo City sau Last Name – Trong tài liệu ModifyTable, hợp ô hàng bảng Estimate Thêm hàng dòng cuối Sau đó, điều chỉnh kích thước tồn bảng cạnh phải gắn với dấu 4” thước ngang – Trong tài liệu ModifyTable, mở rộng chiều cao dòng tiêu đề bảng Estimate đến 0,4” sau center align nội dung – Trong tài liệu ModifyTable, chuyển đổi bảng Fee Schedule Consultation sang văn bản, với nội dung cột cách tab 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 38 NỘI DUNG 4.1 Chèn định dạng hình ảnh tài liệu 4.2 Chèn định dạng Shape 4.3 Chèn định dạng WordArt, SmartArt 4.4 Chèn định dạng ClipArt 4.5 Áp dụng thao tác với ô văn 4.6 Tạo bảng thao tác với bảng tài liệu 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 39 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang Chèn tiêu đề đầu trang chân trang Chọn kiểu thiết kế đầu trang chân trong danh sách Header Footer 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 40 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang Tạo đầu trang chân trang riêng biệt cho trang văn Chèn ngày, giờ, hình ảnh Building Block vào đầu trang chân trang 14/01/2016 Tạo đầu trang chân trang riêng biệt cho trang lẻ trang chẵn Ẩn nội dung văn lúc làm việc với đầu trang chân trang Thiết lập khoảng cách phần Header from Top Footer from Bottom Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 41 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang Xóa tiêu đề đầu trang chân trang • Nhấp đơi chuột vào vùng tiêu đề đầu trang chân trang để bắt đầu sửa nội dung tiêu đề đầu trang chân trang • Bấm tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất nội dung vùng tiêu đề đầu trang chân trang  nhấn phím Delete để xóa tất nội dung vùng tiêu đề đầu trang chân trang 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 42 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang Chèn ngày tháng thời gian vào vùng tiêu đề đầu trang chân trang Chọn kiểu ngày tháng thời gian 14/01/2016 Chọn muốn tự động cập nhật ngày tháng, thời gian cập nhật lần lưu văn Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 43 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang Chèn số thứ tự trang vào vùng tiêu đề đầu trang chân trang Chọn kiểu đánh số trang Thay đổi kiểu đánh số trang: chọn Format Page Numbers 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 44 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang Lưu ý: Sau chèn Building Block, thay đổi kích thước, vị trí định dạng cho Building Block chức thẻ ngữ cảnh Drawing Tools Format 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 45 Bài tập Các tập tin thực hành đặt thư mục Word\Objective3 • Trong tài liệu Header, thêm tiêu đề đầu trang kiểu Motion (Even Page) với nội dung The Taguian Cycle, tùy chỉnh cho trang tiêu đề đầu trang Sau đó, chèn chân trang kiểu Motion (Even Page) để hiển thị ngày tháng • Trong tài liệu Numbers, đánh số trang cho tài liệu định dạng số trang thành số La Mã viết hoa 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 46 NỘI DUNG 4.1 Chèn định dạng hình ảnh tài liệu 4.2 Chèn định dạng Shape 4.3 Chèn định dạng WordArt, SmartArt 4.4 Chèn định dạng ClipArt 4.5 Áp dụng thao tác với ô văn 4.6 Tạo bảng thao tác với bảng tài liệu 4.7 Tạo, chỉnh sửa tiêu đề đầu chân trang 14/01/2016 Chương 4: Chèn định dạng đối tượng tài liệu 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Môn Học CƠ SỞ TIN HỌC 1, Bài Giảng Môn Học CƠ SỞ TIN HỌC 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn